Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3968. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2003, stran 10692.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 27. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 10. redni seji dne 29. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Polzela za leto 2003.
2. člen
Proračun Občine Polzela za leto 2003 je realiziran v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      V tisočih 
+----------+----------------------------+-----------+
|Konto   |Opis            |Realizacija|
|Skupina  |              |   2003 |
|podskupina|              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|1     |2              |    5 |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI     | 552.206 |
|     |(70+71+72+73+74)      |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   | 369.475 |
+----------+----------------------------+-----------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI       | 335.902 |
+----------+----------------------------+-----------+
|700    |Davki na dohodek in dobiček | 255.511 |
+----------+----------------------------+-----------+
|703    |Davki na premoženje     |  32.527 |
+----------+----------------------------+-----------+
|704    |Domači davki na blago in  |  47.864 |
|     |storitve          |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI      |  33.573 |
+----------+----------------------------+-----------+
|710    |Udeležba na dobičku in   |  17.866 |
|     |dohodki od premoženja    |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|711    |Takse in pristojbine    |  1.672 |
+----------+----------------------------+-----------+
|712    |Denarne kazni        |    72 |
+----------+----------------------------+-----------+
|713    |Prihodki od prodaje blaga in|  1.459 |
|     |storitev          |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|714    |Drugi nedavčni prihodki   |  12.504 |
+----------+----------------------------+-----------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI     |  3.284 |
+----------+----------------------------+-----------+
|722    |Prihodki od prodaje zemljišč|  3.284 |
|     |in nematerialnega pr    |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|73    |PREJETE DONACIJE      |   150 |
+----------+----------------------------+-----------+
|730    |Prejete donacije iz domačih |   150 |
|     |virov            |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI     | 179.298 |
+----------+----------------------------+-----------+
|740    |Transferni prihodki iz   | 179.298 |
|     |drugih javnofinančnih    |      |
|     |instit.           |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI     | 551.085 |
|     |(40+41+42+43)        |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|40    |TEKOČI ODHODKI       | 126.773 |
+----------+----------------------------+-----------+
|400    |Plače in drugi izdatki   |  28.704 |
|     |zaposlenim         |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|401    |Prispevki delodajalcev za  |  4.216 |
|     |socialno varnost      |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|402    |Izdatki za blago in storitve|  89.816 |
+----------+----------------------------+-----------+
|403    |Plačila domačih obresti   |   505 |
+----------+----------------------------+-----------+
|409    |Rezerve           |  3.532 |
+----------+----------------------------+-----------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI      | 225.644 |
+----------+----------------------------+-----------+
|410    |Subvencije         |  5.255 |
+----------+----------------------------+-----------+
|411    |Transferi posameznikom in  | 118.160 |
|     |gospodinjstvom       |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|412    |Transferi neprofinim    |  23.336 |
|     |organizacijam in ustanovam |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|413    |Drugi tekoči domači     |  78.893 |
|     |transferi          |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI    | 132.975 |
+----------+----------------------------+-----------+
|420    |Nakup in gradnja osnovnih  | 132.975 |
|     |sredstev          |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |  65.693 |
+----------+----------------------------+-----------+
|430    |Investicijski transferi   |  65.693 |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  |  1.122 |
|     |(I.-II.)          |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   V tisočih 
+----------+----------------------------+-----------+
|Konto   |Opis            |Realizacija|
|Skupina  |              |   2003 |
|podskupina|              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|1     |2              |    5 |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH  |      |
|     |POSOJIL IN PRODAJA     |  2.822 |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH    |  2.822 |
|     |POSOJIL           |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|752    |Kupnine iz naslova     |  2.822 |
|     |privatizacije        |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |V. DANA POSOJILA IN     |      |
|     |POVEČANJE KAPITALSKIH    |      |
|     |DELEŽEV           |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|44    |Dana posojila in povečanje |      |
|     |kapitalskih deležev     |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA   |      |
|     |POSOJILA IN SPREMEMBE    |  2.822 |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V) |      |
+----------+----------------------------+-----------+
  
C) RAČUN FINANCIRANJA           V tisočih 
+----------+----------------------------+-----------+
|Konto   |Opis            |Realizacija|
|Skupina  |              |   2003 |
|podskupina|              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|1     |2              |    5 |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE      |      |
|     |              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|50    |ZADOLŽEVANJE        |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|500    |Domače zadolževanje     |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|55    |VIII. ODPLAČILA DOLGA    |      |
|     |              |   672 |
+----------+----------------------------+-----------+
|550    |Odplačila domačega dolga  |   672 |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |IX. SPREMEMBA STANJA    |      |
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH     |  3.271 |
|     |(I+IV+VII-II-V-VIII)    |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII- |      |
|     |VIII-IX)          |   -672 |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X)|  2.822 |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |              |      |
+----------+----------------------------+-----------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |  3.271 |
|     |31. 12. 2003        |      |
+----------+----------------------------+-----------+
3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Polzela je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna Občine Polzela.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-00/006/04
Polzela, dne 29. junija 2004.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar dipl. inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost