Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3890. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005, stran 10642.

Na podlagi 5. člena v povezavi z 20. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1 in 45/04-ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005
1. člen
V Uredbi o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04) se v 1. členu beseda »prenos« nadomesti z besedo »pretvorba«.
2. člen
V peti alinei 2. člena se besedilo »plačila dajatve« nadomesti z besedilom »izvedbe sistema mlečnih kvot«.
V deveti alinei se črta besedilo »brez plačila dajatve«.
Črta se enajsta alinea.
V trinajsti alinei se beseda »povprečna« nadomesti z besedo »ponderirana«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nacionalna rezerva se nameni za odpravo napak pri prvi dodelitvi kvot.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nacionalna rezerva se nameni za reševanje neskladnosti pri proizvajalcih, katerih dodeljena kvota ne odraža dejanskega stanja proizvodnje oziroma tistih proizvajalcev, ki so v preteklih letih investirali v mlečno proizvodnjo in bodo dejansko raven proizvodnje dosegli šele v prihodnjem obdobju.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se proizvajalcu individualna kvota za neposredno prodajo pretvori v oddajo, ostane referenčna vsebnost mlečne maščobe kvote za oddajo nespremenjena, če ima proizvajalec podatke o ponderirani vsebnosti mlečne maščobe za tekoče dvanajstmesečno obdobje na podlagi mesečnih poročil odkupovalca. Če podatkov o ponderirani vsebnosti mlečne maščobe ni, je referenčna vsebnost mlečne maščobe kvote, ki je predmet pretvorbe, 3,8%, oziroma se upošteva podatek, ki ga proizvajalec izkaže na podlagi veljavnih analiz, ki jih izda določen preskusni laboratorij. Nova referenčna vsebnost mlečne maščobe je izračunana ponderirana vsebnost mlečne maščobe.«.
5. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 10. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Podlaga za dodelitev individualne kvote za oddajo z referenčno vsebnostjo maščobe je količina oddanega mleka odkupovalcu s ponderirano vsebnostjo maščobe v obdobju od 1. aprila 2003 do 31. marca 2004. Pri tem se upoštevajo podatki, ki so jih morali odkupovalci poročati agenciji, kot je določeno v uredbi, ki ureja ureditev trga z mlekom in mlečnimi izdelki.
(3) Če skupna količina oddanega mleka v obdobju iz prejšnjega odstavka presega višino nacionalne kvote za oddajo, upoštevajoč nacionalno rezervo, agencija vsem proizvajalcem dodeli sorazmerno zmanjšane individualne kvote za oddajo. Prav tako agencija dodeli vsem proizvajalcem sorazmerno zmanjšano ponderirano vsebnost maščobe, če ponderirana vsebnost maščobe na nacionalnem nivoju presega višino nacionalne maščobe.
(4) Individualna kvota za oddajo se dodeli v kilogramih mleka in se zaokroži na cela števila, referenčna vsebnost maščobe pa v gramih na kilogram, na dve decimalki natančno.«.
Peti do osmi odstavek se črtajo.
6. člen
V 11. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Evidence na kmetijskih gospodarstvih morajo obsegati dokumente, ki evidentirajo vsako posamično oddajo mleka.«.
7. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odkupovalec, ki želi pridobiti status odkupovalca, ga lahko pridobi na podlagi registracije pri agenciji, in mora:
– imeti poslovne prostore v Republiki Sloveniji in biti za opravljanje dejavnosti odkupa vpisan v sodni register ali poslovni register ali evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki se vodijo v Republiki Sloveniji;
– priložiti izjavo, da bo izpolnjeval obveznostih odkupovalcev po tej uredbi.«.
8. člen
V točki b) prvega odstavka 13. člena se besedi »kvotnega mleka« nadomestita z besedama »kvotnega leta«.
Drugi stavek šestega odstavka se črta.
9. člen
Prvi stavek prvega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če odkupovalec ne izpolnjuje več pogojev iz prve alinee prvega odstavka 12. člena, mu agencija z odločbo odvzame registracijo.«.
10. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Individualna kvota za neposredno prodajo je kvota, ki jo agencija z odločbo dodeli proizvajalcu do 31. avgusta 2004.
(2) Podlaga za dodelitev individualne kvote za neposredno prodajo je količina neposredno prodanega mleka oziroma mlečnih proizvodov v obdobju od 1. aprila 2003 do 31. marca 2004. Pri tem se upoštevajo podatki, ki so jih morali proizvajalci poročati agenciji, kot je določeno v uredbi, ki ureja ureditev trga z mlekom in mlečnimi izdelki.
(3) Če skupna količina neposredno prodanega mleka oziroma mlečnih proizvodov v obdobju iz prejšnjega odstavka presega višino nacionalne kvote za neposredno prodajo, upoštevajoč nacionalno rezervo, agencija vsem proizvajalcem dodeli sorazmerno zmanjšane individualne kvote za neposredno prodajo.
(4) Kvota za neposredno prodajo se dodeli v kilogramih mleka in se zaokroži na cela števila.«.
11. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(pretvorba kvot)
(1) Z vlogo iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, lahko proizvajalec zahteva, da se mu za nedoločen čas individualno kvoto pretvori tako, da se v korist kvote za oddajo zmanjša kvota za neposredno prodajo ali obratno. O pretvorbi individualne kvote odloča agencija z odločbo.
(2) Agencija mora v roku 8 dni po izdaji odločbe o pretvorbi kvote obvestiti tudi zadevnega odkupovalca.
(3) Proizvajalec posreduje vlogo iz prvega odstavka tega člena na agencijo po prvi dodelitvi kvot in sicer najpozneje do 24. decembra 2004.«.
12. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(Strokovni svet za spremljanje in izvajanje sistema mlečnih kvot v Sloveniji)
(1) Za spremljanje izvajanja sistema mlečnih kvot, podajanje mnenj k javnemu razpisu za dodelitev kvot iz nacionalne rezerve in oblikovanje predlogov k morebitnim spremembam in dopolnitvam sistema mlečnih kvot imenuje minister Strokovni svet za spremljanje in izvajanje sistema mlečnih kvot v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).
(2) V strokovni svet iz prejšnjega odstavka se imenuje:
a) po en predstavnik
– Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
– Zadružne zveze Slovenije;
– Sindikata kmetov Slovenije;
– Zveze slovenske podeželske mladine;
– Govedorejske zadruge;
– Gospodarsko interesnega združenja mlekarstva;
– Zveze kmetic Slovenije;
b) pet predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in dva predstavnika organov v sestavi ministrstva.
(3) Minister izmed predstavnikov iz prejšnjega odstavka imenuje vodjo strokovnega sveta in njegovega namestnika.«.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-11/2001-6
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2311-0321
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost