Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Puconci, stran 11313.

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Puconci je Občinski svet občine Puconci na 3. izredni seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Puconci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Puconci (Uradni list RS, št. 25/97 in 61/99), ki so bile sprejete na podlagi planskih dokumentov bivše Občine Murska Sobota (Dolgoročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – Uradne objave, št. 24/86 in 10/90, ter Srednjeročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 – Uradne objave, št. 24/86 in 7/87).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe na območju Občine Puconci zaradi naslednjih posegov:
– gradnje stanovanjskih, gospodarskih in poslovno-stanovanjskih objektov v razširjenih ureditvenih območjih naselij in območjih razpršene gradnje,
– gradnje počitniških objektov oziroma vinskih kleti,
– rekreacijskih con,
– ureditve zdraviliškega kompleksa pri Rimski Čardi,
– ureditve turističnih območij v Pečarovcih in Moščancih,
– gradnje rastlinskih čistilnih naprav,
– korekcije vrisa reciklažnega centra in opuščenega glinokopa v Puconcih,
– gradnja zadrževalnika za visoke vode Ledave v Predanovcih;
ter zaradi uskladitve z republiškim planom na področju upravljanja z vodami, varstva narave, varstva kulturne dediščine, kategorizacije državnih cest in energetske infrastrukture.
Spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča ter ostale spremembe so opisane v posebni tabeli, ki je podana v obrazložitvi.
(Dolgoročni plan)
3. člen
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne objave, št. 24/86), in sicer poglavje 6.1.1. Omrežje naselij, kjer se doda besedilo:
Naselje Puconci je središče občine Puconci, naselji Bodonci in Mačkovci sta obdržali lokalno centralno funkcijo.
4. člen
V poglavju 6.1.2. Vodnogospodarske ureditve, objekti in naprave se doda besedilo:
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
Pri gradnji večjih utrjenih (asfaltnih ali tlakovanih) površin in strešin je treba predvideti ukrepe za zmanjšanje hitrosti odtoka meteornih odpadnih voda (92. člen. ZV-1).
Pri urejanju vodnega režima je treba upoštevati principe sonaravnega urejanja vodotokov. Upoštevati je treba naravno dinamiko in ohranjati naravno retencijsko sposobnost prostora. Rabo, ki lahko vpliva na spremembe odtočnega režima je treba usmerjati izven tega prostora.
Vodotoki, ki so kategorizirani v 1. in 1.-2. razred kategorizacije urejanja vodotokov (naravni vodotoki) morajo biti izvzeti iz gospodarske rabe.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. člen ZV-1). Zato na poplavnih območjih ni dopustna gradnja stanovanjskih, gospodarskih ali drugih podobnih objektov namenjenih prebivanju ljudi ter kakršni koli drugi posegi, ki bi lahko povečali poplavno ogroženost območja, še zlasti ni dovoljeno zasipavanje depresij in dvig obstoječe nivelete raščenega terena.
Na poplavnih območjih se lahko izvajajo le dejavnosti in posegi, ki niso v nasprotju z osnovno funkcijo območja. To pomeni, da se na poplavnih območjih lahko kmetuje, lahko se uredijo rekreacijske površine, postavijo pomožni, začasni oziroma premični objekti ipd. Poplavna območja niso primerna za intenzivno kmetijsko rabo.
Pri poseganju na erozijsko ogrožena območja je potrebno predhodno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
5. člen
V poglavju 6.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin se doda besedilo: Kot raziskovalna in eksploatacijska območja kremenčevega peska so opredeljena dodatna območja v Kuštanovcih, Puconcih, Brezovcih in Vaneči.
6. člen
V poglavju 6. 2. 5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine se dodata novi podpoglavji z besedilom:
Varstvo narave
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo varstvene usmeritve, varstveni režimi in pogoji navedeni v naravovarstvenih smernicah, ki jih hrani Občina Puconci. Za vse posege na območjih, ki so v naravovarstvenih smernicah opredeljena kot naravne vrednote ali ekološko pomembna območja, je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
Na območju občine Puconci so predlagane naslednje naravne vrednote:
– krajinski park Goričko,
– NV Mala Krka,
– NV Peskovski (Bezjakovski) potok,
– NV Grački potok,
– NV Bodonski potok s pritokoma.
Varstvo kulturne dediščine
Poleg že zavarovanih območij objektov kulturne dediščine bo Občina Puconci upoštevala tudi kulturno dediščino iz zbirnega registra kulturne dediščine, in sicer:
620234 Lemerje-Evangeličanska kapela
620235 Lemerje-Bencikova kapelica
620236 Puževci-Pokopališka kapelica
620237 Prosečka vas-Kamniti križ
620238 Prosečka vas-Zvonik
620239 Vaneča-Kapela
620240 Brezovci-Vaška kapela
620271 Mačkovci-Dvorec Marof
620272 Vadarci-Gomilno grobišče
620273 Kuštanovci-Pokopališka kapela
620274 Moščanci-Domačija Zrinski
620275 Bodonci-Domačija Drumarca
620276 Puconci-Ciglenska hiša
620277 Puconci-Evangeličanska šola
620278 Pečarovci-Stara osnovna šola
620279 Puconci-Stara separacija.
Za vse posege na objektih in območjih kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturno varstvene akte (pogoje in soglasja) na prostorsko izvedbene akte, pri katerih sodeluje varstvena služba, pa tudi kulturnovarstveno mnenje.
7. člen
V poglavju 6. 2. 6. Ureditvena območja naselij se doda besedilo:
V Občini Puconci imajo mejo ureditvenega območja naselja določena naselja ali deli naselij Puconci, Bodonci, Mačkovci, Gorica, Predanovci, Brezovci, Lemerje, Zenkovci, Vaneča, Moščanci.
8. člen
V poglavju 6.2.7. Poselitvene površine zunaj ureditvenih območij naselij se doda besedilo:
Na območju kmetijskih zemljišč in gozdov so izjemoma možni posegi za gradnjo infrastrukturnih objektov, s katerimi se ne spremeni namenska raba površin (vodovod, kanalizacija, plin, elektrika, sistemi zvez). Prav tako so dopustne vse vodnogospodarske ureditve, s katerimi se revitalizira in na okolju prijazen način sanira in uredi osnovna odvodnja za zagotovitev večje poplavne varnosti naselja (preprečitev poplav, erozije) ali se sanirajo druge spremembe povzročene z naravnimi nesrečami.
9. člen
V poglavju 6.2.8. Območja večjih infrastrukturnih objektov in naprav se doda novo poglavje:
Energetska infrasturktura
Na območju Občine Puconci je predvidena gradnja dvosistemskega daljnovoda DV 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci. Trasa poteka po dolini Mačkovskega potoka. Širina koridorja je 2 x 15 m.
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca prenosa oziroma distribucije električne energije. Za vse objekte namenjene za stalno ali občasno prebivanje, ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja.
10. člen
V poglavju 6.3.1. Urbanistične zasnove naselij se doda besedilo:
Izdelana bo urbanistična zasnova naselja Puconci.
V poglavju 6. 3. 2. Krajinske zasnove območij se doda besedilo:
V Občini Puconci bosta s krajinskimi zasnovami obdelani dve območji:
– turistično-rekreacijsko območje v Pečarovcih,
– turistično zdraviliško območje v Puconcih (pri Rimski Čardi).
11. člen
V poglavju 6. 4. Načini nadaljnjega urejanja območij s prostorskimi in izvedbenimi akti se doda besedilo:
Na območju Občine Puconci bodo izdelani lokacijski načrti za:
– turistično rekreacijsko območje v Pečarovcih,
– turistično-zdraviliško območje pri Rimski Čardi,
– turistično naselje v Moščancih,
– zadrževalnik za visoke vode Ledave v Predanovcih.
