Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2004 z dne 16. 8. 2004

Kazalo

4143. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje (2003-2012), stran 11291.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje (2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Goričko obrobje, št. 13-02/2003 z dne 22. januarja 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Goričko obrobje, ki meri 6.781,05 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Kobilje, Dobrovnik in Lendava oziroma v katastrskih občinah Kobilje, Žitkovci, Dobrovnik, Strehovci, Kamovci, Genterovci, Mostje pri Lendavi, Dolga vas pri Lendavi, Lendava, Čentiba, Dolina pri Lendavi in Pince.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Goričko obrobje je z dnem 1. januarja 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 2.410,94 ha, od katere je:
– 2.395,42 ha večnamenskih gozdov, 15,52 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni;
– 1.651,68 ha državnih gozdov, 10,97 ha občinskih gozdov, in 748,29 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb;
B) lesna zaloga: 261 m3/ha, od tega 56 m3/ha iglavcev in 205 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 6,2 m3/ha, od tega 1,6 m3/ha iglavcev in 4,6 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Murska Sobota, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Goričko obrobje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 1.735,98 ha,
– ekološke funkcije na površini 35,31 ha ter
– socialne funkcije na površini 222,91 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Goričko obrobje za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 104.607 m3, od tega 23.872 m3 iglavcev in 80.735 m3listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 343,1 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini18,89 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 6,68 ha ter s količenjem ali tulci v obsegu 29.500 kosov,
– rekonstrukcija gozdnih cest v dolžini 0,5 km,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 0,6 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Goričko obrobje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko obrobje.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko obrobje je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Lendava, Kolodvorska 10, Lendava, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko obrobje.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-13-4/2001/8
Ljubljana, dne 21. julija 2004.
EVA 2003-2311-0141
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

AAA Zlata odličnost