Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3958. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci, stran 10678.

Na podlagi 171. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Beltinci je Občinski svet občine Beltinci na 4. izredni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98, 57/99 in 88/00), ki so bile sprejete na podlagi planskih dokumentov bivše občine Murska Sobota (dolgoročni plan občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – Uradne objave, št. 24/86 in 10/90, ter srednjeročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 – Uradne objave, št. 24/86 in 7/87).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe na območju Občine Beltinci zaradi gradnje stanovanjskih, poslovnih in obrtnih objektov, razširitve industrijske cone v Beltincih in poslovno-trgovskega centra v Lipovcih, gradnje čistilnih naprav, širitev rekreacijskih con in pokopališč ter ažuriranje in sanacija gramoznice v k.o. Ižakovci. Spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča ter ostale spremembe so opisane v posebni tabeli, ki je podana v obrazložitvi.
3. člen
(Dolgoročni plan)
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne objave, št. 24/86) in sicer poglavje
4.11. Komunalna dejavnost, kjer se za že dopolnjenim poglavjem doda besedilo:
Variantno so v naseljih Dokležovje, Bratonci, Lipa in Melinci predvidene lokalne čistilne naprave ter rekonstrukcija čistilne naprave v Beltincih.
4. člen
Dopolni se poglavje 6.1.2. Vodnogospodarske ureditve in objekti z naslednjim besedilom:
Predvidena je sanacija in rekonstrukcija visokovodnega nasipa ob reki Muri.
Plato načrtovane čistilne naprave ob visokovodnem nasipu v Melincih je lahko združen s saniranim in nadvišanim nasipom, v nasprotnem primeru pa mora biti čistilna naprava odmaknjena od visokovodnega nasipa vsaj 30 m.
Prav tako mora biti načrtovana širitev gramoznice Meka v k.o. Ižakovci od saniranega visokovodnega nasipa odmaknjena za 100 m.
Na poplavnih območjih niso dopustne gradnje stanovanjskih in drugih objektov namenjenih prebivanju ljudi ali kakršnikoli drugi posegi, ki bi lahko povečali poplavno ogroženost območja. Zasipavanje depresij ali dvig obstoječe nivelete raščenega terena ni dovoljeno. Za območja, za katera je predvidena izdelava izvedbenih aktov je treba pred izdelavo le-teh opraviti predhodne raziskave o pričakovanih vplivih na vode, vodni režim in stanje voda ter predvideti ukrepe za zmanjšanje teh vplivov.
5. člen
Dopolni se poglavje 6.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin. Na koncu poglavja se doda:
Predvideno je izkoriščanje in sanacija gramoznice Meka v k.o. Ižakovci na skupni površini ca. 5 ha.
6. člen
V poglavju 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja se na koncu doda podpoglavje Varstvo narave z besedilom:
"Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo varstvene usmeritve, varstveni režimi in pogoji navedeni v naravovarstvenih smernicah, ki jih hrani Občina Beltinci. Za vse posege na območjih, ki so v naravovarstvenih smernicah opredeljena kot naravne vrednote ali ekološko pomembna območja, je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor".
Na območju Občine Beltinci, so predlagane naslednje naravne vrednote:
– regijski park Mura
– Mura – loka
– Mura – reka
– Mura – mrtvi rokav stara Mura
– Melinci – gramoznica – habitat breguljk
– Hraščica – gozd
– Beltinci – grajski park
– Melinci – drevored topolov
7. člen
Dopolni se poglavje 6.2.6. Ureditvena območja naselij, kjer se na koncu doda:
V Občini Beltinci imajo mejo ureditvenega območja določena vsa naselja. Predstavlja ga celotni strnjeni del naselja.
8. člen
V poglavju 6.2.7. Poselitvene površine zunaj ureditvenih območij naselij se na koncu doda:
Na območju Občine Beltinci so izven ureditvenih območij naselij na kmetijskih zemljiščih izjemoma možni posegi za gradnjo infrastrukturnih objektov, s katerimi se ne spremeni namenska raba površin (vodovod, kanalizacija, plin, elektrika, sistemi zvez). Prav tako so dopustne vse vodnogospodarske ureditve, s katerimi se revitalizira in na okolju prijazen način sanira in uredi osnovna odvodnja za zagotovitev večje poplavne varnosti (preprečitev poplav, erozije) ali se sanirajo druge spremembe povzročene z naravnimi nesrečami.
9. člen
V poglavju 6.2.8. Območja večjih infrastrukturnih objektov in naprav zunaj ureditvenih območij naselij – Železniško omrežje se doda besedilo: Na območju občine Beltinci je načrtovana regionalna proga Beltinci – Lendava in rekonstrukcija obstoječe železniške proge Ormož – Hodoš za hitrost do 160 km/h. Predvidena je elektrifikacija in izgradnja drugega tira.
10. člen
V poglavju 6.2.8. Območja večjih infrastrukturnih objektov in naprav zunaj ureditvenih območij naselij se na koncu doda novo poglavje:
Energetsko omrežje
Po območju občine Beltinci je načrtovana naslednja energetska infrastruktura:
– Daljnovod DV 2 x 400 kV Cirkovce – Pince, ki poteka vzporedno z obstoječim Dv 110 kV Ljutomer – Lendava. Širina koridorja predvidenega daljnovoda je 2 x 25 m.
– Daljnovod DV 110 kV Murska Sobota – Lendava, ki poteka vzporedno s potokom Dobel in vzporedno z načrtovano železnico Murska sobota – Lendava. Širina koridorja je 2 x 15 m.
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca prenosa oziroma distribucije električne energije. Za vse objekte namenjene za stalno ali občasno prebivanje, ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja.
11. člen
V poglavju 6.3.1. Urbanistične zasnove naselij se za besedilom Urbanistične zasnove naselja Beltinci doda:
Predvidene širitve v naselju so namenjene za obrtne oziroma industrijske cone ob čistilni napravi in za gradnjo posamičnih stanovanjskih ali poslovno-stanovanjskih objektov na robovih naselja. Vse širitve z določeno namembnostjo so razvidne iz grafičnih prilog, ki so sestavni del Urbanistične zasnove.
12. člen
V poglavju 6.4. Načini nadaljnjega urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti se doda:
Predvidena je izdelava lokacijskih načrtov za poslovno-trgovski center v Lipovcih in obrtno-industrijsko cono v Beltincih.
13. člen
(srednjeročni plan)
Dopolni se tekstualni del Družbenega plana Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 24/86) in sicer poglavje 7.9. Mineralne surovine z besedilom:
Predvideno je izkoriščanje in sanacija gramoznice Meka v Ižakovcih na skupni površini do 5 ha.
14. člen
Dopolni se poglavje 11.1.1. Prostorski izvedbeni načrti, kjer se doda:
Predvidena je izdelava lokacijskih načrtov za poslovno – trgovski center v Lipovcih in obrtno – industrijsko cono v Beltincih.
15. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci zaradi vrisa predvidenih sprememb namenske rabe in sicer vse karte v merilu 1 : 25000:
– Namenska raba površin
– Zasnova kmetijstva in gozdarstva
– Zasnova prometnega omrežja
– Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
– Zasnova vodnega gospodarstva
– Usmeritve za načine urejanja in
– karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana z oznakami Turnišče 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 in 45, Radgona 40 in 50 ter Ljutomer 2 in 3-4.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004-04-I
Beltinci, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.

AAA Zlata odličnost