Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B), stran 9502.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – ZViS-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/2000 in 98/03) se v 3. členu za članico Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, doda nova članica:
»Univerza v Mariboru
Fakulteta za logistiko
Skrajšano ime: UM FL
Sedež: Celje, Mariborska cesta 2«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet ali visokih strokovnih šol opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:
– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:
– O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– druge dejavnosti:
– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
V četrtem odstavku se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve;«.
Dosedanje šesta do dvanajsta alinea postanejo sedma do trinajsta alinea.
V enajsti alinei se na koncu za besedilom »(46) matematika in statistika« doda vejica in besedilo »(81) osebne storitve«.
3. člen
V petem odstavku 7. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov ter«.
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.«.
V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.«
5. člen
Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut.
6. člen
Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. decembra 2004.
7. člen
Organi Fakultete za logistiko se oblikujejo v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu z zakonom, odlokom in statutom.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/10
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EPA 1399-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti