Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4153. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, stran 11309.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena v povezavi z 72. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03) in 9. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), sprejme župan Občine Šempeter Vrtojba
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Površina območja z ledinskim imenom Smete leži v južnem robu Šempetra pri Gorici v vzdolžnem pasu nepozidanih kmetijskih površin med ulico Polje in avtocesto s površino 3,8 ha.
Ureditveno območje predvidenega lokacijskega načrta (nezazidani del urejevalne enote ŠE-C/7) obsega zemljišča, ki so znotraj obodne meje območja, prikazane v kartografski dokumentaciji sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter-Vrtojba.
Lastništvo zemljišča na tem območju je razdrobljeno; največ površin ima v lasti država, njej sledi HIT d.d. Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba in številni zasebniki, v glavnem domačini.
Zaradi velikega povpraševanja za gradnjo obrtno-trgovinsko-servisnih objektov in pomanjkanja tovrstnih gradbenih parcel v občini je treba izdelati lokacijski načrt Smete v Šempetru pri Gorici.
V ta namen je bil že opravljen sestanek z lastniki zemljišč in potencialnimi investitorji.
Prostorski razvoj tega območja opredeljujejo prostorski planski akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93), ki velja za območje Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 11/02),
– Programska zasnova za zazidalni načrt Smete, ki je vsebinsko izhodišče za pripravo tega programa priprave.
2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta
Predmet izdelave lokacijskega načrta je prostorska ureditev občinskega pomena, ki obsega:
2.1. Programska izhodišča za zazidalno rabo površin, urbanistično in prometno ureditev:
Območje bo namenjeno obrtno-trgovinsko-servisnim dejavnostim in visoko tehnološko proizvodnim dejavnostim.
Zazidalna izraba tega območja ima – upoštevajoč omejitve v rabi prostora zaradi hitre ceste (varovalni pas, obremenitev okolja s hrupom...) na razpolago severno polovico območja, kjer bi bilo ob faktorju zazidljivosti 0,7 tega dela možno pozidati okoli 10.500 m2 površin. Nepozidana južna polovica območja se bo uporabljala kot parkirišče, dvorišče, odlagališče...
Objekti bodo postavljeni v obcestni pas, višine P+l do P+2, njihovi "prizidki" (trakti) proti jugu (na dvoriščno stran gradbenih parcel) pa bodo pritlični.
Območje se na sistem javnih cest lahko naveže z (največ) tremi dvopasovnimi dovozi v prečni smeri čez območje (to je v smeri S – J) na medsebojni razdalji približno 140 m. Ti dovozi delijo območje na štiri kareje.
Problem parkiranja osebnih vozil bo moral rešiti vsak obrat, ki bo tu nastal zase s tem, da bo parkiranju vozil namenil (dvoriščni) del svoje gradbene parcele, ali pa parkirišče uredil izven ograje vzdolž dovoza.
2.2. Programska izhodišča za komunalno urejanje in varstvo okolja
Območje bo potrebno opremiti s kanalizacijskim (padavinskim in fekalnim), vodovodnim, plinovodnim, elektroenergetskim in prenosnim omrežjem za telekomunikacijske signale.
Za vključitev območja v sistem zbiranja in odstranjevanja komunalnih odpadkov bo treba – ob vsakem dovozu – urediti skupna odlagališča z zbiralniki za sortirano (ločeno) zbiranje komunalnih odpadkov (s čimer pa ni izključeno urejanje lastnih odlagališč v večjih obratih na območju). Problem ravnanja z nevarnimi odpadki bo moral reševati vsak obrat zase.
Današnja ogroženost okolja na območju s hrupom, ki ga povzroča promet po hitri cesti Polje, verjetno še ni dosegla dopustnih vrednosti, ki znašajo na območju, ki je namenjeno gospodarskim dejavnostim in zato zahteva le IV. stopnjo varstva pred hrupom.
Glede prostorske in ekološke sprejemljivosti v odnosu do podrobnejše opredelitve dejavnosti znotraj ureditvenega območja (kaj bo locirano na posameznih gradbenih parcelah) se bo zainteresirano javnost seznanjalo s fazo priprave predloga lokacijskega načrta na drugi prostorski konferenci na podlagi izdelane ocene vpliva na okolje ali na podlagi presoje vpliva na okolje.
2.3. Preveritev programskih izhodišč
V začetni fazi izdelave lokacijskega načrta je treba preveriti aktualnosti programskih izhodišč iz programske zasnove predvidenega zazidalnega načrta Smete z vidika sedanjega povpraševanja po namenu gradnje in podane usmeritve za pripravo prostorskega akta.
3. Komasacija
Na predlog lastnikov zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67% površin zemljišč znotraj ureditvenega območja predvidenega občinskega lokacijskega načrta, se s tem programom priprave uvede komasacija zemljišč. Komasacijsko območje obsega celotno ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta.
Namen komasacije je, da se z novim lastniškim stanjem omogoči racionalno načrtovanje in izvedbo predvidene prostorske ureditve.
Komasacija zemljišč se izvede po postopku, ki ga predpisuje Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03).
4. Prostorska konferenca pred sprejemom programa priprave
Dne 22. 7. 2004 je Občina Šempeter-Vrtojba (pripravljavec) skladno z 28. členom ZUreP-1 sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja.
S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v četrti točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so ustno posredovali priporočila in usmeritve oziroma jih napovedali ob izstavitvi smernic naslednji udeleženci: Gatis, d.o.o., Telekom, DRSC – izpostava Nova Gorica, Adrija plin d.o.o. Ljubljana, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; izpostava Nova Gorica, in Klavdij Medvešček.
V tem programu priprave so že upoštevana tista priporočila prostorske konference, ki se nanj neposredno nanašajo, druga pa bodo upoštevana v postopku priprave lokacijskega načrta.
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 4;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, področje upravljanja z vodami, Ljubljana, Dunajska 48;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52;
5. DARS, Celje, Ulica XIV. Divizije 4;
6. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
8. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta 21. junija 1;
9. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
10. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b;
11. Telekom Slovenije PE Nova Gorica, Nova Gorica, Kidričeva 17;
12. Kabelska televizija, Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2;
13. Adria plin d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 7;
14. Geoplin d.o.o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11;
15. Občina Šempeter-Vrtojba.
Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi, organizacije in skupnosti, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Pobudnik lokacijskega načrta je Občina Šempeter-Vrtojba.
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Šempeter-Vrtojba.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Občina Šempeter-Vrtojba in Hit d.d. Nova Gorica.
Naročnik vseh strokovnih podlag in lokacijskega načrta je Občina Šempeter-Vrtojba in Hit d.d. Nova Gorica.
Izdelovalec lokacijskega načrta je projektivno podjetje Stolp d.o.o. Nova Gorica.
6. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag za lokacijski načrt je treba upoštevati naslednja že izdelane strokovne podlage:
– programsko zasnovo za zazidalni načrt Smete v Šempetru pri Gorici.
V postopku priprave mora naročnik zagotoviti izdelavo strokovnih podlag na katerih bodo temeljile rešitve lokacijskega načrta:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.), vključno z ureditvami mirujočega prometa,
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin,
– idejne zasnove in rešitve zbiranja komunalnih odpadkov,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta,
– podatki zemljiškega katastra in katastra stavb,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– strokovne podlage glede relevantnih naravnih in ustvarjenih danosti prostora,
– strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje, odnosno izdelavo ocene /študije/ presoje vplivov na okolje,
– variantno idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelana tako, da vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– izdelava načrta parcelacije,
– idejno zasnovo možne faznosti gradnje,
– oceno stroškov komunalnega opremljanja območja,
– program opremljanja zemljišč,
– izdelavo urbanistične pogodbe za izvedbo lokacijskega načrta.
V postopku priprave lokacijskega načrta mora Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino zagotoviti izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z 41. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljavcu.
V postopku priprave lokacijskega načrta mora Zavod RS za varstvo narave izdelati naravovarstvene smernice v skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 119/02) in jih posredovati pripravljavcu.
V postopku priprave lokacijskega načrta se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
7. Roki izdelave lokacijskega načrta
7.1. Opis aktivnosti za pripravo lokacijskega načrta:
Pridobitev smernic za načrtovanje:
Pripravljavec zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom) po sprejemu programa priprave.
Izdelovalec na podlagi pooblastila pripravljavca lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec) pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora, določenih v 5. točki tega programa priprave.
Izdelovalec lokacijskega načrta izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Pripravljavec oziroma naročnika potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta:
Naročnika zagotovita izdelavo strokovnih podlag, določenih v 6. točki tega programa priprave po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec izdela dve variantni strokovni rešitvi lokacijskega načrta in izdela predlog lokacijskega načrta po izbiri variantne rešitve pripravljavca.
Pripravljavec pred objavo javne razgrnitve predloga lokacijskega načrta skliče zbor prostorske konference z namenom, da se v zvezi z v predlogu lokacijskega načrta predlaganimi rešitvami pridobijo priporočila in mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti. Izdelovalec sodeluje in pripravi stališča do predlogov in usmeritev prostorske konference.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
Pripravljavec s sklepom odredi javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba. Sočasno razgrne tudi predlog elaborata nove razdelitve zemljišč.
Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo v Šempetru pri Gorici.
Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov.
Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem prouči vse pripombe in predloge z javne razgrnitve.
Pripravljavec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
Izdelovalec s pripombami in predlogi ter s predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Pripravljavec s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
Na podlagi pripomb na razgrnjeni predlog nove razdelitve zemljišč, danih v javni razgrnitvi, geodetsko podjetje v sodelovanju z občinskim upravnim organom in s komasacijskim odborom pripravi elaborat nove razdelitve zemljišč.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta:
Naročnika zagotovita izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag pripravi gradivo za pridobitev mnenj.
Izdelovalec po pooblastilu pripravljavca pozove nosilce urejanja prostora, določene v 5. točki tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
Na podlagi pridobljenih mnenj izdelovalec izdela usklajen predlog lokacijskega načrta.
Pripravljavec pisno seznani pripombodajalce s stališči do njihovih pripomb in predlogov pred obravnavo usklajenega predloga prostorskega akta na občinskem svetu.
Sprejem lokacijskega načrta:
Pripravljavec posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Izvajalec vodi tudi spis lokacijskega načrta.
7.2. Časovni načrt izdelave lokacijskega načrta
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|  |AKTIVNOSTI          | ZAČETEK |  KONEC |        IZVAJALCI |
|  |2004/2005          |     |     |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|1  |Zbor prostorske konference  |  julij |  julij |      Pripravljavec |
|  |in izdelava programa     |     |     |             |
|  |priprave sprememb in     |  2004 |   2004 |             |
|  |dopolnitev ureditvenega   |     |     |             |
|  |načrta            |     |     |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|2  |Objava programa priprave v  | avgust |  avgust |      Pripravljavec |
|  |Ur.l. RS           |  2004 |   2004 |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|3  |Pridobitev smernic s strani | avgust |september |      Pripravljavec |
|  |pristojnih nosilcev urejanja |  2004 |   2004 |             |
|  |prostora           |     |     |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|4  |Izdelava strokovnih podlag  | avgust |september |  Izdelovalci posebnih |
|  |               |  2004 |   2004 |  strokovnih podlag in |
|  |               |     |     | izdelovalec sprememb in |
|  |               |     |     | dopolnitev ureditvenega |
|  |               |     |     |         načrta |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|5  |Izdelava variantnih     | avgust |september |       Izdelovalec |
|  |strokovnih rešitev      |  2004 |   2004 |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|6  |Priprava predloga      |september| oktober |       Izdelovalec |
|  |lokacijskega načrta     |  2004 |   2004 |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|7  |Zbor 2. prostorske      | oktober | oktober |      Pripravljavec |
|  |konference          |  2004 |   2004 |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|8  |Javna razgrnitev in javna  |november | december |      Pripravljavec |
|  |obravnava predloga      |     |     |             |
|  |lokacijskega načrta     |  2004 |   2004 |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|9  |Dopolnitev predloga     |november | november |       Izdelovalec |
|  |lokacijskega načrta s    |     |     |             |
|  |stališči do pripomb in    |  2004 |   2004 |             |
|  |predlogov, danih v času   |     |     |             |
|  |javne razgrnitve       |     |     |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|10 |Pridobitev mnenj k      | januar | februar |      Pripravljavec |
|  |dopolnjenemu predlogu    |     |     |             |
|  |lokacijskega načrta s strani |  2005 |   2005 |             |
|  |pristojnih nosilcev urejanja |     |     |             |
|  |prostora           |     |     |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|11 |Uskladitev dopolnjenega   | februar | februar |       Izdelovalec |
|  |predloga lokacijskega načrta |  2005 |   2005 |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|12 |Sprejem lokacijskega načrta |  marec |  marec |      Občinski svet |
|  |– občinski svet       |  2005 |   2005 |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
|13 |Objava lokacijskega načrta  |  marec |  marec |      pripravljavec |
|  |               |  2005 |   2005 |             |
+----+-----------------------------+---------+----------+-------------------------+
8. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Občina Šempeter-Vrtojba in Hit d.d. zagotovita vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter lokacijskega načrta.
9. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-28-5/2004-1
Šempeter pri Gorici, dne 31. julija 2004.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost