Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2937. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za delo članov Občinskega sveta občine Prebold, stran 8152.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 15. redni seji dne 11. 3. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju sredstev za delo članov Občinskega sveta občine Prebold
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti skupin svetnikov o uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Prebold.
2. člen
V vsakoletnem proračunu Občine Prebold se morajo zagotoviti finančna sredstva za delovanje članov občinskega sveta Občine Prebold.
3. člen
Skupine svetnikov so dolžne s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
4. člen
Skupine svetnikov prejemajo sredstva iz proračuna Občine Prebold, glede na število svojih članov, mesečno po dvanajstinah.
Znesek za posameznega svetnika v skupini svetnikov za posamezno leto določa občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Znesek se usklajuje z vsakoletno povprečno rastjo primerne porabe.
V primeru izstopa svetnika iz skupine svetnikov ostanejo finančna sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena svetniški skupini, iz katere je izstopil.
5. člen
Sredstva, ki jih skupine svetnikov prejemajo iz proračuna Občine Prebold za svoje delo, se lahko uporabijo za naslednje namene:
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev
– plačilo materialnih stroškov
– plačilo stroškov telefonije
– plačilo stroškov fotokopiranja
– plačilo stroškov izobraževanja
– plačilo za administrativno in strokovno delo
– plačilo reprezentančnih stroškov
– plačilo najemnin
– stroški medijev in oglaševanja.
Svetniška skupina oziroma samostojni svetniki za namene iz prejšnjega odstavka izstavljajo naročilnice v imenu in za račun Občine Prebold. Vsak račun se mora glasiti na naslov Občine Prebold.
6. člen
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika župan. Župan lahko pooblasti druge osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.
Vodja svetniške skupine oziroma samostojni svetnik mora po dobavi potrjen račun dostaviti Občini Prebold, ki vodi za posamezno skupino oziroma samostojnega svetnika, evidenco upravičenih sredstev in dospelih stroškov. Račun se ne plača, dokler ni knjižen in ga ne sopodpiše župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Če skupine svetnikov oziroma samostojni svetniki finančnih sredstev, ki jih prejemajo iz proračuna Občine Prebold, ne uporabijo za namene, določene s tem pravilnikom, se jim proračunski prihodki zmanjšajo za višino nepravilno porabljenega zneska.
8. člen
Po preteku mandata občinskemu svetu se neporabljena finančna sredstva namenjena za delovanje svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov prenesejo v proračun za naslednje leto kot prenesena sredstva za delo svetniških skupin oziroma samostojnim svetnikom.
9. člen
Skupine svetnikov oziroma samostojni svetniki so dolžni ob koncu proračunskega leta komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predložiti pisno poročilo o porabi sredstev.
Skupine svetnikov oziroma samostojni svetniki so dolžni med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 5. člena tega pravilnika.
Nadzornemu odboru Občine Prebold so skupine svetnikov oziroma samostojni svetniki dolžni omogočiti nadzor nad finančnim poslovanjem v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev.
10. člen
Po preteku mandata članom skupine svetnikov oziroma samostojnim svetnikom se sredstva iz prejšnjega člena tega pravilnika namenijo za delovanje skupin svetnikov oziroma samostojnim svetnikom, ki se ustanovijo po volitvah.
Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja prerazporedi novoustanovljenim svetniškim skupinam oziroma samostojnim svetnikom sredstva glede na volilni izid.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0015-02/04
Prebold, dne 12. marca 2004.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost