Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

3539. Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov, stran 9726.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in četrtega odstavka 12. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odločba US, 87/01 – ZMatD, 47/02, 67/02 – popravek in 40/04) in za izvrševanje 17., 19. in 21. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 87/01 – ZMatD, 52/02 in 41/04 – ZVO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kriterijih za razporejanje državljanov
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se podrobneje ureja kriterije za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti in na dolžnosti v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z zakonom, prednosti, pristojnosti ter postopke za razporejanje.
2. člen
(pristojnost za razporejanje)
Razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti opravljajo uprave za obrambo Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne zadeve), ki državljane vodijo v evidenci, razporejanje državljanov na dolžnosti v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami), tako da zagotovijo načrtno, usklajeno in enakomerno popolnjevanje ter upoštevajo pri razporejanju prednosti, določene z zakoni in to uredbo.
3. člen
(razporejanje na obrambne dolžnosti)
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, razporeja državljane:
– na vojaško dolžnost, na podlagi načrtov popolnitve enot Slovenske vojske in enot za upravne zveze ter predpisanih kriterijev za organizacijo enotne kurirske službe,
– na delovno dolžnost, na podlagi predlogov vodij priprav civilne obrambe ali oseb, ki jih pooblastijo, za razporeditev delavcev v skladu z aktom o določitvi delovnih mest za izvajanje nalog v vojni.
(2) Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka se pogodbene pripadnike rezervne sestave Slovenske vojske razporedi na podlagi pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi oziroma akta o imenovanju na formacijsko dolžnost v Slovenski vojski ali enotah za upravne zveze.
(3) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, lahko ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka tega člena razporedi na delovno dolžnost v Urad predsednika republike, v strokovne službe Državnega zbora Republike Slovenije, Državnega sveta Republike Slovenije, Računskega sodišča Republike Slovenije, Urada varuha človekovih pravic, Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in v druge strokovne službe pravosodnih organov državljane, ki so v teh službah zaposleni, na podlagi akta o organizaciji in sistemizaciji teh organov.
(4) Upravni organ, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, razporeja državljane na dolžnost v Civilno zaščito na podlagi predlogov ustanoviteljev organov, enot in služb Civilne zaščite za razporeditev oziroma jih vpiše v posebno evidenco prostovoljcev v silah za zaščito, reševanje in pomoč, na podlagi predlogov organizacij, katerih člani so. Razporeditev oziroma vpis v posebno evidenco se izvrši po usklajevanju s predlagateljem in upravnim organom, pristojnim za obrambne zadeve, glede na kraj stalnega prebivališča državljana.
4. člen
(kriteriji)
Pri določanju razporeda državljanu na obrambne dolžnosti in na dolžnosti v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se upoštevajo:
– ocena zdravstvene sposobnosti za opravljanje dolžnosti,
– vrsta in stopnja šolske izobrazbe,
– poklic, zaposlitev ali funkcija, ki jo opravlja,
– vojaško evidenčna dolžnost oziroma usposobljenost za opravljanje dolžnosti,
– znanja in veščine, pomembne za opravljanje dolžnosti,
– starost,
– čin,
– kraj stalnega prebivališča.
5. člen
(razporejanje vojaških obveznikov)
(1) Državljani se prednostno razporejajo na vojaško dolžnost v Slovensko vojsko.
(2) Podčastnik ali častnik, ki je pripadnik rezervne sestave, praviloma ne more biti razporejen v Slovensko vojsko na dolžnost, ki je nižja od njegovega osebnega čina.
(3) Vojaški obveznik rezervne sestave, ki je končal izobraževanje ali usposabljanje za podčastnika oziroma častnika in mu še ni bil podeljen podčastniški oziroma častniški čin, se razporedi praviloma na dolžnost, za katero je določen najnižji podčastniški oziroma častniški čin.
(4) Častnike se lahko razporeja na delovno dolžnost in v Civilno zaščito oziroma se jih lahko vpiše v posebno evidenco prostovoljcev v silah za zaščito, reševanje in pomoč, le s predhodnim soglasjem organizacijske enote Ministrstva za obrambo, pristojne za vojaške zadeve, v skladu s to uredbo.
6. člen
(vojaški obvezniki brez vojaškega roka)
Vojaške obveznike, ki niso služili vojaškega roka:
– se praviloma ne razporeja na delovno dolžnost do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo 27 let, oziroma do prevedbe v rezervno sestavo;
– se lahko razporeja v Civilno zaščito ali vpiše v posebno evidenco prostovoljcev v silah za zaščito, reševanje in pomoč.
7. člen
(razporejanje na delovno dolžnost)
(1) Ne glede na 5. in 6. člen te uredbe se na delovno dolžnost prednostno razporedi vojaški obveznik, če:
– poklicno opravlja delo v stalni sestavi Slovenske vojske, ki se ne šteje za vojaško službo,
– poklicno opravlja delo v policiji ali je sklenil pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji,
– je predlagan za razporeditev v pomožno policijo in je končal usposabljanje za opravljanje nalog v pomožni policiji oziroma je bil delavec policije,
– je vodja priprav civilne obrambe ali je imenovan za upravitelja obrambnega načrta,
– je zaposlen v ministrstvu, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, katere dejavnost je posebnega pomena za obrambo, Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, vladni službi, Banki Slovenije, upravni enoti, občini, pokrajini, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, s katero je sklenjena pogodba za opravljanje proizvodnje in storitev v vojnem stanju ter v javnem podjetju, zavodu in drugi organizaciji, ki jo je ustanovila država ali lokalna skupnost.
(2) Predlog za razporeditev na delovno dolžnost mora vsebovati podatke o predlagatelju, številko akta o določitvi delovnih mest za izvajanje nalog v vojni, na podlagi katerega se razporeditev predlaga, navedbo delovnega mesta ali dolžnosti in osebne podatke, določene z zakonom, za vsakega delavca, za katerega se predlaga razpored.
8. člen
(popolnjevanje gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij)
(1) Nosilci izdelave obrambnih načrtov na podlagi organizacije in sistemizacije določijo delovna mesta in potrebno število izvajalcev z zadolžitvami, ki so nujne za opravljanje njihove dejavnosti ali za uresničevanje pogodbenih obveznosti oziroma nalog v vojni. Na tej podlagi vodja priprav civilne obrambe ali oseba, ki jo pooblasti, predlaga upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, razporeditev potrebnega števila delavcev na delovno dolžnost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko vodja priprav civilne obrambe ali oseba, ki jo on pooblasti, v gospodarski družbi, zavodu ali organizaciji, ki izdeluje obrambni načrt, predlaga za razporeditev na delovno dolžnost tudi državljane, zaposlene v tistih gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, s katerimi je sklenjena pogodba o opravljanju dejavnosti, nujno potrebne za izvajanje njihovih obveznosti iz obrambnega načrta oziroma za zagotovitev varnosti njihovih objektov v vojnem stanju. Delovna mesta oziroma dolžnosti in število delavcev, ki so potrebni za izvajanje teh nalog, se določi v pogodbi o obsegu proizvodnje oziroma opravljanja storitev v vojni.
9. člen
(omejitve pri razporejanju)
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ne razporedi državljana na obrambne dolžnosti, če:
– je izvoljen za predsednika republike, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, člana Državnega sveta Republike Slovenije, sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, sodnika Računskega sodišča Republike Slovenije, Varuha človekovih pravic ali njegovega namestnika,
– je izvoljen za predsednika Vlade Republike Slovenije ali ministra,
– je izvoljen za sodnika, državnega tožilca, državnega pravobranilca ali župana,
– je izvoljen za poslanca, komisarja ali sodnika v organe Evropske unije,
– opravlja poklicno delo v diplomatskih predstavništvih in konzulatih.
(2) Na obrambno dolžnost se ne razporejajo tudi državljani, ki poklicno opravljajo delo duhovnikov in redovnikov v verskih skupnostih, razen če so sklenili pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.
10. člen
(omejitve pri razporejanju pripadnikov Civilne zaščite)
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ne glede na 4. člen te uredbe ne razporedi državljana na obrambne dolžnosti, če:
– je predlagan ali opravlja dolžnost poveljnika ali namestnika poveljnika Civilne zaščite države, regije, občinske, mestne, sektorske ali krajevne Civilne zaščite oziroma člana državnega, regijskega, občinskega oziroma mestnega štaba Civilne zaščite,
– poklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči v upravnem organu, pristojnem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, lokalnih skupnostih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javno službo v zvezi z zaščito, reševanjem in pomočjo,
– prostovoljno in nepoklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči v operativnih sestavah društev in drugih nevladnih organizacij, ki jim je pristojni organ v skladu z zakonom določil obseg in vsebino izvajanja nalog obvezne javne službe, ali opravlja naloge, ki jih glede na predpisane pogoje in usposobljenost ne morejo uspešno opravljati drugi državljani,
– je razporejen v državne ali regijske enote Civilne zaščite.
