Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2936. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča ­»Lopan«, stran 8151.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter na podlagi 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00-prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02), je Občinski svet občine Mislinja na 14. seji dne 3. 6. 2004, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča »Lopan«
1. člen
S tem Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča "Lopan«, se spremeni in dopolni 14., 19. in 20. člen Odloka o zazidalnem načrtu poslovnega središča »Lopan« (Uradni list RS, št. 14/02).
Sestavni del tega odloka je dokumentacija k odloku, št. Ap 191/2004-ZN, ARHENA, april 2004, ki vsebuje obrazložitev, grafično prilogo – situacijo ureditve ter smernice in mnenja.
2. člen
V 14. členu se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Južno parkirišče ob cesti C2 (namenjeno obiskovalcem) je lahko (začasno) razširjeno na mesto predvidenega objekta z oznako C.«
3. člen
V prvem odstavku 19. člena se spremeni drugi stavek tako, da se glasi:
»Predvidena je gradnja dveh objektov:
– objekt z oznako AB (funkcionalno povezana objekta z oznako A in B) in
– objekt z oznako C«.
4. člen
V 20. členu se besedilo pod točko 1. in 2. črta. Točka 1. se po novem glasi:
»1. Objekt AB
Možni posegi: v objekt se lahko umeščajo vse oblike centralnih dejavnosti.
Vertikalni gabariti:
– Vmax = 15,50m (višina kapi),
– etažnost: klet, pritličje + mansarda;
Maximalna tlorisna velikost: 74m x 25m + 25m x 10m;
Maksimalna površina etaže objekta: 2100m2;
Niveleta tal kleti: 591,40m nmv;
Niveleta tal pritličja: 595,40m nmv;
Objekt je oblikovati tako, da se upošteva mikroambientalne kvalitete prostora, vedutno izpostavljenost, uporabo avtohtonih materialov, posebno pozornost je posvetiti oblikovanju fasad.«
3. točka 20. člena se preštevilči v točko 2.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350 05-0002/2000
Mislinja, dne 4. junija 2004.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost