Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2920. Tarifa Zavoda IPF za kabelsko retransmisijo fonogramov, stran 8136.

Svet Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF) je na seji dne 27. 5. 2004 na podlagi prvega odstavka 157. clena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Uradni list RS, št. 21/95, 9/01, 30/01 in 43/04), v skladu s tretjim, cetrtim in petim odstavkom 156. clena ZASP ter v skladu s 14. in 59. členom Statuta Zavoda IPF sprejel naslednjo
T A R I F O Z A V O D A I P F
za kabelsko retransmisijo fonogramov
1. člen
Ta tarifa določa višino primernega nadomestila (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) za javno kabelsko retransmisijo fonogramov oziroma načine za ugotavljanje višine in odmero nadomestila.
Uporabnik lahko sam izbere enega od načinov za odmero nadomestila iz 3. člena te tarife. Če tega ne stori, se za določanju osnove za odmero uporabi določanje višine nadomestila od bruto prometa iz 3. člena te tarife.
Nadomestila se plačujejo v obliki mesečnih akontacij, račun pa se izdaja enkrat letno.
Ta tarifa se ne uporablja, kolikor so sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji uporabnikov; v takih primerih se uporabljajo nadomestila, dogovorjena v skupnih sporazumih.
2. člen
Če se ugotovi, da podatki za odmero nadomestila ne ustrezajo dejanskemu stanju ali so neresnični, lahko Zavod IPF od uporabnika zahteva predložitev resničnih ali dejanskih podatkov za odmero nadomestila ali pa uporabniku odmeri nadomestilo na podlagi njemu dostopnih podatkov oziroma po svoji oceni.
Če nastopijo okoliščine iz prejšnjega odstavka v primeru javnega oddajanja, uporabnik izgubi možnost do samostojne izbire načina za določitev osnove ter odmero nadomestila.
Pri določanju parametrov za odmero nadomestila za kabelsko retransmisijo, ki se nanašajo na doseg in poslušanost oziroma gledanost, se uporabljajo podatki Sveta za radiodifuzijo RS ali drugih institucij, ter podatki iz objavljenih medijskih raziskav, ki jih opravljajo profesionalne institucije. Vir podatkov izbere Zavod IPF.
3. člen
Pri določanju višine nadomestila lahko uporabnik izbira med naslednjimi načini:
(1) Od bruto prometa, v preteklem letu, ustvarjenega z retransmisijo posameznega programa, skupaj s sredstvi, pridobljenimi za retransmisijo, se odšteje vsota, ki ustreza proporcionalnemu deležu govornega dela programa. Nato se od dobljenega zneska za posamezen program prizna še zmanjšanje osnove:
a) za programe, v katerih govorni delež predstavlja najmanj 30% vsega programa ali program s svojim signalom pokrije območje, na katerem živi manj kot 70.000 prebivalcev ali pa gre za program posebnega pomena – za 20%;
b) za druge programe – za 15%.
Od dobljene osnove se odmeri nadomestilo v višini 6%, pri čemer predstavlja mesecno nadomestilo dvanajstino tega zneska.
Če ena organizacija oddaja več programov, se celoten bruto promet sredstev, ustvarjenih z javnim oddajanjem ali pridobljenih za javno oddajanje, proporcionalno razdeli med posamezne programe glede na časovno trajanje njihovega oddajanja v odnosu do drugih programov iste organizacije;
ali
(2) Nadomestilo v višini 40 SIT mesečno za vsak uporabniški kabelski priključek;
ali
(3) Variabilni del mesečnega nadomestila, ki predstavlja eno dvanajstino od 2% bruto prihodkov organizacije za javno oddajanje v preteklem koledarskem letu, in fiksni del mesečnega nadomestila za vsak posamezen program, ki se določi po številu prebivalcev, ki živijo na območju, katerega pokriva program s svojim signalom (potencialni avditorij):
-----------------------------------------------------------
Število prebivalcev         Fiksni del nadomestila
-----------------------------------------------------------
do 150.000                   100.000 SIT
od 150.001 do 299.999              240.000 SIT
od 300.000 do 399.999              380.000 SIT
od 400.000 do 499.999              500.000 SIT
od 500.000 do 999.999              800.000 SIT
od 1,000.000 do 1,499.000           1,000.000 SIT
nad 1,500.000                 1,500.000 SIT
-----------------------------------------------------------
4. člen
Ta tarifa se začne uporabljati 27. maja 2004.
Ta tarifa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. maja 2004.
Predsednik
Sveta Zavoda IPF
Goran Lisica l. r.

AAA Zlata odličnost