Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

3535. Zakon o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ZUARLPP), stran 9722.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ZUARLPP)
Razglašam Zakon o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (ZUARLPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji julija 2004.
Št. 001-22/04
Ljubljana, dne julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O UKINITVI AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ (ZUARLPP)
1. člen
Ta zakon ureja prenehanje Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljnjem besedilu: Agencija), prenehanje nalog revizije lastninskega preoblikovanja podjetij in določa pooblastila za dokončanje zadev s tega področja ter nadaljevanje vseh sporov, v katerih nastopa Agencija kot stranka v postopku.
2. člen
(1) Agencija preneha s poslovanjem 31. 7. 2004 in s 1. 8. 2004 preneha obstajati.
(2) Vse pravice in obveznosti Agencije prevzame Republika Slovenija.
3. člen
(1) V nedokončane pravde in upravne spore, v katerih nastopa Agencija kot stranka v postopku, namesto Agencije vstopi in jih nadaljuje Državno pravobranilstvo Republike Slovenije.
(2) V imenu Republike Slovenije Državno pravobranilstvo Republike Slovenije:
– spremlja izvršitev revizijske odločbe v primerih, ko je revidirana pravna oseba dolžna spoštovati določbe 5. člena in 5. razdelka III. poglavja Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98, 72/98 – odločba US, 12/99, 50/99 – ZPSPID in 79/01, v nadaljnjem besedilu: ZZLPPO),
– odpravi pravne posledice sklepa o uvedbi revizije, ki bi ga bilo potrebno odpraviti na podlagi odločbe v upravnem sporu;
– prevzame gradivo trajnega dokumentarnega značaja, ki ni javno arhivsko gradivo.
(3) Javno arhivsko gradivo Agencije prevzame z dnem prenehanja njenega poslovanja Arhiv Republike Slovenije.
4. člen
(1) Agencija izdela zadnje poročilo o delu in inventuro v skladu z 39. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) na dan 31. 7. 2004.
(2) Inventuro iz prejšnjega odstavka Agencija predloži Vladi Republike Slovenije.
(3) Generalna direktorica in njena namestnica nadaljujeta z delom za pripravo poročila o delu in inventure iz prvega odstavka tega člena do prenehanja poslovanja Agencije.
5. člen
(1) Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati:
– Zakon o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 – odločba US, 58/95, 30/02 – ZPlaP in 52/02 – ZJA),
– peti odstavek 63. člena in 66. člen ZZLPPO in
– 36. člen Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 – odločba US in 89/99).
(2) Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati:
– četrti odstavek 63. člena in tretji odstavek 65. člena ZZLPPO za postopke revizije agencije,
– 11. člen Zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (Uradni list RS, št. 59/01) za naloge agencije.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/04-5/1
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EPA 1364-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.