Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2931. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja BP 1/3 Mladinska knjiga), stran 8148.

Na podlagi 23. in171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. izredni seji dne 24. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja BP 1/3 Mladinska knjiga)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03 in 70/03) za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na območje urejanja BP 1/3 Mladinska knjiga.
2. člen
Območju urejanja BP 1/3 Mladinska knjiga se spremeni namenska raba iz površine za proizvodnjo, skladišča in terminale v površino za osrednje dejavnosti (mešana raba). Območje urejanja se preimenuje v BO 1/2 Mladinska knjiga.
3. člen
V tekstualnem delu Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se:
9. poglavje »Tabele« spremeni tako, da se v točki 9.6. »Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti« v koloni B1 Bežigrad–zahod besedilo: »BP 1/3 Mladinska knjiga ZN, PUP« nadomesti z besedilom: »BO 1/2 Mladinska knjiga LN«.
4. člen
V 8. točki »Kartografski del plana« se spremenijo naslednje karte:
– »12. Usmeritve glede načinov urejanja v merilu 1:25.000;
– raba površin po namenu za ureditveno območje Ljubljane v merilu 1:10.000;
– ureditvena območja naselij v merilu 1:5.000 – karta Ljubljana S 34;
– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5.000 – karta Ljubljana S34«.
5. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– izpostavah Upravne enote Ljubljana in
– Četrtni skupnosti Bežigrad.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 15/87 in Uradni list RS, št. 47/90, 27/92, 62/93, 5/94, 10/94) – v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-92
Ljubljana, dne 24. maja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost