Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3884. Uredba o pogojih in omejitvah gradnje na območju Loga pod Mangartom, ogroženem zaradi pojava drobirskih tokov, stran 10622.

Na podlagi drugega odstavka 85. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 10/04-Odl. US, 41/04-ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih in omejitvah gradnje na območju Loga pod Mangartom, ogroženem zaradi pojava drobirskih tokov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa za območje Loga pod Mangartom, ki je ogroženo zaradi pojava drobirskih tokov, meje ogroženega območja, razvrstitev zemljišč na njem v razrede glede na stopnjo ogroženosti, pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in gradnje na teh zemljiščih.
2. člen
(1) Na območju Loga pod Mangartom, ogroženem zaradi pojava drobirskih tokov (v nadaljnjem besedilu: ogroženo območje), so zemljišča razvrščena v tri razrede glede na stopnjo ogroženosti:
– zemljišča na območju velike ogroženosti,
– zemljišča na območju srednje ogroženosti in
– zemljišča na območju majhne ogroženosti.
(2) Meje notranjih območij ogroženega območja iz prejšnjega odstavka so izražene z lomnimi točkami v državnem koordinatnem sistemu.
(3) Lomne točke zunanje meje območja velike ogroženosti ter parcele, ki jih ta meja seka ali po meji katerih ta zunanja meja poteka, so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Lomne točke zunanje meje območja srednje ogroženosti ter parcele, ki jih ta meja seka ali po meji katerih ta zunanja meja poteka, so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Lomne točke zunanje meje območja majhne ogroženosti ter parcele, ki jih ta meja seka ali po meji katerih ta zunanja meja poteka, so določene v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Meje notranjih območij ogroženega območja iz prvega odstavka tega člena so izrisane na karti v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. gradnja je izvedba gradbenih del po predpisih, ki urejajo graditev objektov. Gradnja obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo in odstranitev objekta,
2. obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen ali se je uporabljal na dan uveljavitve te uredbe, in objekt, za katerega je bilo pred uveljavitvijo te uredbe pridobljeno gradbeno dovoljenje ali je bil za njihovo gradnjo odrejen program priprave lokacijskega načrta.
II. PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO
4. člen
(1) Na ogroženem območju je prepovedano graditi vse vrste objektov razen tistih, za katere je gradnja na posameznem notranjem območju ogroženega območja v tabeli 1 priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, označena s »+«.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na posameznem notranjem območju ogroženega območja gradnja objekta dovoljena, če je v tabeli 1 priloge 5 te uredbe označena s »pd« in je za njo k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izdano vodno soglasje.
(3) Če gre za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta iz prejšnjega odstavka na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, preverja njene vplive na vodni režim vodnega telesa ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v postopku izdaje mnenja k lokacijskemu načrtu.
5. člen
(1) Gradnja enostavnega objekta, za katero v skladu s predpisi, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in pogoje za gradnjo teh objektov, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je prepovedana, če je ta za posamezno notranje območje ogroženega območja v tabeli 2 priloge 5 te uredbe označena z »-«.
(2) Gradnja enostavnega objekta iz prejšnjega odstavka je na posameznem notranjem območju ogroženega območja dovoljena, če je v tabeli 2 priloge 5 te uredbe označena s »+«.
6. člen
(1) Za gradnjo stavbe izda ministrstvo vodno soglasje iz 4. člena te uredbe, če je:
– stavba tlorisno locirana tako, da deluje na drobirski tok kot cepilni klin, in je postavljena na nasutem terenu in je v zatišju glede na smer delovanja drobirskega toka ter ima povišan vhod in je na strani delovanja drobirskega toka brez odprtin v kletni etaži,
– stena stavbe, ki je obrnjena v smeri delovanja drobirskega toka, konstrukcijsko oblikovana in dimenzionirana na udarno delovanje posameznih komponent drobirskega toka in na njegov zajezni tlak in
– za notranjo razporeditev prostorov v stavbi upoštevana smer delovanja drobirskega toka.
(2) Za rekonstrukcijo obstoječe stavbe izda ministrstvo vodno soglasje iz 4. člena te uredbe, če projektne rešitve vključujejo izvedbo gradbenih varstvenih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti obstoječe stavbe zaradi delovanja drobirskega toka v skladu s pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Če gre za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stavbe iz prvega odstavka te uredbe ali za rekonstrukcijo obstoječe stavbe iz prejšnjega odstavka na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se v njem podrobneje določijo tudi pogoji gradnje iz prejšnjih odstavkov tega člena.
III. PRILAGODITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV
7. člen
(1) Lastnik obstoječe stanovanjske ali nestanovanjske stavbe iz tabele 1 priloge 5 te uredbe, mora zagotoviti njeno odstranitev, če je stavba na območju velike ogroženosti.
(2) Lastnik obstoječega enostavnega objekta na območju velike ogroženosti mora zagotoviti njegovo odstranitev, če je gradnja tega enostavnega objekta v tabeli 2 priloge 5 te uredbe označena z »-«.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-16/2004-1
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2511-0222
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost