Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3891. Uredba o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti, stran 10646.

Na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba določa prekrške za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti (UL L 358/28 z dne 31. 12. 2002, str. 28) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2368/2002).
II. KAZENSKE DOLOČBE
2. člen
(1) Z globo od 1,000.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
– uvaža surove diamante, za katerih uvoz niso izpolnjeni pogoji iz člena 3 Uredbe 2368/2002,
– ne predloži posod s surovimi diamanti in ustreznih potrdil v preveritev pristojnemu organu Evropskih skupnosti v skladu s členom 4 Uredbe 2368/2002,
– izvaža surove diamante, za katerih izvoz niso izpolnjeni pogoji iz člena 11 Uredbe 2368/2002.
(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekrške iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
(1) Z globo od 500.000 do 3,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ne hrani kopij potrdil v skladu s členom 12(4) Uredbe 2368/2002;
– ne vrne potrdila pristojnemu organu Evropskih skupnosti v skladu s členom 12(5) Uredbe 2368/2002.
(2) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekrške iz prvega odstavka tega člena.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(1) Globe, določene s to uredbo, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni.
(2) Določbi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 3. člena te uredbe se začneta uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-12/2003-5
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2111-0085
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost