Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4155. Program priprave sprememb ureditvenega načrta za območje IGM v Zagorju ob Savi, stran 11317.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99, 15/00 in 8/03) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb ureditvenega načrta za območje IGM v Zagorju ob Savi
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb ureditvenega načrta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb ureditvenega načrta, in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– roki za posamezne faze priprave sprememb ureditvenega načrta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb ureditvenega načrta)
Za območje kompleksa IGM, ki je v Urbanističnih zasnovah naselja Zagorje ob Savi opredeljeno kot območje za proizvodne in servisne dejavnosti – P7, je sprejet odlok o ureditvenem načrtu IGM Zagorje, št. 35203-38/95 (Uradni vestnik Zasavja št. 20/96) ter spremembe in dopolnitve (Uradni vestnik Zasavja št. 03/01).
Razlog za pripravo sprememb ureditvenega načrta je pobuda družbe IGM Zagorje d.d., ki se prilagaja razmeram na trgu in ki je v preteklih letih tudi delno spremenila tehnologijo, kar pogojuje tudi spremenjene prostorske ureditve.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb ureditvenega načrta je izgradnja večjega silosa za hidrirno apno volumna 2000 m3 namesto prvotno predvidenega volumna 1000 m3 ter izgradnja še dveh silosov volumna 333 m3 za dolomitno in drobljeno apno. Silosi bodo locirani v sekciji I. ureditvenega načrta severno od obstoječe hidrarne označene s pozicijo 1,2.
Zaradi spremenjene tehnologije nakladanja vagonskih in avto cistern je potrebno nadgraditi objekt za polnjenje cistern, ki se nahaja v sekciji III. in je označen s pozicijo 13, s silosom volumna 333 m3.
Poveča se tudi nadstrešek-manipulativni in skladiščni prostor za malte in gašeno apno ter barve, ki se nahaja v sekciji III. in je označen s pozicijo 9, iz prvotnih tlorisnih gabaritov 12 x 58 m na 22 x 68 m.
4. člen
(okvirno območje)
Ureditveno območje ureditvenega načrta ostaja nespremenjeno, spremembe se izvedejo v sekciji I. in III. ureditvenega načrta.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki so pristojni za podajanje smernic in mnenj ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku izdelave sprememb ureditvenega načrta:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, izpostava Trbovlje, Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje,
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje,
– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27, 1420 Trbovlje,
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, 1410 Zagorje ob Savi,
– Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Ljubljana, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave sprememb zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 (Zakon o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 110/02) podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Izdelava potrebnih strokovnih podlag:
– geodetske podlage,
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve,
– dopolnjena presoja vplivov na okolje.
Morebitne dodatke strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave sprememb ureditvenega načrta.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku sprejemanja sprememb ureditvenega načrta je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje v skladu s 158. členom ZureP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Izbran načrtovalec je AKA d.o.o. Obrtniška 14, Trbovlje.
Pripravljavec sprememb ureditvenega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve geodetske podlage, kot jih predpisuje ZureP-1, pridobi izbran načrtovalec prostorske ureditve.
9. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz sprememb ureditvenega načrta:
– prostorska konferenca – julij 2004,
– objava programa priprave v uradnem glasilu in izbor načrtovalca – julij 2004,
– izdelava strokovnih podlag, priprava gradiva za pridobitev smernic za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora – 15 dni po sprejetju programa priprave,
– pridobitev smernic za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora – 30 dni,
– izdelava osnutka sprememb ureditvenega načrta in priprava gradiva za javno razgrnitev in javno obravnavo – 15 dni po pridobitvi smernic za načrtovanje,
– javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni po objavi,
– priprava strokovnih stališč do pripomb iz javne razgrnitve – 10 dni po končani razgrnitvi,
– izdelava dopolnjenega osnutka – 10 dni po sprejetju stališč na občinskem svetu,
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora – 30 dni,
– priprava predloga sprememb ureditvenega načrta za sprejem na občinskem svetu – 15 dni po prejemu mnenj.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Investitor izdelave sprememb ureditvenega načrta je pobudnik družba IGM Zagorje d.d., Savska cesta 1, Zagorje ob Savi.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-7/2004
Zagorje ob Savi, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

AAA Zlata odličnost