(2) Državljan, ki je opravil nadomestno civilno službo, ter državljan, ki je opravil enomesečno usposabljanje za potrebe zaščite, reševanja in pomoči, ker mu je bil priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem vojaškem roku, se lahko razporedi le v Civilno zaščito oziroma na delovno dolžnost, praviloma povezano z izvajanjem zaščite, reševanja in pomoči.
11. člen
(dvojni razporedi)
(1) Državljani so praviloma razporejeni le na eno obrambno dolžnost oziroma v Civilno zaščito. V državnih organih, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah so zaposleni lahko razporejeni na delovno dolžnost in v organe, enote in službe Civilne zaščite, ki jih organizirajo te gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ali v organe, enote ali službe Civilne zaščite, ki so v pristojnosti države. Vodje priprav civilne obrambe morajo dvojnost razporedov upoštevati pri razporeditvah na delovno dolžnost, tako da gospodarska družba, zavod ali druga organizacija lahko opravlja predpisane ali pogodbene obveznosti v vojni.
(2) Izjemoma imajo lahko dvojno razporeditev tudi člani štabov Civilne zaščite, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije.
(3) Ob istočasnem vpoklicu na obe dolžnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena ima prednost vpoklic v organe, enote in službe Civilne zaščite.
12. člen
(izjemna razporeditev na vojaško dolžnost)
(1) Vojaški obveznik se ne razporeja na vojaško dolžnost v enote Slovenske vojske in enote za upravne zveze, dokler opravlja dolžnosti iz prvega odstavka 7. člena in prvega odstavka 10. člena te uredbe, razen izjemoma, če je predlagan za razporeditev na vojaško evidenčno dolžnost, za katero upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ne more zagotoviti ustrezne zamenjave med nerazporejenimi vojaškimi obvezniki.
(2) Razporeditev državljana z dolžnosti iz prvega odstavka 10. člena te uredbe na vojaško dolžnost se izvede s predhodnim soglasjem upravnega organa, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
13. člen
(omejitve pri razporejanju)
(1) Predlogu za razporeditev na delovno dolžnost in v Civilno zaščito oziroma predlogu za vpis v posebno evidenco prostovoljcev v silah za zaščito, reševanje in pomoč ni mogoče ugoditi, če je državljan vložil vlogo za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi ali za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske do zaključka postopka za sklenitev ustrezne pogodbe. Predlog za razporeditev se zavrne tudi, če je državljan že sklenil pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.
(2) S sklenitvijo pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi oziroma o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske se državljanu ukine dosedanji razpored, če je ta v nasprotju z namenom in vsebino pogodbe.
(3) Določbi prvega in prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata tudi za kandidata za pomožnega policista in za državljana, ki je sklenil pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji. O sklenitvi in odpovedi pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji mora policija obvestiti upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki kandidata oziroma pomožnega policista vodi v vojaški evidenci.
14. člen
(seznanjanje z razporedom)
(1) Z razporedom na vojaško dolžnost seznani državljana upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, z vpisom razporeda v vojaško knjižico.
(2) Z razporedom na delovno dolžnost seznani državljana predlagatelj razporeditve. Predlagatelj razporeditve za razporejene delavce izpiše pozive za izvajanje delovne dolžnosti (EDD-3) ali jih pridobi od upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, ki je opravil razporeditev.
(3) Seznanitev državljanov z razporedom na dolžnost v Civilno zaščito oziroma o vpisu v posebno evidenco prostovoljcev v silah za zaščito, reševanje in pomoč se izvaja v skladu z navodilom o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki ga izda minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
15. člen
(seznanitev s pravicami in dolžnostmi)
Državljana se ob seznanitvi z razporedom opozori na pravice in dolžnosti v zvezi z razporedom ter ob prejemu poziva k izvrševanju obrambne dolžnosti oziroma dolžnosti v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
16. člen
(ukinitev razporeda)
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, lahko ukine razpored na vojaško dolžnost vojaškemu obvezniku zaradi:
– odhoda na zdravljenje ali v tujino, daljšega kot tri mesece,
– napotitve na prestajanje zaporne kazni, daljše od treh mesecev,
– spremembe stalnega prebivališča, zaradi katere upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ni več krajevno pristojen za njegovo razporeditev,
– pomlajevanja sestave ali organizacijskih sprememb v Slovenski vojski,
– razporeditve na dolžnosti iz prvega odstavka 7. člena ali iz prvega odstavka 10. člena te uredbe.
(2) Državljanu se ukine razpored na delovno dolžnost zaradi spremembe zaposlitve, razporeditve na vojaško dolžnost ali v Civilno zaščito, razen v primeru iz prvega odstavka 11. člena te uredbe zaradi vpisa v posebno evidenco prostovoljcev v silah za zaščito, reševanje in pomoč oziroma zaradi zmanjšanih ali spremenjenih kadrovskih potreb, ki so posledica organizacijskih sprememb. Kandidatu za pomožnega policista in državljanu, ki je sklenil pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji, se ukine razpored na delovno dolžnost po prenehanju pogodbenega razmerja.
(3) O ukinitvi razporeda na delovno dolžnost zaradi razporeditve na vojaško dolžnost upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, obvesti predlagatelja razporeditve.
(4) Predlagatelj razporeditve je dolžan predlagati upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ukinitev razporeda na delovno dolžnost zaradi zmanjšanih ali spremenjenih kadrovskih potreb oziroma organizacijskih sprememb.
(5) Upravni organ, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, je dolžan obvestiti upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, o ukinitvi razporeda državljanu na dolžnosti v Civilni zaščiti oziroma o izbrisu iz posebne evidence prostovoljcev v silah za zaščito, reševanje in pomoč zaradi razlogov, določenih z navodilom o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
17. člen
(seznanitev z ukinitvijo razporeda)
(1) Državljan mora biti seznanjen z ukinitvijo razporeda na obrambno dolžnost. O ukinitvi razporeda na vojaško dolžnost državljana seznani upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, o ukinitvi razporeda na delovno dolžnost pa predlagatelj razporeditve.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se o ukinitvi razporeda na delovno dolžnost ne seznanja državljana, če je ukinitev razporeda posledica spremembe kraja ali vrste zaposlitve.
(3) O ukinitvi razporeda na dolžnost v Civilni zaščiti oziroma o izbrisu iz posebne evidence prostovoljcev v silah za zaščito, reševanje in pomoč državljana obvesti upravni organ, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
18. člen
(ugovor)
(1) Zoper odločitev upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami o zavrnitvi predloga za razporeditev na delovno dolžnost ali v Civilno zaščito in o zavrnitvi vpisa v posebno evidenco prostovoljcev v silah za zaščito, reševanje in pomoč je možen ugovor predlagatelja. Ugovor se vloži v 15 dneh od prejema odločitve pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Predlagatelj lahko vloži ugovor tudi v primeru razporeditve z delovne dolžnosti ali dolžnosti v silah za zaščito, reševanje in pomoč na drugo dolžnost.
(3) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ugovor z vsemi potrebnimi dokumenti in svojim mnenjem o zadevi odstopi v reševanje komisiji Ministrstva za obrambo. V komisijo se imenujejo predstavniki organizacijskih enot oziroma organov v sestavi Ministrstva za obrambo. Komisijo imenuje minister za obrambo.
(4) Komisija lahko odloča tudi v primerih, ko upravni organ, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, skladno z drugim odstavkom 12. člena te uredbe ni izdal predhodnega soglasja za prerazporeditev upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, oziroma v primeru iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe, če organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za vojaške zadeve, brez utemeljenih razlogov ni dala soglasja za razporeditev v Civilno zaščito oziroma posebno evidenco prostovoljcev sil za zaščito, reševanje in pomoč.
(5) Komisija mora odločiti v 30 dneh od prejema ugovora. Odločitev komisije je dokončna.
19. člen
(prevzem pristojnosti)
Naloge v zvezi z razporejanjem državljanov na dolžnosti v Civilni zaščiti oziroma vpisom v posebne evidence prostovoljcev v silah zaščito, reševanje in pomoč, prevzamejo po uveljavitvi te uredbe izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, če jih niso prevzele že na podlagi organizacijskih predpisov Ministrstva za obrambo.
20. člen
(obrazci)
Obrazci EDD-1, EDD-2 in EDD-3 za razporejanje na delovno dolžnost, vodenje evidence in pozivanje državljanov, razporejenih na delovno dolžnost, so določeni v prilogi te uredbe in so njen sestavni del.
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti (Uradni list RS, št. 6/97, 42/98, 124/00 in 43/03).
22. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 822-00/2000-3
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EVA 2004-1911-0009
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost