Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2004 z dne 20. 8. 2004

Kazalo

4168. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, stran 11345.

Na podlagi 26. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) minister za šolstvo, znanost in šport v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
1. člen
V pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
“V izobraževalne programe nižjega poklicnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se poleg otrok iz 10. člena tega pravilnika lahko usmerijo tudi otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju.”.
2. člen
V 15. členu se v drugem stavku prvega odstavka za besedo “nudi” doda beseda “tudi”.
3. člen
V 16. členu se v drugem odstavku za besedilom: “lokalnih skupnosti” doda besedilo: “in pri organizacijah, ki izvajajo dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem."
4. člen
V 20. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
“Minister, pristojen za šolstvo imenuje stalne člane komisije za usmerjanje prve stopnje in sicer učitelja ali vzgojitelja, socialnega delavca, psihologa in zdravnika specialista pediatra ali zdravnika specialista šolske medicine, njihove nadomestne člane in člane na listi izvedencev zdravnikov specialistov ter člane na listi izvedencev defektologov.
S sklepom o imenovanju članov komisije se določi tudi sedež komisije prve stopnje v skladu z drugim odstavkom 16. člena tega pravilnika.”.
5. člen
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Minister, pristojen za šolstvo imenuje stalne člane komisije za usmerjanje druge stopnje in sicer učitelja ali vzgojitelja, socialnega delavca, psihologa in zdravnika specialista pediatra ali zdravnika specialista šolske medicine, njihove nadomestne člane in člane na listi izvedencev zdravnikov specialistov ter člane na listi izvedencev defektologov.”.
6. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Člani komisij so se dolžni udeležiti izobraževanja, ki ga organizira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.”.
7. člen
V 29. členu se v drugem odstavku za besedo “predhodno” črta beseda “strokovno”.
8. člen
V 31. členu se v šesti alinei za besedilom “strokovne pomoči” doda besedilo: “ter izvajalca,”.
V dvanajsti alinei se za besedo “člena” doda besedilo: “v povezavi z 39. členom”.
Na koncu se pika nadomesti z vejico.
Doda se nova trinajsta alinea, ki se glasi:
“– morebitno usmeritev v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se organizira na domu oziroma v zasebnem zavodu na podlagi 18. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.”.
9. člen
Doda se nov 31.a člen, ki se glasi:
“31.a člen
Če komisija usmeri otroka v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se organizira na domu, pripravi mnenje o izobraževanju na domu na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.”.
10. člen
Priloga “Obrazec za strokovno mnenje” se spremeni tako, kot je določeno v prilogi 1 k temu pravilniku.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-39/2004
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0054
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo,
znanost in šport
 
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo,
družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost