Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4176. Navodilo o vodenju in posredovanju podatkov nepremičninske družbe o sklenjenih poslih pri prometu z nepremičninami, stran 11357.

Na podlagi 27., 28. in 29. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03) minister za okolje, prostor in energijo izdaja
N A V O D I L O
o vodenju in posredovanju podatkov nepremičninske družbe o sklenjenih poslih pri prometu z nepremičninami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1 člen
(vsebina)
To navodilo ureja:
– podrobnejšo vsebino evidence nepremičninske družbe o posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: evidenca o sklenjenih poslih nepremičninske družbe),
– način posredovanja podatkov iz evidence o sklenjenih poslih nepremičninske družbe v skupno bazo podatkov o posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: skupna baza), ki se vodi pri ministrstvu, pristojnem za prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter
– izdajanje in dostop do podatkov iz skupne baze in evidence prometa nepremičnin.
II. VODENJE EVIDENCE O SKLENJENIH POSLIH NEPREMIČNINSKE DRUŽBE
2. člen
(vrsta pravnega posla)
(1) Vrsto pravnega posla nepremičninska družba evidentira zlasti kot prodajo, menjavo, zakup ali najem. Kadar je predmet pravnega posla pridobitev stavbne pravice na nepremičnini se evidentira tudi stavbna pravica.
(2) Prodaja se podrobneje evidentira zlasti kot prodaja na prostokonkurenčnem trgu, prodaja na javni dražbi, prodaja med osebami vseh dednih redov.
(3) Najemnina se podrobneje evidentira zlasti kot prosto oblikovana ali neprofitna v neto znesku (brez predpisanih davkov, obratovalnih stroškov ipd.) mesečno na m2 površine.
3. člen
(vrsta nepremičnine)
Za vsako nepremičnino, ki je predmet sklenjenega pravnega posla, nepremičninska družba evidentira vrsto nepremičnine. Vrsto nepremičnine nepremičninska družba evidentira kot zemljišče ali zemljišče z objektom. Objekt se evidentira kot stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt.
4. člen
(tehnični podatki o nepremičnini)
(1) Nepremičninska družba evidentira za vsako nepremičnino v okviru sklenjenega pravnega posla tehnične podatke za zemljišče in če je predmet pravnega posla zemljišče z objektom, zlasti tehnične podatke za objekt (stavbo, del stavbe, gradbeni inženirski objekt).
(2) Za zemljišče se evidentirajo zlasti naslednji tehnični podatki:
– površina,
– delež površine, ki je predmet pravnega posla,
– dostop,
– dejanska raba,
– namenska raba,
– komunalna opremljenost,
– upravno-pravni status (npr. prostorski akt, gradbeno, uporabno, obratovalno dovoljenje)
(3) Dejanska raba zemljišča se evidentira na podlagi predpisov, ki urejajo vsebino in način vodenja podatkov o dejanski rabi prostora. Namenska raba zemljišča se evidentira na podlagi predpisov, ki urejajo vsebino, obliko in način priprave prostorskega reda občine in vrstah njegovih strokovnih podlag.
(4) Za kmetijsko zemljišče se poleg tehničnih podatkov iz drugega odstavka tega člena evidentira zlasti vrste trajnega nasada.
(5) Za gozdno zemljišče se poleg tehničnih podatkov iz drugega odstavka tega člena evidentira zlasti pogoje spravila lesa.
(6) Za stavbo se evidentirajo zlasti naslednji tehnični podatki:
– namembnost,
– število etaž in nadstropij,
– bruto tlorisna površina,
– neto tlorisna površina,
– uporabna površina,
– solastniški delež, ki je predmet posla,
– leto izgradnje,
– gradbena faza, v kateri se nahaja,
– vzdrževanje v zadnjih 20 letih,
– komunalna opremljenost,
– prisotnost dvigala,
– možnost parkiranja.
(7) Namembnost stavbe z navedbo nivoja podrazreda se evidentira na podlagi predpisov, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: CC-SI) ter metodološkimi pojasnili in navodili za razvrščanje objektov po CC-SI.
(8) Za nestanovanjsko stavbo določeno na podlagi CC-SI, se poleg tehničnih podatkov iz četrtega odstavka tega člena evidentirajo zlasti tudi naslednji tehnični podatki:
– material nosilne konstrukcije,
– finalna obdelava tal, sten, stopa,
– način temeljenja,
– raster med nosilnimi elementi,
– svetla višina.
(9) Za del stavbe se evidentirajo zlasti naslednji tehnični podatki:
– namembnost stavbe,
– število etaž in nadstropij v stavbi,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– neto tlorisna površina stavbe,
– leto izgradnje stavbe,
– gradbena faza, kateri se nahaja stavba,
– vzdrževanje stavbe v zadnjih 20 letih,
– komunalna opremljenost stavbe,
– možnost parkiranja za stavbo,
– pristnost dvigala,
– namembnost,
– etaža in nadstropje, v kateri se nahaja,
– številka stanovanja,
– lega,
– gradbena faza, v kateri se nahaja,
– neto tlorisna površina,
– uporabna površina (brez individualnih prostorov),
– solastniški delež, ki je predmet posla,
– individualni prostori (npr. atrij, balkon, terasa, loža, garaža, klet, drvarnica),
– število sob (npr. garsonjera, enoinpolsobno, dvosobno, dvoinpolsobno, trisobno, triinpolsobno, štirisobno, večsobno stanovanje)
– prisotnost kopalnice in WC,
– vzdrževanje v zadnjih 20 letih,
– komunalna opremljenost,
– način parkiranja.
(10) Namembnost stavbe z navedbo nivoja podrazreda in namembnost dela stavbe z navedbo nivoja in naziva podrazreda se evidentira na podlagi predpisov, ki urejajo CC-SI ter metodološkimi pojasnili in navodili za razvrščanje objektov po CC-SI.
(11) Za gostinsko, upravno ter pisarniško stavbo, trgovsko in drugo stavbo za storitveno dejavnost določeno na podlagi CC-SI se poleg tehničnih podatkov iz devetega odstavka tega člena evidentira zlasti tudi neposreden vhod iz ulice.
(12) Za trgovsko in drugo stavbo za storitveno dejavnost določeno na podlagi CC-SI se poleg tehničnih podatkov iz devetega in enajstega odstavka tega člena evidentira zlasti tudi prisotnost izložbe.
(13) Za gradbeni inženirski objekt se kot tehnični podatek evidentira zlasti namembnost gradbeno inženirskega objekta. Namembnost gradbeno inženirskega objekta z navedbo nivoja in naziva podrazreda se evidentira na podlagi predpisov, ki urejajo CC-SI ter metodološkimi pojasnili in navodili za razvrščanje objektov po CC-SI.
5. člen
(identifikacijska oznaka nepremičnine)
(1) Za vsako nepremičnino, ki je predmet sklenjenega pravnega posla, nepremičninska družba evidentira zemljišče s parcelno številko in katastrsko občino iz zemljiškega katastra.
(2) Za stavbe in dele stavb se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka evidentira iz katastra stavb identifikacijska številka stavbe in identifikacijska številka dela stavbe, če je predmet pravnega posla del stavbe. Če stavba še ni evidentirana v katastru stavb in ima naslov se evidentira naslov stavbe iz registra prostorskih enot.
(3) Za gradbeni inženirski objekt se evidentira zemljišče z eno ali več parcelnimi številkami, na katerem leži gradbeni inženirski objekt. Za objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture se evidentira zlasti identifikacijska številka iz zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.
(4) K identifikacijski oznaki nepremičnine nepremičninska družba za vsak sklenjen pravni posel evidentira zlasti podatek o državljanstvu kupca in prodajalca. V primeru več kupcev ali prodajalcev se evidentira državljanstvo za vsakega posebej.
6. člen
(pogodbena cena nepremičnine)
(1) Pogodbena cena se vodi kot dosežena prodajna cena, najemnina ali zakupnina, izražena v veljavni nacionalni valuti. Nepremičninska družba pogodbeno ceno privzame in evidentira iz pogodbe o sklenjenem pravnem poslu med naročiteljem in tretjo osebo v neto ceni (brez predpisanih davkov, provizij ipd.). Če je iz pogodbe razvidna pogodbena cena zemljišča, gradbenega inženirskega objekta, stavbe ali dela stavbe ločeno, nepremičninska družba evidentira tudi to pogodbeno ceno.
(2) Kadar pogodbena cena ne izraža prodajne cene oziroma najemnine ali zakupnine za m2 površine se ta izračuna iz evidentiranih podatkov.
(3) K pogodbeni ceni iz prvega odstavka nepremičninska družba za vsak sklenjen pravni posel evidentira zlasti datum sklenitve pogodbe, čas od oglaševanja do prodaje v dnevih ter zaporedno oznaka posla, ki je sestavljena iz matične številke nepremičninske družbe, zaporedne številke posla, ki jo nepremičninska družba evidentira zaporedno od 1 naprej v okviru tekočega leta.
7. člen
(podrobnejša delitev tehničnih podatkov)
Podrobnejša delitev podatkov tega navodila je določena v tabeli, ki je kot priloga 1 sestavni del tega navodila.
8. člen
(podrobnejši opisi podatkov)
Podrobnejše opise podatkov tega navodila, šifrante, format zapisa, izmenjevalne formate za posredovanje podatkov ter obveznost vnosa in tip vnosa podatkov objavi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh.
III. POSREDOVANJE PODATKOV IZ EVIDENCE O SKLENJENIH POSLIH NEPREMIČNINSKE DRUŽBE V SKUPNO BAZO
9. člen
(roki in način posredovanja podatkov v skupno bazo)
(1) Nepremičninska družba posreduje oziroma vpiše podatke iz tega navodila, ki jih je dolžna voditi, v skupno bazo enkrat mesečno, najkasneje do 15. v mesecu, oziroma najkasneje prvi delovni dan po 15. v mesecu, za vse v preteklem mesecu sklenjene pogodbe, pri sklenitvi katerih je posredovala.
(2) Nepremičninska družba mora posredovati podatke v skupno bazo elektronsko v predpisanem izmenjevalnem formatu objavljenem na spletnih straneh geodetske uprave ali z uporabo računalniškega programa za vnos podatkov, ki ga zagotovi ministrstvo.
(3) Podrobnejši način posredovanja podatkov elektronsko oziroma način uporabe računalniškega programa za vnos podatkov iz prejšnjega odstavka se objavi na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije.
(4) Za pravilnost posredovanih podatkov v skupno bazo je odgovorna nepremičninska družba.
10. člen
(vodenje skupne baze)
(1) Geodetska uprava vodi in vzdržuje skupno bazo na podlagi posredovanih podatkov iz evidence o sklenjenih poslih nepremičninske družbe.
(2) Če geodetska uprava ugotovi, da nepremičninska družba ni posredovala podatkov v predpisanem izmenjevalnem formatu, ali je uporabila napačne identifikacijske oznake nepremičnin ali ni vključila vseh podatkov iz tega navodila, vrne nepremičninski družbi v dopolnitev izmenjevalno datoteko s pripisom opisa napake. Šteje se, da nepremičninska družba ni posredovala podatkov v skupno bazo, če popravljenih podatkov ne posreduje v skupno bazo v razumnem roku.
11. člen
(centroid pravnega posla)
Za vsak pravni posel geodetska uprava ob vpisu pravnega posla v skupno bazo določi centroid pravnega posla. Centroid določi tako, da prostorsko najbolj opredeljuje pozicijo vseh nepremičnin, ki so predmet pravnega posla.
V. IZDAJANJE IN DOSTOP DO PODATKOV IZ SKUPNE BAZE IN EVIDENCE PROMETA NEPREMIČNIN
12. člen
(javnost)
(1) Podatki, vpisani v skupno bazo in evidenco prometa nepremičnin, so javni.
(2) Vsakdo ima pravico vpogledati v podatke in pravico pridobiti podatke, ki so vpisani v skupno bazo in evidenco prometa nepremičnin.
13. člen
(potrdila)
(1) Vsakdo ima proti plačilu upravne takse pravico pridobiti potrdilo (izpis) o podatkih, ki so vpisani v skupno bazo in evidenco prometa nepremičnin v času vpogleda.
(2) Za izdajanje izpisov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, o potrdilih.
14. člen
(izdajanje podatkov proti plačilu)
Za pridobitev podatkov iz skupne baze in evidence prometa nepremičnin, ki niso izdani kot potrdilo iz prejšnjega člena, se plačajo stroški izdaje teh podatkov v višini, določeni v predpisu, ki ureja tarife za izdajanje geodetskih podatkov.
15. člen
(računalniški dostop do podatkov)
Za računalniški dostop do skupne baze in evidence prometa nepremičnin se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo pogoje uporabe in dostopa do podatkov iz geodetskih zbirk podatkov geodetske uprave.
16. člen
(računalniški dostop do podatkov nepremičninski družbi)
Ne glede na določbe 13., 14. in 15. člen tega navodila lahko nepremičninska družba brezplačno vpogleduje v tiste podatke, ki jih je posredovala v skupno bazo.
17. člen
(vsebina prikaza)
(1) Za vsak sklenjen posel se iz skupne baze na podlagi 13. oziroma 14. člena tega navodila izkazujejo po identifikacijski oznaki nepremičnine zlasti naslednji podatki:
– vrsta pravnega posla,
– vrsta nepremičnine,
– tehnični podatki o nepremičnini,
– pogodbena cena nepremičnine.
(2) Za vsak sklenjen posel se iz evidence prometa nepremičnin na podlagi 13. oziroma 14. člena tega navodila zkazujejo po katastrski občini in naselju zlasti naslednji podatki o nepremičnini:
– leto prejema napovedi,
– vrsta nepremičnine,
– površina nepremičnine,
– leto izgradnje,
– pogodbena cena.
18. člen
(vsebina potrdila)
(1) Potrdilo, ki ga izda geodetska uprava iz skupne baze in evidence prometa nepremičnin mora obvezno vsebovati:
– podatke iz prvega odstavka prejšnjega člena, če gre za podatke iz skupne baze oziroma podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena, če gre za podatke iz evidence prometa nepremičnin,
– številko potrdila in datum izdelave potrdila, ki izkazuje čas, na katerega se podatki iz potrdila nanašajo,
– podatke o organizacijski enoti geodetske uprave, ki je potrdilo izdala,
– žig geodetske uprave.
(2) Potrdila iz skupne baze in evidence prometa nepremičnin se lahko izpisujejo skupaj. Če se potrdila iz skupne baze in evidence prometa nepremičnin izpišejo skupaj, se upravne takse obračunajo za vsako potrdilo posebej.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(objava podrobnejših opisov podatkov)
Podrobnejši opisi podatkov iz 8. člena tega navodila, šifranti, format zapisa, izmenjevalni format za posredovanje podatkov ter obveznost vnosa in tip vnosa podatkov se objavijo na spletnih straneh geodetske uprave najkasneje do 1. oktobra 2004.
20. člen
(vzpostavitev vpisa podatkov v skupno bazo)
Ministrstvo in geodetska uprava zagotovita tehnične možnosti za vpis podatkov v skupno bazo najkasneje do 1. januarja 2005.
21. člen
(vzpostavitev skupne baze in evidence prometa nepremičnin)
Ministrstvo in geodetska uprava zagotovita tehnične možnosti za vpis podatkov v skupno bazo, vzpostavitev in vpogled v podatke skupne baze ter vzpostavitev in vpogled v podatke evidence prometa nepremičnin najkasneje do 1. marca 2005.
22. člen
(posredovanje podatkov nepremičninskih družb v prehodnem obdobju)
Nepremičninska družba mora začeti voditi evidenco o sklenjenih poslih nepremičninske družbe po določbah tega navodila in prvič posredovati podatke v skupno bazo najkasneje 15. februarja 2005 za vse pogodbe sklenjene od 1. januarja 2005.
23. člen
(uveljavitev navodila)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-00-35/2003
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2511-0033
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje,
prostor in energijo

AAA Zlata odličnost