Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4146. Splošni akt o načinu vodenja in preverjanja ustreznosti računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve, stran 11294.

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02 in 37/04) izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o načinu vodenja in preverjanja ustreznosti računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve
1. člen
vsebina akta
(1) Ta splošni akt podrobneje določa načela izvajanja ločenih računovodskih evidenc in stroškovnega računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve (v nadaljevanju: izvajalec).
(2) Namen tega akta je preprečiti interno subvencioniranje storitev izvajalca, ki ni v skladu z določbami 30. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02 in 37/04; v nadaljevanju: zakon).
2. člen
ločeno računovodstvo
(1) Izvajalec v okviru računovodskih evidenc vodi ločene računovodske evidence vsaj za:
a) poštne storitve iz sektorja rezerviranih poštnih storitev,
b) druge poštne storitve iz sektorja univerzalne poštne storitve in
c) storitve zunaj sektorja univerzalne poštne storitve;
na način, kot da bi se vsaka izmed naštetih dejavnosti opravljala v pravno samostojni družbi. Notranji obračunski sistemi morajo temeljiti na dosledno uporabljenih in objektivno upravičenih načelih stroškovnega računovodstva tako, da je mogoč pregled in nadzor nad stroški za vsako od storitev iz tega člena.
(2) Izvajalec zagotavlja preglednost poslovanja tako, da je razvidna višina transfernih cen za poštne storitve med različnimi sektorji, kot je predvideno v prejšnjem odstavku. Zahteva po preglednosti velja tudi za poslovanje med vertikalno integriranimi pravno samostojnimi družbami, da bi se zagotovila preglednost njihovih grosističnih cen in njihovih internih transfernih cen.
(3) Izvajalec mora vzpostaviti interni računovodski sistem, ki bo deloval na dosledno uporabljanih in objektivno utemeljenih načelih stroškovnega računovodstva glede na predpisane in sprejete računovodske standarde.
3. člen
razporejanje stroškov
V okviru računovodskega sistema iz prejšnjega člena se stroški, ne glede na 4. člen tega akta, razporedijo na naslednji način:
a) stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati določeni storitvi, se razporedijo na ta način,
b) skupni stroški, stroški, ki jih ni mogoče neposredno dodeliti določeni storitvi, se razporedijo na podlagi fizičnih meril, ki natančno odražajo stvarno in popolno izkoriščanje zmogljivosti in virov (uporaba ključev),
c) kadar skupnih stroškov ni mogoče razporediti neposredno niti z uporabo ključev se skupni stroški razdelijo na podlagi izračunanega razmerja med temi skupnimi stroški na eni strani ter celotnimi skupnimi stroški na drugi strani.
4. člen
računovodski sistem
(1) Za zagotavljanje skladnosti z zahtevami prejšnjega člena tega akta se uporablja metoda popolno alociranih stroškov (metoda FAC) in sistem obračunavanja stroškov po aktivnostih (sistem ABC).
(2) Drugi sistemi stroškovnega računovodstva se lahko vzpostavijo samo, če izpolnjujejo zahteve iz 3. člena.
5. člen
zahteve za ločene računovodske evidence
(1) Izvajalec zagotovi opis sistema stroškovnega računovodstva, v katerem so navedene glavne kategorije, v katere se združujejo stroški, ter pravila, ki se uporabljajo za razporejanje stroškov.
(2) Izvajalec mora voditi podatke o stroških po vrstah stroškov, in sicer za celotne stroške izvajalca kot celote in stroške storitev, vključenih v posamezno košarico ali posamezno storitev. Razkriti mora vse metode razporejanja stroškov, in sicer do podrobnosti, ki omogočajo jasen pregled razmerja med stroški in cenami storitev.
(3) Izvajalec mora prikazati povezavo med internim stroškovnim računovodstvom in finančnim računovodstvom.
(4) Podatke iz tega člena mora izvajalec predložiti Agenciji za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS (v nadaljevanju: Agencija) na njeno zahtevo.
6. člen
skladnost z zahtevanimi računovodskimi sistemi
(1) Agencija nadzira in zagotavlja skladnost računovodskega sistema, ki se uporablja, s 3. in 4. členom tega akta, na podlagi preverjanja, ki ga opravi od izvajalca neodvisna strokovna inštitucija.
(2) Agencija objavi ugotovitve neodvisne strokovne inštitucije iz prejšnjega odstavka na svojih spletnih straneh v skladu z zakonom in drugo veljavno zakonodajo, vključno z izjavo o skladnosti računovodskega sistema izvajalca univerzalnih poštnih storitev.
7. člen
prehodna določba
Izvajalec univerzalne poštne storitve mora prilagoditi svoj računovodski sistem določilom tega akta najkasneje v roku do 1. 1. 2005.
8. člen
začetek veljavnosti
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. julija 2004.
EVA 2004-2812-0016
Nikolaj Simič l. r.
Direktor
Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo
in pošto Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti