Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4144. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje (2002-2011), stran 11292.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje (2002 – 2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Polje, št. 04-46/02 z dne 11. februarja 2003, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Polje, ki meri 8.949,82 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v Mestni občini Ljubljana, oziroma v katastrskih občinah Kašelj, Volavlje, Trebeljevo, Javor, Lipoglav, Sostro in Podmolnik.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Polje je z dnem 1. januarja 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
B) površina: 6.604,22 ha, od katere je:
– 6.531,91 ha večnamenskih gozdov, 10,85 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 61,46 ha varovalnih gozdov;
– 388,44 ha državnih gozdov, 18,98 ha občinskih gozdov, 6.195,59 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 1,21 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 228,8 m3/ha, od tega 40,2 m3/ha iglavcev in 188,6 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 5,1 m3/ha, od tega 0,9 m3/ha iglavcev in 4,2 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Polje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.495,11 ha,
– ekološke funkcije na površini 744,75 ha ter
– socialne funkcije na površini 617,32 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Polje za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 215.900 m3, od tega 33.809 m3 iglavcev in 182.091 m3listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 359,28 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 280,56 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 100 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 9.500 kosov,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 1 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 6,3 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Polje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2011 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polje.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polje je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Domžale, Ljubljanska 72 a, Domžale, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polje.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-6/2001/7
Ljubljana, dne 21. julija 2004.
EVA 2003-2311-0104
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

AAA Zlata odličnost