Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4152. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič - dopolnitev 2003, stran 11305.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03), Sklepa Vlade Republike Slovenije o ugotovitvi usklajenosti predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Semič z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije št. 350-00/2001-292 z dne 13. 7. 2004 in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 2. izredni seji, dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje občine Semič – dopolnitev 1996 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 13/90, 7/91, 11/91 in Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 37/98) – v nadaljevanju: dolgoročni plan.
2. člen
V 1. členu, navedenega odloka v prejšnjem členu, se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
Dopolnitve 2003 se nanašajo na:
– širitev ureditvenih območij naselij (uskladitev z dejanskim stanjem, nove površine za potrebe kmetijstva in nove površine za poselitev),
– opredelitev ureditvenih območij opuščenih kočevarskih naselij na območju Roga (Gričice, Komarna vas, Planina, ki so predvidena za revitalizacijo za potrebe turizma in sekundarnih bivališč ter Topli Vrh za potrebe kmetijske dejavnosti),
– opredelitev površin za razvoj turizma v Črmošnjicah,
– razširitev obstoječega smučišča Gričice-Rog, ureditev umetnega zasneževanja in vzpostavitev nove dostopne točke na smučišče iz naselja Črmošnjice z dvema sedežnicama,
– opredelitev pridobivalnega območja obstoječega kamnoloma Brezje in Topli Vrh, povečanje kamnoloma Vrčice ter aktiviranje kamnoloma marmorja pri Gradniku za okrasni kamen in za učno vzgojne namene,
– opredelitev čistilne naprave v Črmošnjicah,
– opredelitev in uskladitev območij ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine,
– opredelitev komunalne in energetske infrastrukture.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
I. DOLGOROČNI PLAN
3. člen
V poglavju 3.9. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja, se v točki 3.9.1 Strategija urejanja prostora in organizacija dejavnosti v prostoru spremenijo oziroma dopolnijo naslednje točke:
č) Usmeritve razvoja sekundarnih počitniških bivališč:
Točka se spremeni tako, da se glasi:
Temeljne usmeritve za nadaljnji razvoj sekundarnih počitniških bivališč so:
– gradnja objektov za sekundarna počitniška bivališča je lahko le na komunalno opremljenih parcelah,
– za razvoj sekundarnih bivališč kot sestavnega dela razvoja turizma je občina pripravila študijo »Strokovne podlage o možnostih razvoja Črmošnjiške doline z njenim naravnim zaledjem«. Sekundarna bivališča bomo usmerjali v Črmošnjice in Gričice z razširitvijo naselja ter v opuščena kočevarska naselja Komarna vas, Brezovica in Planina. Naselje Topli Vrh je namenjeno za potrebe kmetijske dejavnosti v smislu vzdrževanja kulturne krajine. Za naselja Gričice, Komarna vas, Brezovica, Planina in Topli Vrh bomo pripravili podrobne občinske prostorske akte z osnovnimi urbanističnimi in arhitektonsko oblikovalskimi usmeritvami za gradnjo, ob upoštevanju pogojev ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. V drugih opuščenih kočevarskih vaseh ni dovoljena novogradnja objektov.
d) Organizacija omrežja naselij in razvoja dejavnosti v prostoru:
– Pomembnejše lokalno središče – center Občine Semič:
– V drugem odstavku se za drugim stavkom doda naslednje besedilo: Proizvodne, servisne in storitvene dejavnosti bomo razvijali v proizvodno servisni coni Vrtača.
– Oskrbni centri (vasi):
Črmošnjice:
Zadnji stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: V naselju bomo pospeševali dejavnosti, ki neposredno izboljšujejo turistično ponudbo, prenočitvene zmogljivosti, oskrbne in storitvene dejavnosti, območja za šport in rekreacijo na urejenih terenih in v naravnem okolju ter objekte in ureditve kot izhodišče za dostop v regijski park Kočevsko-Kolpa.
Poglavje 3.9.4. Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine
Točka se spremeni tako, da se glasi:
Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine bomo aktivno vključevali v urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili ohranitev in vzdrževanje kot del določenega prostora, njeno primerno rabo ter uveljavljanje novih razvojnih potreb in strategij, kot so trajnostna raba naravnih in ustvarjenih virov, ohranjanje kulturne identitete in biotske raznovrstnosti ter ustvarjanje kvalitetnega življenjskega okolja.
Pri pripravi prostorskih aktov bomo upoštevali:
– za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti bomo upoštevali varstvene režime, usmeritve, izhodišča in pogoje, ki so navedeni v naravovarstvenih smernicah,
– zasnovo varstva kulturne dediščine iz Registra nepremične kulturne dediščine,
– za objekte in območja varstva kulturne dediščine bomo upoštevali varstvene režime, usmeritve, izhodišča in pogoje, ki so navedeni v strokovnih zasnovah (smernicah) varstva kulturne dediščine,
– načela celostnega varstva (integralno varstvo),
– izdelali bomo predhodne analize naravnih in kulturnih značilnosti prostora,
– v največji meri bomo ohranjali naravo in varovali kulturno dediščino na kraju samem,
– načrtovali bomo posege in dejavnosti v prostor na način, da ne prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance dediščine,
– s posegi v prostor bomo prispevali k trajni ohranitvi dediščine ali povečanju njene vrednosti,
– ohranjali bomo kulturne raznovrstnosti in kulturne identitete prostora,
– na območjih ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ima obnova in ohranjanje dediščine prednost pred novogradnjami.
Na območjih ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine se kot obvezne usmeritve upoštevajo naslednje specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, ki se izven območij zasnove uporabljajo kot priporočila za:
Geosfero:
– varovali bomo izjemne, tipične, kompleksne, naravno pogojene reliefne oblike tal in kamnine ter geološke profile,
– usmerjali bomo rabo in načrtovali posege tako, da se vegetacijski pokrov prilagaja podzemski geomorfološki naravni dediščini,
– izogibali se posegom, ki povzročajo eksplozije in vibracije ter izkoriščanju naravnih surovin v ožjem vplivnem območju objektov in območij naravne in kulturne dediščine.
Hidrosfero:
– predvsem bomo upoštevali izjemne, tipične in kompleksne naravno in kulturno pomembne pojavne oblike površinskih in podtalnih vod, vodnatost in čistost voda, vodni rob in obalno črto,
– usmerjali bomo dejavnosti v vplivnem območju tako, da ne povzročajo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
– preprečili bomo spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
– renaturirali bomo vodotoke in neprimerno meliorirane in komasirane površine v skladu z naravovarstvenimi principi ter ustvarili nadomestne biotope.
Rastlinstvo in živalstvo:
– usmerjali bomo posege tako, da bistveno ali popolnoma ne spremenijo ali uničijo življenjskega prostora rastlinskih in živalskih vrst,
– varovali bomo izjemne, tipične, kompleksne naravno pomembne pojavne oblike rastja predvsem pragozdov, botanične dediščine, posamičnega drevja, drevesnih skupin in podobno,
– varovali bomo strnjena življenjska območja prostoživečih živali in migracijske poti živali,
– ohranjali bomo biotope redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
Ekosisteme in habitatne tipe:
– varovali bomo ekosisteme z visoko stopnjo naravne ohranjenosti, z veliko pestrostjo habitatov oziroma vrst ter redke ekosisteme,
– usmerjali bomo rabo in načrtovali posege tako, da se prepreči osuševanje, spreminjanje rabe, onesnaževanje in zastrupljanje ekosistemov,
– ohranjali bomo habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst,
– v podzemskih ekosistemih bomo preprečili onesnaževanje jamskega prostora in voda v neposredni bližini in v celotnih povodjih rek, ki se stekajo v jame.
Antropogeno okolje:
– poleg kulturne dediščine bomo upoštevali tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine materialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena,
– pospeševali bomo kulturno adaptivno uporabo obstoječega antropogenega okolja in vzpodbujali programe celostne obnove in razvoja, posebno tiste za ohranitev vrednot in lokalnega prebivalstva,
– po možnosti bomo ohranjali pomembnejša arheološka najdišča, raziskovanja pa omejevati predvsem na nedestruktivne metode,
– ohranjali bomo značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
– pospeševali bomo dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot antropogenega okolja ter omejevali in preprečevali tiste, ki jih načenjajo,
– usmerjali bomo izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko in časovno kontinuiteto,
– na urbaniziranih površinah bomo v čim večji meri ohranjati naravne prvine,
– za degradirana območja bomo izdelali sanacijske načrte in v čim večji meri izvajali sanacije.
Pri načrtovanju prostorskih ureditev bomo upoštevali:
– varstvene režime, usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Semič za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Semič za obdobje 1986–1990 in Prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Semič, april 2003, ki se hranijo na sedežu občine,
– varstvene režime, usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo nepremične kulturne dediščine, ki so navedene v Gradivu Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Semič, februar 2003.
V kartografskem delu so, na karti "Ohranjanje narave" v merilu 1:25.000 in 1:5.000, grafično prikazana zavarovana območja in tisti deli narave, ki naj se zavarujejo, naravne vrednote, ekološko pomembna območja in območja obveznih republiških izhodišč.
V kartografskem delu so, na karti "Varovanje kulturne dediščine" v merilu 1:25000 in 1:5000, grafično prikazana območja in objekti varovanja kulturne dediščine in vplivna območja in območja obveznih republiških izhodišč.
Seznam naravnih vrednot in zavarovanih območij, območij in objektov kulturne dediščine ter obveznih republiških izhodišč je v prilogi in je sestavni del tega odloka.
II. DRUŽBENI PLAN
4. člen
V prostorskih sestavinah družbenega plana se posamezna poglavja delno dopolnijo oziroma spremenijo tako, da se glasijo:
Poglavje 2: Namenska raba prostora na območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora
2.1 Namenska raba površin
V naslednjem obdobju bomo s pozidavo za stanovanja, proizvodnjo, terciarne in kvartarne dejavnosti, šport in rekreacijo ter za izgradnjo infrastrukture spremenili namembnost 128 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč, od tega je 60 ha najboljših kmetijskih zemljišč.
Za povečanje obstoječega smučišča Gričice-Rog je namenjenih približno 130 ha gozdnih in kmetijskih zemljišč, od tega je približno 46 ha najboljših kmetijskih zemljišč, ki so opredeljena kot sekundarna raba. Podrobnejši potek in obseg smučarskih prog bo določen v občinskem prostorskem aktu.
Zaradi neusklajene rabe prostora so dodatno opredeljene, z drugo rabo že zasedene kmetijske in gozdne površine:
– kot stavbno zemljišče je opredeljenih 42 ha že pozidanih kmetijskih zemljišč (objekti so zgrajeni pred letom 1967 oziroma z gradbenim dovoljenjem),
– kamnoloma Brezje in Topli Vrh obsegata 52 ha gozdnih zemljišč,
– smučišča (sekundarna raba, primarna raba je kmetijstvo) s pripadajočimi ureditvami (sedežnice, vlečnice, umetno zasneževanje) obsegajo 82 ha kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
Poglavje 2.4. Vodnogospodarske ureditve
Doda se nov odstavek, ki se glasi: Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen z deli, ki izhajajo zakonskih in podzakonskih določil. Na poplavnem območju niso dovoljene dejavnosti in posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Priobalni pas za vse vodotoke je 5,0 m, zunanja meja priobalnih zemljišč se računa od meje vodnega zemljišča.
Poglavje 3: Razvoj dejavnosti v prostoru
3.1 Opremljanje stavbnih zemljišč
Prvi odstavek se dopolni tako, da se glasi: Občina bo pridobila zemljišča za organizirano gradnjo za stanovanjske potrebe v Semiču, za počitniško naselje Gričice, za proizvodno servisno cono Vrtača ter za komunalno in cestno infrastrukturo.
3.2 Prostorski razvoj dejavnosti sekundarnega sektorja
Proizvodne dejavnosti bomo razvijali ob industrijskem kompleksu Iskra ter v proizvodno servisni coni Vrtača. Večjih obratov na ostalih lokacijah, razen kjer to dopuščajo prostorske in druge možnosti, ne bomo razvijali.
3.4 Prostorski razvoj družbenih dejavnosti
3.4.1 Turizem
Doda se nov odstavek, ki se glasi: Pospeševali bomo razvoj letnega in zimskega turizma v Črmošnjicah in okolici. Temeljil bo na naravnih možnostih ter športno rekreacijskih površinah in ureditvah, ki jih bomo še dopolnjevali in razvijali. V Črmošnjicah bomo razvijali prenočitvene, gostinske in oskrbne zmogljivosti, v naseljih Srednja vas, Gričice, Komarna vas, Brezovica in Planina bodo prenočitvene zmogljivosti temeljile predvsem na sekundarnih bivališčih.
3.6.3 Plinifikacija
Točka se spremeni tako, da se glasi: V okviru izboljšanja energetske bilance ter varovanja zraka je predvidena plinifikacija z napajanjem iz predvidenega plinovoda Novo mesto – Metlika. Do izgradnje plinovoda bomo zgradili lokalni plinovodni sistem, napajan iz plinske postaje.
3.7.1 Vodovod
V točki 1 se za zadnjo alineo doda nova, ki se glasi:
– potrebno je spremljati kvaliteto podzemne vode z monitoringom,
Točka 6 se spremeni tako, da se glasi: Sprejeli bomo odlok o varovanju vodnih virov na območju Blatnika in Brezovice ter aktivno varovali vodne vire pred onesnaženjem.
3.7.2 Kanalizacija
Odstavek se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: Odpadne vode iz naselij Semič in Črmošnjice se odvajajo v čistilni napravi. Za naselje Gričice je predvideno kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo. Odvajanje odpadnih voda z ostalih naselij bomo reševali z razvojem kanalizacijskega omrežja in čistilnimi napravami.
3.7.5 Odlagališča odpadkov
Na koncu točke se doda nov stavek, ki se glasi: Ob čistilni napravi Semič bomo uredili zbirni center za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. V naseljih bomo urejali ekološke otoke za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
6. Obramba in zaščita:
Točka se spremeni tako, da se glasi:
6.1 Obramba
V ločenem grafičnem prikazu so opredeljena perspektivna območja za obrambo.
6.2 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vse posege v prostor bomo načrtovali v skladu z zakonskimi določili o varstvu pred požarom ter pred naravnimi in drugimi nesrečami.
5. člen
Grafični in tekstualni del sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana je usklajen s Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03). Določena so naslednja območja urejanja, glede na pretežno namensko rabo prostora:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID  NRP-ID NRP-ST                NRP-OPIS                       NRP-OZN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  1.5   A1 SK    Brezova Reber       stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
2  1.5   A2 SK    Brezje pri Vinjem Vrhu  stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
3  1.5   A3 SK    Brstovec         stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
4  1.5   A4 SK 01  Cerovec          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
5  1.5   A4 SK 02  Cerovec          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
6  1.5   A5 SK    Črešnjevec        stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
7  11.1  A6 LN    Gradnik          območja nadzemnega pridobivalnega prostora      LN
8  1.5   A6 SK 01  Gradnik          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
9  1.5   A6 SK 02  Gradnik          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
10  1.5   A7 SK    Hrib pri Cerovcu     stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
11  1.5   A8 SK 01  Kal            stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
12  1.5   A8 SK 02  Kal            stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
13  1.5   A9 SK    Krupa           območja eno in dvostanovanjskih stavb        SK
14  5.1   A9 ZS    Krupa           območja za šport in rekreacijo            ZS
15  1.5   A10 SK   Krvavčji Vrh       stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
16  1.5   A11 SK   Lipovec          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
17  1.5   A12 SK   Maline          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
18  1.5   A13 SK   Moverna vas        stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
19  1.5   A14 SK   Nestoplja vas       stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
20  5.4   A 14 ZK   Nestoplja vas       pokopališča                     ZK
21  1.5   A15 SK   Omota           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
22  1.5   A16 SK   Osojnik          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
23  1.5   A17 SK 01  Praproče         stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
24  1.5   A17 SK 02  Praproče         stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
25  1.1   A18 SE   Praprot          območja eno in dvostanovanjskih stavb        SE
26  1.5   A18 SK   Praprot          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
27  1.5   A19 SK   Sodji Vrh         stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
28  3.5   A20 DK   Stranska vas       območja kulture                   DK
29  1.5   A20 SK 01  Stranska vas       stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
30  1.5   A20 SK 02  Stranska vas       stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
31  1.5   A21 SK   Starihov Vrh       stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
32  1.5   A22 SK   Štrekljevec        stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
33  1.5   A23 SK   Vinji Vrh         stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
34  1.5   A24 SK   Pugled          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
35  1.1   A25 SE   Sovinek          območja eno in dvostanovanjskih stavb        SE
36  3.7   B1 DC    Semič           območja čaščenja in opravljanja verskih dejavnosti  DC
37  3.1   B1 DI    Semič           območja vzgoje in izobraževanja           DI
38  3.5   B1 DK    Semič           območja kulture                   DK
39  6.6   B1 IZ    Semič           območja železniških postaj              IZ
40  4.2   B1 MP    Semič           območja storitvenih, proizvodnih in trgovskih dej.  MP
41  4.1   B1 MS    Semič           območja urbanih središč               MS
42  2.2   B1 PD 01  Semič           druga proizvodna območja               PD
43  2.2   B1 PD 02  Semič           Druga proizvodna območja               PD
44  2.1   B1 PI    Semič           industrijska območja                 PI
45  1.1   B1 SE 01  Semič           območja eno in dvostanovanjskih stavb        SE
46  1.1   B1 SE 02  Semič           območja eno in dvostanovanjskih stavb        SE
47  1.1   B1 SE 03  Semič           območja eno in dvostanovanjskih stavb        SE
48  1.1   B1 SE 04  Semič           območja eno in dvostanovanjskih stavb        SE
49  1.1   B1 SE 05  Semič           območja eno in dvostanovanjskih stavb        SE
50  1.5   B1 SK 01  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
51  1.5   B1 SK 02  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
52  1.5   B1 SK 03  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
53  1.5   B1 SK 04  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
54  1.5   B1 SK 05  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
55  1.5   B1 SK 06  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
56  1.5   B1 SK 07  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
57  1.5   B1 SK 08  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
58  1.5   B1 SK 09  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
59  1.5   B1 SK 10  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
60  1.5   B1 SK 11  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
61  1.5   B1 SK 12  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
62  1.5   B1 SK 13  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
63  1.5   B1 SK 14  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
64  1.5   B1 SK 15  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
65  1.5   B1 SK 16  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
66  1.5   B1 SK 17  Semič           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
67  1.2   B1 SV 01  Semič           območja večstanovanjskih stavb            SV
68  1.2   B1 SV 02  Semič           območja večstanovanjskih stavb            SV
69  5.1   B1 ZS    Semič           območja za šport in rekreacijo            ZS
70  9.3   B1 OC    Semič           območja čiščenja voda                OC
71  1.5   B2 SK 01  Oskoršnica        stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
72  1.5   B2 SK 02  Oskoršnica        stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
73  1.5   B3 SK    Podreber         stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
74  1.5   C1 SK    Blatnik          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
75  1.1   C2 SK    Brezovica         stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
76  11.1  C2 LN    Brezovica         območja nadzemnega pridobivalnega prostora      LN
77  4.1   C3 MS    Črmošnjice        območja urbanih središč               MS
78  4.4   C3 MT    Črmošnjice        turistična območja z nastanitvijo          MT
79  1.1   C3 SE    Črmošnjice        območja eno in dvostanovanjskih stavb        SE
80  1.5   C3 SK    Črmošnjice        stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
81  1.2   C3 SV    Črmošnjice        območja večstanovanjskih stavb            SV
82  1.5   C4 SK    Topli Vrh         stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
83  11.1  C4 LN    Topli Vrh         območja nadzemnega pridobivalnega prostora      LN
84  1.4   C6 SP    Gričice          območja počitniških hiš               SP
85  5.1   C6 ZS 01  Gričice          območja za šport in rekreacijo            ZS
86  5.1   C6 ZS 02  Gričice          območja za šport in rekreacijo            ZS
87  6.4   C6 IP    Gričice          območja prometnih površin izven vozišča       IP
88  4.4   C6 MT    Gričice          turistična območja z nastanitvijo          MT
89  1.5   C7 SK    Komarna vas        stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
90  1.5   C8 SE    Planina          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
91  4.4   C8 MT    Planina          turistična območja z nastanitvijo          MT
92  1.5   C9 SK    Srednja vas        stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
93  1.5   C10 SK 01  Vrčice          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
94  1.5   C 10 SK 02 Vrčice          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
95  11.1  C 10 LN   Vrčice          območja nadzemnega pridobivalnega prostora      LN
96  1.5   C 11 SK   Sela pri Vrčicah     stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
97  1.5   D1 SK    Brezje pri Rožnem Dolu  stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
98  1.5   D2 SK    Gornje Laze        stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
99  1.5   D3 SK    Potoki          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
100 1.5   D4 SK    Pribišje         stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
101 1.5   D5 SK    Preloge          stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
102 6.6   D6 IZ    Rožni Dol         območja železniških postaj              IZ
103 1.1   D6 SE 01  Rožni Dol         območja eno in dvostanovanjskih stavb        SE
104 1.1   D6 SE 02  Rožni Dol         območja eno in dvostanovanjskih stavb        SE
105 1.5   D6 SK    Rožni Dol         stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
106 1.5   D7 SK    Hrib           stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi   SK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
V kartografskem delu sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Semič, določene s tem odlokom so vsebovane na naslednjih kartah v merilu 1:25000:
I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, mineralnih surovin in območij za poselitev
IIIa: Ohranjanje narave
IIIb: Varstvo kulturne dediščine
VII: Zasnova energetskega omrežja
V kartografski dokumentaciji so prikazane spremembe in dopolnitve na preglednih katastrskih načrtih M 1:5000 za celotno območje občine na parcelo natančno.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-03-02/2003-2
Semič, dne 19. julija 2004.
Župan
Občinskega sveta Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost