Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3979. Pravilnik o poslovanju in trženju na sejmu za živali, stran 10708.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03), je Občinski svet občine Sevnica na 14. redni seji dne, 19. 7. 2004, sprejel
P R A V I L N I K
o poslovanju in trženju na sejmu za živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja upravljanje in trženje sejma za živali na parcelni številki 926/1, k.o. Sevnica pri Veterinarski postaji Sevnica in v skladu s tem določa:
– pravice in dolžnosti organizatorja in upravljavca sejma,
– dneve in čas obratovanja sejma,
– vzdrževanje reda in čistoče,
2. člen
Sejemski prostor je urejen skladno s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije (Uradni list RS, št. 85/02). Promet z živalmi na sejmu se mora odvijati v skladu s predpisi ki urejajo promet z živalmi, za kar je odgovoren upravljalec sejma.
3. člen
Občina Sevnica odstopa v upravljanje navedeno nepremičnino upravljavcu sejma, s katerim sklene posebno pogodbo o upravljanju sejma za živali.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA IN UPRAVLJAVCA SEJMA
4. člen
Organizator in upravljalec sejma za živali ima pri izvajanju dejavnosti na lokaciji iz tega pravilnika predvsem naslednje pravice in dolžnosti:
– organizirati in voditi sejem za živali,
– voditi evidenco skladno s 8. členom Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije (Uradni list RS, št. 85/02),
– odklepati in zaklepati sejemski prostor vsako drugo soboto v mesecu,
– skrbeti za urejenost sejemskega prostora, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
– vzdrževati sejmiščni prostor, da je možna njegova redna raba,
– pobirati pristojbine za najem površin na sejmiščnem prostoru,
– ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
5. člen
Upravljalec je pri izvajanju svojih pravic in dolžnosti iz tega pravilnika vezan tudi na določene posebne zahteve in omejitve, ki jih lahko predpiše in zahteva lastnik zemljišča, na katerem se odvija sejem za živali, v skladu z določili pogodbe o upravljanju.
O primerih iz prvega odstavka tega člena je upravljalec dolžan pravočasno in na običajen ter primeren način obvestiti vse, ki jih te posebne zahteve lastnika zadevajo oziroma na kakršen koli način utegnejo prizadeti.
III. OBRATOVALNI ČAS SEJMA
6. člen
Redni živinski sejem za neorganiziran promet z živalim obratuje vsako drugo soboto v mesecu od 7. do 10. ure. Sejem kot zbirni center za živali za najavljen organiziran promet z živalmi obratuje po predhodni najavi po dogovoru z upravljalcem sejma.
IV. TRGOVANJE NA SEJMU
7. člen
Na sejmiščnem prostoru je dovoljen promet z prašiči, konji, govedom in drobnico, v skladu s predpisi, ki urejajo promet z živalmi.
V. SANITARNI NADZOR
8. člen
Veterinarsko sanitarni nadzor na sejmišču opravlja veterinar pristojne veterinarske organizacije. Pokrivanje stroškov nadzora dogovorita lastnik in upravljalec sejma v pogodbi o upravljanju.
VI. SEJEMSKE STORITVE IN PRISTOJBINE
9. člen
Storitve in pristojbine za uporabo sejemskega prostora, zaračunava upravljalec sejma na osnovi cenika storitev, ki ga s sklepom določi občinski svet.
Upravljalec mora mesečno v roku 10 dni po končanem sejmu prenakazati sredstva na račun Občine Sevnica.
10. člen
Vsi prodajalci so dolžni plačati sejemsko pristojbino in druge storitve po veljavnem ceniku sejma. Neplačnikom mora upravljalec oziroma vodja sejma prepovedati vstop na sejemski prostor.
VII. RED IN ČISTOČA NA SEJMU
11. člen
Upravljalec zagotavlja red in čistočo na sejemskem prostoru s tem da:
– po zaključku obratovanja določenega dne očisti sejemske površine in bližnje okolje ter zagotovi odvoz odpadkov na odlagališče in
– opravlja vsa druga dela s katerimi se zagotavlja ustrezen red in čistoča na sejemskem prostoru.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za dosledno izvajanje tega pravilnika je odgovoren upravljalec.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 32001-0010/2004
Sevnica, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost