Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2923. Program priprave za občinski lokacijski načrt poslovna cona Ručetna vas, stran 8138.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., v nadaljevanju: ZureP-1) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt poslovna cona Ručetna vas
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Območje OLN Poslovna cona Ručetna vas predstavlja del aktivnega poslovnega kompleksa vzhodno od naselja Ručetna vas. Programska zasnova za poslovno cono »Ručetna vas« obravnava dva obstoječa, uspešna mizarska kompleksa, katera je potrebno prostorsko zaokrožiti in urediti. Ureditev mora zajeti tako rešitev priključevanja na obstoječo regionalno cesto Črmošnjice-Črnomelj, kakor tudi boljšo prostorsko organizacijo poteka proizvodnje, umestitev drugih primernih dejavnosti, omilitev vplivov na okolje ter nenazadnje oblikovati usmeritve za dvig estetskih kvalitet tega, vizualno degradiranega predela.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je dana v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje občine (SDL, št. 2/87, 13/90, 7/91, 11/91, Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00 in 119/03), kjer so obravnavana zemljišča namenjena za potrebe poslovnih dejavnosti.
 
2. Predmet in programska izhodišča OLN ter ureditveno območje
Predmet izdelave OLN je izdelava občinskega prostorskega izvedbenega akta, s katerim bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po zakonu o urejanju prostora (ZureP-1). Ravno tako se s tem dokumentom podajo osnove za rešitev priključevanja lokalne ceste (ter obenem napajalne ceste proizvodne cone) iz Ručetne vasi na regionalno cesto Črmošnjice-Črnomelj.
Kot programsko izhodišče se uporablja programska zasnova za OLN poslovna cona Ručetna vas, ki je sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega plana.
Ureditveno območje je določeno s prostorskim planom in zajema pas med regionalno cesto Črmošnjice-Črnomelj (R1-216/1178) na SV in Ručetno vasjo na JZ. Vas in območje obravnave ločuje njivski kompleks, ki se ohranja.
 
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje so:
– Direkcija RS za ceste;
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – za področje vodo oskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto;
– Občina Črnomelj, referat za lokalno infrastrukturo;
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo:
– Krajevna skupnost Petrova vas, Lokve 8a, p. Črnomelj,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirani.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. členom ZureP-1 v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje.
Postopek priprave OLN vodi Občina Črnomelj, Občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
Izdelovalec OLN izpolnjuje pogoje, ki jih določajo členi od 156 do 160. člena ZureP-1 in je bil izbran z zbiranjem ponudb.
 
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi OLN je:
– Programska zasnova za poslovno cono Ručetna vas;
– Digitalni geodetsko topografski načrt – se dopolni in reambulira;
– Digitalni katastrski načrt;
– Digitalni orto foto posnetek.
Pred pripravo predloga OLN se izdelajo posebne strokovne podlage o stanju ustvarjenih razmer in naravnih lastnosti, ki vplivajo na določitev prostorskih ureditev na tem območju. Izdelana bo zasnova prometne ureditve (priključek na regionalno cesto z ureditvijo pločnikov, javne razsvetljave ter avtobusnih postajališč.
 
5. Roki izdelave OLN
– izvedba prve prostorske konference,
– župan sprejme program priprave 9 dni po izvedeni prostorski konferenci,
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic,
– po potrditvi strokovnih podlag s strani strokovne službe občine ter na podlagi pridobljenih smernic izdelovalec pripravi predlog lokacijskega načrta,
– izvede se druga prostorska konferenca,
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN,
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se OLN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava,
– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve 30 dni po prejetju stališč do pripomb,
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve,
– pozove se nosilce urejanja prostora, da dajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni,
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj,
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN občinskemu svetu v sprejem,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
 
6. Obveznosti financiranja priprave OLN
Sredstva za pripravo OLN se zagotovijo iz proračuna Občine Črnomelj ter s sofinanciranjam podjetij TRGOBOMIJAL d.o.o., Ručetna vas 22, Črnomelj in MIZARSTVO »ROM« Jože Rom s.p., Ručetna vas 19, Črnomelj.
Št. 35004/132/2004
Črnomelj, dne 24. maja 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost