Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2927. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta „Večnamenska dvorana v Kopru“ (gradnja nove šole na Bonifiki), stran 8142.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00 in 30/01) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta „Večnamenska dvorana v Kopru“
(gradnja nove šole na Bonifiki)
1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO
Občinski svet MO Koper je na seji dne 13. 11. 2003 sprejel sklep o gradnji nove šole na Bonifiki, na mestu sedanje OŠ Pinka Tomažiča, ob cesti Zore P. Godina v Kopru. Načrtovana novogradnja je predvidena za združitev dveh dvoodelčnih osemletnih OŠ z nizkim številom učencev na oddelek. Analiza kaže, da se bo število otrok zmanjševalo in v naslednjih letih bo za to število zadoščala tri oddelčna osnovna šola.
Izhodišče za načrtovanje šolskega objekta skladno z Navodili za graditev osnovnih šol v RS je izvajanje pouka v eni izmeni ter normativno število 28 učencev v oddelku.
Načrtovana gradnja je predvidena kot nadomestni objekt na lokaciji obstoječe šole. Območje se ureja z odlokom o zazidalnem načrtu »Večnamenska dvorana v Kopru« (Uradne objave, št. 5/92 in 13/99).
V navedenem odloku je določeno, da se obstoječi objekt osnovne šole Pinka Tomažiča lahko dogradi ali zgradi nadomestni objekt ter spremeni namembnost v poslovne, trgovske, turistične, storitvene, izobraževalne in stanovanjske funkcije. Ker pa je predvidena nova šola večja od obstoječe, predviden pa je tudi dodaten program, zahteva novogradnja večji obseg zunanjih površin in drugačno prostorsko zasnovo od predvidene, zato je potrebna izdelava novega prostorskega akta oziroma sprememba obstoječega.
Določeno ureditveno območje za predvideno novogradnjo posega tudi na območje, ki se ureja z odlokom o zazidalnem načrtu za območje ŠRC na Bonifiki v Kopru (Uradne objave, št. 20/93).
Za pridobitev idejne arhitekturne rešitve izgradnje mestne osnovne šole na Bonifike je bil razpisan javni, državni, anonimni, enostopenjski projektni natečaj.
 
2. PREDMET, PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Predmet sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta Večnamenska dvorana v Kopru (v nadaljnjem besedilu: ZN) je lokacija (umestitev v prostor) nove mestne šole na Bonifiki s spremljajočimi prostori in dejavnostmi.
Načrtovani objekt pokriva vse prostorske potrebe, ki jih za obratovanje trioddelčne osnovne šole predvidevajo slovenski normativi, vključno z dodatnimi programi, ki jih investitor, Mestna občina Koper, namerava realizirati na obravnavani lokaciji, in sicer oddelek glasbene šole, zobozdravstveno varstvo, športno dvorano, primerno tudi za športna tekmovanja na državni ravni ter organiziranje glasbenih prireditev, dvonamensko zaklonišče ter pripadajoča zunanja ureditev, vključno z ureditvijo varnega peš dostopa – nadhoda čez mestno ulico Cesto Zore Perello Godina.
Podrobnejša programska in urbanistično arhitekturna izhodišča za umestitev predvidenega objekta v prostor so bila podana v programsko – projektni nalogi za izdelavo idejne arhitekturne rešitve v okviru razpisne dokumentacije za javni natečaj.
Meja obravnavanega območja obsega: šolskim površinam je namenjeno zemljišče, ki leži med večnamensko dvorano (na zahodu) in centralnim stadionom (na vzhodu). Na severu je omejeno s Cesto Zore Perello Godina, na jugu pa meji na površine Športno rekreacijskega centra Bonifika.
 
3. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Trg bratstva 1, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
 
4. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Za pridobitev idejne arhitekturne rešitve izgradnje mestne osnovne šole na Bonifike je bil razpisan javni, državni, anonimni, enostopenjski projektni natečaj.
Strokovne podlage so bile izdelane v okviru priprave razpisne dokumentacije za javni natečaj in vključujejo analizo in vrednotenje prostora ter pridobitev predhodnih smernic nosilcev urejanja prostora. Na podlagi teh strokovnih podlag so bila oblikovna urbanistično arhitekturna izhodišča, ki so del razpisne dokumentacije za natečaj.
Izdelane so bile tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo prostorskega dokumenta.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN se ponovno pridobijo smernice nosilcev urejanja prostora in izbrana idejna rešitev se preveri in po potrebi uskladi z morebitnimi novimi ugotovitvami.
 
5. ORGANIZACIJA PRIPRAVE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Pripravljavec lokacijskega načrta je Mestna občina Koper. Pobudo za lokacijski načrt je podal investitor, tudi Mestna občina Koper.
Načrtovalca sprememb in dopolnitev ZN se izbere skladno z določili zakona o javnih naročilih.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
 
6. ROK ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA oziroma NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|F A Z A               |nosilec       |rok         |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP         |april 2004     |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Sprejem in objava programa priprave |župan, UOP     |8 dni po prostor.  |
|                   |          |konf.        |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Po sprejemu programa priprave poziv |UOP         |30 dni       |
|nosilcem urejanja prostora –     |          |          |
|pridobitev smernic          |          |          |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Izdelava predloga dokumenta     |načrtovalec     |max. 30 dni od 15.5.|
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Prostorska konferenca        |UOP         |junij, 14 dni pred |
|                   |          |javno razgrnitvijo |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Stališča do priporočil prostorske  |UOP, župan     |7 dni po prost.   |
|konference              |          |konf.        |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Dopolnitev osnutka v skladu s    |načrtovalec     |7 dni        |
|stališči               |          |          |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni  |župan        |7 dni pred pričetkom|
|obravnavi              |          |javne razgrnitve  |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z   |UOP, načrtovalec  |junij – julij    |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb  |          |          |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Prva obravnava na občinskem svetu  |župan, UOP     |julij        |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Stališča do pripomb in oblikovanje  |načrtovalec, UOP,  |15 dni po zaključku |
|dopolnjenega predloga dokumenta z  |župan        |javne obravnave   |
|upoštevanjem pripomb         |          |          |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja|UOP         |30 dni       |
|prostora               |          |          |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na |župan,       |september      |
|občinskem svetu           |UOP         |          |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu   |UOP         |15 dni po sprejemu |
|                   |          |na OS        |
+-------------------------------------+--------------------+--------------------+
 
7. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3505-2/2004
Koper, dne 3. maja 2004.
Župan
Občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27° della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02 e 8/03) e l’articolo 42° dello statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00 e 30/01), il sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A DI
P R E D I S P O S I Z I O N E
Delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione riferito alla “Sala polifunzionale a Capodistria”
(costruzione della nuova sede scolastica)
1. STATO DI COSE PRESENTI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA
Nella seduta del 13. 11. 2004, il consiglio comunale del CC di Capodistria ha approvato la deliberazione sulla costruzione a Bonifika della nuova sede scolastica, prevista nell’attuale ubicazione della SE Pinko Tomazic accanto alla Strada Zora P. Godina a Capodistria. Con la prevista nuova costruzione si prevede l’unificazione delle due scuole elementari esistenti, attualmente frequentate da un numero ridotto d’alunni per sezione. Dalle analisi compiute si deduce negli anni a venire un calo della popolazione scolastica. Un’unica scuola con tre sezioni per classe potrebbe quindi soddisfare appieno le necessità.
La pianificazione dell’edificio scolastico progettato poggia sulle Normative per la costruzione delle scuole elementari nella RS e prevede un unico turno di lezioni, oltre al rispetto degli standard riguardo al numero d’alunni per classe, ossia 28 alunni.
La costruzione pianificata andrebbe a sostituire l’attuale sede scolastica. La zona è regolata dal decreto sul piano di edificazione “Palasport a Capodistria” (Bollettino ufficiale n. 5/92 e 13/99), il quale prevede l’ampliamento dell’esistente scuola elementare Pinko Tomazic, oppure la realizzazione di un fabbricato sostitutivo, come pure la modificazione della destinazione d’uso in quella commerciale, direzionale, turistica, dei servizi, formativa o residenziale. Avendo tuttavia la prevista sede scolastica dimensioni che superano quelle dell’edificio esistente, con in progetto programmi aggiuntivi, le superfici esterne occorrenti per la sua realizzazione sono più estese e prevedono un concetto territoriale diverso. Si rende quindi necessaria la predisposizione di un nuovo piano territoriale ovvero la modifica a quello esistente.
L’area prevista interessa anche la zona contemplata dal decreto sul piano di edificazione riguardante il Centro sportivo e ricreativo di Bonifika a Capodistria (Bollettino uff. n. 20/93).
Le soluzioni architettoniche di massima riguardanti la nuova scuola cittadina a Bonifika erano oggetto di un bando di concorso pubblico, nazionale, anonimo.
 
2. OGGETTO, BASI PROGRAMMATICHE ED AREA INTERESSATA DALL’INTERVENTO
E’ oggetto delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione riferito al Palasport di Capodistria (nel seguito: PE) l’ubicazione della nuova scuola cittadina a Bonifika con gli spazi e le attività pertinenti.
L’edificio programmato sopperisce al fabbisogno di spazio di una scuola elementare con tre sezioni per classe, come previsto dalla vigente normativa nazionale, ivi compresi i programmi accessori previsti dal committente, il Comune città di Capodistria, nel sito in oggetto, e precisamente: un reparto della scuola di musica, strutture occorrenti per il servizio sanitario odontoiatrico, una palestra idonea anche per gare sportive a livello nazionale, come pure per le manifestazioni musicali, un rifugio e la necessaria sistemazione delle superfici all’aperto (sistemazione di una strada d’accesso sicura – realizzata in sopraelevazione attraversante la Via Zora Perello Godina).
I punti di partenza programmatici ed architettonici dettagliati, riguardanti la sistemazione nel territorio del fabbricato in oggetto, sono stati presentati nel progetto programmatico predisposto per l’elaborazione della soluzione architettonica di massima in ambito alla documentazione del bando di concorso pubblico.
La perimetrazione della zona in oggetto comprende: il terreno destinato alle superfici scolastiche, sito tra il palasport (ad ovest) e lo stadio centrale (ad est), e delimitato a nord dalla Via Zora Perello Godina, ed a sud dalle superfici del Centro sportivo e ricreativo di Bonifika.
 
3. ENTI PREPOSTI ALLA SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO, INCARICATI DI FORNIRE INDIRIZZI E PARERI, ED ALTRI PARTECIPANTI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del piano di sito, oltre che di esprimere il proprio parere riguardo alla proposta integrata, sono i seguenti:
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– Comune città di Capodistria, l’Ufficio per i servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– Istituto nazionale per la protezione del patrimonio naturale, UO Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Ministero della difesa, Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria.
– Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento n’e stata accertata la pertinenza riguardo al singolo settore.
In virtù degli articoli 29 e 33 della ZureP-1, i soggetti di cui sopra definiscono gli orientamenti e forniscono opinioni allo strumento urbanistico relativo al territorio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
 
4. ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI NECESSARI E MODALITA’ D’ACQUISIZIONE DELLE SOLUZIONI TECNICHE
Ai fini d’acquisizione delle soluzioni architettoniche di massima, riferite alla scuola elementare cittadina a Bonifika, è stato indetto un bando di concorso pubblico, nazionale, anonimo.
Gli elaborati tecnici sono stati predisposti in ambito alla documentazione del bando pubblico e comprendono l’analisi e la valutazione del territorio e l’acquisizione delle direttrici preliminari da parte degli enti preposti alla sistemazione del territorio. Su tali elaborati tecnici si basano i principi urbanistici architettonici che sono parte integrante della documentazione del bando.
Sono state elaborate anche le basi geodetiche occorrenti alla predisposizione dello strumento urbanistico.
Durante la preparazione delle modifiche ed integrazioni al PE si procede all’acquisizione, una seconda volta, degli orientamenti forniti dagli enti preposti alla sistemazione territoriale. La soluzione di massima prescelta è soggetta ad una verifica ed all’adeguamento, all’occorrenza, ad eventuali nuovi accertamenti.
 
5. ORGANIZZAZIONE DELLA FASE PREPARATORIA ED OBBLIGHI FINANZIARI
La predisposizione del piano di sito è a carico del Comune città di Capodistria. L’iniziatore del predetto piano è l’investitore ossia il Comune città di Capodistria.
L’ente incaricato di predisporre le modifiche ed integrazioni al piano di edificazione viene selezionato in conformità della Legge sui pubblici appalti.
La procedura di predisposizione dell’atto è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del Comune città di Capodistria (nel seguito: UAT)
 
6. TEMPI DI PREDISPOSIZIONE DELL’ATTO TERRITORIALE OVVERO LE FASI INTERMEDIE DEL MEDESIMO
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|F A S E                   |Ente competente|Termine     |
|                       |        |previsto     |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Conferenza istruttoria            |UAT      |Aprile 2004   |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Approvazione e pubblicazione del programma di|Sindaco, UAT  |8 giorni dalla  |
|predisposizione (PP)             |        |conf.      |
|                       |        |istruttoria   |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Successivamente all’approvazione del     |UAT      |30 giorni    |
|programma di predisposizione, invito agli  |        |         |
|enti preposti alla sistemazione del     |        |         |
|territorio – acquisizione delle linee    |        |         |
|direttrici                  |        |         |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Compilazione della bozza del documento    |Pianificatore |Entro 30 giorni |
|                       |        |al massimo dal  |
|                       |        |15. 5. 2004   |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Conferenza istruttoria            |UAT      |Giugno, 14 gg  |
|                       |        |precedenti    |
|                       |        |l’esposizione  |
|                       |        |al pubblico   |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Prese di posizione nei confronti degli esiti |UAT, Sindaco  |7 giorni dalla  |
|della conferenza istruttoria         |        |conf. Istrutt  |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Conferenza istruttoria            |UAT,      |14 giorni    |
|                       |progettista  |precedenti    |
|                       |        |l’esposizione  |
|                       |        |al pubblico   |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Prese di posizione nei confronti degli esiti |UAT, Sindaco  |7 giorni dalla  |
|della conferenza istruttoria         |        |conf. Istrutt.  |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Integrazione della bozza in conformita delle |Pianificatore |7 giorni     |
|prese di posizione              |        |         |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Deliberazione sull’esposizione al pubblico e |Sindaco    |7 gironi     |
|sul dibattito pubblico            |        |precedenti    |
|                       |        |l’esposizione  |
|                       |        |al pubblico   |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Esposizione al pubblico e dibattito pubblico |UAT,      |Giugno – luglio |
|con il rilevamento delle osservazioni    |pianificatore |         |
|inoltrate per iscritto            |        |         |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Presentazione dell’atto al consiglio comunale|UAT, Sindaco  |luglio      |
|in prima lettura               |        |         |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Prese di posizione nei confronti delle    |pianificatore, |15 giorni    |
|osservazioni e predisposizione della bozza  |Sindaco, UAT  |successivi alla |
|all’uopo modificata ed integrata;      |        |conclusione del |
|                       |        |dibattito    |
|                       |        |pubblico     |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Acquisizione dei pareri dagli enti preposti |UAT      |30 giorni    |
|alla sistemazione del territorio       |        |         |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Seconda lettura in CC ed approvazione del  |Sindaco, UAT  |settembre    |
|decreto                   |        |         |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
|Pubblicazione nel bollettino ufficiale    |UAT      |15 giorni    |
|                       |        |dall’approvazione|
|                       |        |nel CC      |
+---------------------------------------------+---------------+-----------------+
7. PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA DI PREDISPOSIZIONE
Il programma di predisposizione è pubblicato nel Bollettino ufficiale.
N. 3505-2/2004
Capodistria, 3. 5. 2004.
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič l. r.

AAA Zlata odličnost