Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2940. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004, stran 8155.

V skladu z določili drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora v (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01 in 100/03), je Občinski svet občine Prevalje na 12. redni seji dne 3. 6. 2004, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004
1. člen
(uvodne določitve)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenih v letu 1998 (Uradni list RS, št. 83/01), ki temeljijo na Dolgoročnem planu Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000 (MUV, št. 20/86 in sledeči) in Družbenem planu Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000 (MUV, št. 20/86 in sledeči) v delu, ki se nanaša na območje občine Prevalje, v obsegu nastalem z ustanovitvijo po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) – ureja naslednja področja:
– zasnovo namenske rabe prostora na področju kmetijstva, gozdarstva in poselitve, obstoječih gradbenih parcel, varstva in izboljšanja okolja;
– zasnovo omrežij naselij in načinov urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti;
– zasnove rekreacije v prostoru;
– zasnovo prometnega omrežja;
– urbanistično zasnovo naselja Prevalje in se nanaša na:
– širitev stavbnih zemljišč obstoječih kmetij za revitalizacijo kmetij in zagotavljanja prostorskih pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti ter turizma in rekreacije na kmetijah;
– širitev poselitvenega območja naselja Šentanel za stanovanjsko gradnjo;
– spremembe podrobnejše namenske rabe prostora v poselitvenem območju naselja Prevalje;
– določitev območja za odlagališče nenevarnih odpadkov Koroške regije;
– uskladitev plana s podanimi republiškimi izhodišči.
2. člen
(spremembe in dopolnitve plana)
Prostorske sestavine Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem, za območje Občine Prevalje-dopolnjene v letu 1998 se spremenijo in dopolnijo z naslednjimi spremembami in dopolnitvami navedenimi v nadaljevanju.
Točka I. DOLGOROČNI PLAN
Besedilo 2. člena odloka se v točki 2. CILJI IN USMERITVE DOLGOROČNEGA PROSTORSKEGA RAZVOJA, podtočki 2.4. Cilji razvoja družbenih, oskrbnih, storitvenih in proizvodnih dejavnosti, na koncu šestega odstavka dopolni z besedilom:
»– razširitev obstoječega rekreacijskega območja Uršula nad Šentanelom,
– športno rekreacijski park Janče na Suhem vrhu,
– turistično rekreacijsko območje v Šentanelski Reki.«
Tabela Bilance površin namenske rabe prostora za šestim odstavkom točke 3. ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU – podtočke 3.1.Zasnova namenske rabe prostora se nadomesti z novo tabelo Bilance površin, ki je dopolnjena s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin plana v letu 2004.
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|k.o.   | kmetijske|   gozd| pozidane|  zelene|nerodovitno| nerazčiščeno|
|     | površine|     | površine| površine|      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Zagrad  | 4 617 363|  26 025|  101 824|  19 998|   39 201|      0|
|     |     |   454|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Leše   | 7 886 612|  4 889|  121 621|     0|   55 246|      0|
|     |     |   745|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Prevalje | 3 146 979|  2 030|  106 062|     0|   22 447|      0|
|     |     |   458|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Lokovica | 3 215 959|  1 352|  76 412|     0|   1 565|      0|
|     |     |   961|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Poljana  | 1 694 190| 968 584|  133 563|   1 148|  149 356|      0|
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Farna vas | 1 078 425| 373 032|  741 754|  46 130|  114 748|      0|
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Breznica | 4 850947|  3 334|  110 244|     0|  115 906|      0|
|     |     |   643|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Dolga brda| 5 608 195|  3 381|  202 499|   5 138|  110 806|      0|
|     |     |   468|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Šentanel | 4 273 608|  2 720|  158 807|  43 556|   8 093|      0|
|     |     |   454|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Suhi vrh | 4 800 599|  3 255|  68 550|   18290|   3 945|      0|
|     |     |   785|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Jamnica  | 5 916 881|  3 543|  86 330|     0|   16 586|      0|
|     |     |   127|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|Belšak  | 2 207 587|  1 289|  46 127|     0|   4 832|      0|
|     |     |   905|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
|skupaj  |49 364 881|  53 192| 1 912 931|  82 939|  564 577|      0|
|     |     |   359|     |     |      |       |
+----------+----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
V poglavju Ureditvena območja naselij točke 3. ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU – podtočke 3.1. Zasnova namenske rabe prostora se besedilo sedmega odstavka spremeni tako, da se črta besedilo zadnjega stavka »ter dve (2) ureditveni območji deponije komunalnih odpadkov.« in nadomesti z besedilom:
»ter tri (3) ureditvena območja deponij komunalnih odpadkov.«
 
V točki 3: ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU, podtočki 3.2. Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja prostora z vrstami prostorsko izvedbenih aktov se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se črta besedilo zadnjega stavka »ki jih je izdelal ZVNKD Maribor.« in nadomesti z besedilom:
»ki sta jih izdelala Zavod RS za varstvo narave-Območna enota Maribor in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Maribor.«
– v tabeli PLANSKA CELOTA I. – OBČINA PREVALJE za enajstim odstavkom navedene točke odloka se dodajo vrstice:
+-------------------------------------------------------------------------------+
|           PLANSKA CELOTA I. – OBČINA PREVALJE           |
+-------+---------+---------+----------------+----------------------------------+
|zap.št.|tip   |ime   |predvidena   |način urejanja s PIA       |
|    |naselja |naselja |morfologija   |                 |
+-------+---------+---------+----------------+----------------------------------+
|2/1  |B    |Šentanel |gručasta zasnova|LN-na območju širitve naselja »Nad|
|    |     |     |        |šolo«               |
+-------+---------+---------+----------------+----------------------------------+
|2/2  |B    |Šentanel |        |LN-(športno rekreacijski park   |
|    |     |     |        |Uršula nad Šentanelom)      |
+-------+---------+---------+----------------+----------------------------------+
|2/3  |B    |Suhi vrh |        |LN-(športno rekreacijski park   |
|    |     |     |        |Janče)              |
+-------+---------+---------+----------------+----------------------------------+
|2/4  |B    |Šentanel |        |PUP-(športno rekreacijske površine|
|    |     |     |        |»Pečnik« v Šentanelski reki)   |
+-------+---------+---------+----------------+----------------------------------+
|2/5  |B    |Breznica |        |PUP-(nadomestni bivalno      |
|    |     |     |        |gospodarski objekti z oboro za  |
|    |     |     |        |divjad na kmetiji Štern)     |
+-------+---------+---------+----------------+----------------------------------+
– v tabeli PLANSKA CELOTA II. – OBČINA PREVALJE se dodajo vrstice:
+-------------------------------------------------------------------------------+
|           PLANSKA CELOTA II. – OBČINA PREVALJE           |
+-------+---------+---------+-----------------+---------------------------------+
|zap.št.|tip   |ime   |predvidena    |način urejanja s PIA       |
|    |naselja |naselja |morfologija   |                 |
+-------+---------+---------+-----------------+---------------------------------+
|12   |     |Dolga  |odlagališče   |LN                |
|    |     |Brda   |nenevarnih    |                 |
|    |     |     |odpadkov     |                 |
+-------+---------+---------+-----------------+---------------------------------+
– Besedilo dvanajstega in trinajstega odstavka navedene točke se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Z lokacijskimi načrti (LN) bomo urejali dele ureditvenih območij naselij, na katerih načrtujemo kompleksno gradnjo (stanovanj, industrije, objektov družbenega standarda…) v skladu s predvidenimi ukrepi tretjega dela Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – v nadaljevanju: ZUREP) ter naselja, kjer gradnja ni kompleksna, dopolnilno gradnjo, območja rekreacijskih dejavnosti, gramoznic, odlagališč, območij za rekreacijo in šport v naravnem okolju ter načrtovanje infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb.«
– Besedilo poglavja Stanovanjska gradnja navedene točke odloka se v prvem odstavku spremeni tako, da se besedilo (zazidalni in ureditveni načrti) v zadnji vrstici odstavka zamenja z besedilom: »(lokacijski načrti)«
 
V točki 3. ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU, podtočki 3.4. Zasnova prometnega omrežja se v poglavju Cestni Promet besedilo petega odstavka (Modernizacija z elementi višjega standarda) spremeni tako, da se na koncu četrte alinee dodata novi alinei z naslednjim besedilom:
»– rekonstrukcija krožnega križišča Prevalje (Na Fari) in kolesarske steze na regionalni cesti RI 226/1255 v skladu z izdelano dokumentacijo;
– rekonstrukcija križišča in kolesarske steze na regionalni cesti RI-226/1255 v Dobji vasi, v skladu z izdelano dokumentacijo.«
– besedilo šestega odstavka (Zvečanje prepustnosti in varnosti) navedene točke se spremeni tako, da se na koncu tretje alinee dodata novi alinei z naslednjim besedilom:
»– vzdrževalna dela v območju varovalnega pasu na regionalni državni cesti R-226 Holmec-Poljana-Ravne-Dravograd na območju Občine Prevalje;
»– vzdrževalna dela v območju varovalnega pasu na regionalni državni cesti RII-425 Poljana-Črna-Šentvid-Šoštanj-Velenje na območju Občine Prevalje;
Navedene modernizacije in vzdrževalna dela na državnih cestah bodo opravljene v javno korist v skladu s 93. členom ZUREP-a.«
 
V točki 3. ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU, podtočki 3.5. Zasnova vodnega gospodarstva se za prvim odstavkom doda alinea z besedilom:
»– erozijska območja.«
– v poglavju Urejanje vodotokov navedene točke odloka se za drugim odstavkom doda besedilo:
»Načrtovanje novih posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi prostora z upoštevanjem vodnih in priobalnih zemljišč ter načinom gospodarjenja na njih, z upoštevanjem zavarovanmih območij (voda v vodotokih, jezerih in morju, podzemnih vodah, poplavnih območjih, erozijskih območij in drugih nestabilnih območij) ter z upoštevanjem drugih specifičnosti delovanja vodnega sistema.
Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retenzijske sposobnosti prostora in usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven teh območij.
Z vidika obrambe pred ekstremnim delovanjem voda in s tem povezanim preprečevanjem škode in varovanjem človeških življenj je treba zadrževati vodo na mestu nastanka, aktivirati m razpoložljive retenzijske površine, izvajati ustrezne hidrotehnične ukrepe in preventivno urejati erozijska območja v povirjih in drugih nestabilnih območjih.
Razvoj je potrebno usmerjati izven naravno ohranjenih in ekološko pomembnih območij ter uvajati posebne režime rabe na teh območjih s tem, da jim damo poseben pomen (vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.-2. razred po kategorizaciji pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu).
 
V poglavju Odlagališča komunalnih odpadkov točke 3. ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU, podtočki 3.6. Zasnova komunalnega omrežja se črta tretji odstavek, za šestim odstavkom pa se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Občina Prevalje je skupaj z 11 občinami Koroške regije pristopila k skupnemu reševanju problematike komunalnih odpadkov v Koroški regiji. Po že navedeni študiji možnih odlagališčih (Smelt 1985) in na njih vezano tehnologijo ravnanja z odpadki, ki mora stremeti k čim večji snovni in energetski izrabi odpadkov ter zmanjševati emisije toplogrednih plinov in ostale emisije v okolje, je bila kot optimalna izbrana tehnologija z enim reciklažno sortirnim centrom, enim objektom za mehansko-biološko predelavo odpadkov, eno kompostarno v podjetniško obrtni coni Pameče (na območju Občine Slovenj Gradec) in enim odlagališčem nenevarnih odpadkov. Lokacija odlagališča je po izbiri variant locirana v občino v Prevalje (predvideno odlagališče Zmes), ki ima ustrezne geofizikalne lastnosti prostora, hkrati pa je bila izražena družbena sprejemljivost s strani lokalne skupnosti in lokalnega prebivalstva.«
 
V poglavju Elektro omrežje točke 3. ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU, podtočki 3.6. Zasnova energetskega omrežja se za drugim odstavkom doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Preko območja Občine Prevalje poteka visoko napetostni daljnovod DV-1x220kV Podlog-Ober Sielach z oznako D-213, katerega urbanistična širina je 2x20m.
Elektro Celje v srednjeročnem obdobju načrtuje izgradnjo DV 2x110kV RTP Ravne-Mežica in RTP 110/20kV Mežica na Poleni.
Za posege v obstoječe in predvidene koridorje daljnovodov bo potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje izvajalca Gospodarske javne službe na področju prenosa električne energije.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, legalizacije, dozidave objektov namenjenih za stalno ali občasno bivanje, za pomožne objekte, ter objekte namenjene za rekreacijo), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov mora investitor predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja, kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96)«
 
V točki 3. ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU, podtočki 3.9. Zasnova varstva naravnih vrednot se spremeni naslov podtočke iz »Zasnove varstva naravnih vrednot« v »Zasnovo ohranjanja narave«
 
V točki 3. ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU, podtočki 3.9. Zasnova varstva naravnih vrednot se drugim odstavku črtajo alinee hkrati z besedilom tretjega in četrtega odstavka tega poglavja in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»– zavarovana naravna vrednota državnega pomena (NVDP);
– zavarovana naravna vrednota lokalnega pomena (NVLP);
– predlog za zavarovano območje (pKP, pRP);
– območja pričakovanih geoloških naravnih vrednot (OPGNV);
– ekološko pomembno območje (EPO);
– habitatni tipi (HT).
Na območju Občine Prevalje so kot vrednote državnega pomena opredeljene naslednje zavarovane in nezavarovane naravne vrednote, ki so v postopku varovanja:
– Spominski park Poljana;
– Karavanško-kamniško-savinjski regijski park;
– Doga Brda – močvirna dolina;
– Holmec – travišče;
– Volinjek – naravno okno in kraški pojavi;
– Macigojevi lipi;
– Poljana-lipa 2.
Na območju občine je večje število nezavarovanih vrednot lokalnega pomena, dve večji območji pričakovanih geoloških naravnih vrednot Peca-Mežica in Strojna-Tolsti vrh ter Ekološko pomembno območje Dolga Brda Strojna. Habitatni tipi na območju Občine Prevalje še niso opredeljeni.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Prevalje«, ki jih je izdelal ZRSVN-OE Maribor, v januarju 2004. Naravovarstvene smernice so priloga k temu odloku in se hranijo na sedežu občine Prevalje.«
 
Za točko 3. ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU, podtočko 3.10. Zasnova varstva kulturne dediščine, se doda nova točka ti z naslednjim besedilom:
»3.11. Zasnova obrambe in zaščite
Na območju občine ni objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo, ki bi se uvrščala med državna obvezna prostorska izhodišča.
Občina v načrtu zaščite in reševanja nima posebej opredeljenih prostorskih elementov zaščite in reševanja, ki bi bila opredeljena kot prostorska izhodišča občine.«
 
Za točko 3. ZASNOVA RAZVOJA V PROSTORU, podtočko 3.11. Zasnova obrambe in zaščite se doda nova točka ti z naslednjim besedilom:
»3.11. Zasnova področja blagovnih rezerv
Na območju občine ni objektov in okolišev objektov posebnega pomena za področje blagovnih rezerv, ki bi se uvrščala med državna obvezna prostorska izhodišča.
 
V poglavju Kmetijstvo in gozdarstvo točke 4. URBANISTIČNA ZASNOVA podtočke Izhodišča urbanistične zasnove po posameznih dejavnostih se prvi stavek tretjega odstavka na koncu dopolni z besedilom:
»razen v koridorju južno in severno od regionalne ceste do obstoječe poselitve, kjer je zaradi izrednih lokacijskih ugodnosti ob obstoječem prometnem koridorju predvideno območje storitvenih proizvodnih in trgovskih dejavnosti ter zaokrožitev stanovanjskega območj.
 
V poglavju Kmetijstvo in gozdarstvo točke 4. URBANISTIČNA ZASNOVA podtočke Opredelitev načinov urejanja posameznih območij v naselju z zaporednostjo izvedbe se pred začetkom tretjega odstavka doda besedilo:
»Površine storitvenih proizvodnih in trgovskih dejavnosti -LN
območje ob regionalni cesti kot glavni mestni vpadnici, je edino območje v naselju Prevalje, katerega je možno nameniti za takšne dejavnosti v prostoru, ki zahtevajo velike površine in manj neposrednih stikov z urbanim območjem, vezane pa so na uporabo prometnih sredstev in jih je potrebno locirati ob rob ožjih urbanih središč.«
 
V točki 5.4. SKUPNE NALOGE Z DRUGIMI OBČINAMI se na koncu četrte alinee doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»– reševanje problematike komunalnih in njim podobnih odpadkov iz obrti in industrije (11 občin Koroške regije).«
 
Točka II: SREDNJEROČNI PLAN
V poglavju Odpadki v točki 2. CILJI RAZVOJA POSAMEZNIH DEJAVNOSTI V PROSTORU, podtočki 2.9 Komunalna dejavnost se zadnji odstavek podaljša z besedilom:
»Ker bo zaradi zapolnitve in dokončne sanacije obstoječih odlagališč, tudi Lokovice, potrebno sprejeti nove rešitve ravnanja z odpadki v Koroški regiji, bo v srednjeročnem obdobju urejeno odlagališče nenevarnih odpadkov v občini za območje celotne Koroške, z vsemi spremljajočimi ureditvami prostora.«
 
V poglavju Toplotna oskrba v točki 2. CILJI RAZVOJA POSAMEZNIH DEJAVNOSTI V PROSTORU, podtočki 2.10. Energetika se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z besedilom:
»Vzpodbujali bomo razvoj daljinskih sistemov oskrbe z energijo za potrebe ogrevanja naselij predvsem z zemeljskim plinom, kjer pa to ne bo ekonomsko upravičeno, pa bomo uvajali ekološko primerna kuriva s poudarkom na obnovljivih virih.«
 
V poglavju Oskrba z električno energijo v točki 2. CILJI RAZVOJA POSAMEZNIH DEJAVNOSTI V PROSTORU, podtočki 2.10. Energetika se za drugim odstavkom doda nov odstavek z besedilom:
»Obstoječe daljnovode, kablovode 20kv s pripadajočimi transformatorskimi postajami 20/0,4kV je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v nadaljnjem.prostorskem načrtovanju (10m koridor na vsako stran osi daljnovoda vključno s pripadajočimi transformatorskimi postajami).«
 
V točki 3. NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA, podtočki 3.2. Usmeritve za pripravo prostorskih aktov (PIA) in predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora se v tabeli PLANSKA CELOTA I.-OBČINA PREVALJE za tretjim odstavkom navedene točke odloka se dodajo vrstice:
+----------------------------------------------------------------------------------+
|            PLANSKA CELOTA I. – OBČINA PREVALJE            |
+-------+----------+-----------+------------+--------------------------------------+
|zap.št.|tip    |ime naselja|TTN, PKN  |način urejanja naselja s prostorsko  |
|    |naselja  |      |(štev.lista)|izvedbenimi akti (PIA)        |
+-------+----------+-----------+------------+--------------------------------------+
|2/1  |B     |Šentanel  |Ravne 6-7  |Na gozdnatem območju »Nad šolo« je po |
|    |     |      |      |razvojnih študijah naselja izbrana  |
|    |     |      |      |možnost širitve naselja, ki se bo   |
|    |     |      |      |urejala z LN             |
+-------+----------+-----------+------------+--------------------------------------+
|2/2  |B     |Šentanel  |Ravne 6   |Obstoječe območje namenjeno športno  |
|    |     |      |      |rekreacijski dejavnosti, bo povečano |
|    |     |      |      |in zaokroženo v športno rekreacijski |
|    |     |      |      |park Uršula nad Šentanelom, predvideni|
|    |     |      |      |način urejanja je LN         |
+-------+----------+-----------+------------+--------------------------------------+
|2/3  |B     |Suhi vrh  |Ravne 7   |Območje dopolnilne dejavnosti na   |
|    |     |      |      |turistični kmetiji-športno      |
|    |     |      |      |rekreacijski park Janče z nočitvenimi |
|    |     |      |      |in bivalnimi turističnimi       |
|    |     |      |      |zmogljivostmi, predvideni način    |
|    |     |      |      |urejanja LN              |
+-------+----------+-----------+------------+--------------------------------------+
|2/4  |B     |Šentanel  |Ravne 7   |Območje dopolnilne dejavnosti na   |
|    |     |      |      |turistični kmetiji -športno      |
|    |     |      |      |rekreacijske površine »Pečnik« z   |
|    |     |      |      |gostinsko dejavnostjo v Šentanelski  |
|    |     |      |      |reki), način urejanja PUP-      |
+-------+----------+-----------+------------+--------------------------------------+
|2/5  |B     |Breznica  |Ravne 18  |Območje dopolnilne dejavnosti-obora za|
|    |     |      |      |divjad in območje za gradnjo     |
|    |     |      |      |nadomestnih objektov na kmetiji,   |
|    |     |      |      |predvideni način urejanja PUP     |
+-------+----------+-----------+------------+--------------------------------------+
– v tabeli PLANSKA CELOTA II.-OBČINA PREVALJE se dodajo vrstice:
+----------------------------------------------------------------------------------+
|            PLANSKA CELOTA II. – OBČINA PREVALJE            |
+-------+----------+-----------+------------+--------------------------------------+
|zap.št.|tip    |ime naselja|TTN, PKN  |način urejanja naselja s prostorsko  |
|    |naselja  |      |(štev.lista)|izvedbenimi akti (PIA)        |
+-------+----------+-----------+------------+--------------------------------------+
|12   |     |Dolga Brda |Ravne    |Območje odlagališča nenevarnih    |
|    |     |      |16,17;   |odpadkov Koroške regije, način    |
|    |     |      |      |urejanja LN              |
+-------+----------+-----------+------------+--------------------------------------+
V delu C) Kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana točki I. DOLGOROČNI PLAN, podtočka 9. Zasnova varstva naravne dediščine (merilo 1:25.000) se črta naslov karte in nadomesti z besedilom:
»9.Zasnova ohranjanja narave«
3. člen
(Strokovne podlage)
Sestavni del srednjeročnega plana so tudi strokovne podlage izdelane za spremembe in dopolnitve plana v letu 2004.
4. člen
(Kartografski del plana)
S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Prevalje v letu 2004 je dopolnjen in usklajen tudi Kartografski del Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Prevalje, Urbanistična zasnova naselja Prevalje ter kartografska dokumentacija plana v merilu 1:5000.
5. člen
(Prehodne in končne določbe)
Prostorske sestavine Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje, vključno s strokovnimi podlagami in kartografsko dokumentacijo plana vodi, pojasnjuje in izdaja Občina Prevalje v prostorih sedeža občine.
6. člen
(Potrditev prostorskih sestavin plana občine)
Vlada Republike Slovenije je v skladu z določili drugega odstavka 172. člena Zakona o urejanju prostora v (Uradni list RS, št. 110/02 in 8 - popr./03 in 58/03 - ZZK-1) dne 11. 5. 2004 pod št. 350-00/2001-192 sprejela Sklep o ugotovitvi usklajenosti predloga odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Prevalje z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
7. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350003-0006/2003-10
Prevalje, dne 3. junija 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost