Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3900. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, stran 10658.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, je imenovana za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev dolžinskih meril splošnega namena in strojev za merjenje dolžine žice in kabla.
Vrste dolžinskih meril splošnega namena in strojev za merjenje dolžine žice in kabla, postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 30. 6. 2008.
Št. 306-13/2004
Ljubljana, dne 30. junija 2004.
EVA 2004-3311-0089
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev dolžinskih meril splošnega namena in strojev za merjenje dolžine žice in kabla zap. št.: 32, št. 306-13/2004 z dne 30. 6. 2004
1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve), ter redne in izredne overitve:
– dolžinskih meril splošnega namena, do 200 m. Kontrola se izvaja v prostorih kontrolnega organa.
– strojev za merjenje dolžine žice in kabla. Kontrola se izvaja v prostorih kontrolnega organa in na terenu.
2. Prve overitve ter redne in izredne overitve dolžinskih meril splošnega namena in strojev za merjenje dolžine žice in kabla v obsegu iz 1. točke mora imenovana pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-027. O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št. K-027, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje.
3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o imenovanju,
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in delovati v skladu s strategijo meroslovja, ki jo pripravlja Urad RS za meroslovje,
– nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,
– izvajati overitve skladno s potrjenimi postopki,
– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad RS za meroslovje,
– voditi evidenco o vseh izvedenih overitvah (podatki o vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila, identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je določil Urad RS za meroslovje,
– posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,
– obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 30. 6. 2008.
6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave nosi imenovana pravna oseba.

AAA Zlata odličnost