Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3901. Odločbo o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, stran 10658.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
Mariborski Vodovod javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor je imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev vodomerov.
Vrste vodomerov, vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 18. 6. 2008.
Št. 306-11/2004
Ljubljana, dne 18. junija 2004
EVA 2004-3311-0079
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev vodomerov zap. št.: 30, št. 306-11/2004 z dne 18. 6. 2004
1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve), ter redne in izredne overitve vodomerov:
Velikost vodomerov:
od DN 13 mm do DN 150 mm;
Pretok:
od 1,5 m3/h do 300 m3/h;
Kontrola v prostorih kontrolnega organa.
2. Prve overitve ter redne in izredne overitve vodomerov v obsegu iz 1. točke mora imenovana pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-031. O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-031, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje.
3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o imenovanju,
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in delovati v skladu s strategijo meroslovja, ki jo pripravlja Urad RS za meroslovje,
– nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,
– izvajati overitve skladno s potrjenimi postopki,
– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad RS za meroslovje,
– voditi evidenco o vseh izvedenih overitvah (podatki o vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila, identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je določil Urad RS za meroslovje,
– posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,
– obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 18. 6. 2008.
6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave nosi imenovana pravna oseba.

AAA Zlata odličnost