Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2932. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠI 5/1 Škofovi zavodi), stran 8149.

Na podlagi 23. in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. izredni seji dne 24. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja
ŠI 5/1 Škofovi zavodi)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03 in 70/03) za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na območje urejanja ŠI 5/1 Škofovi zavodi in zasnovo cestnega omrežja.
2. člen
Območje urejanja ŠI 5/1 Škofovi zavodi se spremeni tako, da se razdeli na sedem območij urejanja z različno namensko rabo površin in različnimi načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti.
Zahodni del se spremeni v območje urejanja ŠO 5/1-1 Šentvid. Namenska raba tega dela območja se spremeni iz površine za inštitute, šolstvo in zdravstvo v površino za osrednje dejavnosti (mešana raba). Območje se ureja z lokacijskim načrtom.
Del površine na severovzhodnem delu območja se spremeni v območje urejanja ŠOB 5/1-1 Šentvid. Namenska raba tega dela območja se spremeni iz površine za inštitute, šolstvo in zdravstvo v površino za potrebe obrambe. Območje se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji. Drugi del te površine se spremeni v območje urejanja ŠO 5/1-2 Šentvid. Namenska raba tega dela območja se spremeni iz površine za inštitute, šolstvo in zdravstvo v površino za osrednje dejavnosti (mešana raba). Območje se ureja z lokacijskim načrtom.
Osrednji del območja urejanja ostane območje urejanja ŠI 5/1 Škofovi zavodi. Območje zadrži obstoječo namensko rabo za inštitute, šolstvo in zdravstvo. Območje se ureja z lokacijskim načrtom. Jugovzhodni del tega območja se spremeni v območje urejanja ŠOB 5/1-2 Šentvid. Namenska raba tega dela območja se spremeni iz površine za inštitute, šolstvo in zdravstvo v površino za potrebe obrambe. Območje se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
Skrajni jugovzhodni del območja z obstoječimi individualnimi stanovanjskimi hišami se priključi sosednjim obstoječim stanovanjskim območjem: deloma območju urejanja ŠS 5/1-1 Poljane in deloma območju urejanja ŠS 5/1-2. Obe območji se urejata s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
3. člen
Spremeni se potek pomembnejše lokalne ceste med Obvozno cesto in Celovško cesto. Namesto po Ulici Bratov Komel poteka nova trasa po območju ŠK 3/1 ob vzhodnem robu območij urejanja
ŠI 5/1 Škofovi zavodi, ŠS 5/1-1 Poljane in ŠS 5/1-2 Poljane.
4. člen
V tekstualnem delu Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se 9. poglavje »Tabele« v točki 9. 6. »Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti« spremeni tako, da se:
– v koloni Š5 Stegne besedilo »ŠI 5/1 Škofovi zavodi PUP« spremeni tako, da se glasi
»ŠI 5/1 Škofovi zavodi LN«;
– doda alinee z besedilom »ŠO 5/1-1 Šentvid LN«, »ŠO 5/1-2 Šentvid LN«,
»ŠOB 5/1-1 Šentvid PUP« in »ŠOB 5/1-2 Šentvid PUP«.
5. člen
V 8. točki »Kartografski del plana« se spremenijo, skladno z 2., 3. in 4. členom tega odloka, naslednje karte:
– »07. Zasnova prometnega omrežja, v merilu 1:50.000,
– 12. Usmeritve glede načinov urejanja, v merilu 1:25.000;
– raba površin po namenu za ureditveno območje Ljubljane, v merilu 1:10.000;
– ureditvena območja naselij, v merilu 1:5.000 – karte Ljubljana S 22, S23, S32 in S33;
– kartografska dokumentacija k planu, v merilu 1:5.000 – karte Ljubljana S 22, S 23, S32 in S 33«.
6. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška in
– Četrtni skupnosti Šentvid.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 48/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 20/91, 2/92, 49/92, 4/94) – v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-4/2004-5
Ljubljana, dne 24. maja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost