Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990, 1994 in spremenjenega v letu 1997 za območje Občine Kuzma, stran 11297.

Na podlagi 171. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 102/02) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet občine Kuzma dne 16. julija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990, 1994 in spremenjenega v letu 1997 za območje Občine Kuzma
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave, št. 10/90) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/86), dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave, št. 7/87) – v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan, ter že spremenjenih prostorskih sestavin, dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Kuzma v letu 1997 (Uradni list RS, št. 52/97) in sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Kuzma v letu 1999.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe – širitev območij stavbnih zemljišč,
– zasnovo naravne dediščine,
– zasnova vodnega gospodarstva.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Predvideni so posegi na 1. in 2. območje kmetijskih zemljišč. Tabela posegov na najboljša in ostala zemljišča je podana v obrazložitvi.
4. člen
V poglavju 6.1.2. Vodnogospodarske ureditve, objekti in naprave se doda besedilo:
Predvidena je izgradnja zadrževalnika visokih voda za zagotovitev poplavne varnosti vasi Kuzma in Dolič. Pred izdelavo lokacijskega načrta je treba izdelati primerjalno študijo variant, v okviru katere bo izdelana tudi celovita presoja vplivov na okolje.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Vodotoki, ki so kategorizirani v 1. in 1. do 2. razred kategorizacije pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe.
Pri poseganju na erozijsko ogrožena območja je potrebno predhodno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
5. člen
V poglavju 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja se dodajo podpoglavja.
Varstvo narave
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo varstvene usmeritve, varstveni režimi in pogoji navedeni v naravovarstvenih smernicah. Za vse posege na območjih, ki so v naravovarstvenih smernicah opredeljena kot naravne vrednote, ekološko pomembna območja ali zavarovana območja, je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje.
Seznam naravnih vrednot, območij pričakovanih naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij:
KP 1 Krajinski park Goričko
NV 1 Lukaj potok
NV 2 Graden v Trdkovi
NV 3 rastišče sibirske perunike na Gornjih Slavečih.
6. člen
V poglavju 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja se doda poglavje:
Varstvo kulturne dediščine
Seznam enot KD iz registra KD
4149 Gornji Slaveči-Evangeličanska cerkev
6871 Gornji Slaveči-Frčkov mlin
13022 Dolič-Vaški zvonik
13754 Gornji Slaveči-Domačija Bežan
620195 Kuzma-Cerkev sv. Kozme in Damjana
620196 Trdkova-Kapela
620197 Kuzma-Domačija Šteflnovi
620198 Trdkova-Domačija Kocinovi
620199 Gornji Slaveči-Domačija Lovenjak
620200 Trdkova-Tromejnik.
7. člen
V poglavju 6.2.7. Poselitvene površine zunaj ureditvenih območij naselij se v seznam vinorodnih območij doda k.o. Matjaševci.
8. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Murska Sobota v merilu 1:25000 na območju občine Kuzma, in sicer:
1. Karte v merilu 1:25000:
– zasnova primarne rabe, ki združuje tematiko sedanjih kart Kmetijstvo – gozdarstvo in rudnine,
– vodno gospodarstvo,
2. Karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, in sicer karte z oznakami Trdkova 47, 48, 49, Mačkovci 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19 (11 kart).
9. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V poglavju 11.1. Načini urejanja, se doda besedilo:
Na območju Občine Kuzma bodo z lokacijskimi načrti obdelana območja za zadrževanje visokih voda, za zagotovitev poplavne varnosti vasi Kuzma in Dolič. Pred izdelavo lokacijskega načrta je treba izdelati primerjalno študijo variant, v okviru katere bo izdelana celovita presoja vplivov na okolje.
10. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 kot so navedeni že v 9. členu tega odloka. Kartografski del je obdelan v računalniški tehniki.
11. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje občine Kuzma pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-02/04-10-MM
Kuzma, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti