Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4151. Odlok o grbu in zastavi Občine Radeče, stran 11298.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95- odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – odl. US, 51/02 in 108/03 – odl. US) in 8. člena Statuta Občine Radeče je Občinski svet občine Radeče na 12. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Radeče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Radeče (v nadaljevanju: občinska simbola), ki predstavljata istovetnostna simbola občine in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Radeče.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo v arhivu Občine Radeče.
3. člen
Občinska simbola se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, brez dovoljenja občine.
4. člen
Občinska simbola ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Občinska simbola ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Radeče.
Če organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka, ugotovi, da se občinska simbola uporabljata v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo odstranitev.
5. člen
Za pravilno uporabo občinskih simbolov in izvajanje tega odloka skrbi Občinska uprava Radeče, in sicer: sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi občinskih simbolov, vodi evidence izdanih odločb ter opravlja druga dela, ki so povezana z občinskimi simboli.
6. člen
Gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Občini Radeče, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba občinskih simbolov oziroma njihovih atributov v določenih primerih in to v znakih firme, zaščitenem znaku, v brošurah, v obliki spominkov ali značk, v obliki našitkov ali značk na praporih, delovnih oblekah-uniformah, v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja ter v priznanjih, ki jih podeljujejo.
7. člen
Prošnja za izdajo dovoljenja za uporabo občinskih simbolov mora vsebovati: ime in naslov uporabnika, ustrezno dokumentacijo s tehničnimi podatki, namen uporabe občinskih simbolov, opis tehnike tiska, naklado, naziv in še, če gre za prireditev vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba občinskih simbolov.
8. člen
O uporabi občinskih simbolov se izda odločba v kateri se določijo pogoji, pod katerimi se dovoli uporaba občinskih simbolov, omeji uporaba za določen namen ali določi rok, v katerem je uporaba dovoljena. Že izdano dovoljenje se lahko vsak čas prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Radeče.
II. GRB
9. člen
Grb Občine Radeče je upodobljen na stiliziranem ščitu modre barve s petimi belimi kvadrati, postavljenimi dva, ena, dva centralno na ščit. Srednji kvadrat ima pet enakih črnih krogov postavljenih na kvadrat, zgornji levi štiri, zgornji desni enega, spodnji levi dva in spodnji desni tri enake kroge; z leve in desne je grb obdan z dekorativnima pletenicama zlate ali rumene barve, spodnji del grba obdaja vinjeta v istem stilu, nad ščitom je petroga krona. Detajlni prikaz s koordinatami položaja grba ter črnobela izvedenka grba sta sestavni del tega odloka.
Grb občine se uporablja:
– v štampiljkah, pečatih in ostalih oznakah organov Občine Radeče, lahko pa tudi v krajevnih skupnostih na območju Občine Radeče ter javnih zavodih in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče;
– v prostorih in na poslopju sedeža občine, krajevne skupnosti, na svečanih sejah občinskega sveta, na listinah in čestitkah, na vizitkah, vabilih ali drugih izkazih, ki jih uporablja župan;
– na plaketah in drugih priznanjih občine;
– na prireditvah, ki predstavljajo občino;
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih ali drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se Občina Radeče predstavlja oziroma se jih udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih prireditev in shodov;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
Kadar se grb Občine Radeče uporablja poleg drugih grbov mora biti gledano od spredaj vselej na levi strani grba druge slovenske občine ali tuje države. Izjemoma sme biti grb na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali visokega predstavnika tuje države.
Če se grb Občine Radeče uporablja z dvema drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb Občine Radeče na sredini.
Če se grb Občine Radeče uporablja z večimi drugimi grbi, je grb Občine Radeče:
– na sredini kroga, kadar so grbi razvrščeni v krogu,
– v sredini polkroga, kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
– na čelu kolone, kadar so grbi razvrščeni v koloni,
– na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani, kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
– na čelu skupine, kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
III. ZASTAVA
11. člen
Zasnova zastave je bela osnova v kateri je na sredini občinski grb.
12. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež Občine Radeče, lahko pa tudi na sedežih javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče.
Zastava se izobeša:
– ob občinskem prazniku;
– ob svečanostih EU skupaj z zastavo EU;
– ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije;
– ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena;
– ob obisku mednarodnih in domačih delegacij in lokalnih skupnosti ter ostalih pomembnih priložnostih;
– v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, ob slovesni in kulturni prireditvi, pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Če se občinska zastava uporablja skupaj z zastavo Republike Slovenije se zastava izobesi na način, ki ga določa zakon o grbu in zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi.
13. člen
Zastave, ki se izobešajo v času praznikov in prireditev, navedenih v 12. členu tega odloka se morajo odstraniti najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog zaradi katerega so bile izobešene.
14. člen
Če je zastava izobešena poleg kakšne druge zastave mora biti gledano od spredaj vselej na levi stani. Izjemoma sme biti gledano od spredaj na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma tuje države.
Če se občinska zastava izobesi skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih mora biti gledano od spredaj, drog z občinsko zastavo postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema drugima občinskima zastavama mora biti zastava Občine Radeče v sredini.
Če je zastava izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Radeče:
– v sredini kroga, če so zastave razvrščene v krogu;
– v sredini polkroga, če so zastave razvrščene v polkrogu;
– na čelu kolone, če so zastave razvrščene v koloni;
– na prvem mestu, gledano od spredaj, na levi, če so zastave razvrščene v vrsti;
– na čelu, če so zastave razvrščene v skupini.
V. NADZORSTVO
15. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni organ občine.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom ali tako, da krni ugled Občine Radeče.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, samostojni podjetnik in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNA DOLOČBA
17. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki že sedaj uporabljajo občinske simbole morajo uskladiti uporabo s tem odlokom v roku 2 let.
VIII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032001-1/04-105
Radeče, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost