Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2930. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Potniškega centra Ljubljana), stran 8147.

Na podlagi 23. in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. izredni seji dne 24. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Mestne občine Ljubljana (za območje Potniškega centra Ljubljana)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03 in 70/03) za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na območje Potniškega centra Ljubljana, vključno s sosednjimi območji urejanja BO 2/1 Gospodarsko razstavišče, BT 2/1 Prometna glava, BR 2/1 Navje, BS 2/1 Zupančičeva jama in CT 5/20 Njegoševa cesta. Potniški center Ljubljana zavzema območja urejanja CT 4/2 Potniška postaja II, CT 4/3 Potniška postaja III, CT 4/4 Potniška postaja IV in CT 4/5 Potniška postaja V.
2. člen
Meje območij urejanja: CT 4/2 Potniška postaja II, CT 4/3 Potniška postaja III, CT 4/4 Potniška postaja IV, CT 4/5 Potniška postaja V, BO 2/1 Gospodarsko razstavišče, BR 2/1 Navje in BS 2/1 Zupančičeva jama se spremenijo.
Območje urejanja BT 2/1 Prometna glava se ukine oziroma se njegova površina po delih vključi v območja urejanja CT 4/2 Potniška postaja II, BO 2/1 Gospodarsko razstavišče, BR 2/1 Navje in BS 2/1 Zupančičeva jama.
3. člen
Območjem urejanja CT 4/2 Potniška postaja II, CT 4/4 Potniška postaja IV, CT 4/5 Potniška postaja V in CT 5/20 Njegoševa cesta se spremeni namenska raba iz površine za promet v površino za osrednje dejavnosti (mešana raba). Območja urejanja se preimenujejo v CO 4/2 Potniška postaja II, CO 4/4 Potniška postaja IV, CO 4/5 Potniška postaja V in CO 5/20 Njegoševa cesta.
Delu območja urejanja BR 2/1 Navje se spremeni namenska raba iz parkovne, športne in rekreacijske površine v površino za osrednje dejavnosti (mešana raba).
4. člen
V tekstualnem delu Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana se 9. poglavje »Tabele« v točki 9. 6. »Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti« spremeni tako, da se:
– v koloni B2 Bežigrad-vzhod črta besedilo »BT 2/1 Prometna glava ZN, PUP«;
– v koloni C4 Potniška postaja nadomesti:
besedilo »CT 4/2 Potniška postaja II ZN, PUP« z besedilom »CO 4/2 Potniška postaja II ZN«,
besedilo »CT 4/3 Potniška postaja III ZN, PUP« z besedilom »CT 4/3 Potniška postaja III ZN«,
besedilo »CT 4/4 Potniška postaja IV ZN, PUP« z besedilom »CO 4/4 Potniška postaja IV ZN«,
besedilo »CT 4/5 Potniška postaja V ZN,PUP« z besedilom: »CO 4/5 Potniška postaja V ZN« in
besedilo »CT 5/20 Njegoševa cesta LN« z besedilom »CO 5/20 Njegoševa cesta LN«.
5. člen
V 8. točki »Kartografski del plana« se spremenijo, skladno z 2., 3. in 4. členom tega odloka, naslednje karte:
– »12. Usmeritve glede načinov urejanja, v merilu 1:25.000;
– raba površin po namenu za ureditveno območje Ljubljane, v merilu 1:10.000;
– ureditvena območja naselij, v merilu 1:5.000 – karta Ljubljana S 44;
– kartografska dokumentacija k planu, v merilu 1:5.000 – karta Ljubljana S 44«.
6. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Center,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad,
– Četrtni skupnosti Center in
– Četrtni skupnosti Bežigrad.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 15/87 in Uradni list RS, št. 47/90, 27/92, 62/93, 5/94, 10/94) in Družbenega plana občine Ljubljana Center za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 3/87, 27/88, 32/88, 43/88 in Uradni list RS, št. 11/92, 6/93) – v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-2/98-47
Ljubljana, dne 24. maja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost