Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004

Kazalo

3764. Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti, stran 10172.

Na podlagi četrtega odstavka 125. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo skupne osnove, ki jih mora upoštevati naročnik za oddajo javnih naročil male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: naročnik) pri pripravi notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: notranji akt).
2. člen
(1) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za javna naročila male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: JNMV), katerih vrednost ne presega 2% vrednosti iz prvega odstavka 124. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). Naročniki so glede teh naročil dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila.
(2) Naročnik ne sme izbrati načina določitve vrednosti tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil uporabi določb te uredbe.
3. člen
Pri oddaji JNMV je potrebno zagotoviti tako ravnanje naročnika, da je poraba sredstev najbolj gospodarna, glede na namen, predmet in vrednost javnega naročila.
4. člen
(1) Zainteresiranemu ponudniku mora biti omogočeno sodelovanje v postopku oddaje JNMV, ne glede na to, ali ga je naročnik povabil k oddaji ponudb ali ne.
(2) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje JNMV zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev.
5. člen
V vseh postopkih oddaje JNMV imajo ponudniki pravico zahtevati informacijo o poteku in izidu postopka.
6. člen
(1) V skladu s to uredbo izvaja naročnik oddajo JNMV blaga, storitev in gradenj:
– po enostavnem postopku,
– po postopku zbiranja ponudb.
(2) Javno naročanje po enostavnem postopku se lahko izvaja z uporabo naročilnice, tipskih pogodb ali na drug ustrezen način, ki ga določi naročnik v notranjem aktu.
(3) V primeru oddaje JNMV po postopku zbiranja ponudb se za oddajo naročila vedno sklene pogodba.
(4) Naročnik lahko v notranjem aktu določi drugačen postopek oddaje JNMV, če se s tem zagotavlja večja gospodarnost.
7. člen
(1) Naročnik lahko v notranjem aktu določi, do katere vrednosti se za oddajo JNMV uporablja enostavni postopek, pri čemer pa vrednost naročila ne sme presegati 10% vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1.
(2) Postopek zbiranja ponudb se uporablja za oddajo JNMV, katerih ocenjena vrednost ne presega vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1, je pa višja od 10% te vrednosti, če naročnik v notranjem aktu ne določi nižje spodnje vrednosti.
8. člen
(1) Naročnik v notranjem aktu opredeli, na kakšen način bo izvajal oddajo JNMV (na primer: pisno, na elektronski način, preko telefona in podobno), pri čemer upošteva tudi ocenjeno vrednost naročila.
(2) Naročnik lahko v notranjem aktu opredeli, v katerih primerih in na kakšen način se bo pogajal.
9. člen
V notranjem aktu naročnik določi način, s katerim bo zahteval od ponudnikov, da dokažejo izpolnjevanje pogojev glede na vrsto in predmet JNMV, in sicer s:
– predložitvijo listinskih dokazov ali
– predložitvijo pisne izjave ali
– pridobitvijo ustne izjave in uradnim zaznamkom.
10. člen
Naročnik mora pri oddaji JNMV preveriti in upoštevati obstoj konkurence.
11. člen
Naročnik lahko v notranjem aktu opredeli tudi drugo, kot na primer:
– organizacijo izvajanja JNMV,
– vzorce razpisne dokumentacije glede na vrsto in predmet JNMV,
– merila, ki jih uporablja,
– splošne pogoje pogodbe za posamezne vrste JNMV,
– uporabo elektronske dražbe.
12. člen
Vpogled v notranji akt mora biti omogočen vsakomur.
13. člen
Naročnik mora določiti osebo, odgovorno za izvedbo oddaje javnega naročila male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba za JNMV), ki mora zagotoviti zlasti:
– opredelitev predmeta JNMV,
– določitev ocenjene vrednosti,
– pripravo razpisne dokumentacije, če in v obsegu kot je to potrebno,
– pravilnost izvedbe oddaje JNMV.
II. ODDAJA JNMV PO ENOSTAVNEM POSTOPKU
