Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004

Kazalo

3765. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici, stran 10179.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici
1. člen
(1) Ta uredba določa odseke reke Ljubljanice, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, vrsto motorjev za pogon plovil in omejitve pri plovbi s plovili na pogon z motorji.
(2) Uredba velja za vodno telo reke Ljubljanice od njenega izvira pri Retovju do izliva v Savo brez njenih pritokov in za Grubarjev prekop v Ljubljani.
2. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. efektivna moč motorja je moč, ki je izražena v kW in izmerjena v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti motorjev z zahtevami o emisijah snovi ali hrupa v okolje;
2. koordinate so gorvodne in dolvodne koordinatne točke dela vodnega telesa, prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000;
3. motor z notranjim zgorevanjem je motor na kompresijski vžig, ki deluje po načelu samovžiga zaradi kompresije mešanice zraka in goriva, ali motor na prisilni vžig, ki deluje po načelu prisilnega vžiga z električno iskro;
4. uporaba plovil na motorni pogon je vsaka uporaba plovil na motorni pogon zaradi prevoza tovora in potnikov, vožnja s plovili na motorni pogon zaradi lova, ribištva, rekreacije ali izvajanja drugih dejavnosti, ter vsako zadrževanje plovil na motorni pogon na vodnem telesu reke, vodnem zemljišču, priobalnem zemljišču ali vodnih objektih, ne glede na to ali gre za grajeno vodno javno dobro ali ne, zaradi izdelave, vzdrževanja, skladiščenja plovil na motorni pogon ali drugih razlogov.
3. člen
(1) Plovba s plovili na motorni pogon je na reki Ljubljanici prepovedana, razen za izvajanje lovsko-gospodarskih načrtov in ribiško-gojitvenih načrtov, če:
– dolžina plovila ne presega 5 metrov,
– plovilo poganja motor na elektriko ali izven krmni motor z notranjim zgorevanjem, katerega efektivna moč ne presega 2,95 kW,
– hitrost plovila ne presega 5 km/h in
– pogonski motor izhaja iz proizvodnje, za katero je izdan certifikat o tipski odobritvi v skladu s predpisi, ki urejajo emisije hrupa in snovi v okolje iz motorjev, namenjenih pogonu plovil.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljena plovba za prevoz potnikov in blaga s plovili na motorni pogon na odseku reke Ljubljanice od mostu avtoceste v Črni vasi z gorvodnima koordinatama odseka y=5 462 295 in x=5 097 355 do zapornice na Ambroževem trgu z dolvodnima koordinatama odseka y=5 463 087 in x=5 100 793 ter po Grubarjevem prekopu, če:
– dolžina plovila ne presega 10 metrov, širina plovila 5 metrov, ugrez plovila pa ni večji od 60 cm,
– plovilo poganja motor na elektriko ali motor z notranjim zgorevanjem, katerega efektivna moč ne presega 55 kW,
– hitrost plovila ne presega 8 km/h in
– pogonski motor izhaja iz proizvodnje, za katero je izdan certifikat o tipski odobritvi v skladu s predpisi, ki urejajo emisije hrupa in snovi v okolje iz motorjev, namenjenih pogonu plovil.
(3) Če za pogonski motor iz prejšnjih odstavkov tega člena certifikat o tipski odobritvi ni izdan, ga nadomesti tehnična dokumentacija o motorju, v kateri proizvajalec motorja navede lastnosti motorja in njegovo efektivno moč.
4. člen
Mestna občina Ljubljana mora organu, ki je pristojen za inšpekcijski nadzor po tej uredbi, na njegovo zahtevo posredovati imena in naslove lastnikov plovil na motorni pogon, ki so pridobili v skladu s predpisi, ki urejajo plovni režim po celinskih vodah, dovoljenja za plovbo po reki Ljubljanici ter podatke o njihovih plovilih.
5. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvajajo inšpektorji, pristojni za vode.
6. člen
(1) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če po reki Ljubljanici izvaja vožnjo s plovili na motorni pogon v nasprotju z določbami 3. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 250.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Lastniki obstoječih plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici morajo prilagoditi svoja plovila na motorni pogon in motorje za njihov pogon določbam 3. člena te uredbe najkasneje do 31. maja 2005.
(2) Če lastnik obstoječega plovila na motorni pogon na reki Ljubljanici ne more ali ne namerava prilagoditi določbam te uredbe, ga mora najkasneje do 31. maja 2005 odstraniti iz vodnega telesa reke Ljubljanice ali iz območja njenih vodnih ali priobalnih zemljišč ali iz vodnih objektov na reki Ljubljanici.
8. člen
(1) Globe iz 6. člena te uredbe se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/91, 66/93, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01).
(2) Določbe tretjega odstavka 6. člena te uredbe, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika, se uporabljajo od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-29/2004-1
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-2511-0229
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost