Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2939. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Prebold, stran 8153.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je župan Občine Prebold, po 20. 5. 2004 opravljeni prostorski konferenci, dne 31. 5. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Prebold
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
(1.1.) S tem programom priprave se opredelijo vsebina, programska izhodišča in obseg prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljnem besedilu: PUP) Občine Prebold, seznam potrebnih strokovnih podlag, postopek priprave, obveznosti v zvezi s financiranjem, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki izdelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve in roki priprave.
(1.2.) S sprejetjem odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Prebold (Uradni list RS, št. 58/04) s katerim je spremenjena in dopolnjena namenska raba in druge usmeritve za urejanje prostora, ter uskladitev z novim Zakonom o urejanju prostora, podzakonskimi akti in novo metodologijo, je potrebno s PUP določiti merila in pogoje ter ukrepe za realizacijo s planom določenih možnosti izvedb posegov.
(1.3.) Pravna podlaga PUP Občine Prebold je v veljavni zakonodaji, Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03), sprejetem planskem aktu Občine Prebold ter izvedeni prvi prostorski konferenci PUP Občine Prebold dne 20. 5. 2004.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA PUP
2. člen
(2.1.) Predmet PUP Občine Prebold so območja širitve poselitve in območja sprememb načina urejanja prostora v okviru prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Prebold ter vsebinska posodobitev veljavnih PUP, ki se hkrati preimenujejo v prostorsko ureditvene pogoje Občine Prebold.
(2.2.) Programska izhodišča sprememb PUP izhajajo iz usmeritev razvoja poselitve v občini. Z določili odloka PUP bo občina težila k zgoščevanju poselitve v nepozidanih območjih stavbnih zemljišč znotraj naselij (notranji razvoj območij), spodbujala prenavljanje in zgoščevanje objektov v okviru obstoječih zazidanih površin, ter določila merila in pogoje za skladnost v urbanističnem in arhitekturnem vidiku oblikovanja posegov v prostor; varovala bo krajinsko zaključena in s posegi še nenačeta območja pred novimi posegi
III. OBSEG – OBMOČJE PUP
3. člen
(3.1.) PUP obsega celotno območje Občine Prebold, razen območij za katere je bil že izdelan izvedbeni prostorski akt (L4/1 Gradnja Žalec v Latkovi vasi) in nova območja kompleksne gradnje za katere je plansko predvidena izdelava lokacijskih načrtov v I. etapi (P2/2 Pod graščino, P4/4 Kovačev hrib, L2/2 Veltrag 1, L2/3 Veltrag 2, L4/6 cona SOC, L4/4 Krožišče).
Prav tako se s PUP ne urejajo območja nahajališč mineralnih surovin, ki se nahajajo na južnem hribovitem delu.
Območja, ki se urejajo s PUP, bodo v skladu s planskimi usmeritvami razdeljeni na južni hriboviti del in severni nižinski del, z UZ Prebold in UZ Latkova vas.
IV. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji se izdelajo na podlagi predohodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Prebold,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– digitalnih katastrskih načrtov, ki so podlaga krovnim prostorskim aktom občine.
Kolikor se tekom postopka priprave prostorskih ureditvenih pogojev ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo ob pripravi prostorskih ureditvenih pogojev.
V. ORGANIZACIJA PRIPRAVE PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV IN OBVEZNOSTI V ZVEZI
S FINANCIRANJEM
5. člen
Za organizacijo priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Prebold se kot nosilec določi Občina Prebold. V skladu z usmeritvami predhodnih strokovnih podlag se variantne rešitve ne izdelajo. Sredstva za izdelavo PUP zagotovi občina iz naslova proračunske postavke izdelave IPA, za izdelovalca pa je bila na osnovi razpisa z zbiranjem ponudb izbrana RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal.
VI. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI SPREMEMB PUP
6. člen
(6.1.) Občina Prebold je kot pripravljalec prostorskega akta sklicala in vodila prostorsko konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco, ki je bila dne 20. 5. 2004 so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov. Na prostorski konferenci ni bilo posredovanih priporočil v zvezi z urejanjem PUP.
(6.2.) Po sprejemu programa priprave bo pripravljalec pozval naslednje nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30 dni podajo smernice, za načrtovanje sprememb PUP; hkrati s pozivom bo nosilcem urejanja prostora posredovan tudi program priprave.
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.1.) |RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna  |
|     |enota Celje,                            |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.2.) |RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred     |
|     |naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,          |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.3.) |Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, |
|     |Pisarna Celje, Lava 11, 3000 Celje                 |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.4.) |Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19,  |
|     |1000 Ljubljana                           |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.5.) |Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 |
|     |Celje                               |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.6.) |Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, 3000 Celje   |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.7.) |Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.8.) |JKP Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec           |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.9.) |ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana             |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.10.)|Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje               |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.11.)|Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana    |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.12.)|Mestni plinovodi d.o.o., Ulica Ivane Uranjek 1, 3310 Žalec     |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.13.)|Telekom Slovenije, PE Celje, 3000 Celje              |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|(6.2.14.)|Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold (ceste, JR, CATV)    |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v točki 6.2., se ti pridobijo v postopku.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Pri pripravi sprememb PUP so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije.
Na izdelane dopolnjene osnutke pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
Pri izdaji mnenja se preverja, kako je izdelovalec PUP upošteval smernice. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.
VII. ROKI
7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev:
+------+--------------------------------+
|(7.1.)|Pridobitev smernic nosilcev   |
|   |urejanja prostora takoj po   |
|   |sprejemu programa priprave   |
|   |(junij);            |
+------+--------------------------------+
|(7.2.)|Druga prostorska konferenca   |
|   |(junij 2004)          |
+------+--------------------------------+
|(7.3.)|Javna razgrnitev in javna    |
|   |obravnava (avgust)       |
+------+--------------------------------+
|(7.4.)|Obravnava predloga odloka (prva |
|   |obravnava) na OS (avgust)    |
+------+--------------------------------+
|(7.5.)|Sprejem stališč do pripomb in  |
|   |predlogov (avgust, september)  |
+------+--------------------------------+
|(7.6.)|Izdelava dopolnjenega predloga |
|   |(september)           |
+------+--------------------------------+
|(7.7.)|Pridobivanje mnenj nosilcev   |
|   |urejanja prostora na dopolnjen |
|   |predlog (oktober)        |
+------+--------------------------------+
|(7.8.)|Obravnava in sprejem      |
|   |dopolnjenega predloga (druga  |
|   |obravnava) na OS (november)   |
+------+--------------------------------+
|(7.9.)|Priprava in objava sprejetega  |
|   |dokumenta (december 2004)    |
+------+--------------------------------+
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka (smernice, prostorska konferenca), vsled planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
VIII. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
(8.1.) Program priprave, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03/04/2004-04
Prebold, dne 31. maja 2004.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost