Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2926. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ŠRC na Bonifiki v Kopru, stran 8140.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje ŠRC na Bonifiki v Kopru
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Zazidalni načrt (v nadaljevanju: ZN) za območje ŠRC (športno rekreacijska cona) na Bonifiki v Kopru je bil sprejet v letu 1993 (Uradne objave, št. 20/93).
Z zazidalnim načrtom je na območju Bonifike od večnamenske dvorane in objekta osnovne šole proti kanalu (kanal Grande) predvidena ureditev športno rekreacijskih površin, vključno z dograditvijo nogometnega stadiona. V osrednjem delu območja je predvidena ureditev odprtih igrišč (nogomet, odbojka, rokomet, košarka, tenis, nekatera z možnostjo nadkritja). Gradnja objektov je predvidena le ob Ljubljanski cesti in Prečni ulici. Predvideni objekti pa so namenjeni poslovnim in trgovskim dejavnostim ter stanovanjem.
Investitor, Luka Koper d.d., podaja pobudo za lokacijo balinarske dvorane na mestu enega od predvidenih objektov, za katerega je v ZN določena namembnost poslovno – stanovanjski objekt. Predlagan športni objekt je glede tlorisnih in višinskih gabaritov enak kot predviden objekt, določen v veljavnem ZN. Dvorana bi bila namenjena tekmovalnemu in rekreativnemu balinanju ter tekmovanju na ravni meddržavnega prvenstva.
Ker gre za spremembo namembnosti iz poslovno-stanovanjskega objekta v športni objekt, predlagana sprememba ni v nasprotju s konceptom veljavnega zazidalnega načrta, zato se upošteva in predlaga spremembo načrta.
 
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je sprememba namembnosti objekta in sprememba parcelacije. V veljavnem ZN je za sklop dveh objektov, ki sta ločena s pasažo, predvidena ena gradbena parcela. V spremembi ZN se objekta ločita in predvidi ustrezna parcelacija.
Dostopi, zunanja ureditev – mirujoči promet in osnovna infrastrukturna opremljenost se glede na veljavni zazidalni načrt praviloma ne spreminjajo, razen če to izhaja iz smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega dele parcel št. 1503/1 in št. 1497, obe k.o. Koper ter zajema zemljišče skupne velikosti ca. 1300 m2.
Ker gre le za spremembo določil o namembnosti enega objekta in delitev osnovne parcele, kar ne pomeni spremembe sprejete zasnove, se pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ZN vodi po skrajšanem postopku, v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1).
 
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN se uporabljajo že izdelane strokovne podlage za osnovni zazidalni načrt. Za obravnavano spremembo se dopolnijo s prikazom predlaganih sprememb znotraj ureditvenega območja in vrednotenjem teh sprememb glede na sosednje ureditve in prometno ter komunalno infrastrukturo. Predlagane spremembe ne smejo vplivati na spremembe drugih ureditev, ki niso predmet sprememb in dopolnitev, ki jih določa ta program priprave.
Spremembe in dopolnitve ZN se izdelajo na ustreznih geodetskih podlagah, ki jih zagotovi investitor.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
Pobudnik in naročnik izdelave sprememb in dopolnitev ZN je investitor, Luka Koper d.d., ki izbere načrtovalca in financira izdelavo akta.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 ZUreP-1.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega zakona o urejanju prostora podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Trg bratstva 1, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Koper, Ferrarska 5/b, Koper,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Koper, Trg Brolo 4, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu s 34. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge.
5. Okvirni terminski plan
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
|F A Z A                  |nosilec, odgovoren  |čas    |
|                      |           |izdelave |
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
|objava programa priprave          |pripravljavec     |junij 2004|
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
|poziv nosilcem urejanja prostora –     |pripravljavec     |15 dni  |
|pridobitev smernic             |           |junij   |
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
|izdelava predloga odloka o spremembah in  |načrtovalec      |junij   |
|dopolnitvah odloka o ZN          |           |     |
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
|sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi|župan         |junij   |
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
|javna razgrnitev in obravnava       |pripravljavec,    |15 dni  |
|                      |načrtovalec      |junij   |
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
|prva obravnava odloka na občinskem svetu  |župan,        |junij   |
|                      |pripravljavec     |     |
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
|oblikovanje predloga dokumenta z      |pripravljavec,    |julij   |
|upoštevanjem pripomb in          |načrtovalec      |     |
|pridobitev mnenj od nosilcev urejanja   |           |     |
|prostora                  |           |     |
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
|druga obravnava odloka na občinskem svetu |župan,        |julij   |
|                      |pripravljavec     |     |
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
|objava odloka v uradnem glasilu      |pripravljavec     |julij   |
+-------------------------------------------+----------------------+----------+
6. Ta program se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3505-3/2004
Koper, dne 14. maja 2004.
Župan
Občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff.della RS, n. 110/02, 8/03 – corr., 58/03 – ZZK-1) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A D I
P R E D I S P O S I Z I O N E
delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione riferito alla zona del CSR Bonifika a Capodistria
1. Stato di cose presenti, finalità e base giuridica per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione
Il piano di edificazione (nel seguito: PE) riferito alla zona del CSR (Zona sportiva ricreativa) di Bonifika a Capodistria è stato approvato nel 1993 (Bollettino uff. n. 20/93).
Il PE prevede la sistemazione a Bonifika, e precisamente nell’area che si estende dal palasport e dall’edificio scolastico verso il canale (canal Grande), di superfici adibite ad attività sportive e ricreative, oltre al completamento delle strutture dello stadio di calcio. Nella parte centrale dell’area si prevede la costruzione di campi da gioco scoperti (calcio, pallavolo, pallamano, pallacanestro, tennis, con possibilità di realizzazione della copertura su alcuni di questi). La costruzione di fabbricati con destinazione d’uso commerciale, direzionale e residenziale, è prevista unicamente lungo la Strada di Ljubljana e la Via trasversale.
Il committente, la “Luka Koper d.d.”, presenta l’iniziativa di ubicare un impianto di bocce al coperto nel sito originariamente previsto per un fabbricato commerciale residenziale. L’impianto sportivo proposto non si discosta, per le quote altimetriche e la planimetria, dal manufatto previsto nel PE attualmente in vigore. La struttura sarebbe destinata allo sport di bocce, praticato a livello ricreativo ed agonistico, quest’ultimo anche in ambito internazionale.
Trattandosi di un cambiamento della destinazione d’uso da commerciale residenziale a sportiva, la modifica proposta non è difforme dal concetto su cui si basa l’attuale PE, e va quindi tenuta in considerazione con conseguente variazione del PE.
 
2. Oggetto, basi programmatiche ed area interessata dall’intervento
Sono oggetto delle modifiche ed integrazioni al PE il cambiamento della destinazione d’uso del fabbricato e la modifica alla lottizzazione. L’attuale PE prevede la realizzazione di due fabbricati, divisi da un passaggio, su un’unica particella catastale. Nella modifica proposta i due fabbricati sono separati con conseguente lottizzazione.
Gli accessi, la sistemazione delle superfici scoperte – traffico stazionario e la realizzazione delle infrastrutture primarie, non subiscono alterazioni rispetto al PE in vigore, fatti salvi diversi orientamenti forniti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio.
Le modifiche e le integrazioni di cui sopra interessano parti delle particelle catastali n. 1503/1 e n. 1497, entrambe c.c. di Capodistria, per un terreno dalla superficie complessiva di 1300 m2 circa.
Trattandosi unicamente della modifica alle disposizioni riguardanti la destinazione d’uso di un fabbricato col conseguente frazionamento del lotto iniziale, il chè non comporta alterazioni al concetto accolto, si applica la procedura abbreviata di predisposizione e d’approvazione delle modifiche ed integrazioni al PE, come previsto dall’articolo n. 34 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – corr., 58/03 – ZZK-1).
 
3. Elaborati tecnici e modalità di realizzazione dei medesimi
Nella predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PE si applicano gli elaborati tecnici realizzati in precedenza in riferimento al piano di edificazione iniziale, debitamente integrati con la presentazione delle modifiche proposte all’interno dell’area contemplata e corredati delle valutazioni d’impatto esercitato sulle aree adiacenti, come pure sull’infrastruttura viaria e comunale. Le modifiche proposte non devono comportare cambiamenti ad altre sistemazioni che non sono oggetto degli interventi di cui al presente documento.
Le modifiche ed integrazioni al PE sono realizzate in base ai rilevamenti geodetici, forniti dal committente.
 
4. Enti preposti alla sistemazione del territorio ed altri partecipanti alla fase preparatoria delle modifiche ed integrazioni al PE
Della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al PE si fa carico il Comune città di Capodistria.
La conduzione della procedura di predisposizione del documento è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria (nel seguito: UAT).
Il promotore ed il committente delle modifiche ed integrazioni al PE è il committente dell’opera, la “Luka Koper d.d.”, la quale sceglie il pianificatore e finanzia la compilazione del documento.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 180 della ZUreP-1.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione del piano di sito oltre che di esprimere il proprio parere riguardo alla proposta integrata, come previsto dagli articoli 29 e 33 della Legge di cui sopra, sono i seguenti:
– L’Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– Il Comune città di Capodistria, l’Ufficio per i servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria,
– Il Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia, ARSO, Sede regionale di Capodistria, Strada del porto 12, Capodistria,
– L’Istituto nazionale per la protezione del patrimonio naturale, UO Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– L’Istituto della RS per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano,
– Il Ministero della difesa – Ispettorato nazionale per la protezione da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, Sede di Capodistria, Via Ferrara 5/b, Capodistria,
– Il Ministero della salute – Ispettorato alla sanità della RS, Sede regionale di Capodistria, Piazza Brolo 4, Capodistria.
Al procedimento aderiscono anche altri soggetti preposti alla sistemazione del territorio, se nel corso del procedimento ne sia accertata la pertinenza in ordine al singolo settore.
In virtù dell’articolo 34° della ZureP-1, i soggetti di cui sopra definiscono gli orientamenti e forniscono opinioni allo strumento urbanistico relativo al territorio, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
 
5. Tempi di predisposizione dell’atto territoriale
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|F A S E                    |Ente competente|Termine    |
|                        |        |previsto    |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Pubblicazione del programma di predisposizione |Ente      |Giugno 2004  |
|                        |preparatore  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Invito agli enti preposti alla sistemazione  |Ente      |15 giorni   |
|territoriale – acquisizione delle linee    |preparatore  |giugno     |
|direttrici                   |        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Compilazione della bozza di decreto sulle   |Progettista  |Giugno     |
|modifiche ed integrazioni al decreto sul PE  |        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Deliberazione sull’esposizione al pubblico e  |il Sindaco   |Giugno     |
|sul dibattito pubblico             |        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Esposizione al pubblico e dibattito pubblico  |Ente      |15 giorni   |
|                        |preparatore  |giugno     |
|                        |pianificatore |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Presentazione dell’atto al consiglio comunale |Sindaco, Ente |Giugno     |
|in prima lettura                |preparatore  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Compilazione della proposta dell’atto integrata|Ente      |Luglio     |
|con le osservazioni ed i pareri forniti dagli |preparatore  |        |
|enti preposti alla sistemazione del territorio |Pianificatore |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Seconda lettura in sede del Consiglio comunale |Sindaco, Ente |Luglio     |
|                        |preparatore  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
|Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale     |Ente      |Luglio     |
|                        |preparatore  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+---------------+
 
6. Il programma di predisposizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
N. 3505-3/2004
Capodistria, il 14. 5. 2004.
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič l. r.

AAA Zlata odličnost