14. člen
(1) V primeru, da oddaja naročila po enostavnem postopku poteka z uporabo naročilnice, se postopek začne s predlogom za izdajo naročilnice.
(2) V predlog za izdajo naročilnice, ki jo podpiše odgovorna oseba naročnika, se vpiše:
– zaporedna številka JNMV,
– predmet JNVM,
– odgovorna oseba za JNMV,
– ocenjena vrednost JNMV brez davka na dodano vrednost in
– opredelitev postavke – konta v proračunu ali finančnem načrtu, na kateri ima naročnik zagotovljena sredstva za izvedbo JNMV.
15. člen
V predlog za izdajo naročilnice se vpiše tudi:
– način preverjanja cene ali izvedbe ocenjevanja v primeru uporabe merila ekonomsko najugodnejše ponudbe,
– imena in naslove ponudnikov, pri katerih so se preverjala uporabljena merila,
– navedba izbranega ponudnika in
– drugo.
16. člen
Naročilnico podpiše odgovorna oseba naročnika.
III. ODDAJA JNMV PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB
17. člen
(1) Oddaja JNMV po postopku z zbiranjem ponudb se prične s sklepom za začetek postopka oddaje JNMV, ki mora vsebovati vsaj:
– zaporedno številko JNMV,
– predmet JNMV,
– odgovorno osebo za JNMV,
– ocenjeno vrednost JNMV brez davka na dodano vrednost in
– opredelitev postavke – konta v proračunu ali finančnem načrtu, na kateri ima naročnik zagotovljena sredstva za izvedbo JNMV.
(2) Sklep o začetku postopka JNMV podpiše odgovorna oseba naročnika.
18. člen
(1) Po preteku roka, določenega za oddajo ponudb, se preveri, če prispele ponudbe ustrezajo vsem zahtevam naročnika in oceni ponudbe v skladu z določenimi merili.
(2) Odpiranje ponudb ni javno, razen če naročnik določi drugače.
19. člen
(1) V primeru oddaje JNMV po postopku z zbiranjem ponudb, je naročnik pred sklenitvijo pogodbe dolžan pisno obvestiti ponudnike o svoji odločitvi in jo na zahtevo obrazložiti.
(2) Obvestilo o oddaji JNMV podpiše odgovorna oseba naročnika.
20. člen
Po pregledu in ocenitvi ponudb mora odgovorna oseba za JNMV pripraviti pisno poročilo o oddaji JNMV, ki mora vsebovati vsaj:
– predmet JNMV,
– ime izbranega ponudnika in razloge za njegovo izbiro,
– imena zavrnjenih ponudnikov in razloge za njihovo zavrnitev.
IV. VODENJE DOKUMENTACIJE O ODDAJI JNMV
21. člen
Naročnik mora voditi dokumentacijo o oddaji JNMV, če vrednost naročila presega 2% od vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1.
22. člen
(1) Ponudbe in ostali dokumenti, kot so sklepi in soglasja, morajo biti v originalu vloženi v dokumentacijo o oddaji JNMV. Prav tako so sestavni del dokumentacije vsi drugi dokumenti, pomembni za postopek in odločitev naročnika.
(2) O telefonskih stikih in preverjanjih ter ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zaznamek.
(3) V primeru, da se izvaja oddaja JNMV na elektronski način, se v tej obliki lahko vodi tudi dokumentacija.
23. člen
Dokumentacija mora obsegati:
1. za enostavni postopek, če se izvaja oddaja JNMV na podlagi naročilnice:
a) predlog za izdajo naročilnice,
b) kopijo naročilnice.
V primeru, da se izvaja oddaja JNMV po enostavnem postopku na drug način, naročnik vodenje dokumentacije uredi v notranjem aktu.
2. za postopek z zbiranjem ponudb:
a) sklep o začetku postopka,
b) razpisno dokumentacijo, če in v obsegu kot je uporabljena,
c) vse ponudbe in predračune,
d) obvestilo o oddaji JNMV,
e) poročilo o oddaji JNMV,
f) kopijo pogodbe.
24. člen
(1) Pri oddaji JNMV mora naročnik zagotoviti nabor podatkov iz 14., 15., 17. in 20. člena te uredbe, glede na uporabljeni postopek.
(2) V postopkih oddaje JNMV naročnik lahko uporabi naslednje vzorce obrazcev, ki so priloge k tej uredbi in njen sestavni del:
– predlog za izdajo naročilnice (OBR1),
– sklep o začetku postopka (OBR2),
– obvestilo o oddaji JNMV (OBR3),
– poročilo o oddaji JNMV (OBR4).
25. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-21/2004-2
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-1611-0153
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost