Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3888. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, stran 10641.

Na podlagi 28. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04) se v 13. členu doda osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Pri izvajanju ukrepov 3. prednostne naloge EPD končni upravičenec po objavljenem javnem razpisu pripravi in posreduje predlog za odprtje projekta EPD Ministrstvu za finance in Organu upravljanja, razen za ukrep 3.1., kjer predlog za odprtje projektov EPD posreduje Ministrstvu za finance in Organu upravljanja po pripravljenem predlogu liste izbranih projektov. O predlogu za odprtje projektov EPD končni upravičenec obvesti posredniško telo. Končni upravičenec imenuje komisije za odpiranje in ocenitev prispelih vlog za vsak ukrep 3. prednostne naloge EPD. Komisije obravnavajo vloge in jih ocenijo na podlagi meril iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. Strokovna komisija razvrsti projekte glede na oceno ter pripravi predlog liste izbranih projektov z razdelitvijo sredstev. Končni upravičenec potrdi predlog liste izbranih projektov s finančnimi podatki o posamičnih projektih in z njim seznani Programski svet za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada in Finančni instrument za usmerjanje ribištva. Na podlagi potrjene liste izbranih projektov končni upravičenec izda prejemniku sredstev odločbo in z njim sklene pogodbo. V skladu s to pogodbo, projektno dokumentacijo, to uredbo in ostalimi pravnimi akti končni prejemnik izvede projekt. Če projekt ni izbran, končni upravičenec izda odločbo o zavrnitvi projekta.«.
2. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-01/2004-3
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-1611-0156
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost