Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju, stran 11362.

Na podlagi petega ostavka 101. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 47/02, 67/02 – popr., 110/02 – ZGO-1, 97/03 – odl. US in 40/04) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju
1. člen
V Pravilniku o službenih izkaznicah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 26/00) se v prvem odstavku 1. člena na koncu črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
»in inšpektorjev za obrambo v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo.«
Drugi odstavek se črta.
2. člen
V tretjem odstavku 5. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Na zgornji notranji strani ovitka je prostor za vstavitev identifikacijske kartice. Na spodnjo notranjo stran ovitka je pritrjena oznaka, ki se da odpeti. Pod oznako je na spodnji notranji strani ovitka všit plastificiran kartonček, na katerem so izpisana najpomembnejša pooblastila imetnika službene izkaznice.«.
V osmem odstavku se beseda »značke« nadomesti z besedo »oznake«.
3. člen
V četrtem odstavku 7. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Besedilo, izpisano na plastificiranem kartončku iz prejšnjega odstavka, se glasi:
»Imetnik te službene izkaznice je pooblaščen, da izvaja naloge Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo v skladu z zakonom o obrambi.«.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Službena izkaznica inšpektorja za obrambo je sestavljena iz:
– preklopnega usnjenega ovitka,
– identifikacijske kartice,
– pooblastil imetnika službene izkaznice,
– značke inšpektorja za obrambo.
Preklopni usnjeni ovitek je iz črnega usnja velikosti 70 x 105 mm. Na sprednji strani ovitka je v slepem tisku vtisnjena oblika značke inšpektorja za obrambo.
Na zgornji notranji strani ovitka je vložni žep za vstavitev identifikacijske kartice. Na spodnji notranji strani je vložni žep za vstavitev pooblastil imetnika službene izkaznice in izsek, v katerega se vloži kovinska značka inšpektorja za obrambo, ki je vdelana na usnjeno nosilno podlogo z zapiralom.
Identifikacijska kartica je velikosti 54 x 85,6 mm. Na plastični podlagi (standard CR 80 z zaščitnimi elementi) so naslednji elementi:
– v levem zgornjem kotu je napis "REPUBLIKA SLOVENIJA", pod njim napis "MINISTRSTVO ZA OBRAMBO", pod njim pa napis "INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBRAMBO",
– pod napisom iz prejšnje alinee je fotografija imetnika službene izkaznice v velikosti 20 x 25 mm,
– pod fotografijo je imetnikov lastnoročni podpis,
– v desnem zgornjem kotu je grb Republike Slovenije v velikosti 10 x 15 mm,
– pod grbom in oznako je napis "SLUŽBENA IZKAZNICA", pod njim pa ime in priimek imetnika službene izkaznice,
– pod imenom in priimkom je datum izdaje službene izkaznice, desno od njega pa trimestna registrska številka službene izkaznice,
– med datumom izdaje in registrsko številko iz prejšnje alinee je podpis izdajatelja službene izkaznice, njegov podpis pa prekriva odtis pečata.
Osnovna barva identifikacijske kartice je bela z zaščitnimi elementi, barva tiska je črna, fotografija je barvna, grb Republike Slovenije pa je v originalnih barvah.
Trimestna registrska številka identifikacijske kartice je identična številki značke inšpektorja za obrambo.
Pooblastila inšpektorja za obrambo so velikosti 54 x 85,6 mm. Na plastični podlagi (standard CR 80 z zaščitnimi elementi) je odtisnjeno besedilo, ki se glasi:
»Imetnik te službene izkaznice je pooblaščen za opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem in spoštovanjem predpisov s področja obrambe ter lahko v ta namen izvršuje pooblastila in odreja ukrepe v skladu z zakonom.«
Značka inšpektorja za obrambo je izdelana iz hladno kovane bakrene pločevine v obliki pokončnega osmerokotnika, velikosti 35,5 x 41,5 mm, in galvansko pozlačena ter vsebuje naslednje elemente:
– v spodnjem in obeh stranskih delih osmerokotnika venec lipovih listov,
– v zgornjem delu osmerokotnika napis »MORS« in pod njim napis »IRSO«,
– v sredini osmerokotnika grb Republike Slovenije v predpisanih barvah,
– pod grbom je elipsa, v kateri je vgravirana trimestna registrska številka službene izkaznice.
Osnovno polje osmerokotnika je zelene barve, oba napisa, obroba z lipovimi listi in elipsa so obarvani z zlato rumeno, registrska številka v elipsi pa s črno barvo. Na zadnji strani oznake je lotana zavita sponka dolžine 28 mm, odtisnjena zaporedna številka značke in znak proizvajalca.
Značka inšpektorja za obrambo je pritrjena na usnjeno podlago črne barve velikosti 42 x 90 mm.
Obrazec identifikacijske kartice po tem členu, označen s številko 5, in slika oznake Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo, označena s številko 3, sta sestavni del tega pravilnika.«
5. člen
V drugi alinei 9. člena se na koncu črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
»– ter inšpektorje za obrambo v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo.«
6. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Službena izkaznica se inšpektorju za obrambo odvzame za čas do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti, ko inšpektor za obrambo zaradi težje kršitve disciplinske odgovornosti ne sme opravljati nalog inšpekcijskega nadzora.«
7. člen
V 12. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo opravlja administrativno tehnične zadeve v zvezi z izdajanjem službenih izkaznic za inšpektorje za obrambo. O izdanih službenih izkaznicah vodi evidenco, ki poleg podatkov, naštetih v prvem odstavku tega člena, vsebuje še podatke o:
– zaporedni številki izdelovalca službene izkaznice,
– začasno odvzetih službenih izkaznicah iz 10.a člena tega pravilnika.«
8. člen
Pripadnikom in delavcem Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo in inšpektorjem za obrambo, se službene izkaznice v skladu s tem pravilnikom zamenjajo v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
Pripadniki, delavci in inšpektorji iz prejšnjega odstavka morajo ob prevzemu novih službenih izkaznic stare službene izkaznice vrniti Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo oziroma Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-8/2000-10
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
EVA 2004-1911-0031
dr. Anton Grizold l. r.
Minister za obrambo

AAA Zlata odličnost