Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2928. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Nad Dolinsko cesto” v Kopru, stran 8145.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Nad Dolinsko cesto” v Kopru
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Zazidalni načrt (v nadaljevanju: ZN) »Nad Dolinsko cesto« je bil sprejet leta 1994 (Uradne objave, št. 4/94) ter spremenjen in dopolnjen leta 1998 in 2003 (Uradne objave, št. 24/98 in 40/03).
Spremembe in dopolnitve ZN iz leta 1998 so na območju med Dolinsko in Šmarsko cesto predvidele gradnjo poslovno stanovanjskega objekta etažnosti K+P+3+M, z maksimalno koto venca 16,15 m n.v. in koto praga 3,30 m n.v.
Investitor predvidenega objekta, Groupinvest d.o.o. Koper je podal pobudo za spremembo ZN v določilih, ki se nanašajo na navedeni objekt in sicer v naslednjih vsebinah:
– sprememba namembnosti objekta iz poslovno stanovanjskega v stanovanjsko poslovni,
– povečava tlorisnega gabarita objekta,
– povečava višinskega gabarita objekta s koto praga 3,80 m n.v. in spremembo etažnosti v K+P+4 z maksimalno koto venca 16,65 m n.v.
 
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je sprememba tlorisnih in višinskih gabaritov navedenega objekta ter sprememba namembnosti objekta in sicer na podlagi strokovnih podlag, s katerimi se ugotovi možnost predlaganih sprememb.
Predlagane spremembe gabaritov in namembnosti objekta niso v nasprotju s konceptom veljavnega zazidalnega načrta in z določili prostorskih sestavin planskih dokumentov občine za obravnavano območje.
Glede na povečanje poslovnih in stanovanjskih površin objekta je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest znotraj gradbene parcele. Spremembo višine kote praga in venca je potrebno preveriti in utemeljiti glede na lego objekta v prostoru in sosednje ureditve: predlagane spremembe ne smejo vplivati na spremembo ureditev zunaj gradbene parcele objekta.
Ker gre le za spremembo določil o gabaritih enega objekta, ki ne pomenijo spremembe sprejete zasnove, se pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ZN vodi po skrajšanem postopku, v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 - ZZK-1).
 
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN se uporabljajo že izdelane strokovne podlage za osnovni zazidalni načrt. Za obravnavano spremembo se dopolnijo s prikazom predlaganih sprememb znotraj ureditvenega območja in vrednotenjem teh sprememb glede na sosednje ureditve in prometno ter komunalno infrastrukturo. Predlagane spremembe ne smejo vplivati na spremembe drugih ureditev, ki niso predmet sprememb in dopolnitev, ki jih določa ta program priprave.
Spremembe in dopolnitve ZN se izdelajo na ustreznih geodetskih podlagah (geodetski načrt s katastrom komunalnih naprav in vrisom parcelnega stanja), ki jih zagotovi investitor.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Pobudnik in naročnik izdelave sprememb in dopolnitev ZN je lastnik zemljišč oziroma investitor, Groupinvest d.o.o., ki izbere načrtovalca in financira izdelavo akta.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega zakona o urejanju prostora podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Trg bratstva 1, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 34. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge.
 
5. Okvirni terminski plan
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
|F A Z A            |nosilec,          |čas        |
|                |odgovoren         |izdelave      |
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
|objava programa        |pripravljavec       |maj 2004      |
|priprave            |              |          |
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
|poziv nosilcem         |pripravljavec       |15 dni       |
|urejanja            |              |maj/junij     |
|prostora –           |              |          |
|pridobitev           |              |          |
|smernic            |              |          |
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
|izdelava            |načrtovalec        |maj/junij     |
|predloga odloka        |              |          |
|o spremembah in        |              |          |
|dopolnitvah          |              |          |
|odloka o ZN          |              |          |
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
|sklep o javni         |župan           |junij       |
|razgrnitvi in         |              |          |
|javni obravnavi        |              |          |
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
|javna razgrnitev        |pripravljavec,       |15 dni       |
|in obravnava          |načrtovalec        |junij       |
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
|prva obravnava         |župan,           |julij       |
|odloka na           |pripravljavec       |          |
|občinskem svetu        |              |          |
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
|oblikovanje          |Pripravljavec,       |julij/avg     |
|predloga            |načrtovalec        |          |
|dokumenta z          |              |          |
|upoštevanjem          |              |          |
|pripomb in           |              |          |
|pridobitev mnenj        |              |          |
|od nosilcev          |              |          |
|urejanja            |              |          |
|prostora            |              |          |
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
|druga obravnava        |župan,           |september     |
|odloka na           |pripravljavec       |          |
|občinskem svetu        |              |          |
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
|objava odloka v        |pripravljavec       |september     |
|uradnem glasilu        |              |          |
+-------------------------------+---------------------------+-------------------+
6. Ta program se objavi v Uradnem listu.
Št. 3503-74/2002
Koper, dne 14. maja 2004.
Župan
Občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – corr., 58/03 – ZZK – 1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A D I
P R E D I S P O S I Z I O N E
delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione, riferito alla “Zona sovrastante la Strada della Valle”
1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione
Il piano di edificazione (nel seguito: PE) riferito alla “Zona sovrastante la Strada della Valle” è stato approvato nel 1994 (Bollettino uff. n. 4/94), e modificato ed integrato negli anni 1998 e 2003 (Bollettino uff. n. 24/98 e 40/03).
In seguito alle modifiche ed integrazioni al PE del 1998 è stata prevista, per l’area compresa tra la Strada della Valle e la Strada di Smarje, la costruzione dell’edificio commerciale e residenziale le cui quote altimetriche sono di K+P+3+M, con l’altezza di gronda massima pari a 16,15 m s.l.m. e la quota del piano di edificazione pari a 3,30 m s.l. m.
Il committente dell’opera di costruzione prevista, la società Groupinvest d.o.o. di Capodistria, ha presentato una mozione per la modifica al PE, riguardante le disposizioni che interessano il fabbricato di cui sopra, e precisamente:
– Il cambiamento della destinazione d’uso del fabbricato da commerciale e residenziale in residenziale e commerciale,
– Ampliamento delle dimensioni planimetriche del fabbricato,
– Innalzamento della quota del piano di edificazione a 3,80 m s.l.m. e modifica ed aumento della quota altimetrica complessiva dell’edificio che diventa K+P+4 con quota di gronda massima pari a 16,65 m s.l.m.
 
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
Sono l’oggetto delle modifiche ed integrazioni al PE le alterazioni alle dimensioni planimetriche ed altimetriche del fabbricato, come pure il cambiamento della destinazione d’uso del medesimo, basati sugli elaborati tecnici in funzione dei quali si appura la possibilità di realizzazione delle modifiche proposte.
Le proposte modifiche alle quote ed alla destinazione d’uso del fabbricato non sono difformi dal concetto del piano di edificazione né dalle disposizioni contenute negli elementi territoriali dei piani comunali riferiti all’area contemplata.
In considerazione delle incrementate superfici commerciali ed abitative va garantito il numero sufficiente di parcheggi all’interno del perimetro della superficie fondiaria del lotto. La modifica apportata alla quota di gronda va verificata e avvallata in funzione dell’ubicazione del fabbricato nel territorio, come pure in quella delle sistemazioni contermini: le modifiche proposte non devono influire sulle sistemazioni esterne al perimetro del lotto fondiario.
Trattandosi unicamente delle modifiche alle disposizioni riguardanti le dimensioni di un singolo fabbricato, le quali non comportano cambiamenti al concetto accolto in precedenza, si applica la procedura abbreviata di predisposizione e d’approvazione delle modifiche ed integrazioni al PE, come previsto dall’articolo 34 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – corr., 58/03-ZZK-1).
 
3. Elaborati tecnici e modalità d’acquisizione dei medesimi
Nella predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PE si applicano gli elaborati tecnici realizzati in precedenza in riferimento al piano di edificazione iniziale, debitamente integrati con la presentazione delle modifiche proposte all’interno dell’area contemplata e corredati delle valutazioni d’impatto esercitato sulle aree adiacenti, come pure sull’infrastruttura viaria e comunale. Le modifiche proposte non devono comportare cambiamenti ad altre sistemazioni che non sono oggetto degli interventi di cui al presente documento.
Le modifiche ed integrazioni al PE sono realizzati in base ai rilevamenti geodetici, forniti dal committente e corredati del catasto delle infrastrutture a rete con l’indicazione delle rispettive particelle catastali.
 
4. Enti preposti alla sistemazione del territorio e altri partecipanti alla fase preparatoria delle modifiche ed integrazioni al PE
Della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PE si fa carico il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il promotore ed il committente delle modifiche ed integrazioni al PE è il proprietario del terreno ovvero il committente dell’opera, la società Groupinvest d.o.o., la quale sceglie il pianificatore e finanzia la compilazione del documento.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsto dagli articoli da 156 a 180 della ZUreP-1.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del piano di sito oltre che di esprimere il proprio parere riguardo alla proposta integrata, come previsto dagli articoli 29 e 33 della Legge di cui sopra, sono i seguenti:
– L’Autorità della RS per le infrastrutture stradali, Tržaška 19, Ljubljana,
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– Il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per i servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione del patrimonio naturale, UO Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Il Ministero della difesa, L’Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria,
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù dell’articolo 34° della ZureP-1, i soggetti di cui sopra definiscono gli orientamenti e forniscono opinioni allo strumento urbanistico relativo al territorio, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
 
5. Tempi di predisposizione dell’atto territoriale
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|F A S E                    |Ente competente|Termine    |
|                        |        |previsto    |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Pubblicazione del programma di predisposizione |Ente      |Maggio 2004  |
|                        |preparatore  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Invito agli enti preposti alla sistemazione  |Ente      |15 giorni   |
|territoriale – acquisizione delle linee    |preparatore  |maggio / giugno|
|direttrici                   |        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Compilazione della bozza di decreto sulle   |Progettista  |Maggio / giugno|
|modifiche ed integrazioni al decreto sul PE  |        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Deliberazione sull’esposizione al pubblico e  |il Sindaco   |Giugno     |
|sul dibattito pubblico             |        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Esposizione al pubblico e dibattito pubblico  |Ente      |15 giorni   |
|                        |preparatore  |giugno     |
|                        |pianificatore |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Presentazione dell’atto al consiglio comunale |Sindaco, Ente |Luglio     |
|in prima lettura                |preparatore  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Compilazione della proposta dell’atto integrata|Ente      |Luglio / agosto|
|con le osservazioni ed i pareri forniti dagli |preparatore  |        |
|enti preposti alla sistemazione del territorio |Pianificatore |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Seconda lettura in sede del Consiglio comunale |Sindaco, Ente |Settembre   |
|                        |preparatore  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale     |Ente      |Settembre   |
|                        |preparatore  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
6. Il programma di predisposizione e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
N. 3503-74/2002
Capodistria, il 14. 5. 2004.
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič l. r.

AAA Zlata odličnost