Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3978. Pravilnik o poslovanju in trženju sejma v Sevnici, stran 10705.

V skladu z določili Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 7/03), 28. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, 28/93 in 57/93) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03), je Občinski svet občine Sevnica na 14. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o poslovanju in trženju sejma v Sevnici
1. DEL – SEJEM ZA HTC
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta del pravilnika ureja poslovanje in trženje na sejemskem prostoru na parkirišču za HTC na Trgu svobode in v skladu s tem določa:
– pravice in dolžnosti organizatorja in upravljalca sejma,
– dneve in čas obratovanja sejma,
– število in razmestitev prodajnih mest,
– vzdrževanje reda in čistoče,
– posebne storitve in pripomočke in
– sankcije zaradi kršitev in neupoštevanja določil tega pravilnika.
2. člen
Občina Sevnica lahko odstopi v upravljanje sejemsko prireditev drugemu upravljalcu sejma, s katerim sklene posebno pogodbo o upravljanju sejma v Sevnici.
3. člen
Pristojni upravni organ izda dovoljenje o izvajanju sejemske prireditve za določeno obdobje, v katerem so navedeni podrobnejši pogoji izvedbe prireditve.
4. člen
Trgovanje na sejemskem prostoru je prosto in se opravlja v skladu z določili tega pravilnika in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje z neživilskimi in živilskimi proizvodi ter opravljanjem storitev.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA IN UPRAVLJALCA SEJMA
5. člen
Organizator in upravljalec sejemskih površin in objektov ima pri izvajanju sejemske dejavnosti na lokaciji iz tega pravilnika predvsem naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje sejma, razporeja in oddaja tržne prostore in tržna mesta prodajalcem,
– izvede zaporo parkirišča,
– skrbi za urejenost sejma in manipulativnih površin in uporabnost tržne opreme,
– zagotavlja minimalne higienske pogoje s postavitvijo in razmestitvijo kemičnih stranišč ter skrbi za urejenost in čistočo na sejemskem prostoru,
– skrbi za varnost udeležencev sejemskih prireditev z organiziranjem lastne redarske službe,
– kadarkoli v času sejma pregledati ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na sejmu in izdaja soglasja ter izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi za pravilen odnos med prodajalci na sejmu in med prodajalci in kupci;
– posoja in prodaja tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno trgovanje na sejmu,
– na željo kupcev posreduje v primerih njihovega spora s prodajalci,
– izreka disciplinske ukrepe v skladu z določili tega pravilnika,
– skrbi za spremljevalne dejavnosti kot so zabaviščni objekti, nastopi glasbenih in plesnih skupin itd., katere vplivajo na ugodno počutje in zadovoljstvo udeležencev.
6. člen
Upravljalec je pri izvajanju svojih pravic in dolžnosti iz tega pravilnika vezan tudi na določene posebne zahteve in omejitve, ki jih lahko predpišejo in jih zahteva organizator, v skladu z določili pogodbe o upravljanju.
III. OBRATOVALNI ČAS SEJMA
7. člen
Sejem obratuje vsako prvo soboto od 8. do 12. ure.
8. člen
Upravljalec odpre sejemski prostor dve uri pred pričetkom obratovanja, da omogoči prodajalcem pravočasno zasedbo in ustrezno ureditev prodajnih mest.
Prodajalci morajo prenehati s prodajo ob 12. uri in prodajno mesto ustrezno očistiti in pospraviti ter odstraniti preostalo blago in embalažo.
Prodajalci in kupci morajo najkasneje do 13. ure zapustiti sejemski prostor.
IV. PRODAJNI PROSTOR IN PRODAJNA MESTA NA SEJMU
9. člen
Prodajni prostor na sejmu določi upravljalec ob prvem prihodu prodajalcev na sejemski prostor in nadalje ostaja nespremenjen. Prodajna mesta so parkirišča, ki so oštevilčena in služijo namenu razvrstitve in velikosti prodajnega prostora.
10. člen
Prodajna mesta na sejmu so:
– prodajne mize z nadstreškom in brez nadstreška,
– ostala prodajna mesta (kioski, potujoče prodajalne, prodajne površine in drugo).
11. člen
Prodajni prostor oddaja upravljalec v najem prodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na sejmu v skladu z določili tega pravilnika.
Prodajni prostor oddaja upravljalec praviloma v najem letno z najemno pogodbo.
Upravljalec in najemnik se s pogodbo dogovorita o plačilu rezervacije za najeti prostor in načinu plačila za uporabo tržnega prostora ter ostalih medsebojnih pravicah in obveznostih.
Prodajni prostori, ki niso oddani z letnimi najemnimi pogodbami in rezervacijami, oddaja upravljalec najemnikom oziroma prodajalcem za prodajo konkretnega dne.
12. člen
Prodajalci, ki imajo rezervirana prodajna mesta imajo prednost zasedbe, če prodajno mesto zasedejo do 7.30 ure zjutraj, sicer lahko upravljalec na to prodajno mesto razporedi ta dan drugega prodajalca.
V primeru, da najemnik ne zaseda prodajnega mesta neprekinjeno več kot dva zaporedna mesečna sejemska dneva, lahko upravljalec enostransko prekine najemno pogodbo in prodajno mesto odda drugemu najemniku.
V. TRGOVANJE NA SEJMU
13. člen
Na sejmu smejo prodajati:
– kmetovalci,
– ostali gospodarski subjekti.
Prodajalci na sejmu morajo prodajati v skladu z zakonskimi določili Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 7/03) in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS 28/93 in 57/93).
Kmetovalci morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni upravni organ.
Ostali gospodarski subjekti morajo imeti potrebno dokumentacijo izdano od pristojnega organa za opravljanje dejavnosti.
14. člen
Kmetovalci in ostali gospodarski subjekti lahko prodajajo sami, njihovi družinski člani ali pri njih zaposleni delavci.
Če opravljajo prodajo blaga in izdelkov zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi, za katerega opravljajo prodajo.
15. člen
Gospodarski subjekti morajo prodajne prostore na sejmu označiti s firmo in naslovom na vidnem mestu. Prodajalci njihovih izdelkov morajo imeti na oblačilu priponko z imenom in priimkom.
Kmetovalci in druge osebe, ki prodajajo blago in izdelke na sejmu, morajo imeti na priponki na oblačilu oziroma na vidnem prostoru na prodajnem mestu tablico z imenom, priimkom in naslovom.
VI. PLAČILO NAJEMNINE IN OSTALIH PRISTOJBIN
16. člen
Najemnino za uporabo sejemskega prostora zaračunava upravljalec sejma na osnovi cenika. Cenik najemnine sejemskega prostora potrdi občinski svet. Občina Sevnica skladno z odlokom o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 58/95) zaračunava komunalno takso za uporabo javnih površin.
17. člen
Vsi prodajalci so dolžni plačati najemnino sejemskega prostora in druge storitve po veljavnem ceniku sejma. Neplačnikom mora upravljalec oziroma vodja sejma prepovedati prodajo oziroma zahtevati, da prodajalec odstrani blago s prodajnega mesta in z območja sejma.
Prodajalec in upravljalec sejma se lahko dogovorita, da se najemnina in storitve plačujejo polletno namesto letno.
VII. RED IN ČISTOČA NA SEJMU
18. člen
Na sejemski prostor je mogoče dovažati blago z vozili samo do 8. ure zjutraj na dan odvijanja sejma. V času trajanja prodaje se lahko prodaji namenjeno blago prinaša na sejemski prostor samo ročno ali z vozički.
Prepovedana je vožnja in parkiranje vozil na sejemskem prostoru razen vozil, ki se uporabljajo za potrebe prodaje blaga.
19. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku obratovalnega časa ali ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajni prostor in iz prodajnega mesta odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago.
Drobne odpadke so prodajalci dolžni odlagati v za to namenjene posode za odpadke, večje odpadke in embalažo pa so dolžni odvažati s sejemskega prostora najkasneje do konca sejemskega dne.
20. člen
V primeru, da prodajalec ne ravna v skladu z določili prejšnjega člena tega pravilnika ima upravljalec pravico, da mu zaračuna stroške čiščenja prodajnega mesta in odvoza odpadkov po veljavnem ceniku storitev.
21. člen
Upravljalec zagotavlja red in čistočo na sejemskem prostoru s tem da:
– po zaključku obratovanja določenega dne očisti sejemske površine in bližnje okolje ter zagotovi odvoz odpadkov na odlagališče,
– skrbi za zadostno število in redno praznenje ter čiščenje kemičnih stranišč;
– namešča posode za odpadke in zagotavlja njihovo praznenje,
– zagotavlja ustrezno število prodajnih miz in skrbi za njihovo hrambo in vzdrževanje,
– opravlja vsa druga dela s katerimi se zagotavlja ustrezen red in čistoča na sejemskem prostoru.
22. člen
Na sejmu je prepovedano:
– samovoljno širjenje prodajnega mesta,
– samovoljno postavljanje raznih reklam ter neresničnih in neprimernih napisov za prodajo blaga s katerimi se zavajajo kupci,
– samovoljno jemanje in prestavljanje tržne opreme,
– opravljanje prodaje brez ustreznega soglasja vodje sejma,
– zadrževanje na prostoru sejma izven obratovalnega časa.
23. člen
Enako kot vsi prodajalci na sejmu, je za red in čistočo na prostoru, na katerem obratuje, odgovoren tudi ponudnik gostinskih storitev na sejmu.
Tudi za ponudnika gostinskih storitev veljajo vsa določila tega pravilnika, vključno z določili o prepovedi nadaljnje prodaje, razen tega pa je še posebej zavezano, da svoje poslovanje uredi in vodi v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje in obratovanje gostinskih podjetij in lokalov.
2. DEL – SEJEM GLAVNI TRG
I. SPLOŠNE DOLOČBE
24. člen
Ta del pravilnika ureja poslovanje in trženje na sejemskem prostoru na parkirišču, ki je nasproti občinske stavbe na Glavnem trgu in v skladu s tem določa:
– pravice in dolžnosti organizatorja oziroma upravljalca sejma,
– dneve in čas obratovanja sejma,
– število in razmestitev prodajnih mest,
– vzdrževanje reda in čistoče,
– posebne storitve in pripomočke in
– sankcije zaradi kršitev in neupoštevanja določil tega pravilnika.
25. člen
Občina Sevnica odda v organizacijo oziroma v upravljanje sejemsko prireditev na osnovi pogodbe o organizaciji in upravljanju sejma na Glavnem trgu.
26. člen
Organizator mora pridobiti dovoljenje o izvajanju sejemske prireditve od pristojnega upravnega organa, v katerem so navedeni podrobnejši pogoji izvedbe prireditve.
27. člen
Trgovanje na sejemskem prostoru je prosto in se opravlja v skladu z določili tega pravilnika in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje z neživilskimi in živilskimi proizvodi ter opravljanjem storitev.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA OZIROMA UPRAVLJALCA SEJMA
28. člen
Organizator oziroma upravljalec sejemskih površin in objektov ima pri izvajanju sejemske dejavnosti na lokaciji iz tega pravilnika predvsem naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje sejma, razporeja in oddaja tržne prostore in tržna mesta prodajalcem,
– skrbi za urejenost sejma in manipulativnih površin,
– skrbi za urejenost in čistočo na sejemskem prostoru,
– skrbi za varnost udeležencev sejemskih prireditev z organiziranjem lastne redarske službe,
– kadarkoli v času sejma pregledati ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na sejmu,
– skrbi za pravilen odnos med prodajalci na sejmu in med prodajalci in kupci,
– posoja in prodaja tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno trgovanje na sejmu,
– na željo kupcev posreduje v primerih njihovega spora s prodajalci,
– izreka disciplinske ukrepe v skladu z določili tega pravilnika.
III. OBRATOVALNI ČAS SEJMA
29. člen
Sejem obratuje vsako drugo soboto od 8. do 12. ure.
IV. PRODAJNI PROSTOR IN PRODAJNA MESTA NA SEJMU
30. člen
Prodajni prostor na sejmu določi organizator oziroma upravljalec sejemskega prostora.
31. člen
Prodajna mesta na sejmu so:
– prodajne mize z nadstreškom in brez nadstreška,
– ostala prodajna mesta (kioski, potujoče prodajalne, prodajne površine in drugo).
V. TRGOVANJE NA SEJMU
32. člen
Pogoji trgovanja na sejmu so enaki kot so navedeni v 13., 14. in 15. členu tega pravilnika.
VI. PLAČILO NAJEMNINE IN OSTALIH PRISTOJBIN
33. člen
Občina Sevnica skladno z odlokom o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 58/95) zaračunava komunalno takso za uporabo javnih površin.
34. člen
Vsi prodajalci so dolžni plačati komunalno takso za uporabo javnih površin. Neplačnikom mora organizator oziroma upravljalec prepovedati prodajo oziroma zahtevati, da prodajalec odstrani blago s prodajnega mesta in z območja sejma.
VII. RED IN ČISTOČA NA SEJMU
35. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku obratovalnega časa ali ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajni prostor in iz prodajnega mesta odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago.
Drobne odpadke so prodajalci dolžni odlagati v za to namenjene posode za odpadke, večje odpadke in embalažo pa so dolžni odvažati s sejemskega prostora najkasneje do konca sejemskega dne.
V primeru, da prodajalec ne ravna v skladu z določili tega člena pravilnika ima organizator oziroma upravljalec pravico, da mu zaračuna stroške čiščenja prodajnega mesta in odvoza odpadkov po veljavnem ceniku storitev.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE ZA 1. IN 2. DEL PRAVILNIKA
36. člen
V primeru kršitev določb 22., 23. in 35. člena tega pravilnika, lahko organizator oziroma upravljalec nemudoma prodajalcu odvzame vso pravico do prodaje na prodajnem mestu.
37. člen
Za dosledno izvajanje tega pravilnika je odgovoren organizator oziroma upravljalec s svojimi delavci.
Organizator oziroma upravljalec nadzira poslovanje na sejmu, v skladu z določili tega pravilnika.
Nadzor poslovanja in prometa blaga na sejmu po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom, opravlja pristojni inšpekcijski organ.
Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarjajo kmetje, prodajalci ter drugi posamezniki oziroma podjetja za katera opravljajo prodajo, neposredno.
38. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30200-0001/2004
Sevnica, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost