Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3898. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, stran 10653.

Na podlagi četrtega odstavka 23. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila
1. člen
V Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ocenjena vrednost javnega naročila presega znesek, določen z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, mora naročnik zahtevati od ponudnikov, da zavarujejo izpolnitev svoje obveznosti z bančno garancijo ali ustreznim finančnim zavarovanjem pri zavarovalnicah:
– v odprtem postopku,
– v drugi fazi omejenega postopka in v drugi fazi postopka s pogajanji,
– ob sklenitvi pogodbe na podlagi okvirnega sporazuma ali sklenitvi pogodbe po kvalifikacijskem sistemu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek naročniku ni treba zahtevati:
– bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnicah za resnost ponudbe, če se naročilo oddaja po sklopih in je vrednost posameznega sklopa ali sklopov nižja od zneska, določenega z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ponudnik pa predloži ponudbo le za en sklop ali več sklopov, katerih vrednost je nižja od zneska, določenega z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
– finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če je rok izvršitve pogodbenih obveznosti manj kot 30 dni, šteto od podpisa pogodbe,
– bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, če je pogodba sklenjena za nižjo vrednost od vrednosti, določene z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«.
2. člen
Vzorec 2 se nadomesti z novim Vzorcem 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-01-8/2004/10
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-1611-0137
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.

AAA Zlata odličnost