(Srednjeročni plan)
12. člen
Dopolni se tekstualni del Družbenega plana (Uradne objave, št. 24/86), in sicer v poglavju 8.3. Komunalna infrastruktura, kjer se doda besedilo:
Na območju Občine Puconci je predvidena ureditev rastlinskih čistilnih naprav v naseljih Brezovci, Moščanci in Dankovci
13. člen
V poglavju 8.7. Energetika se doda besedilo:
Predvidena je gradnja daljnovoda 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci.
Na območju Občine Puconci so poleg obstoječega visoko, srednje in nizkonapetostnega omrežja predvideni elektroenergetski objekti in vodi, kot je razvidno iz grafične priloge Zasnova elektroenergetskega omrežja:
– nov 20 kv daljnovod Radovci – Bodonci,
– nov 20 kv daljnovod Pečarovci – Bodonci,
– nova transformatorska postaja Strukovci gasilski dom,
– nova transformatorska postaja Lemerje 4 hlevi,
– nova transformatorska postaja Brezovci vrtec,
– nova transformatorska postaja Bodonci skladišče,
– nova transformatorska postaja Vaneča Flisar,
– nova transformatorska postaja Vaneča vas,
– nova transformatorska postaja Vadarci dol,
– nova transformatorska postaja Bodonci mizar,
– nova transformatorska postaja Pečarovci Mlakar,
– nova transformatorska postaja Mačkovci romi,
– nova transformatorska postaja Poznanovci V. jama,
– nova transformatorska postaja Kuštanovci dol,
– nova transformatorska postaja Kuštanovci Jošar,
– nova transformatorska postaja Otovci breg,
– nova transformatorska postaja Otovci igrišče,
– 20 kV priključne daljnovode oziroma kablovode novih transformatorskih postaj in
– pripadajoče nizkonapetostno omrežje.
Srednje napetostno in nizko napetostno omrežje je z električno energijo napajano iz RTP 110/20 kV Murska Sobota in je nadzemne in podzemne izvedbe.
14. člen
V poglavju 11. Urejanje prostora in varstvo okolja se doda novo poglavje 11.3 z besedilom: Za večje načrtovane posege se izdelajo izvedbeni akti na podlagi Programskih zasnov, ki so sestavni del tega odloka.
1. Programska zasnova za turistično zdraviliško območje pri Rimski Čardi
1.1 Namen
Na podlagi Pisma o nameri, ki so ga podpisale občine Puconci, Moravske Toplice in Mestna občina Murska Sobota sta ostali občini že prilagodili svoje planske dokumente potrebam izgradnje večjega zdraviliškega kompleksa za zdravljenje luskavice, na območju imenovanem Rimska Čarda. Občina Puconci želi dopolniti že zasnovane programe s smiselnim navezovanjem na sosednja območja.
1.2 Ureditveno območje
Območje zajema naslednje gozdne parcele 1082, 1083, 1088, 1089, 1092, 1093, 1095, 1100, 1099/1, 1097/1, 1098/1 v velikosti 58.060 m2 ter kmetijska zemljišča – parcele št. 1086, 1096 v velikosti 43.380 m2.
Južni del pod gozdom zajema parcele št. 1099/2 in 1581/1 v velikosti ca. 14.820 m2. V planskih aktih je parcela opredeljena kot gozd, v naravi pa je pašnik. Parcela št. 1098/2 v skrajnem južnem vogalu območja je že stavbišče velikosti 6.020 m2. Skupna velikost obravnavanega območja je 119.380 m2.
1.3 Zasnova namenske rabe in dejavnosti
Območje obdelave so njivske in gozdne površine ob regionalni cesti Murska Sobota-Hodoš. Dejavnosti so znotraj območja funkcionalno razporejene tako, da maksimalno
izkoriščajo obstoječe danosti. Grajene strukture se locirajo na njivskih površinah.
Predvidena je izvedba dveh vrst dejavnosti, ki se vsebinsko podpirata:
– osrednji hotelski objekt z bazenskimi ureditvami, wellness programi, lokali ipd. in nastanitvenimi kapacitetami v sklopu objekta ali ločeno kot bungalovi, skupno ca. 100 ležišč, ter drugi primerni spremljajoči programi,
– dejavnost vzreje ca. 30 konj zajema grajene strukture: hlevi, gospodarska poslopja, tribuna za gledalce, notranja maneža, ograjen prostor za gibanje živali na prostem.
Gozdne površine se maksimalno ohranijo in se izrabijo za dopolnitev grajenim strukturam s programom mirne rekreacije, sprehajalnimi potmi ipd.
Zasnovani program ni namenjen izključno bolnikom s psoriazo, temveč tudi njihovim (zdravim) družinskim članom, dnevnim gostom in bližnjim prebivalcem. Zdravniški in terapevtski programi so locirani v kompleksu Občine Moravske Toplice in se bodo tam po potrebi tudi dopolnjevali.
Kompleks Mestne občine Murska Sobota sestavljajo predvsem nastanitvene kapacitete, lokali in rekreacijski objekti, kakor tudi komunalna cona za celotni kompleks.
Tako se vsa tri območja med seboj dopolnjujejo, vodilno vlogo z zdravstvenimi in terapevtskimi kapacitetami pa ima kompleks v Občini Moravske Toplice.
1.4 Infrastruktura
Prometne ureditve
Regionalna cesta R1 št: 232 Murska Sobota–Hodoš, ki poteka ob zahodnem robu območja obdelave se poglobi. Nanjo se izvede cestni priključek (eden ali več) iz zdraviliško rekreacijskega območja. Garaže se izvedejo v kletni etaži, ki je dostopna iz poglobljene ceste.
Znotraj območja je predvidena izvedba internega prometnega omrežja z ustreznimi ločitvami med posameznimi vrstami prometa (promet motornih vozil, kolesarji, pešci, obiskovalci, dostava). Na površju se uredijo samo minimalna parkirišča, večina jih bo v podzemni garaži. Nad poglobljeno cesto se uredijo različne mostne povezovalne komunikacije za prehod na drugi dve območji zdravilišča.
Elektrika
V sosednjem delu je predvidena gradnja transformatorske postaje, na katero se naveže puconski del Rimske Čarde. Po potrebi in v skladu z upravljavcem pa je možna tudi gradnja samostojne transformatorske postaje.
Na celotnem kompleksu, tudi v parkovni in rekreacijski coni se izvede zunanja ambientalna razsvetljava.
Ogrevanje
Predvidena je izvedba centralnega sistema ogrevanja iz kotlovnice na plin, kot dodaten vir pa tudi odpadna termalna voda.
Odpadne vode
Način odvajanja fekalnih odpadnih vod se zasnuje variantno: z izgradnjo lastne čistilne naprave ali skupnega kolektorja do čistilne naprave v Murski Soboti v dolžini ca. 3,70 km.
Tehnološke odpadne vode (bazenska voda-termalna voda iz kopeli) je potrebno pred izpustom v kanalizacijo tehnološko predčistiti in ohladiti.
Padavinske vode s streh in utrjenih površin bodo speljane v Martjanski potok. Padavinske vode s cest, parkirišč in ostalih voznih površin se morajo voditi preko lovilcev olj in maščob.
Vodovod
Predvidena je gradnja krožnega sistema s hidrantnim omrežjem Puconci-Legrad-Rimska Čarda, z navezavo na vod Puconci-Sebeborci.
Sistemi zvez
Izvede se priključek na obstoječi optični kabel, ki poteka ob regionalni cesti.
Zbiranje in odvoz odpadkov
Odpadki se bodo zbirali ločeno v posebej predvidenih prostorih znotraj posameznih sklopov ter se odvažali na komunalno deponijo v Puconce. Posebnih odpadkov v območju ne bo.
1.5 Usmeritve in pogoji za oblikovanje območja
Podrobnejše oblikovanje celotnega kompleksa se izvede na podlagi urbanistično arhitektonske rešitve pridobljene z javnim projektnim natečajem.
Način zazidave
Gabarit osrednjega-upravnega objekta je etažnosti K+P+1 in se oblikovno prilagaja ureditvam v vzhodnem delu, kjer je že pridobljena kvalitetna natečajna rešitev. Želja je, da bi bilo oblikovanje unikatno ker bi se tako zagotovila enkratnost in s tem prepoznavnost tega kompleksa.
Bungalov kot počitniška hišica za turiste z verando se oblikuje v skupinah nizkih objektov. Poudarek je na skladnosti oblikovanja objekta samega kot tudi skupine objektov in funkcionalne ter zanimive razporeditve vsebin znotraj območja. Lokacija bungalovov je mogoča tudi na skrajnem južnem robu območja, kolikor se to izkaže kot kvalitetna in funkcionalna urbanistična izbira.
Objekti vzreje konj se locirajo približno v sredini območja obdelave, med območjem upravnega objekta na severu in gozdom na jugu. Predvideni so eno etažni objekti, locirani tako, da se ustvari notranje – gospodarsko dvorišče. Okoli objektov so travnate ograjene površine za prosto gibanje živali.
Oblikovanje zunanjih prostorov
Območje leži ob prehodu nižinskega sveta v prve obronke Goričkega, vendar je z južne in delno zahodne strani omejeno z gozdom, ki zakriva pogled na puconski del zdraviliškega kompleksa. Vse ureditve je potrebno oblikovati tako, da ne bodo izstopale iz zelenja. Zunanji objekti in naprave naj bodo grajeni tako, da se bodo oblikovno in materialno čimmanj izstopali iz obstoječega okolja.
1.6 Usmeritve v zvezi z varovanji
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – požarna varnost
Požarna varnost objektov bo zagotovljena z ustrezno izbiro materialov in ustrezno gradnjo. Požarna ogroženost naravnega okolja (gozdne površine) je zmerna in bo eliminirana z ustreznimi protipožarnimi ukrepi. Območje je dostopno za interventna vozila.
V izvedbeni dokumentaciji bo za celoten kompleks, po potrebi pa tudi za posamezne objekte, narejena ocena požarne ogroženosti in predpisani ustrezni ukrepi v skladu z določili Pravilnika o študiji požarne varnosti.
Varstvo pred poplavami
Zdraviliško rekreacijski center v tem ni znotraj poplavno ogroženega območja, tako da posebni ukrepi za varstvo pred poplavami niso potrebni.
Varstvo okolja
Nove dejavnosti bodo povzročale dodatne obremenitve okolja. Predvsem bo povečan promet, možno je onesnaženje tal, vode in zraka. Na podlagi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, je za načrtovanih 100 ležišč obvezna izdelava presoje vplivov na okolje. V presoji bodo ovrednoteni potencialni vplivi in poleg že omenjenih (ustrezno čiščenje odplak, poglobitev regionalne ceste) nakazani dodatni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov.
Kompleks se naj zasnuje na ekološko prijaznem in energetsko čim manj odvisnem konceptu ureditve (obnovljivi viri).
1.7 Etapnost izvedbe
Izvedba predvidenih ureditev je odvisna od interesov potencialnih investitorjev in od dinamike izgradnje sosednjih območij, predvsem formalno in prostorsko definiranega območja v občini Moravske Toplice. Možna je postopna izgradnja objektov in rekreacijskih površin ob pogoju, da se fazno rešuje tudi infrastruktura, predvsem ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
2. Programska zasnova za turistično rekreacijsko območje v Pečarovcih
2.1 Namen
Predvidena je ureditev šotorišča (kampa) s pripadajočimi objekti in površinami, ki bo dopolnila obstoječo turistično dejavnost v naselju Pečarovci in Občini Puconci.
2.2 Ureditveno območje
Območje leži v dolini Pečarovskega potoka med potokom in lokalno cesto, južno od gasilskega doma. Zajema parcele št. 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746 in 1747 vse k.o. Pečarovci.
2.3 Zasnova namenske rabe in dejavnosti
Predvidena je ureditev šotorišča (kampa) za ca. 50 enot (oziroma 100 ležišč) s pripadajočimi nujnimi servisnimi prostori (sanitarije, pomivanje posode in drugo), ki se delno uredijo v obstoječem vaško-gasilskem domu, delno v manjšem predvidenem prizidku k istemu objektu, skladno s pravilnikom za izvedbo kampov in šotorišč. Na travnatih površinah se uredijo manjša športna igrišča-travnato igrišče za mali nogomet, igrišče za košarko in odbojko ter otroško igrišče.
2.4 Infrastruktura
Za predvideni program tega območja je predvidena minimalna komunalna infrastruktura.
Promet
Območje je dostopno po obstoječi občinski cesti, ki poteka na vzhodni strani predvidenega kampa. Znotraj le-tega se uredijo le pešpoti in na skrajnem zunanjem robu parkirišče za osebne avtomobile obiskovalcev kampa. Druge komunikacije so pešpoti, ki se izvedejo-označijo z naravnimi materiali.
Elektrika, vodovod, odpadne vode, odpadki
Električni priključek območja se izvede s priključitvijo na obstoječ sistem, po potrebi se izvede nova transformatorska postaja.
Vodovod
Od gasilskega doma se izvede podaljšek vodovoda do servisnega objekta.
Odpadne vode se speljejo v biološko čistilno napravo, ki se locira južno od načrtovanega kampa.
Odpadki se zbirajo ločeno in se odvažajo na centralno odlagališče odpadkov v Puconcih.
2.5 Usmeritve in pogoji za oblikovanje ureditev in zunanjih prostorov
Območje se v največji možni meri ohranja v prvotni naravni obliki. Očisti se vsega slabega drevja, uredijo se travnate površine. Vse nove ureditve se izvedejo nevpadljivo in iz naravnih materialov, tako da se oblikovno maksimalno zlijejo z okoljem.
2.6 Usmeritve v zvezi z varovanji
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – požarna varnost
Požarna varnost objektov bo zagotovljena z ustrezno izbiro materialov in ustrezno gradnjo. Požarna ogroženost naravnega okolja (gozdne površine) je zmerna in bo eliminirana z ustreznimi protipožarnimi ukrepi. Območje je dostopno za interventna vozila.
V izvedbeni dokumentaciji bo za celoten kompleks narejena ocena požarne ogroženosti in predpisani ustrezni ukrepi v skladu z določili Pravilnika o študiji požarne varnosti.
Varstvo pred poplavami
Turistično rekreacijski kamp se nahaja znotraj poplavno ogroženega območja Pečarovskega potoka, kjer ni dopustna gradnja objektov ali izvajanje posegov, ki bi lahko povečevali poplavno ogroženost območja. Tako so v tem kampu predvidene le tiste ureditve, ki v primeru poplav ne bodo prizadete in ki ne vplivajo na poplavno ogroženost.
Varstvo okolja
Nove dejavnosti bodo povzročale dodatne obremenitve okolja. Predvsem bo povečan promet, možno je onesnaženje tal, vode in zraka. Glede na predvidene zmogljivost 50 šotorov oziroma 100 ležišč, je na podlagi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, obvezna izdelava presoje vplivov na okolje. V presoji bodo ovrednoteni potencialni vplivi in poleg že omenjenih (ustrezno čiščenje odplak) nakazani dodatni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov.
2.7 Etapnost izvedbe
Ker so za usposobitev kampa predvidene sorazmerno nezahtevne ureditve se vse uredi naenkrat, pred odprtjem kampa. V začetnem obratovalnem obdobju, ko predvidoma zasedenost kampa še ne bo velika je mogoče, da se sanitarne odplake speljejo v vodotesno nepretočno greznico brez iztoka, na izplakovanje, in se rastlinska čistilna naprava uredi, ko bo kamp zaživel v celoti.
3. Programska zasnova za turistično naselje v Moščancih
3.1 Namen
Predvideni objekti z nočitvenim programom razširjajo gostinsko turistično dejavnost Španove domačije na nasprotni strani ceste.
3.2 Ureditveno območje
Območje obdelave zajema parcele št. 726, 727, 738 in 736/4 v k.o. Moščanci v skupni velikosti ca. 9700 m2.
3.3 Zasnova namenske rabe in dejavnosti
Predvidena je gradnja do 5 objektov po vzoru starih prekmurskih domačij s skupno 40 ležišči. Posamezne enote bodo zasnovane delno kot apartmaji, delno kot turistične sobe. Vsaki enoti – domačiji bo pripadalo dvorišče s kmečkim vrtom. Dodatna turistična infrastruktura ni potrebna, saj bodo objekti vezani na Španovo domačijo. Po potrebi se uredi sprejem in servisni prostori v delu enega objekta.
3.4 Infrastruktura
Promet
Objekti sledijo obstoječi obcestni pozidavi in so dostopni po SV-no potekajoči obstoječi vaški cesti.
Elektrika, vodovod, odpadne vode, odpadki
Električni priključek na posamični objekt se izvede s priključitvijo na obstoječ sistem,
Vodovod
Do objektov se izvede podaljšek obstoječega vodovodnega sistema v neposredni bližini.
Odpadne vode se speljejo v biološko čistilno napravo, ki se locira za Španovo domačijo na nasprotni strani ceste.
Odpadki se zbirajo ločeno in se odvažajo na centralno odlagališče odpadkov v Puconcih.
3.5 Usmeritve in pogoji za oblikovanje objektov in zunanjih prostorov
Urbanistična zasnova sledi značilno obcestno pozidavo območja. Etažnost objektov je (K)+P+M, streha je simetrična dvokapnica vzporedna s cesto, strešni naklon je enak na vseh objektih. Mikrolokacija na parceli in arhitektonsko oblikovanje objektov sledi klasični zasnovi prekmurske kmečke hiše na ključ. Okolica objektov se oblikuje kot značilno vaško dvorišče kmečke domačije iz preteklosti.
3.6 Usmeritve v zvezi z varovanji
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – požarna varnost
Požarna varnost objektov bo zagotovljena z ustrezno izbiro materialov in ustreznim načinom gradnje. Požarna ogroženost naravnega okolja je zmerna in bo eliminirana z ustreznimi protipožarnimi ukrepi. Območje je dostopno za interventna vozila.
V izvedbeni dokumentaciji bo za celoten kompleks narejena ocena požarne ogroženosti in predpisani ustrezni ukrepi v skladu z določili Pravilnika o študiji požarne varnosti.
Varstvo okolja
Nove dejavnosti bodo povzročale dodatne obremenitve okolja. Predvsem bo povečan promet, možno je onesnaženje tal, vode in zraka. Glede na predvidene kapacitete (40 ležišč) izdelava presoje vplivov na okolje ni potrebna.
3.7 Etapnost izvedbe
Ker vsak objekt za sebe predstavlja zaključeno funkcionalno celoto je mogoča postopna izgradnja objektov, po vrsti.
15. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Puconci zaradi vrisa predvidenih sprememb namenske rabe in obdelave v računalniški tehniki na digitalne geodetske podlage, in sicer:
– karte v merilu 1:25000:
Zasnova primarne rabe prostora
Kmetijstvo in gozdarstvo
Zasnova vodnogospodarskih ureditev in varstva okolja
Usmeritve za načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
Zasnova prometnega omrežja
Zasnova energetskega omrežja
Zasnova rudnin
Zasnova varstva narave
Zasnova varstva kulturne dediščine
Zasnova območij za potrebe obrambe in zaščite
– karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana z oznakami Mačkovci 19, 20, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, Šalovci 21, 31, 32, 41, Radgona 7, 8, 9, 10 in Turnišče 1 (21 kart).
16. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Puconci začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-15/2002
Puconci, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti