Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4172. Pravilnik o pogojih glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev, stran 11355.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01, 2/04 – ZZdrI-A in 37/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje in ministrom za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o pogojih glede strokovne usposobljenosti ocenjevalcev aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati strokovni delavci izvajalca javne službe (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalci) glede strokovne usposobljenosti za pripravo ocen aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) v postopku registracije FFS.
2. člen
(1) Priprava ocene aktivne snovi, uvrščene na seznam aktivnih snovi in FFS, ki vsebujejo takšne aktivne snovi, se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja enotna načela ocenjevanja in registracije FFS.
(2) Za aktivne snovi v FFS, ki še niso uvrščene na seznam iz prejšnjega odstavka, se ocena FFS izvede na podlagi predložene dokumentacije, ki mora vsebovati najmanj podatke glede učinkovitosti, vpliva na zdravje ljudi oziroma živali, vpliva na gojene rastline in okolje, ostanke v kmetijskih proizvodih in fizikalno kemijske lastnosti.
3. člen
(1) Pogoji glede strokovne usposobljenosti za ocenjevanje aktivnih snovi in FFS po posameznih tematskih sklopih iz predpisa, ki ureja enotna načela ocenjevanja in registracije FFS, so:
– ustrezna univerzitetna izobrazba z najmanj dveletnimi delovnimi izkušnjami na posameznem tematskem sklopu;
– strokovno izpopolnjevanje (zaključen podiplomski študij na posameznem tematskem sklopu in nadaljnje strokovno izpopolnjevanje);
– sodelovanje v mednarodnih organih ali organizacijah s posameznega tematskega sklopa, kjer je to mogoče.
(2) Ocenjevalci so dolžni spremljati nova dognanja in spoznanja na posameznem tematskem sklopu in pri pripravi ocene sodelovati z ocenjevalci ostalih tematskih sklopov.
(3) Ocenjevalci v smislu nezdružljivosti interesov ne smejo biti povezani oziroma se ne smejo ukvarjati z dejavnostjo, ki bi lahko vplivala na strokovno presojo ali ogrozila zaupanje v neodvisnost njihovih presoj.
(4) Za izločitev ocenjevalca v postopku izdelave posamezne ocene se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
4. člen
Ustrezna univerzitetna izobrazba iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena je:
– za ocenjevanje identitete, fizikalno kemijskih in tehničnih lastnosti FFS ter analitskih metod: najmanj univerzitetna izobrazba s področja kemije;
– za ocenjevanje uporabe in učinkovitosti FFS ter dodatnih informacij o FFS: najmanj univerzitetna izobrazba s področja agronomije rastlinske smeri oziroma biologije;
– za ocenjevanje toksikoloških lastnosti: najmanj univerzitetna izobrazba s področja medicine, veterine, farmacije, kemije oziroma biologije;
– za ocenjevanje podatkov o ostankih FFS v ali na tretiranih proizvodih, živilih in krmi: najmanj univerzitetna izobrazba s področja kemije, biologije oziroma agronomije rastlinske smeri;
– za ocenjevanje obnašanja in vpliva FFS po uporabi v okolju: najmanj univerzitetna izobrazba s področja biologije, kemije oziroma agronomije rastlinske smeri;
– za ocenjevanje ekotoksikoloških lastnosti: najmanj univerzitetna izobrazba s področja biologije, farmacije, kemije, veterine oziroma agronomije.
5. člen
(1) Ocenjevalce za posamezne tematske sklope imenuje na predlog Fitosanitarne uprave Republike Slovenije minister, pristojen za kmetijstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje in ministrom, pristojnim za okolje, do preklica imenovanja ali odstopa strokovnjaka.
(2) Če ocenjevalec pri pravni osebi, ki je pooblaščena za pripravo ocen, preneha opravljati ocene iz različnih vzrokov, mora pravna oseba v 30 dneh, odkar je izvedela za nastalo spremembo, o tem obvestiti Fitosanitarno upravo Republike Slovenije in ji predlagati ime novega strokovnjaka. Če minister, pristojen za kmetijstvo v skladu s prejšnjim odstavkom ne imenuje predlaganega strokovnjaka v 60 dneh od prejema predloga, se šteje, da je pooblastilo pravni osebi prenehalo.
6. člen
Ocenjevalci morajo obravnavati podatke vlagatelja zahtevka za registracijo FFS, ki vsebujejo podatke o industrijski in komercialni dejavnosti vlagatelja, kot tajne podatke.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-326/2002/3
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
EVA 2004-2311-0073
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
 
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor
in energijo

AAA Zlata odličnost