Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3959. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2004, stran 10679.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 10. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), ter 16., 102., 107., 108., 113., in 119. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 3/99, 1/03) je Občinski svet občine Bohinj na 14. redni seji, dne 22. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2004
1. člen
Spremeni se 10. člen odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2004 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/03), ki obsega:
(1) Konsolidacija Proračuna občine in finančnih načrtov Krajevnih skupnosti občine Bohinj se za leto 2004 na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina konto                  v 000 SIT
--------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         993.111 SIT
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)              761.752 SIT
70   DAVČNI PRIHODKI                 475.987 SIT
    700 Davki na dohodek in dobiček         274.479 SIT
    703 Davki na premoženje             109.010 SIT
    704 Domači davki na blago in storitve       92.498 SIT
71   NEDAVČNI PRIHODKI                 285.765 SIT
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                 70.614 SIT
    711 Takse in pristojbine              3.540 SIT
    712 Denarne kazni                 6.061 SIT
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    190.600 SIT
    714 Drugi nedavčni prihodki            14.950 SIT
72   KAPITALSKI PRIHODKI                 7.000 SIT
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     7.000 SIT
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja            0 SIT
73   PREJETE DONACIJE                   270 SIT
    730 Prejete donacije iz domačih virov        270 SIT
74   TRANSFERNI PRIHODKI                224.089 SIT
    740 Transferni prihodki iz drugih javno
      finančnih institucij             224.089 SIT
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          1.123.392 SIT
40   TEKOČI ODHODKI                  522.970 SIT
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      117.540 SIT
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
      varnost                    20.538 SIT
    402 Izdatki za blago in storitve         368.331 SIT
    403 Plačila domačih obresti            4.400 SIT
    409 Sredstva izločena v rezerve          12.161 SIT
41   TEKOČI TRANSFERI                 330.174 SIT
    410 Subvencije                  59.049 SIT
    411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom               49.155 SIT
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                 38.637 SIT
    413 Drugi tekoči domači transferi        183.333 SIT
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               202.848 SIT
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      202848 SIT
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI              67.400 SIT
    430 Investicijski transferi proračunskim
      uporabnikom (PU)               37.498 SIT
431  Investicijski transferi pravnim in fiz.
    osebam, ki niso PU                 29.902 SIT
46   ZARAČUNANI ODHODKI DOLOČENIH
    UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
    NAČRTA                         0 SIT
    460 Stroški materiala                 0 SIT
    461 Splošni stroški materiala             0 SIT
    464 Stroški dela                    0 SIT
 
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)        – 130.281 SIT
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina konto
--------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                   27.900 SIT
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           27.900 SIT
    750 Prejeta vračila danih posojil         3.500 SIT
    751 Prodaja kapitalskih deležev          25.300 SIT
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)            6.590 SIT
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.
    DELEŽEV                       5.529 SIT
    440 Dana posojila                 2.029 SIT
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    2.000 SIT
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
      privatizacije                 1.500 SIT
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV. – V.)                 21.310 SIT
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina konto
--------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (50)                    0 SIT
50   ZADOLŽEVANJE                      0 SIT
    500 Domače zadolževanje                0 SIT
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA                   5.867 SIT
55   ODPLAČILO DOLGA                   5.867 SIT
    550 Odplačila domačega dolga            5.867 SIT
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNIH                   – 113.777 SIT
    (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)        – 5.867 SIT
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             15.443 SIT
--------------------------------------------------------------------
(2) Primanjkljaj, ki ga izkazuje konsolidacija proračuna Občine Bohinj in finančnih načrtov Krajevnih skupnosti občine Bohinj za leto 2004 se financira iz naslova presežka sredstev na računih na dan 31. 12. 2003 v višini 113,777.255,50 SIT.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2004 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/03), ki se glasi:
(1) V splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za nepredvidene naloge se izloči 0,56% prihodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov oziroma 5,481.093,28 SIT.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 25. člena Odloka o proračunu Občine Bohinj za 2003 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 2/03), ki se glasi:
(1) V proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, se izloči 0,47% prejemkov proračuna oziroma 4,700.000 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu.
Št. 403-02-3/2003
Bohinjska Bistrica, dne 1. julija 2004.
Županja
Občine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost