Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2913. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij, stran 8105.

Na podlagi drugega odstavka 68. in prvega odstavka 126. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00 – popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) in v zvezi s Pravilnikom o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij
1. člen
V naslovu Odredbe za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (Uradni list RS, št. 104/01) se beseda »Odredba« nadomesti z besedo »Pravilnik«. V celotnem besedilu se beseda »odredba« v vseh sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 1. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Komisije 94/2/ES z dne 21. januarja 1994 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (UL L št. 45 z dne 17. 2. 1994, str. 1) in njene spremembe določene z Direktivo Komisije 2003/66/ES z dne 3. julija 2003 o spremembi Direktive 94/2/ES o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (UL L št. 170 z dne 9. 7. 2003, str. 10).«
3. člen
Doda se nov, 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo pomen, kot je določen v Pravilniku o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01).«
4. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Gradiva, s katerimi se hladilne naprave kupcu ponujajo na način iz 9. člena Pravilnika o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01), morajo vsebovati podatke iz Priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika.«
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki, ki jih zahteva ta pravilnik, morajo biti izmerjeni v skladu s standardom EN 153 oziroma z drugimi harmoniziranimi standardi iz seznama standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti hladilnih naprav z zahtevami tega pravilnika. Seznam teh standardov objavi minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom, pristojnim za trg v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Podatki na nalepkah in na podatkovnih karticah, ki se nanašajo na hrup, morajo biti izmerjeni v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01).«
6. člen
Za 6. členom se doda novo IV.a poglavje, ki se glasi:
»IV.a INŠPEKCIJSKI NADZOR
6.a člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.«
7. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Model nalepke 1.1. določen v Prilogi I velja do 1. januarja 2005 in se po tem datumu ne sme več uporabljati.«
8. člen
V Prilogi I se model nalepke 1.2. nadomesti z naslednjim modelom:
Za risbo pod podnaslovom "Dimenzijske zahteve za nalepko" se dodajo naslednje besedilo in ilustraciji:
»Indikacijska črka za aparate razredov A+ in A++ mora biti v skladu z naslednjima ilustracijama in se nahaja na istem mestu kot indikator A za aparate razreda A.
9. člen
V Prilogi II se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. Razred energijske učinkovitosti modela, kot je določen v Prilogi V in izražen z napisom 'Razred energijske učinkovitosti, na lestvici od A++ (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije)'. Če je ta informacija podana v preglednici, se to lahko izrazi z drugimi sredstvi, pod pogojem, da je jasno, da je obseg lestvice od A++ (manjša poraba energije) do G (večja poraba energije).«
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. Uporabno prostornino prostora za shranjevanje zamrznjene hrane ter prostora za ohlajevanje, če ta obstaja, v skladu s standardi, navedenimi v 6. členu – razen za aparate razredov 1, 2 in 3. Za aparate razreda 3 je to velikost 'prostora za led'.«
Doda se nova 15. točka, ki se glasi:
»15. Navedbo, da je aparat namenjen za vgradnjo, če gre za takšen model aparata.«
10. člen
V Prilogi V se za napovednim stavkom dodajo naslednji podnaslovi, besedilo in preglednice:
»1. DEL: Določitev razredov energijske učinkovitosti A+ in A++:
Aparat se razvrsti v razred A+ ali A++, če je koeficient energijske učinkovitosti alfa (Iα) v mejah, določenih v Preglednici 1.
Če aparat ni razvrščen v razred A++ ali A+, se ga razvrsti v skladu s podpoglavjem '2. DEL'.
 
2. DEL: Določitev razredov od A do G«
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-52/2004
Ljubljana, dne 26. maja 2004.
EVA 2004-2511-0006
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor
in energijo

AAA Zlata odličnost