Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3976. Odlok o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče, stran 10704.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena, 8. ter 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine Sevnica na 14. redni seji dne, 19. 7. 2004, sprejel
O D L O K
o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče
I. OBMOČJE IN OBDOBJE
1. člen
Uvede se samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Tržišče za obdobje petih let, in sicer od leta 2004 do leta 2009.
II. NAMEN
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje programa po investicijskem programu, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica, d.o.o., s št. 1, z dne 17. 3. 2004 in popravki 17. 5. 2004, in je bil potrjen na 13. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica z dne, 26. 5. 2004, in sicer za:
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnjo krajevnih cest,
– izgradnjo javne razsvetljave,
– izgradnjo pločnikov,
– izgradnjo mrliške vežice in
– sofinanciranje telovadnice ob Osnovni šoli Tržišče.
Načrt financiranja je sestavni del investicijskega programa, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica d.o.o., s št. 1., z dne 17. 3. 2004 in popravki 17. 5. 2004, in je bil potrjen na 13. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica z dne, 26. 5. 2004, in sicer bo potrebno za izvršitev celotnega investicijskega programa zagotoviti 333,952.000 SIT. Potrebna sredstva se bodo deloma zagotovila iz samoprispevka, in sicer po posameznih investicijah kakor sledi:
– izgradnja vodovodov – 9,000.000 SIT,
– izgradnja krajevnih cest – 11,250.000 SIT,
– izgradnja javne razsvetljave – 4,500.000 SIT,
– izgradnja pločnikov – 6,750.000 SIT,
– izgradnja mrliške vežice – 4.500.000 SIT,
– sofinanciranje telovadnice ob Osnovni šoli Tržišče – 9,000.000 SIT.
III. VIŠINA SREDSTEV
3. člen
Višina sredstev zbranih s samoprispevkom bo znašala 45,000.000 SIT.
IV. DOLOČITEV ZAVEZANCEV
4. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so občani – fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Tržišče.
V obdobju, za katerega je uveden samoprispevek, lahko na podlagi prej navedenih lastnosti, fizične osebe pridobivajo status zavezanca ali ga izgubijo. To v skladu s 14. členom Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) enkrat letno ugotavlja pristojni organ na podlagi podatkov, pridobljenih od upravljavcev ustreznih zbirk.
V. STOPNJA SAMOPRISPEVKA
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz 4. člena v denarju, in sicer se za posameznega zavezanca izračuna samoprispevek za celotno obdobje po naslednji formuli:
»stopnja 1.5% od bruto dohodka v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka (vendar največ od bruto dohodka v višini trikratne povprečne plače) x 5«.
6. člen
Bruto dohodek je vsota bruto dohodkov zavezanca, ki so obdavčeni z dohodnino, ugotovljeni na podlagi podatkov iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine ali na podlagi drugih podatkov o bruto dohodku zavezanca, če zavezancu napovedi za odmero dohodnine ni bilo treba vložiti.
Ne glede na prejšnji odstavek se za bruto dohodek zavezanca iz opravljana dejavnosti šteje njegov dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj ali olajšav v skladu z zakonom o dohodnini, in z upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnosti.
Ne glede na prvi odstavek se za bruto dohodek zavezanca, ki ima dohodke iz kmetijstva, šteje katastrski dohodek, ki je ugotovljen brez upoštevanja olajšave za vlaganja v skladu z zakonom o dohodnini.
7. člen
Letna revalorizacija se določi na podlagi indeksa življenjskih potrebščin. Zneski se revalorizirajo vsako leto v skladu z ugotovljeno stopnjo indeksa življenjskih potrebščin, ki ga vsakoletno objavi Statistični urad Republike Slovenije.
VI. RAZLOGI OPROSTITVE ALI OLAJŠAVE
8. člen
Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju samoprispevka, če bi plačilo samoprispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegove družine.
Razlogi za oprostitev ali znižanje pri plačevanju samoprispevka so:
– v predpreteklem letu pred letom, za katerega se ugotavlja obveznosti, zavezanec ni imel dohodka obdavčenega z dohodnino,
– slabe socialno – ekonomske razmere zavezanca in njegove družine zaradi naravne ali druge nesreče in slabe socialno – ekonomske razmere zavezanca in njegove družine zaradi osebnih razlogov, katere ugotovijo pristojne službe.
9. člen
Za oprostitev ali znižanje samoprispevka zavezanec vloži pisno vlogo – prošnjo pri pristojnemu organu po izdaji odločbe o samoprispevku ter predloži ustrezna dokazila. Kolikor pristojni organ smatra, da vloga ni popolna, lahko napoti vlagatelja na pridobitev določenih dokazil oziroma sam pridobi dokazila od pristojnih organov.
Postopek oprostitve ali znižanja obveznosti poteka na podlagi upravnega postopka.
O oprostitvi ali znižanju pri plačevanju samoprispevka odloči pristojni organ z odločbo.
VII. ROK PLAČILA
10. člen
Samoprispevek posameznega zavezanca mora biti plačan v roku, ki je določen v 1. členu tega odloka, in sicer se samoprispevek plačuje v 20 obrokih.
Obveznosti zapadejo v plačilo zadnji dan tekočega četrtletja za tekoče leto.
VIII. ORGAN ODGOVOREN ZA ODMERO IN ZBIRANJE SREDSTEV TER IZVEDBO PROGRAMA
11. člen
Za odmero in zbiranje sredstev ter za uveljavljanje oprostitev in olajšav, je odgovorna Občinska uprava občine Sevnica.
Za izvedbo programa po investicijskem programu, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica d.o.o., s št. 1, z dne 17. 3. 2004 in popravki 17. 5. 2004, in je bil potrjen na 13. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica z dne, 26. 5. 2004, je odgovoren Svet krajevne skupnosti Tržišče.
IX. NAČIN ODMERE IN PLAČEVANJA
12. člen
Zavezancu se samoprispevek odmeri z izdajo odločbe o samoprispevku v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
Način plačevanja samoprispevka zavezanca je določen v odločbi o samoprispevku, in sicer je določeno število obrokov, zapadlost plačila in vplačilni račun.
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebni račun Občine Sevnica.
X. POGODBA O SOINVESTIRANJU
13. člen
Občina Sevnica lahko sklene s fizično osebo, ki želi prispevati svoja denarna sredstva za namene iz investicijskega programa, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica d.o.o., s št. 1, z dne 17. 3. 2004 in popravki 17. 5. 2004, in je bil potrjen na 13. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica z dne, 26. 5. 2004, pisno pogodbo o soinvestiranju izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture.
XI. NAČIN UPORABE PRESEŽKA
14. člen
Presežek sredstev samoprispevka po dokončanju investicijskega programa, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica d.o.o., s št. 1, z dne 17. 3. 2004 in popravki 17. 5. 2004, in je bil potrjen na 13. redni seji Občinskega sveta občine Sevnica z dne, 26. 5. 2004, se uporabi za investicije ali investicijsko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture na območju Krajevne skupnosti Tržišče.
XII. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00603-0001/2003
Sevnica, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost