Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3960. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996-2000, dopolnitev 2004, stran 10680.

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 1. izredni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996–2000, dopolnitev 2004
1. člen
(uvodne določbe)
(1) Spremenijo in dopolnijo se: dolgoročni plan občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/86, 18/88 in Uradni list RS, št. 16/90), družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje 1990–2000 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90 in Uradni list RS, št. 34/92, 38/92), prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje (Uradni list RS, 3/93, 17/94, 78/94) in spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98,70/98 in 21/01, 109/02, 111/03, 124/03).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
– načine urejanja s prostorskimi akti tako, da se predlagajo novi prostorski akti in da se ažurirajo spremembe v zvezi z veljavnimi prostorskimi akti,
– spremembe podrobnejše namenske rabe znotraj ureditvenih enot v območju Grosuplja
– spremembo namenske rabe prostora za:
– širitev območij stavbnih zemljišč za potrebe družbene infrastrukture: zdravstveni dom, vrtec, gasilski dom,
– širitev ureditvenih območij naselij in združevanje razpršene gradnje v enotno območje zaradi individualnih predlogov občanov in po predlogu občinskih strokovnih služb,
– širitev območja urbanistične zasnove,
– spremembe iz območij počitniških hišic v stanovanjska območja,
– zmanjšanje ureditvenih območij naselij,
– širitev območja pokopališča Grosuplje,
– opredelitev območja pasjega zavetišča,
– ažuriranje do sedaj izpuščenih stavbnih zemljišč v kartografskem gradivu,
– spremembo vodnega gospodarstva tako, da se spremeni ureditveno območje zadrževalnika Bičje,
– opredelitev območja komasacij,
– spremembe in dopolnitve prometnega omrežja tako, da se:
– dopolni zasnovo prometnega omrežja s traso nove občinske obvozne ceste,
– opredeli območja LN za traso povezovalne ceste Mlačevo – Žalna;
– spremembe in dopolnitve elektroenergetskega omrežja tako, da se opredeli novo traso daljnovoda 2 x 110 kV Grosuplje – Trebnje in ažurira stanje obstoječih daljnovodov,
– spremembe in dopolnitve kartografskega dela plana.
2. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela dolgoročnega plana)
(1) Poglavje 1.2 zasnova in strategija razvoja v prostoru
Besedilo poglavja 1.2.3. Zasnova namenske rabe prostora in preobrazba prostora se v prvem odstavku dopolni:
– najboljša kmetijska zemljišča (1. območje kmetijskih zemljišč) 2708 ha,
– druga kmetijska zemljišča (2. območja kmetijskih zemljišč) 2376 ha,
– stavbna zemljišča, skupaj 1010,1 ha, od tega ureditvena območja manjših naselij 480,7 ha, obstoječa območja počitniških hiš 5,5 ha in območje urbanistične zasnove Šmarje-Sap-Grosuplje 409 ha.
(2) Poglavje 1.3 urbanistična zasnova Grosuplje-Šmarje-Sap
Besedilo poglavja 1.3.3 Usmeritve in strategija organizacije dejavnosti v prostoru ter rabe prostora se spremeni tako da se:
– v sedmi alineji črta zadnji stavek: Pogoj za razvoj naselja na zahodni del Grosuplja je opustitev farme Brvace;
– v deveti alineji se na koncu stavka doda: ter na posebnem mešanem območju proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti na Sp. Brvacah in mešanem območju oskrbnih in storitvenih dejavnosti na območju Jerove vasi;
– v dvanajsti alineji spremeni prvi stavek tako, da se glasi: Naselje Šmarje Sap se bo razvijalo v mejah naselja, ki se na vzhodu razširijo do železniške proge; površine med železniško progo in obstoječo pozidavo se namenijo za mešane oskrbnem servisne in stanovanjske dejavnosti ter za zelene površine;
– trinajsti alineja spremeni tako, da se glasi: Naselja Tlake, Mali vrh in Veliki vrh se zaokrožijo, tako da so poleg zapolnitev v sedaj pretežno pozidanih površinah naselja možna tudi zaokrožena območja novogradenj.
Besedilo poglavja 1.3.4 Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora se spremeni in dopolni tako, da se:
– v poglavju Stanovanjska graditev črtata 1. in 6. odstavek;
– v poglavju Območja za razvoj centralnih dejavnosti spremeni tretja alineja tako, da se glasi: tretji subcenter se bo lahko oblikoval v sklopu načrtovane stanovanjske gradnje Brvace in mešanega območja proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti na Sp. Brvacah, s tem, da bo zadovoljeval potrebe prebivalcev tega območja;
– v poglavju Otroško varstvo se na koncu predzadnjega stavka doda: ter Jerova vas ob domu za starejše občane;
– v poglavju Zdravstveno varstvo na koncu stavka doda: ali dozidavo na obstoječi lokaciji. Na gozdni površini severno od obstoječega Zdravstvenega doma so dopustne gradnje izključno za potrebe zdravstvenega doma;
– v poglavju Šport in rekreacija, mestno zelenje se v 3. odstavku na koncu 1. stavka doda:, ki se bo razširilo in urejalo kot parkovno pokopališče;
– v poglavju Osnovno cestno omrežje se za peto alinejo doda novo alinejo, ki se glasi: preveritev trase obvoznice Grosuplje;
– v poglavjih Javni potniški promet in Pešaške in kolesarske poti se namesto karta 4 pravilno glasi karta 3;
– v poglavju Zasnova komunalnega omrežja in naprav ter vodnogospodarske ureditve namesto karta 5 pravilno glasi karta 4;
– v poglavju Kmetijstvo in gozdarstvo se spremeni 3. odstavek tako, da se glasi: V območju urbanistične zasnove 132,7 ha kmetijskih zemljišč, od tega 72,9 ha najboljših kmetijskih zemljišč.
Besedilo poglavja 1.3.5 Usmeritve za urbanistično urejanje in načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA) se spremeni in dopolni tako, da se:
– v drugem odstavku namesto kart 2, 3, 6, 7 navede karte 2, 5, 6.
– dopolni v naslednjih območjih:
B2 – Spodnje Brvace
Planirani posegi: novo ureditveno območje kot posebno mešano območje
proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti
Načini urejanja: za novo območje lokacijski načrt Sp. Brvace
G1 – Pod gozdom
Planirani posegi: razširitev območja za zdravstveni dom in preveritev možnosti dozidave zdravstvenega doma.
Način urejanja: za območje zdravstvenega doma lokacijski načrt; natečaj
G2 – Jerova vas
Planirani posegi: razširitev območja za namen vrtca
Način urejanja: razširjeni del območja za vrtec z lokacijskim načrtom, ostalo s prostorsko ureditvenimi pogoji
G3 – Pri mostu
Planirani posegi: razširitev ureditvenega območja ZN Jerova vas in S4 kot območje za stanovanja in kot mešano območje za proizvodne, storitvene in trgovske dejavnosti
Način urejanja: za stanovanjsko območje prostorsko ureditveni pogoji, za mešano območje lokacijski načrt
G9 – Motel
Planirani posegi: novo ureditveno območje kot mešano območje oskrbnih in storitvenih dejavnosti na območju Jerove vasi
Načini urejanja: za novo ureditveno območje lokacijski načrt Jerova vas
G10 – Rožna dolina
Planirani posegi: sprememba meje oziroma povečanje območja ZN Rožna dolina II.
G11 – Gospodarska cona Bičje
Planirani posegi: sprememba meje ZN Gospodarska cona jug in razširitev ureditvenega območja pokopališča.
Način urejanja: za razširitev pokopališča lokacijski načrt, za odvzeti del gospodarske cone jug prostorsko ureditveni pogoji;
G12 – Brinjski hrib
Planirani posegi: celovito urejanje na podlagi lokacijskega načrta
Načini urejanja: celotno območje se ureja z lokacijskim načrtom.
SŠ1 – Farovški hrib
Planirani poseg: razširitev stanovanjskega območja
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji
VV1 – Veliki vrh
Planirani poseg: razširitev stanovanjskega območja
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji, po predhodno izdelanih celovitih strokovnih podlagah
SŠ4- Sap
Planirani posegi: novo ureditveno območje kot mešano območje za oskrbne, servisne in stanovanjske dejavnosti ter za zelene površine;
Načini urejanja: za novo območje prostorsko ureditveni pogoji
MV1 – Mali vrh
Predvideni posegi: priključitev območja stavbnih zemljišč razpršenih gradenj k območju urbanistične zasnove.
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji
T1 – Tlake
Predvideni posegi: priključitev območja stavbnih zemljišč razpršenih gradenj k ureditvenemu območju
Način urejanja: prostorsko ureditveni pogoji.
3. člen
(spremembe in dopolnitve kartografskega dela dolgoročnega plana)
(1) V kartografskem delu plana se spremenijo in dopolnijo karte zasnov tako, da se ustrezno preštevilčijo, ažurirajo glede na novo stanje, spremenijo in dopolnijo glede na spremembe in dopolnitve, navedene v 1. členu tega odloka.
(2) V kartografskem delu plana se spremenijo in dopolnijo karte urbanistične zasnove tako, da se ustrezno preštevilčijo, ažurirajo glede na novo stanje, spremenijo in dopolnijo glede na spremembe in dopolnitve, navedene v 1. členu tega odloka.
(3) Pri spremembah in dopolnitvah se smiselno upošteva Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03).
4. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela srednjeročnega plana)
(1) Spremeni in dopolni se oštevilčenje poglavij kot sledi v nadaljevanju.
(2) Poglavje 1.2 Prostorska organizacija dejavnosti in namenska raba prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora
Besedilo poglavja 1.2.1. Stanovanjska gradnja se v drugem odstavku (individualna gradnja) v tabeli dopolni z:
Planska cona in      Ožje ureditveno območje  Izvedbeni akti 
planska celota v UZ                         
--------------------------------------------------------------------
I/1 Grosuplje       ŠS4 _SK SAP        PUP
Naslov poglavja se spremeni tako, da se glasi: Stanovanjska gradnja (kartografski del UZ listi 1, 5 in DP karti 1, 8)
Besedilo poglavja 1.2.2. Centralne dejavnosti se v tabeli dopolni z:
Planska cona in      Ožje ureditveno območje  Izvedbeni akti   
planska celota v UZ                           
------------------------------------------------------------------------
I/2 Grosuplje       G1 – Pod gozdom      LN Zdravstveni dom 
I/2 Grosuplje       G12 – Brinjski hrib    LN Brinjski hrib
Naslov poglavja se spremeni tako, da se glasi: Centralne dejavnosti (kartografski del UZ listi 1, 5 in DP karti 1, 8)
Besedilo poglavja 1.2.3. Proizvodne in servisne dejavnosti se v tabeli dopolni z:
Planska cona in      Ožje ureditveno območje  Izvedbeni akti    
planska celota v UZ                           
--------------------------------------------------------------------------------
I/2 Grosuplje       B2 – Sp. Brvace      LN Sp. Brvace    
I/2 Grosuplje       G2 – Jerova vas      LN Vrtec       
I/2 Grosuplje       G3 – Pri mostu      LN Pri mostu – Rožna dolina
I/2 Grosuplje       G9 – Motel        LN Jerova vas
Naslov poglavja se spremeni tako, da se glasi: Proizvodne in servisne dejavnosti (kartografski del UZ listi 1, 5 in DP karti 1, 8)
Območju, ki ga ureja ZN Rožna dolina II, se poveča površina na račun UrN Vodna pot.
Ukine se zazidalni načrt za obrtno cono Brezje (ZN obrtna cona Brezje).
Besedilo poglavja 1.2.5. Prometne in komunalne dejavnosti se spremeni in dopolni tako, da se na koncu poglavja Prometne dejavnosti doda odstavka:
– Za prometno utemeljitev in preveritev tras bomo pristopili k izdelavi strokovnih podlag s prometno tehničnega, prostorskega, okoljskega in ekonomskega vidika.
– Izven območja urbanistične zasnove bomo prostopili k izdelavi lokacijskega načrta za cesto Mlačevo – Žalna in da se v poglavju Komunalne dejavnosti v tabeli površin za komunalne dejavnosti na površinah v urbanistični zasnovi doda:
Planska cona in      Ožje ureditveno območje  Izvedbeni akti 
planska celota v UZ                         
--------------------------------------------------------------------
I/2 Grosuplje       G13 – Pokopališče     LN Pokopališče
Naslov poglavja se spremeni tako, da se glasi: Prometne in komunalne dejavnosti (kartografski del UZ listi 1,3,4.5 in DP karti 4,5)
Besedilo poglavja 1.2.6. Vodnogospodarske ureditve se spremeni tako, da se naslov poglavja glasi: Vodnogospodarske ureditve (kartografski del DP karte 2,3, 8).
Besedilo poglavja 1.2.7. Kmetijske in gozdne površine se v tabelo, ki se nanaša na komasacije dopolni z:
Planska cona in                   Izvedbeni akti     
planska celota v UZ                             
----------------------------------------------------------------------------
I/2 Grosuplje       Grafični prikaz      LN Mlačevo (komasacija)
Za novo opredeljeno komasacijsko območje na lokaciji Mlačevo, v skupni izmeri 716000 m2, se izdela ureditveni načrt.
Besedilo poglavja 1.2.8. Območja za pridobivanja mineralnih surovin se spremeni tako, da se naslov poglavja glasi: Območja za pridobivanja mineralnih surovin (kartografski del DP karte 1, 2, 8).
(3) Poglavje 1.3 Naloge v zvezi z urejanjem prostora
Besedilo podpoglavja 1.3.1. izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov se v delu, ki se nanaša na Tabelo 1 spremeni tako, da se Tabela 1 nadomesti z novo tabelo:
Tabela 1
Veljavni in usklajeni prostorsko izvedbeni načrti (PIN) sprejeti pred 1996
Sprejeti PIN do leta 1999 in usklajeni s SP 1996-2000 (z oznako v kart.delu plana) se nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
-----------------------------------------------------------------------------------------
PPC        naziv PIN         list 5000   Uradni list
-----------------------------------------------------------------------------------------
A) Prostorski izvedbeni načrti (PIN) v ureditvenih območjih naselij
I/2 Grosuplje
B2         ZN Eurotrans       LJ-J 28, 38  RS 78/94, 85/02
G13        UrN Pokopališče      Lj-J-39    SRS 9/88, dop. 56/96
I/1 Šmarje-Sap
SŠ4        UrN Pokopališče      Lj-J-27    SRS 1/89
G8         ZN Dvori III. in IV.   Lj-J-29    RS 23/99, 111/03, 63/04
          ZN Nova šola Brinje    Lj-J-29    RS 35/97, 24/04
G9         ZN TOC II.        LJ-J-29    RS 23/99, 79/0, 69/99
          ZN TOC III.        LJ-J-29    RS 28/99, 22/02, 39/00, 45/04
G10        UrN Pri Bambiču      Lj-J-39    RS 67/99, 103/02
          ZN Gospodarska
          cona – sever       LJ-J-39    RS 23/99, 6/03, 48/03
          ZN Pri pošti       LJ-J-39    RS 41/97
          UrN družbeni dom     Lj-J-39    RS 106/02, 62/04
 
B) Prostorski izvedbeni načrti izven ureditvenih območij naselij
I/1 Šmarje     UrN Kamnolom
          Šmarje-Sap        Lj-J-27    SRS 1/89
          ZN Obrtna cona v
          pentlji, Cikava      Lj-J-28    RS 6/03, 35/03
I/5 Polica     UrN Zadrževalnik
          Veliki potok       Lj-J-20, 30  RS 8/91, 64/01, 85/02
I/3 Vel. Mlačevo  UrN Stehan
          komunalna deponija    Lj-J-40    RS 34/92
I/2 Grosuplje   UrN Komunalna
          deponija Špaja dolina   Lj-J-40    RS 70/98
Izdelava prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)
 
C) Potrebna dodatna uskladitev veljavnega PIN
I/1 Šmarje     UrN Peskokop
          Pleše           Lj-J-17, 27  RS 78/94
-----------------------------------------------------------------------------------------
Zagotovili bomo uskladitev PIN – UrN Peskokop Pleše z novimi obveznimi izhodišči in slednji do uskladitve ni usklajen z SP – uskladitev zaradi kulturne dediščine.
Besedilo poglavja 1.3.3. Programske zasnove za območja, kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova se spremeni in dopolni tako, da se doda:
PLANSKA CONA GROSUPLJE
Ureditveni načrt Brinjski hrib (LJ-J29, LJ-J39)
G12 Brinjski hrib (Območje parkovnega gozda)
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje G12 Z Brinjski hrib
Območje leži med AC (pri Motelu) in regionalno cesto Šmarje Sap – Grosuplje – Višnja Gora. Na zahodu meji na kmetijske površine Sp. Brvac, na vzhodu pa na naselje Sp. Brinje. Na jugu sega do naselja Pod Gozdom. Zajema pretežno gozdne površine, ki so opredeljene kot gozd s posebnim namenom. Skoraj celotno območje ima status arheološke dediščine.
Površina: okvirno 47,5 ha
Program:
– ureditev rekreacijskih površin s programskimi jedri na obodu in v notranjosti območja
– ureditev komunalne in prometne infrastrukture
Obvezna izhodišča:
– upoštevati gozd s posebnim namenom in arheološko dediščino
– pridobiti je potrebno smernice pristojne varstvene službe in Zavoda za gozdove
– pri programski in oblikovni zasnovi je potrebno upoštevati obstoječe dejavnosti na ožjem območju in navezovanje na stična območja
Zazidalni načrt Šmarje Sap (LJ-J28)
ŠS4- SAP mešano območje za oskrbne, servisne in stanovanjske dejavnosti ter za zelene površine;
Lega: Planska celota I/1, KS Šmarje Sap
Ožje ureditveno območja SŠ 4 – Sap
Območje leži med železniško progo in glavno cesto skozi Šmarje Sap, na severovzhodnem delu naselja. Na vzhodu se zaključuje z obstoječo mejo ureditvenega območja naselja, na zahodu pa sega do podvoza pod železniško progo in avtocesto. Zajema pretežno kmetijske površine.
Površina: okvirno 3,8 ha
Program:
– izgradnja stanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektov
– parkovno rekreacijske površine v osrednjem delu
– ureditev zelenega pasu ob železniški progi in navezav na obstoječe naselje
– ureditev komunalne in prometne infrastrukture
Obvezna izhodišča
– upoštevati ukrepe za varstvo okolja
– upoštevati grajeno strukturo obstoječega naselja
– zagotoviti povezanost obstoječega in novega dela naselja
– upoštevati posebne vodnogospodarske pogoje
Zazidalni načrt OSC Jerova vas
G9 –MOTEL
mešano območje oskrbnih in storitvenih dejavnosti na območju Jerove vasi
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območja G9 – SC Motel
Območje zajema površine med avtocesto in Grosupeljščico, na zahodu je omejeno z območjem ZN TP Gros – TOC, na vzhodu pa z lokalno cesto.
Površina: okvirno2,4 ha
Program:
– obrtne in storitvene dejavnosti
– ureditev zelenega pasu ob vodotoku, navezava na UN Vodna pot
– ureditev komunalne in prometne infrastrukture
Obvezna izhodišča:
– upoštevati naravno dediščino, pridobiti je potrebno smernice pristojne varstvene službe
– upoštevati navezave na območje Vodna pot
– upoštevati ukrepe za varstvo okolja
– predvideti ukrepe za varstvo pred poplavami (območje 100 letnih poplav), pridobiti je potrebno smernice ARSO oziroma pristojne izpostave
Zazidalni načrt Sp. Brvace
B2 – Sp. Brvace
Razširitev ureditvenega območja kot posebno mešano območje proizvodnih, storitvenih in trgovskih dejavnosti
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območja B2 – Sp. Brvace
Območje na severu omejuje ureditveno območje, namenjeno stanovanjski gradnji in oskrbnim dejavnostim, na zahodu območje za proizvodno servisne dejavnosti (koridor daljnovoda), na jugu sega do železniške proge, (železniška postaja), na vzhodu pa do lokalne ceste.
Površina: okvirno 2,7ha
Program:
– obrtne, storitvene in centralne (trgovske) dejavnosti
– ureditev komunalne in prometne infrastrukture
– ureditev zelenega pasu ob železniški progi in navezav na obstoječe naselje
Obvezna izhodišča
– upoštevati objekt naravne dediščine
– upoštevati ukrepe za varstvo okolja
– zagotoviti povezanost obstoječega in novega dela naselja
Besedilo poglavja 1.3.6. Urejanje ostalih naselij se dopolni z:
Potrebno je izdelati celovite strokovne podlage za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, skladno s programom Občine Grosuplje za naslednja naselja:
– Veliki vrh pri Šmarju, Mali Vrh, Farovški hrib,
– Perovo,
– Malo Mlačevo,
– Veliko Mlačevo,
– Št. Jurij,
– Čušperk,
– Staje (Male Luče), Lučki cestarji.
Dosedanja počitniška naselja, ki se jim namembnost spreminja v stanovanjsko ureditveno območje:
   – Dole   LJ-J19
  – Dobje  LJ-J29
  – Vino   LJ-J37.
(4) Doda se novo poglavje, 1.5 Posebne zahteve v zvezi z upoštevanjem obveznih državnih izhodišč. Zahteve se nanašajo na vsebino sprememb in dopolnitev 2004, ki so navedene v 2. členu tega odloka. Kartografski prikaz predlogov oziroma lokacij, na katere se nanašajo posebni pogoji je sestavni del odloka sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana, karta 10 Posebne zahteve obveznih državnih izhodišč v zvezi s spremembami in dopolnitvami 2004.
– Kmetijstvo
– predlog št. 37, namen predloga Zadrževalnik Bičje
– Vodnogospodarske zahteve:
– pri rabi zemljišča predloga 9A (parc. 583 k.o. Mali vrh) je treba zagotoviti 10 m odmik objektov od potoka Gorenjca ter dvig objektov nad koto Q100 + 50 cm
– pri rabi zemljišč predloga 10 (parc. št 828/2, 828/4 k.o. Mali vrh) je treba zagotoviti 10 m odmik objektov od jarka, ki gravitira v Tlaški jarek, dvig objektov nad koto Q100 + 50 cm ter ohranitev vseh površinskih odvodnikov, ki kakorkoli tangirajo predmetno območje,
– poseg predloga 14 je na območju, ki ga tangira in prečka pritok Malega brega, zato je sprejemljiv le delno. Sprejemljiv ni zahodni del vse do propusta pod železniško progo, to je do meje med parcelami št. 435/1 in 430/5, 430/1, 430/2 ter meje med parcelama št. 436/1 in 430/2.
– pri rabi zemljišč predloga 20 (parc. št. 1280/1 k.o. Grosuplje) je treba je treba zagotoviti 10 m odmik objektov od potoka ter dvig objektov nad koto Q100 + 50 cm,
– pri rabi zemljišč predloga 39 (parc. št. 399, 398/1, 398/2, 398/3 k.o. Grosuplje) je treba zagotoviti 10 m odmik objektov od pritoka Malega brega, dvig objektov nad koto Q100 + 50 cm ter zagotoviti renaturacijo potoka, ki ga je prepovedano prekrivati, razen na manjših dolžinah, potrebnih za dostope,
– predlog 46, namen predloga sprememba meje med namenskima rabama – v UZ
– na območju predloga 48A (sprememba meje območja urejanja ZN Gospodarksa cona sever), ki je poplavno ogroženo, do izgradnje zadrževalnika Bičje gradnja ni možna,
– pri izvedbi predloga 62 (LN za cesto malo Mlačevo – Žalna) je treba zagotoviti ustrezno dimenzioniranje premostitev ceste s potoki (Q100 + 50 cm) in ustrezno odvodnjavanje ceste, ki bo zagotovilo varovanje kakovosti površinskih voda in podtalnice.
– Varstvo pred hrupom z AC
Za območje spremenjene rabe prostora za namen pasjega zavetišča (parc. št. 1254/2, 1246, 85 k.o. Stara vas), je izvedba vseh ukrepov v zvezi z varovanjem okolja zaradi obratovanja avtoceste, vključno z zaščito pred prekomernim hrupom, obveznost investitorja. DARS d.d.ne bo zagotavljal nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za ureditev pasjega zavetišča, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so posledica obratovanja avtoceste na tem območju.
Za vse nove posege je potrebno opredeliti ustrezno stopnjo varstva pred hrupom in jih načrtovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov zaradi prometa na avtocesti. strokovne podlage naj bodo izdelane na podlagi doseženih stopenj celotne obremenitve in ocene še sprejemljivi obremenitev okolja, upoštevaje predvideno povečanje prometa na avtocesti za 20 letno plansko obdobje.
5. člen
(spremembe in dopolnitve kartografskega dela srednjeročnega plana – kartografska dokumentacija)
(1) Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega plana na kartah PKN v merilu 1 : 5000:
LJUBLJANA-J-19
LJUBLJANA -J-20
LJUBLJANA -J-27
LJUBLJANA -J-28
LJUBLJANA -J-29
LJUBLJANA -J-30
VIŠNJA GORA-21
LJUBLJANA -J-37
LJUBLJANA -J-38
LJUBLJANA -J-39
LJUBLJANA -J-40
VIŠNJA GORA -31
LJUBLJANA -J-47
LJUBLJANA -J-48
LJUBLJANA -J-49
LJUBLJANA -J-50
VIŠNJA GORA -41
VIŠNJA GORA -42
VELIKE LAŠČE-8
VELIKE LAŠČE -10
ŽUŽEMBERK 1
VELIKE LAŠČE -18
(2) Pri spremembah in dopolnitvah se smiselno upošteva Pravilnik o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-24/2000
Grosuplje, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost