Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2004 z dne 30. 7. 2004

Kazalo

3763. Uredba o Slovenski turistični organizaciji, stran 10169.

Na podlagi četrtega odstavka 10. in prvega odstavka 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o Slovenski turistični organizaciji
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa obliko organiziranosti in način upravljanja ter podrobneje opredeljuje dejavnosti javnega gospodarskega zavoda »Slovenska turistična organizacija« – »Slovenian tourist board«, ki je bil preoblikovan z Uredbo o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda »Center za promocijo turizma Slovenije« – »Slovenian tourist board« v javni gospodarski zavod »Slovenska turistična organizacija« – »Slovenian tourist board« (Uradni list RS, št. 99/99, 24/00 in 79/00).
2. člen
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda Slovenska turistična organizacija (v nadaljnjem besedilu: zavod) je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana.
3. člen
(1) S soglasjem ustanovitelja lahko postanejo soustanovitelji zavoda tudi druge pravne osebe javnega in zasebnega prava.
(2) Prevzem ustanoviteljskih pravic, obveznosti novih ustanoviteljev ter višina ustanoviteljskega deleža, ki ga morajo prispevati, se uredi s posebno pogodbo.
4. člen
S pogodbo iz prejšnjega člena določeni ustanoviteljski deleži drugih ustanoviteljev, v razmerju do deleža Republike Slovenije, glede na celoto, ne smejo presegati 49%.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
5. člen
(1) Ime zavoda je: »Slovenska turistična organizacija« – »Slovenian tourist board«.
(2) Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
(3) Skrajšano ime zavoda, ki ga lahko uporablja tudi v pravnem prometu, je »STO«.
(4) Sedež zavoda je v Ljubljani, Dunajska 156.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(1) Zavod kot gospodarsko javno službo opravlja dejavnost načrtovanja in izvajanja politike trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih, ki obsega:
– načrtovanje, pripravo in izvajanje programov trženja celovite slovenske turistične ponudbe in države kot turističnega območja,
– organiziranje in izvajanje nastopov na sejmih, borzah ter drugih predstavitvah turizma in z njimi povezanimi dejavnostmi doma in v tujini,
– produkcijo in distribucijo promocijsko informativnega materiala,
– upravljanje s celostno podobo turizma Slovenije,
– sodelovanje pri izvedbi pomembnejših prireditev in drugih dogodkov,
– vzpostavitev, upravljanje in nadzor mreže turističnih predstavništev v tujini,
– vzpostavitev, vzdrževanje in posodabljanje integralnega turistično informacijskega sistema Slovenije,
– spodbujanje partnerskega sodelovanja na ravni turističnega območja in na ravni turističnega proizvoda pri skupnem nastopanju na trgu,
– usklajevanje trženja na ravni turističnega območja in na ravni turističnega proizvoda,
– spodbujanje partnerskega povezovanja pri razvoju in uvajanju novih integralnih turističnih proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika,
– iniciiranje in koordiniranje razvoja novih integralnih turističnih proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika,
– priprava novih integralnih turističnih proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika za trženje,
– zbiranje, analiziranje in posredovanje tržnih informacij s področja turizma, ki predstavljajo informacijsko podporo za načrtovanje in trženje na vseh področjih in ravneh delovanja,
– raziskovanje in analiziranje posameznih turističnih trgov,
– spremljanje in analiziranje podatkov o turističnem prometu,
– analiziranje učinkov promocijskih in trženjskih aktivnosti,
– informiranje turističnih subjektov o rezultatih raziskav,
– organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja trženja turizma,
– sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami v svetu.
(2) Kot pridobitno dejavnost zavod opravlja dejavnost prodaje promocijskega materiala.
(3) Zavod lahko opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene izvajanju dejavnosti, vpisanih v sodni register, za katere je običajno, da se opravljajo skupaj s to dejavnostjo v manjšem obsegu ali občasno ali ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje opisanih dejavnosti.
7. člen
Dejavnosti zavoda so:
– 22.100 Izdajanje knjig;
– 52.61 Trgovina na drobno po pošti;
– 52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
– 52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
– 51.42 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
– 51.41 Trgovina na debelo s tekstilom;
– 51.47 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
– 51.90 Druga trgovina na debelo;
– 72.30 Obdelava podatkov;
– 72.40 Omrežne podatkovne storitve;
– 74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje;
– 74.40 Oglaševanje;
– 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
– 75.13 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje;
– 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
8. člen
(1) Obseg dejavnosti, ki jo zavod opravlja kot gospodarsko javno službo, se določi z letnim programom dela (v nadaljnjem besedilu: program).
(2) Zavod lahko pridobiva sredstva za izvajanje programov in projektov tudi od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, pod pogoji in na način, določenimi s posebno pogodbo.
(3) Izvajanje posebnih programov in projektov mora odobriti upravni odbor zavoda in jih s soglasjem ustanovitelja vključiti v letni program dela.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
9. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti, določene s to uredbo.
(2) Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
10. člen
(1) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
(2) Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo, če ni s to uredbo drugače določeno.
V. VIRI FINANCIRANJA
11. člen
Viri financiranja zavoda so:
– sredstva proračuna Republike Slovenije,
– sredstva, ki jih fizične in pravne osebe namenijo za financiranje skupnih aktivnosti trženja in razvoja integralnih turističnih proizvodov,
– lastni prihodki,
– darila in sponzorska sredstva.
12. člen
(1) Sredstva za delovanje zagotavlja ustanovitelj – Vlada Republike Slovenije iz proračuna Republike Slovenije v okviru letnega programa in finančnega načrta, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije na predlog upravnega odbora zavoda.
(2) Sredstva za delovanje se zagotavljajo letno v obsegu sprejetega programa dela zavoda, nakazujejo pa mesečno, če ni s finančnim načrtom določeno drugače.
13. člen
Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
14. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki, sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj s to uredbo določenih dejavnosti.
15. člen
(1) Ustanovitelj krije morebitni nastali primanjkljaj le v primeru, če gre za opravljanje dejavnosti, ki se opravljajo kot gospodarska javna služba in so naštete v 6. členu te uredbe.
(2) Če zavod posamezno dejavnost opravlja kot pridobitno, morebitnega primanjkljaja iz opravljanja takšne dejavnosti ne krije ustanovitelj.
VI. ORGANI ZAVODA IN PRAVICE TER OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
16. člen
Organi zavoda so:
– upravni odbor;
– direktor;
– strokovni svet in
– nadzorni odbor.
Upravni odbor
17. člen
(1) Ustanovitelj zavoda izvršuje pravice in obveznosti iz te uredbe preko upravnega odbora kot najvišjega organa upravljanja zavoda.
(2) Naloge upravnega odbora so:
– sprejema statut zavoda;
– sprejema letni program dela zavoda in finančni načrt zavoda;
– sprejema mnenje o letnem poročilu in zaključnem računu;
– odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja primanjkljaja;
– daje soglasje k pogodbam iz 4. člena te uredbe;
– odloča o ustanovitvi predstavništev zavoda v tujini;
– imenuje in razrešuje direktorja;
– imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta;
– sprejema splošne akte zavoda;
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, to uredbo in statutom zavoda.
18. člen
(1) Upravni odbor sprejema odločitve na seji z večino glasov vseh članov, razen če ni v tej uredbi, statutu ali drugem aktu predpisana drugačna večina.
(2) Kadar upravni odbor sprejema odločitve z navadno večino, v primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsednika upravnega odbora.
19. člen
Upravni odbor ima 11 članov, ki jih imenuje ustanovitelj na predlog:
– ministra, pristojnega za turizem – 3 člane;
– Ministrstva za finance – 1 član;
– Ministrstva za šolstvo, znanost in šport – 1 član;
– Ministrstva za kulturo – 1 član;
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – 1 član;
– Turistične zveze Slovenije – 1 član;
– Gospodarske zbornice Slovenije – 1 član;
– Obrtne zbornice Slovenije – 1 član;
– zaposleni v zavodu – 1 član.
20. člen
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani izmed sebe, soglasje mora dati minister, pristojen za turizem.
21. člen
Upravni odbor sprejema z dvetretjinsko večino članov odločitve o:
– sprejemu, spremembah in dopolnitvah statuta;
– imenovanju in razrešitvi direktorja;
– letnem programu dela in finančnem načrtu zavoda in
– sprejemu poslovnika upravnega odbora.
22. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani.
(2) Pristojnosti in način dela upravnega odbora se natančneje določijo s statutom zavoda.
(3) Ustanovitelj lahko razreši predstavnike upravnega odbora, če:
– pri svojem delu ne upoštevajo sprejete turistične politike;
– če se dvakrat zaporedoma ali trikrat v koledarskem letu neupravičeno ne udeleži seje upravnega odbora;
– zaradi drugih razlogov, opredeljenih s statutom zavoda, ter po postopku, določenem s statutom zavoda.
Direktor
23. člen
(1) Zavod ima direktorja, ki ima lahko pomočnike za posamezna področja dela, če je tako urejeno v notranjem aktu, ki ureja sistemizacijo in organizacijo delovnih mest.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
24. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, s to uredbo in statutom.
(2) Direktorja na predlog ministra, pristojnega za turizem, imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja.
25. člen
(1) Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za štiri leta in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan.
(2) Postopek javnega razpisa, pogoje, način imenovanja in razrešitve ter pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se natančneje določi s statutom zavoda.
Strokovni svet
26. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela, ima zavod strokovni svet.
(2) Strokovni svet je kolegijski organ, ki:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda v okviru pooblastil, določenih v tem aktu ali v statutu;
– obravnava strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda;
– daje upravnemu odboru in direktorju mnenja in predloge za razvoj dejavnosti;
– opravlja druge z zakonom, tem aktom ali statutom določene naloge.
27. člen
(1) Strokovni svet ima 15 članov – strokovnjakov iz posameznega področja dela, ki jih imenuje upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Strokovni svet se za reševanje vprašanj s pristojnosti posameznega oddelka oblikuje v strokovne odbore.
(3) Skupna vprašanja, ki se nanašajo na zavod, rešuje strokovni svet v celotni zasedbi, vprašanja s področja posameznega oddelka pa obravnava posamezni strokovni odbor, pristojen za to področje.
(4) Način oblikovanja, pristojnosti, naloge in postopek imenovanja novih članov strokovnega sveta se natančneje določi v statutu zavoda.
Nadzorni odbor
28. člen
(1) Nadzor nad poslovanjem zavoda opravljajo pristojni državni organi, pooblaščene organizacije in nadzorni odbor zavoda.
(2) Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih imenuje ustanovitelj na predlog ministra, pristojnega za turizem, en član mora biti predstavnik ministrstva, pristojnega za finance.
(3) Člani nadzornega odbora so imenovani za dobo štirih let.
(4) Naloge, način delovanja, pristojnosti nadzornega odbora ter razloge in postopek za razrešitev članov nadzornega odbora podrobneje določa statut zavoda.
Pravice in obveznosti ustanovitelja
29. člen
Ustanovitelj ima naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu in njegovim spremembam in dopolnitvam;
– daje soglasje k letnemu poročilu in finančnemu načrtu ter njunim spremembam in dopolnitvam;
– daje soglasje k načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja primanjkljaja;
– daje soglasje k ustanovitvi predstavništev v tujini;
– sprejema poslovno poročilo in zaključni račun zavoda;
– odloča o spremembi imena ali dejavnosti zavoda.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
(1) Zavod ima statut.
(2) S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in to uredbo.
(3) Statut sprejme upravni odbor zavoda z dvetretjinsko večino vseh članov, k statutu mora dati soglasje ustanovitelj. Statut začne veljati z dnem izdaje soglasja ustanovitelja.
(4) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
(5) Druge splošne akte sprejema upravni odbor zavoda, če ni s statutom izrecno določeno, da jih sprejme direktor.
VIII. ORGANIZACIJA ZAVODA
31. člen
(1) Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda in aktom, ki določa sistemizacijo in organizacijo delovnih mest.
(2) Zavod ima lahko za pospeševanje trženja in promocije turizma na tujih trgih predstavništva v tujini.
(3) Predstavništva v tujini delujejo kot organizacijske enote zavoda.
(4) O začetku dela, dejavnosti, pooblastilih ter pristojnostih predstavništev v tujini odloča upravni odbor zavoda, ustanovitelj pa mora dati soglasje.
32. člen
Če pri ustanavljanju, zagotavljanju sredstev ali drugih pogojev za delo in opravljanju dejavnosti predstavništev v tujini sodelujejo lokalne skupnosti, drugi organi in organizacije ali osebe zasebnega prava, se medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s posebno pogodbo.
33. člen
Pogoji in postopek za pripravo in začetek dela predstavništva v tujini in organizacijske enote v državi se natančneje določijo s statutom zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Dosedanji generalni direktor zavoda nadaljuje po uveljavitvi te uredbe z delom kot direktor zavoda do konca mandata, za katerega je bil imenovan.
35. člen
Ustanovitelj mora v roku šestih mesecev od uveljavitve te uredbe imenovati člane upravnega odbora zavoda, z imenovanjem novih preneha funkcija dotedanjim članom.
36. člen
Upravni odbor zavoda mora v dveh mesecih po njihovem imenovanju imenovati člane strokovnega sveta, z imenovanjem novih preneha funkcija dotedanjim članom.
37. člen
Upravni odbor zavoda mora najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve te uredbe uskladiti statut zavoda, poslovnik upravnega odbora in ostale akte zavoda z določbami te uredbe.
38. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda »Center za promocijo turizma Slovenije« – »Slovenian tourist board« v javni gospodarski zavod »Slovenska turistična organizacija« – »Slovenian tourist board« (Uradni list RS, št. 99/99, 24/00 in 79/00).
39. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 309-21/2004-1
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-2111-0015
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost