Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4145. Pravilnik o gozdnogospodarske enote Vače (2003-2012), stran 11293.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vače (2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vače, št. 04-45/03 z dne 10. februarja 2003, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Vače, ki meri 4.638,18 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Litija, oziroma v katastrskih občinah Vače, Sava pri Litiji, Konj, Hotič in Ribče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Vače je z dnem 1. januarja 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
C) površina: 2.831,22 ha, od katere je:
– 2.750,17 ha večnamenskih gozdov, in 81,05 ha varovalnih gozdov;
– 452,32 ha državnih gozdov, 5,46 ha občinskih gozdov, in 2.373,44 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb;
B) lesna zaloga: 285,8 m3/ha, od tega 118 m3/ha iglavcev in 167,7 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 6,6 m3/ha, od tega 2,8 m3/ha iglavcev in 3,8 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vače je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vače določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 1.523,36 ha,
– ekološke funkcije na površini 421,93 ha ter
– socialne funkcije na površini 327,27 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vače določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vače za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 87.177 m3, od tega 37.558 m3 iglavcev in 49.619 m3listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 232,01 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 36,50 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 0,80 ha ter s količenjem ali tulci v obsegu 2.700 kosov,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 4,3 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vače so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vače v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vače.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vače je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Litija, Litijska 20, Litija, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vače.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-8/2001/8
Ljubljana, dne 19. julija 2004.
EVA 2003-2311-0122
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

AAA Zlata odličnost