Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2933. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja MR 8/2 Vevče), stran 8150.

Na podlagi 23. in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. izredni seji dne 24. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja MR 8/2 Vevče)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03 in 70/03) za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na območje urejanja MR 8/2 Vevče.
2. člen
Delu območja urejanja MR 8/2 Vevče se spremeni namenska raba iz parkovne, športne in rekreacijske površine v površino za stanovanja in spremljajoče dejavnosti ter se priključi območju urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj. Del območja urejanja se v priključenem delu ureja z lokacijskim načrtom, preostali del pa s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
Preostali del območja urejanja MR 8/2 Vevče se razdeli v dve območji z oznakama MR 8/2 Vevče in MR 8/3 Vevče.
3. člen
V tekstualnem delu Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se 9. poglavje »Tabele« v točki 9. 6. »Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti« spremeni tako, da se v koloni M8 Polje-Vevče-Kašelj:
– besedilo »MS 8/5 Zgornji Kašelj PUP« nadomesti z besedilom »MS 8/5 Zgornji Kašelj LN, PUP« ter
– doda besedilo »MR 8/3 Vevče PUP«.
4. člen
V 8. točki »Kartografski del plana« se spremenijo, skladno z 2. in 3. členom tega odloka, naslednje karte:
– »12. Usmeritve glede načinov urejanja, v merilu 1:25.000;
– raba površin po namenu za ureditveno območje Ljubljane, v merilu 1:10.000;
– ureditvena območja naselij, v merilu 1:5.000 – karta Ljubljana S 47;
– kartografska dokumentacija k planu, v merilu 1:5.000 – karta Ljubljana S 47«.
5. člen
V lokacijskem načrtu, s katerim se bo urejal priključeni del območja MS 5/8 Zgornji Kašelj, se opredeli izravnalni ukrep, ki bo nadomestil okrnitev narave na tem območju.
6. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Polje in
– Četrtni skupnosti Polje.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Družbenega plana Ljubljana Občine Moste-Polje za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 39/86, 9/88 in Uradni list RS, št. 51/92, 56/92, 10/94) – v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-6/2004-4
Ljubljana, dne 24. maja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost