Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3896. Pravilnik o obrestovanju prostih denarnih sredstev na podračunih, vlog in likvidnostnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa, stran 10652.

Na podlagi 68. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrestovanju prostih denarnih sredstev na podračunih, vlog in likvidnostnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa
1. člen
Ta pravilnik ureja način izračunavanja obresti vlog in likvidnostnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu: EZR države) in način določitve obrestne mere za prosta denarna sredstva na podračunih, vključenih v sistem EZR države.
2. člen
(1) Obrestna mera za sredstva na podračunih, vključenih v sistem EZR države, se določi brez zaokroževanja, na dve decimalni mesti.
(2) Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila v sistemu EZR države se zaokrožijo na dve decimalni mesti.
3. člen
(1) Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila v sistemu EZR države so odvisne od dejavnikov denarnega trga, ki vplivajo na oblikovanje obrestnih mer depozitov in likvidnostnih kreditov sistema EZR države.
(2) Pri določanju obrestne mere za vlogo na določen dan se upošteva pričakovana povprečna obrestna mera, ki bi jo Ministrstvo za finance – Zakladnica enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu: zakladnica) doseglo pri licitaciji depozitov sistema EZR države (v nadaljnjem besedilu: pričakovana obrestna mera za depozite) ob upoštevanju popravka obrestne mere (v nadaljnjem besedilu: popravek) in stroškov upravljanja (v nadaljnjem besedilu: strošek).
(3) Pri določanju obrestne mere za likvidnostno posojilo na določen dan se upošteva pričakovana povprečna obrestna mera, ki bi jo zakladnica dosegla pri licitaciji likvidnostnih kreditov sistema EZR države (v nadaljnjem besedilu: pričakovana obrestna mera za likvidnostne kredite) ob upoštevanju popravka in stroškov.
4. člen
(1) Pričakovana obrestna mera za depozit se izračuna po naslednji enačbi:
– OM(D) …pričakovana obrestna mera za depozit,
– b(0), b(1) …regresijska koeficienta, ki jih na podlagi analize izračunava zakladnica,
– SITIBOR …slovenska medbančna obrestna mera, ki jo objavlja Združenje bank Slovenije, prilagojena za ustrezno ročnost depozita, objavljena na dan izračuna.
(2) Pričakovana obrestna mera za likvidnostni kredit se izračuna po naslednji enačbi:
– OM(K) …pričakovana obrestna mera za likvidnostni kredit,
– OM(D) …pričakovana obrestna mera za depozit za ustrezno ročnost likvidnostnega kredita,
– razmik …povprečni razmik med dejanskimi obrestnimi merami likvidnostnih kreditov zakladnice in ocenjenimi obrestnimi merami depozitov primerljive ročnosti, ki ga na podlagi analize izračunava zakladnica.
(3) Pri izračunu pričakovane obrestne mere za depozit na odpoklic oziroma likvidnostni kredit na odpoklic se pri ročnosti upošteva povprečje med prvo in skrajno možnostjo zapadlosti.
(4) Pričakovana obrestna mera za depozit in likvidnostni kredit se zaokroži na tri decimalna mesta.
5. člen
(1) Popravek je razlika med pričakovano obrestno mero za depozit oziroma likvidnostni kredit ter dejansko doseženo povprečno obrestno mero na licitaciji depozita oziroma likvidnostnega kredita. Dejanska dosežena povprečna obrestna mera na licitaciji depozita oziroma likvidnostnega kredita se izračuna na tri decimalna mesta.
(2) Pri izračunu popravka se upoštevajo vse licitacije depozitov in likvidnostnih kreditov na določen dan, pri čemer se upošteva njihovo povprečje.
(3) V primeru, da na posamezen dan ni licitacije depozitov oziroma likvidnostnih kreditov, velja zadnji izračunan popravek.
(4) Popravek se zaokroži na tri decimalna mesta.
6. člen
(1) Obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila se izračunavajo za standardne ročnosti, in sicer:
– 1D za vloge in likvidnostna posojila od 1 do 6 dni,
– 1T za vloge in likvidnostna posojila od 7 do 13 dni,
– 2T za vloge in likvidnostna posojila od 14 do 29 dni,
– 1M za vloge in likvidnostna posojila od 30 do 59 dni,
– 2M za vloge in likvidnostna posojila od 60 do 89 dni,
– 3M za vloge in likvidnostna posojila od 90 do 179 dni,
– 6M za vloge in likvidnostna posojila od 180 do 269 dni,
– 9M za vloge in likvidnostna posojila od 270 do 359 dni,
– 1L za vloge in likvidnostna posojila nad 360 dni.
(2) Zakladnica konec dneva izračuna obrestne mere za vloge in likvidnostna posojila za vse standardne ročnosti. Izračunane obrestne mere veljajo za vloge in likvidnostna posojila napovedane naslednji delovni dan.
7. člen
Obrestna mera za vlogo se izračuna po naslednji enačbi:
– OM(V) … obrestna mera za vlogo,
– OM(D) … pričakovana obrestna mera za depozit za ustrezno standardno ročnost vloge pri čemer se pri izračunu upošteva SITIBOR iste standardne ročnosti.
8. člen
Obrestna mera za likvidnostno posojilo se izračuna po naslednji enačbi:
– OM(P) … obrestna mera za likvidnostno posojilo,
– OM(K) … pričakovana obrestna mera za likvidnostni kredit za ustrezno standardno ročnost likvidnostnega posojila pri čemer se pri izračunu upošteva SITIBOR iste standardne ročnosti.
9. člen
Razmik, strošek in regresijske koeficiente (b(0) in b(1)) izračuna zakladnica dvakrat letno oziroma ob večjih spremembah razmer na denarnem trgu.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o obrestovanju prostih denarnih sredstev, vlog in likvidnostnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 87/02).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 496-01-5/2004/27
Ljubljana, dne 30. julija 2004.
EVA 2004-1611-0155
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost