Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2912. Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe, stran 8095.

Na podlagi 181. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 9. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa postopke za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad varnostjo plovbe, preprečevanjem onesnaženja morja in delovnimi pogoji članov posadke na ladji.
(2) Ta pravilnik vsebinsko povzema direktive Sveta ES o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe, št. 95/21/ES, 98/25/ES, 98/42/ES, 1999/97/ES, 2001/106/ES in 2002/84/ES.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. "konvencije" pomeni:
– Mednarodno konvencijo o tovornih črtah, 1966,
– Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (v nadaljnjem besedilu: konvencija SOLAS),
– Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973 in s tem v zvezi Protokol iz leta 1978, (v nadaljnjem besedilu: konvencija Marpol),
– Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko straženje pomorščakov, 1978 (v nadaljnjem besedilu: konvencija STCW),
– Konvencijo o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju, 1972,
– Mednarodno konvencijo o izmeritvi ladij, 1969,
– Konvencijo št. 147 o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976,
– Mednarodno konvencijo o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1992,
skupaj z veljavnimi protokoli in spremembami teh konvencij ter obveznimi kodeksi;
2. "MOU" pomeni Memorandum o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, ki je bil podpisan v Parizu 26. januarja 1982, s spremembami;
3. "Komisija" pomeni Komisijo Evropskih skupnosti;
4. "ladja" pomeni katerokoli morsko plovilo, za katero velja ena ali več konvencij, ki ne pluje pod zastavo Republike Slovenije;
5. "plavajoča naprava" pomeni pritrjeno ali plavajočo ploščad, postroj ali napravo, ki deluje na morskem dnu ali podzemlju Republike Slovenije;
6. "inšpekcijski pregled" pomeni inšpekcijski pregled na ladji z namenom preverjanja veljavnosti ladijskih spričeval in drugih dokumentov, stanja ladje, njene opreme in posadke ter življenjskih razmer in delovnih pogojev posadke;
7. "podrobnejši inšpekcijski pregled" pomeni inšpekcijski pregled, pri katerem je opravljen temeljit pregled celotne ali dela ladje, njene opreme in posadke, glede na okoliščine, določene v tretjem odstavku 5. člena tega pravilnika, ter zajema ladijsko konstrukcijo, opremo, število članov ladijske posadke, življenjske razmere in delovne pogoje in skladnost z operativnimi postopki na ladji;
8. "razširjeni inšpekcijski pregled" pomeni inšpekcijski pregled, določen v 6. členu tega pravilnika;
9. "zadržanje ladje" pomeni, da je ladji uradno prepovedano izplutje iz pristanišča, ker je zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti ladja nesposobna za plovbo;
10. "prepoved opravljanja trgovskih operacij" pomeni uradno prepoved ladji, da nadaljuje ravnanje s tovorom zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti, ki bi, posamično ali skupaj, predstavljale nevarnost za ladjo ali življenje ljudi na njej.
3. člen
(področje uporabe)
(1) Ta pravilnik se uporablja za vsako ladjo in njeno posadko, ki pristaja v pristaniščih Republike Slovenije ali na plavajočih napravah, ali je zasidrana pred takšnim pristaniščem ali takšno plavajočo napravo.
(2) Za ladje z bruto tonažo manj kot 500 pomorski inšpektor uporablja ustrezna določila konvencij. V delu, v katerem določbe konvencij za takšne ladje ne veljajo, ukrepa na način, da zagotovi, da takšne ladje ne predstavljajo očitne grožnje za varnost, zdravje ali okolje. Pri zagotavljanju teh ukrepov pomorski inšpektor ravna po Prilogi 1, MOU.
(3) Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda ladje, ki pluje pod zastavo države, ki ni podpisnica konvencije, pomorski inšpektor ravna tako, da takšna ladja in njena posadka ni deležna ugodnejše obravnave kot ladja, ki pluje pod zastavo države, ki je podpisnica konvencije.
(4) Določbe tega pravilnika ne veljajo za ribiške ladje, vojaške ladje, vojaške pomožne ladje, lesene ladje enostavne gradnje, javne ladje, ki se uporabljajo v negospodarske namene in plovila, ki se uporabljajo izključno za šport in razvedrilo.
4. člen
(naloge pomorskih inšpektorjev)
(1) Celotno število inšpekcijskih pregledov ladij iz drugega in tretjega odstavka tega člena in 6. člena tega pravilnika, ki jih vsako leto opravi pomorska inšpekcija, mora znašati najmanj 25% povprečnega letnega števila posameznih ladij, ki vplujejo v pristanišča Republike Slovenije, izračunanega na podlagi zadnjih treh koledarskih let, za katera so na voljo statistični podatki.
(2) Pomorska inšpekcija mora, ob upoštevanju določb 7. člena tega pravilnika, zagotoviti da se v skladu s 5. členom tega pravilnika opravi inšpekcijski pregled vsake ladje, za katero ni predpisan razširjeni inšpekcijski pregled, s ciljnim faktorjem nad 50 po informacijskem sistemu Sirenac, pod pogojem, da je pretekel najmanj en mesec od zadnjega inšpekcijskega pregleda, izvedenega v pristanišču z območja MOU.
(3) Pri izbiranju drugih ladij za inšpekcijski pregled mora pomorska inšpekcija izbirati ladje po naslednjem prednostnem vrstnem redu:
– najprej ladje, ki so navedene v I. delu Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika, ne glede na njihov ciljni faktor,
– nato ladje, navedene v II. delu Priloge I, izbrane po padajočem vrstnem redu, ki je odvisen od prednostnega vrstnega reda, ki izhaja iz vrednosti ciljnega faktorja, objavljenega v informacijskem sistemu Sirenac.
(4) Pomorska inšpekcija praviloma ne izvaja inšpekcijskega pregleda ladij, ki jih je pregledala katerakoli država članica Evropske unije v zadnjih šestih mesecih, pod pogojem da:
– ladja ni navedena v Prilogi I,
– pri zadnjem inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti,
– ni utemeljenih razlogov za izvedbo inšpekcijskega pregleda in
– ladja ni zajeta v drugem odstavku tega člena.
5. člen
(postopek inšpekcijskega pregleda)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda mora pomorski inšpektor:
a) v primernem obsegu preveriti spričevala in dokumente, navedene v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika;
b) se prepričati o celotnem stanju ladje, vključno s strojnico in bivalnimi prostori ter higienskimi razmerami na ladji.
(2) Poleg listin navedenih v Prilogi II, lahko pomorski inšpektor pregleda vsa ostala ustrezna spričevala in dokumente, ki se morajo skladno s konvencijami nahajati na ladji.
(3) Če po opravljenem inšpekcijskem pregledu iz prvega in drugega odstavka tega člena obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da stanje ladje ali njene opreme ali posadka ladje ne ustrezajo zahtevam konvencij, pomorski inšpektor opravi podrobnejši inšpekcijski pregled, vključno z nadaljnjim preverjanjem izpolnjevanja operativnih zahtev na ladji.
(4) Utemeljeni razlogi obstajajo, če pomorski inšpektor najde pomanjkljivosti na ladji, ki po njegovem strokovnem mnenju upravičujejo podrobnejši inšpekcijski pregled ladje, njene opreme ali posadke.
(5) Primeri utemeljenih razlogov so navedeni v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
(6) Prav tako je treba upoštevati ustrezne postopke in navodila za pregled ladij, navedene v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(obvezni razširjeni inšpekcijski pregled nekaterih ladij)
(1) Na ladji, ki spada v eno od kategorij v A) delu Priloge V, ki je sestavni del tega pravilnika, se lahko opravi razširjeni inšpekcijski pregled, če je preteklo 12 mesecev od zadnjega razširjenega inšpekcijskega pregleda, opravljenega v pristanišču države podpisnice MOU.
(2) Če je ladja izbrana za pregled v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika, se na takšni ladji opravi razširjeni inšpekcijski pregled. Inšpekcijski pregled v skladu s 5. členom tega pravilnika se lahko opravi tudi med dvema razširjenima inšpekcijskima pregledoma.
(3) Ladjar ali poveljnik ladje, za katero velja prvi odstavek tega člena, mora javiti vse podatke, navedene v B) delu Priloge V, pomorski inšpekciji v pristanišču, v katerega ladja pripluje po 12 mesecih od zadnjega razširjenega inšpekcijskega pregleda. Ti podatki se predložijo najmanj tri dni pred pričakovanim vplutjem v pristanišče ali pred zapustitvijo prejšnjega pristanišča, če se pričakuje, da bo vožnja trajala manj kot tri dni.
(4) Na vsaki ladji, ki ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, mora biti opravljen razširjen inšpekcijski pregled v namembnem pristanišču.
(5) Pomorska inšpekcija, ob upoštevanju določb 7. člena tega pravilnika, zagotovi, da se na ladjah iz tretjega in četrtega odstavka tega člena opravi razširjeni inšpekcijski pregled v prvem pristanišču, v katerega pripluje po 12 mesecih od zadnjega razširjenega inšpekcijskega pregleda, če ima ladja ciljni faktor 7 ali več.
(6) Razširjeni inšpekcijski pregled se opravi v skladu s postopki, določenimi v C) delu Priloge V.
7. člen
(postopek v primerih, ko nekaterih ladij ni mogoče pregledati)
(1) V primerih, ko pomorska inšpekcija iz operativnih razlogov ne more opraviti inšpekcijskega pregleda ladje s ciljnim faktorjem nad 50, iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika ali obveznega razširjenega inšpekcijskega pregleda iz petega odstavka 6. člena tega pravilnika, mora takoj obvestiti sistem Sirenac, da tak pregled ni bil opravljen.
(2) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo primere iz prejšnjega odstavka na vsakih šest mesecev sporoči Komisiji, skupaj z razlogi, zakaj ladje niso bile pregledane.
(3) V posameznem koledarskem letu neopravljeni inšpekcijski pregledi iz prvega odstavka tega člena ne smejo presegati 5% povprečnega letnega števila posameznih ladij iz prvega odstavka tega člena, primernih za inšpekcijski pregled, ki vplujejo v pristanišča Republike Slovenije, izračunanega na podlagi zadnjih treh koledarskih let, za katera so na voljo statistični podatki.
(4) Ladje iz prvega odstavka tega člena, ki niso bile pregledane v drugi državi članici Evropske unije, morajo biti pregledane v skladu z drugim odstavkoma 4. člena tega pravilnika ali z obveznim razširjenim inšpekcijskem pregledom v skladu s petim odstavkom 6. člena tega pravilnika, odvisno od primera, v pristanišču Republike Slovenije, če je pristanišče Republike Slovenije prvo naslednje pristanišče, v katerega te ladje vplujejo.
8. člen
(ukrepi prepovedi vplutja nekaterih ladij)
(1) Pomorska inšpekcija ladji, ki spada v eno od kategorij iz A) dela Priloge X, ki je sestavni del tega pravilnika, prepove vplutje v pristanišča Republike Slovenije, razen v primerih, navedenih v devetem odstavku 12. člena tega pravilnika, če ladja:
bodisi
– pluje pod zastavo države, navedene na črnem seznamu, objavljenem v letnem poročilu MOU, in
– je bila zadržana več kot dvakrat v zadnjih 24 mesecih v pristaniščih držav podpisnic MOU,
ali
– pluje pod zastavo države, navedene na črnem seznamu, objavljenem v letnem poročilu MOU, kot države z »izredno velikim tveganjem« ali »velikim tveganjem«, in
– je bila zadržana več kot enkrat v zadnjih 36 mesecih v pristaniščih držav podpisnic MOU.
(2) Prepoved vplutja se izreče takoj, ko dobi ladja dovoljenje za izplutje iz pristanišča, v katerem je bila drugič ali tretjič zadržana, odvisno od primera.
(3) Za izvajanje prvega in drugega odstavka tega člena pomorska inšpekcija ravna v skladu s postopki, določenimi v B) delu Priloge X, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(poročilo poveljniku o inšpekcijskem pregledu)
Po zaključku inšpekcijskega pregleda, podrobnejšega inšpekcijskega pregleda ali razširjenega inšpekcijskega pregleda pomorski inšpektor sestavi zapisnik v skladu s Prilogo VIII, ki je sestavni del tega pravilnika. Kopijo inšpekcijskega zapisnika izroči poveljniku ladje.
10. člen
(odprava pomanjkljivosti in zadržanje ladje)
(1) Ladjar mora vse pomanjkljivosti, ki so bile potrjene ali ugotovljene z inšpekcijskim pregledom, opravljenim v skladu z drugim in tretjim odstavkom 4. člena in 6. členom tega pravilnika, odpraviti v skladu s konvencijami.
(2) V primeru pomanjkljivosti, ki očitno ogrožajo varnost, zdravje ali okolje, pomorski inšpektor ladjo zadrži ali prepove opravljanje trgovskih operacij, med katerimi so bile odkrite pomanjkljivosti. Odločba o zadržanju ladje ali prepovedi opravljanja trgovskih operacij ne sme biti preklicana, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti ali okoliščine, ki so bile razlog za prepoved, in dokler pomorski inšpektor ne ugotovi, da ladja lahko nadaljuje plovbo ali nadaljuje s prekinjenimi operacijami, ne da bi bili ogroženi varnost in zdravje potnikov ali posadke ali varnost drugih ladij, in da ne obstaja nevarnost onesnaženja morskega okolja.
(3) Pomorski inšpektor pri strokovni presoji o tem, ali naj ladjo zadrži ali ne, uporabi merila, določena v Prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika. Ladjo zadrži, če ni opremljena z delujočim sistemom zapisovanja podatkov o potovanju, kadar je uporaba tega sistema obvezna v skladu s Prilogo XI, ki je sestavni del tega pravilnika. Če teh pomanjkljivosti ni mogoče hitro odpraviti v pristaniščih Republike Slovenije, lahko pomorski inšpektor dovoli taki ladji, da nadaljuje plovbo do najbližjega primernega pristanišča, kjer bo ta napaka hitro odpravljena, ali pa naloži, da se pomanjkljivost odpravi v roku največ 30 dni. V teh primerih se uporabijo postopki, določeni v 12. členu tega pravilnika.
(4) V izrednih razmerah, ko je celotno stanje ladje očitno podstandardno, lahko pomorski inšpektor začasno prekine inšpekcijski pregled ladje, dokler odgovorni za stanje ladje ne sprejmejo ukrepov, potrebnih za izpolnitev ustreznih zahtev konvencij.
(5) V primeru, da je na podlagi ugotovitev inšpekcijskih pregledov iz drugega in tretjega odstavka 4. člena in 6. člena tega pravilnika ladjo potrebno zadržati, pomorski inšpektor takoj pisno obvesti in posreduje inšpekcijski zapisnik pristojnemu organu države, pod zastavo katere ima ladja pravico pluti (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ države zastave), ali kadar to ni mogoče, konzulu, ali, v njegovi odsotnosti, najbližjemu diplomatskemu predstavniku države zastave, o vseh okoliščinah, ki so bile razlog za zadržanje ladje. Poleg tega, ko je to potrebno, obvesti pomorski inšpektor tudi pooblaščeni klasifikacijski zavod, ki je v imenu države zastave ladji izdal spričevalo o klasi ali druga spričevala, v skladu z mednarodnimi konvencijami.
(6) Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda si mora pomorski inšpektor prizadevati, da se izogne neupravičenemu zadržanju ali zamudi ladje.
11. člen
(postopek v primeru, če ni ISM spričeval)
(1) Če se pri inšpekcijskem pregledu ugotovi, da ladja nima spričevala o skladnosti ali spričevala o varnem upravljanju ladij, izdanega v skladu z Mednarodnim kodeksom ravnanja za varno upravljanje ladij in za preprečevanje onesnaževanja (v nadaljnjem besedilu: ISM kodeks), pomorski inšpektor ladjo zadrži.
(2) Ne glede na manjkajoča spričevala iz prejšnjega odstavka lahko pomorski inšpektor, če med inšpekcijskim pregledom ne ugotovi nobenih drugih pomanjkljivosti, zaradi katerih bi bilo zadržanje ladje upravičeno, ne odredi zadržanja ladje, da se prepreči prezasedenost pristanišča. Kadar je sprejeta taka odločitev pomorski inšpektor o tem nemudoma obvesti pristojne organe drugih držav članic Evropske unije.
(3) Pomorska inšpekcija sprejme potrebne ukrepe, da zagotovi, da se vsem ladjam, ki so imele dovoljenje za izplutje iz pristanišča v okoliščinah iz prejšnjega odstavka, prepove vplutje v katerokoli pristanišče države članice Evropske unije, razen v primerih, navedenih v devetem odstavku 12. člena tega pravilnika, dokler lastnik ali ladjar ladje ne dokaže pomorski inšpekciji, ki je ladjo zadržala, da ima ladja veljavna spričevala, izdana v skladu z ISM kodeksom. Kadar so na ladji ugotovljene pomanjkljivosti iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika in jih ni mogoče odpraviti v pristaniščih Republike Slovenije, se smiselno ravna v skladu z 12. členom tega pravilnika.
12. člen
(spremljanje inšpekcijskih pregledov in zadržanj ladij)
(1) Kadar pomanjkljivosti, zaradi katerih je bila ladja zadržana po drugem odstavku 10. člena tega pravilnika, ni mogoče odpraviti v pristanišču, kjer se je opravil inšpekcijski pregled, pomorski inšpektor dovoli ladji, da nadaljuje pot do najbližje primerne ladjedelnice, ki jo izberejo poveljnik in pristojni organi, pod pogoji, ki jih odredi pristojni organ države zastave in s katerimi soglaša pomorski inšpektor. Ti pogoji morajo zagotoviti, da lahko ladja nadaljuje pot, ne da bi ogrožala varnost in zdravje potnikov ali posadke, pomenila nevarnost za druge ladje ali onesnaževala morsko okolje.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka pomorski inšpektor obvesti pristojni organ države, v kateri je izbrana ladjedelnica, osebe iz petega odstavka 10. člena tega pravilnika in po potrebi tudi druge pristojne organe o vseh pogojih potovanja.
(3) Obveščanje iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu s Prilogo 2, MOU.
(4) Če prejme takšno obvestilo Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ali pomorska inšpekcija, o sprejetih ukrepih obvesti organ, ki je poslal obvestilo.
(5) Pomorska inšpekcija sprejme ukrepe, s katerimi se zagotovi, da se ladjam iz prvega odstavka tega člena, ki nadaljujejo plovbo:
– ne da bi izpolnile pogoje, ki jih je odredila pomorska inšpekcija na podlagi opravljenega inšpekcijskega pregleda; ali
– zavračajo izpolnitev veljavnih zahtev konvencij, tako da ne odplujejo v izbrano ladjedelnico;
prepove vplutje v katerokoli pristanišče države članice Evropske unije, dokler lastnik ali ladjar ladje ne priskrbi dokaze, ki prepričajo pomorsko inšpekcijo, ki je ugotovila, da ima ladja pomanjkljivosti, da ta popolnoma izpolnjuje vse veljavne zahteve konvencij.
(6) V primerih iz prve alinee petega odstavka tega člena, ko pomorska inšpekcija ugotovi, da ima ladja pomanjkljivosti, takoj opozori pristojne organe vseh drugih držav članic Evropske unije.
(7) V primerih iz druge alinee petega odstavka tega člena pomorska inšpekcija, če se ladjedelnica nahaja v Republiki Sloveniji, takoj opozori pristojne organe vseh drugih držav članic Evropske unije.
(8) Pred prepovedjo vplutja se lahko pomorska inšpekcija posvetuje s pristojnim organom države zastave ladje.
(9) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko dovoli vplutje v pristanišče Republike Slovenije v primeru višje sile ali zelo pomembnih varnostnih razlogov ali da zmanjša ali omili nevarnost onesnaženja ali da se odpravijo pomanjkljivosti, pod pogojem, da je lastnik, ladjar ali poveljnik ladje izvedel ustrezne ukrepe za zagotovitev varnega vplutja, ki jih pomorska inšpekcija sprejme kot zadostne.
13. člen
(posebna zahteva za pomorske inšpektorje)
Pomorski inšpektorji ne smejo imeti nobenega poslovnega interesa bodisi v pristanišču inšpekcijskega pregleda bodisi na ladjah, ki jih pregledujejo, niti smejo biti zaposleni ali opravljati delo pri klasifikacijskih zavodih, ki izdajajo predpisana spričevala ali opravljajo tehnične preglede, potrebne za izdajo teh spričeval ladjam.
14. člen
(poročila pilotov in upravljalcev pristanišč)
(1) Piloti, ki pilotirajo ladje med vplutjem v ali izplutjem iz pristanišča Republike Slovenije, morajo takoj na ustrezen način obvestiti pomorsko inšpekcijo, če med opravljanjem pilotaže zvedo, da ima ladja pomanjkljivosti, ki lahko ogrožajo varno plovbo ladje, ali lahko onesnažijo morsko okolje.
(2) Če upravljalec pristanišča pri opravljanju svojega dela zve, da ima ladja v njegovem pristanišču pomanjkljivosti, ki lahko ogrožajo varnost ladje ali lahko onesnažijo morsko okolje, mora o tem takoj obvestiti pomorsko inšpekcijo.
15. člen
(sodelovanje)
(1) Upravljalci pristanišč in pomorski agenti morajo dati pomorski inšpekciji na razpolago vse pomembne podatke o ladjah, ki vplujejo v pristanišča Republike Slovenije.
(2) Pomorska inšpekcija izmenjuje podatke in sodeluje s pristojnimi pomorsko inšpekcijskimi organi drugih držav članic Evropske unije, Komisijo in informacijskim sistemom Sirenac, ustanovljenim v St. Malo-ju, Francija.
(3) Za opravljanje inšpekcijskih pregledov iz drugega in tretjega odstavka 4. člena in 6. člena tega pravilnika pomorski inšpektorji pregledajo javne in zasebne baze podatkov o inšpekcijskih pregledih ladij, ki so dostopne prek informacijskega sistema Equasis.
(4) Podatki iz drugega in tretjega odstavka tega člena so tisti, ki so opredeljeni v Prilogi 4, MOU in tisti, ki so predpisani v 16. členu tega pravilnika.
16. člen
(objava podatkov)
(1) Pomorska inšpekcija mora vsaj enkrat na mesec objaviti podatke, navedene v I. delu Priloge VII, ki je sestavni del tega pravilnika, o ladjah, ki so bile zadržane, ali jim je bilo prepovedano vplutje v pristanišča Republike Slovenije v prejšnjem mesecu.
(2) Podatki, navedeni v I. in II. delu Priloge VII, ter podatki o spremembah, začasnih ukinitvah in preklicih spričeval o klasi ladij, ki jih morajo pooblaščeni klasifikacijski zavodi posredovati pomorskim inšpektorjem so na voljo v sistemu Sirenac. Objavijo se v okviru informacijskega sistema Equasis v čim krajšem času po zaključku inšpekcijskega pregleda ali odpravi zadržanja ladje.
17. člen
(podatki, potrebni za spremljanje izvajanja)
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo predloži Komisiji podatke, navedene v Prilogi IX, ki je sestavni del tega pravilnika, v presledkih, določenih v navedeni prilogi.
18. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-1/2004/8-0601
Ljubljana, dne 18. maja 2004.
EVA 2004-2411-0023
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet
  PRILOGA I

  LADJE, KI PRIDEJO V POŠTEV ZA PREDNOSTNI INŠPEKCIJSKI PREGLED
  (drugi in tretji odstavek 4. člena tega pravilnika)

  I. Prednostni faktorji
  Ne glede na vrednost ciljnega faktorja imajo absolutno prednost pri
inšpekcijskem pregledu:
  1. Ladje, za katere so piloti ali upravljalci pristanišč sporočili, da
imajo pomanjkljivosti, ki lahko ogrožajo njihovo varno plovbo (14. člen tega
pravilnika).
  2. Ladje, ki ne izpolnjujejo zahtev določenih v direktivi 2002/59/ES.
  3. Ladje, o katerih so poročale ali poslale uradno obvestilo druge države
članice Evropske unije.
  4. Ladje, o katerih je poročal ali vložil pritožbo poveljnik ladje, član
posadke ali katerakoli druga oseba ali organizacija, ki ima upravičen interes
za varno delovanje ladje, življenjskih in delovnih razmer na ladji ali
preprečevanje onesnaževanja, razen če pomorski inšpektor meni, da je poročilo
ali pritožba nedvomno neutemeljena; identiteta osebe, ki vloži poročilo ali
pritožbo, se ne sme razkriti poveljniku ali lastniku ladje.
  5. Ladje, ki so:
  – bile udeležene pri trčenju ali so nasedle na poti v pristanišče,
  – bile obtožene domnevne kršitve določb o izpuščanju škodljivih snovi ali
odpadnih voda,
  – napačno ali nevarno manevrirale, pri čemer niso upoštevale shem ločene
plovbe, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (v nadaljnjem
besedilu: IMO), ali varne navigacijske prakse in postopkov, ali
  – bile upravljane na način, ki je nevaren za ljudi, premoženje ali okolje.
  6. Ladje, katerim je bilo v preteklih šestih mesecih iz varnostnih razlogov
začasno ali trajno preklicano spričevalo o klasi.

  II. Skupni ciljni faktor
  Prednostni inšpekcijski pregled je potrebno opraviti na:
  1. Ladjah, ki vplujejo v pristanišče Evropske unije prvič ali po 12 ali več
mesecih odsotnosti. Pri tem pomorska inšpekcija upošteva tudi tiste
inšpekcijske preglede, ki so jih opravile članice MOU. Če ni ustreznih podatkov
za ta namen, se pomorski inšpektor opre na razpoložljive podatke v sistemu
Sirenac in pregleda tiste ladje, ki niso bile vpisane v Sirenacovo bazo
podatkov od njene uveljavitve dne 1. januarja 1993.
  2. Ladjah, ki jih v preteklih šestih mesecih ni pregledala nobena država
članica Evropske unije.
  3. Ladjah, katerih predpisana spričevala o ladijski konstrukciji in opremi,
izdana v skladu s konvencijami, in druga klasifikacijska spričevala so izdali
klasifikacijski zavodi, ki niso pooblaščeni v skladu s predpisi Evropskih
Skupnosti.
  4. Ladjah, ki plujejo pod zastavo države, ki je na črnem seznamu,
objavljenem v letnem poročilu MOU.
  5. Ladjah, ki jim je bilo dovoljeno zapustiti pristanišče države članice
Evropske unije pod določenimi pogoji, in sicer:
  (a) da odpravijo pomanjkljivosti pred izplutjem,
  (b) da odpravijo pomanjkljivosti v naslednjem pristanišču njihovega
postanka,
  (c) da odpravijo pomanjkljivosti v 14 dneh,
  (d) pod drugimi pogoji, ki so bili glede na pomanjkljivosti določeni.
  Če so v zvezi z ladjo bili sprejeti ukrepi in so bile vse pomanjkljivosti
odpravljene, se to upošteva.
  6. Ladjah, pri katerih so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri prejšnjem
inšpekcijskem pregledu, glede na število pomanjkljivosti.
  7. Ladjah, ki so bile zadržane v prejšnjem pristanišču.
  8. Ladjah, ki plujejo pod zastavo države, ki ni ratificirala vseh ustreznih
mednarodnih konvencij iz 2. člena tega pravilnika.
  9. Ladjah, katerim je izdal spričevala klasifikacijski zavod, ki ima
nadpovprečni odstotek zadržanj ladij.
  10. Ladjah iz kategorij, navedenih v A) delu Priloge V.
  11. Ladjah, ki so starejše od 13 let.
  Pri določanju prednostnega vrstnega reda za inšpekcijski pregled zgoraj
navedenih ladij pomorski inšpektor upošteva skupni ciljni faktor, prikazan v
informacijskem sistemu Sirenac, v skladu z razdelkom I, Priloge I, MOU. Višji
ciljni faktor pomeni večjo prednost pregleda. Skupni ciljni faktor je seštevek
ustreznih vrednosti ciljnih faktorjev, kot so določene v okviru MOU. Peta,
šesta in sedma točka se uporabijo samo za inšpekcijske preglede, opravljene v
zadnjih 12 mesecih. Skupni ciljni faktor ne sme biti manjši od seštevka
vrednosti, določenih za 3., 4., 8., 9., 10. in 11. točko.
  Vendar se za namen petega odstavka 6. člena tega pravilnika pri skupnem
ciljnem faktorju ne upošteva 10. točka.
  PRILOGA II

  SEZNAM SPRIČEVAL IN DOKUMENTOV
  (prvi odstavek 5. člena tega pravilnika)

  1. Mednarodno izmeritveno spričevalo (1969)
  2. – Spričevalo o varnosti potniške ladje,
  – Spričevalo o varnosti konstrukcije tovorne ladje,
  – Spričevalo o varnosti opreme na tovorni ladji,
  – Spričevalo o varnosti radijske postaje na tovorni ladji,
  – Spričevalo o oprostitvi, in po potrebi, seznam tovorov,
  – Spričevalo o varnosti tovorne ladje.
  3. Mednarodno spričevalo o sposobnosti za prevoz kapljivo utekočinjenih
plinov;
  – Spričevalo o sposobnosti za prevoz kapljivo utekočinjenih plinov.
  4. Mednarodno spričevalo o primernosti za prevoz nevarnih kemikalij v
razsutem stanju;
  – Spričevalo o sposobnosti za prevoz nevarnih kemikalij v razsutem stanju.
  5. Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaženja z oljem.
  6. Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja pri prevozu
nepakiranih škodljivih tekočih snovi.
  7. Mednarodno spričevalo o tovorni črti (1966);
  – Mednarodno spričevalo o oprostitvi tovornih črt.
  8. Knjiga o oljih, I. in II. del.
  9. Knjiga tovora.
  10. Listina o najmanjšem številu pomorščakov, potrebnih za varno plovbo.
  11. Pooblastila o nazivih, izdana v skladu s konvencijo STCW.
  12. Zdravniška spričevala, (Konvencija ILO št. 73 o zdravniškem pregledu
pomorščakov).
  13. Knjiga o stabilnosti.
  14. Kopija listine o skladnosti in spričevalo o varnem upravljanju,
izdanega v skladu z ISM kodeksom (konvencija SOLAS, poglavje IX).
  15. Spričevala o trdnosti ladje in strojnih naprav, ki jih izda
klasifikacijski zavod (zahtevajo se samo tedaj, kadar ladja ohrani klaso v
klasifikacijskem zavodu).
  16. Spričevalo o sposobnosti ladje za prevoz nevarnega tovora.
  17. Spričevalo o varnosti hitrega plovila in dovoljenje za upravljanje
hitrega plovila.
  18. Deklaracijo o nevarnem tovoru ali manifest ali podroben načrt tovora.
  19. Ladijski dnevnik z zapisi o opravljenih preizkusih in vajah ter dnevnik
o pregledih in vzdrževanju sredstev in naprav za reševanje.
  20. Spričevalo o varnosti ladij za posebne namene.
  21. Spričevalo o varnosti plavajoče naprave.
  22. Za oljne tankerje podatke o nadzoru izpusta zaoljenih vod in nadzornem
sistemu za zadnje potovanje ladje v balastu.
  23. Seznam razporeditve ob alarmu, protipožarni načrt, in na potniških
ladjah načrt ukrepov ob poškodbah ladje.
  24. Načrt ravnanja v primeru izlitja olja.
  25. Dokumentacija o opravljenih tehničnih pregledih (za ladje za razsuti
tovor in oljne tankerje).
  26. Zapisnike o predhodnih inšpekcijskih pregledih.
  27. Za ro-ro potniške ladje podatki o največjem razmerju faktorjev
pregrajevanja A/A.
  28. Spričevalo o sposobnosti ladje za prevoz žita.
  29. Priročnik za pričvrstitev tovora.
  30. Načrt ravnanja z odpadki in dnevnik ravnanja z odpadki.
  31. Na potniških ladjah dokumentacija za pomoč poveljniku pri odločanju.
  32. Za potniške ladje na linijskih progah načrt sodelovanja s službami
iskanja in reševanja (SAR).
  33. Za potniške ladje seznam operativnih omejitev.
  34. Priročnik za prevoz razsutega tovora.
  35. Načrt natovarjanja in raztovarjanja ladij, ki prevažajo razsuti tovor.
  36. Potrdilo o zavarovanju ali drugem finančnem jamstvu za odgovornost za
škodo, povzročeno zaradi onesnaženja z oljem (Mednarodna konvencija o civilni
odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1992).
  PRILOGA III

  UTEMELJENI RAZLOGI ZA PODROBNEJŠI INŠPEKCIJSKI PREGLED
  (peti odstavek 5. člena tega pravilnika)

  1. Ladje, določene v I. delu in odstavki II-3, II-4, II-5b, II-5c in II-8 v
II. delu Priloge I.
  2. Knjiga o oljih ni pravilno vodena.
  3. Pri pregledu ladijskih spričeval in drugih dokumentov so bile
ugotovljene netočnosti.
  4. Znaki, da člani posadke niso sposobni izpolnjevati predpisanih zahtev
glede sporazumevanja na ladji.
  5. Dokazi, da ravnanje s tovorom in druga opravila niso bila varno vodena,
ali v skladu z IMO navodili, na primer, vsebina kisika v napajalnem cevovodu
inertnega plina do tovornih tankov je nad predpisano maksimalno vrednostjo.
  6. Nezmožnost poveljnika oljnega tankerja, da pokaže podatke o nadzoru
izpusta zaoljenih vod in nadzornem sistemu za zadnje potovanje ladje v balastu.
  7. Odsotnost najnovejšega seznama razporeditve ob alarmu ali če člani
posadke ne poznajo svojih nalog v primeru požara ali nalogu za zapustitev
ladje.
  8. Oddajanje lažnih alarmov za nevarnost, ki jim ne sledijo ustrezni
postopki preklica.
  9. Odsotnost glavne opreme ali naprav, ki se zahtevajo v konvencijah.
  10. Zelo nehigienske razmere na ladji.
  11. Dokaz na podlagi inšpektorjevega splošnega vtisa in opazovanj, da
obstaja resno poslabšanje ali pomanjkljivosti trupa ali ladijske strukture, ki
lahko ogrožajo strukturo, neprepustnost ali vodotesnost ladje.
  12. Informacije ali dokazi, da poveljnik ladje ali posadka ne pozna
osnovnih postopkov na ladji glede varnosti ladij ali preprečevanja onesnaženja,
ali da se taki postopki niso izvajali.
  PRILOGA IV

  POSTOPKI ZA PREGLED LADIJ
  (šesti odstavek 5. člena tega pravilnika)

  1. Načela o najmanjšem številu pomorščakov, potrebnih za varno plovbo ladje
(IMO resolucija A.481 (XII) in njene priloge: Listina o najmanjšem številu
pomorščakov, potrebnih za varno plovbo (Priloga 1) in Navodila o uporabi načel
o najmanjšem številu pomorščakov (Priloga 2)).
  2. Določbe Mednarodnega pomorskega kodeksa o prevozu nevarnih tovorov.
  3. Publikacija Mednarodne organizacije dela (ILO) "Inšpekcijski pregled
delovnih pogojev na ladji: Navodila za postopek".
  4. Priloga I MOU "Postopki nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost
plovbe".
  PRILOGA V

  A) KATEGORIJE LADIJ, PREDVIDENIH ZA RAZŠIRJENI INŠPEKCIJSKI PREGLED
  (prvi odstavek 6. člena tega pravilnika)

  1. Ladje za prevoz plinov in ladje za prevoz kemikalij, starejše od 10 let,
šteto od datuma izgradnje, navedenega v spričevalih o varnosti ladje.
  2. Ladje za prevoz razsutega tovora, starejše od 12 let, šteto od datuma
izgradnje, navedenega v spričevalih o varnosti ladje.
  3. Oljni tankerji z bruto tonažo nad 3000 in starejši od 15 let, šteto od
datuma izgradnje, navedenega v spričevalih o varnosti ladje.
  4. Potniške ladje, starejše od 15 let, razen ro-ro potniških ladij in
hitrih potniških plovil, kot so v Pravilu X/1 Konvencije o varstvu človeškega
življenja na morju.

  B) PODATKI, KI JIH JE TREBA SPOROČITI POMORSKI INŠPEKCIJI
  (tretji odstavek 6. člena tega pravilnika)
  A) ime,
  B) zastava,
  C) identifikacijska številka IMO, če obstaja,
  D) nosilnost ladje,
  E) datum izgradnje ladje, naveden v spričevalih o varnosti ladje,
  F) za tankerje:
  F.a. oblika: enojni trup, enojni trup z ločenimi balastnimi tanki, dvojni
trup,
  F.b. stanje tovornih in balastnih tankov: polni, prazni, inertirani,
  F.c. prostornina in vrsta tovora,
  G) predvideni čas vplutja v namembno pristanišče,
  H) predvideno trajanje postanka,
  I) načrtovano ravnanje s tovorom v namembnem pristanišču (natovarjanje,
raztovarjanje, drugo),
  J) načrtovani tehnični pregledi klasifikacijskih zavodov in večja
vzdrževalna dela ter popravila, ki naj bi se izvajala v namembnem pristanišču.

  C) POSTOPKI V ZVEZI Z RAZŠIRJENIM INŠPEKCIJSKIM PREGLEDOM NEKATERIH
KATEGORIJ LADIJ
  (šesti odstavek 6. člena tega pravilnika)

  Ob upoštevanju izvedljivosti v praksi ali morebitnih omejitev v zvezi z
varnostjo oseb, ladje ali pristanišča, razširjeni inšpekcijski pregled obsega
vsaj točke, navedene v nadaljevanju. Pomorski inšpektorji se morajo zavedati,
da tak pregled lahko ogrozi varno izvajanje nekaterih postopkov na ladji, kot
je npr. ravnanje s tovorom, če operativni pregledi neposredno vplivajo na te
postopke.
  1. LADJE NA SPLOŠNO (kategorije v A) delu)
  – prekinitev energije in zagon generatorja v sili,
  – pregled zasilne razsvetljave,
  – delovanje zasilne požarne črpalke z dvema brizgalnima cevema,
priključenima na glavni požarni vod,
  – delovanje kalužnih črpalk,
  – zapiranje za vodo nepropustnih vrat,
  – spust enega rešilnega čolna v vodo,
  – preskus daljinsko zapornih ventilov, npr. na kotlih, prezračevalnih
napravah in črpalkah za gorivo,
  – preskus krmilnih naprav, vključno s pomožnimi krmilnimi napravami,
  – pregled zasilnega vira električne energije za radijske naprave,
  – pregled in v primernem obsegu preskus separatorja v strojnici.

  2. TANKERJI ZA PREVOZ PLINOV IN KEMIKALIJ
  Poleg točk, navedenih v oddelku 1 te priloge, spadajo v razširjeni
inšpekcijski pregled tankerjev za prevoz plinov in kemikalij še naslednje
točke:
  – nadzor tovornega tanka in varnostnih naprav v zvezi s temperaturo, tlakom
in merjenja globine praznega prostora,
  – naprave za analizo kisika in merjenje eksplozivnosti, vključno z njihovim
umerjanjem. Razpoložljivost naprav za ugotavljanje prisotnosti kemikalij (mehi)
z ustreznim številom primernih cevi za odkrivanje plina pri prevozu določenega
tovora,
  – opremo za primerno zaščito dihal in oči za vse osebe na ladji (če se
prevažajo tovori, navedeni v mednarodnem spričevalu o sposobnosti ali v
spričevalu o sposobnosti za prevoz tekočih kemikalij ali kapljivo tekočih
plinov, kar je primerno),
  – preveriti, če je tovor, ki se prevaža, naveden v mednarodnem spričevalu o
sposobnosti ali v spričevalu o sposobnosti za prevoz tekočih kemikalij ali
kapljivo tekočih plinov, kar je primerno,
  – stalne naprave za gašenje požarov na ladji, bodisi da gre za peno ali
suhe kemikalije ali drugo, odvisno od tovora, ki se prevaža.

  3. LADJE ZA PREVOZ RAZSUTEGA TOVORA
  Poleg točk, navedenih v oddelku 1 te priloge, spadajo v razširjeni
inšpekcijski pregled ladij za prevoz razsutega tovora še naslednje točke:
  – morebitna korozija temeljev krovnih strojev,
  – morebitna deformacija in/ali korozija pokrovov skladiščnih odprtin,
  – morebitne razpoke ali korozija na prečnih pregradah,
  – dostop do prostorov za tovor,
  – preveritev, če so na ladji naslednji dokumenti, njihov pregled in
potrditev, da jih je država zastave ali klasifikacijski zavod odobril:
  (1) poročila o tehničnih pregledih konstrukcije,
  (2) poročila o oceni stanja ladje,
  (3) poročila o merjenju debeline,
  (4) opisni dokument, naveden v Resoluciji IMO A.744(18).

  4. OLJNI TANKERJI
  Poleg točk, navedenih v oddelku 1 te priloge, spadajo v razširjen
inšpekcijski pregled oljnih tankerjev še naslednje točke:
  – stalen sistem za gašenje s peno,
  – gasilska oprema na splošno,
  – pregled protipožarnih loput v strojnici, črpalni postaji in bivalnih
prostorih,
  – nadzor pritiska inertnega plina in njegova vsebnost kisika,
  – balastni tanki: pregleda se vsaj en balastni tank v tovorni coni, najprej
skozi vstopno odprtino/dostop s krova in pozneje znotraj tanka, če pomorski
inšpektor najde utemeljen razlog za nadaljnji pregled,
  – preveritev, ali se na ladji nahajajo naslednji dokumenti, njihov pregled
in potrditev, da jih je država zastave ali klasifikacijski zavod odobril:
  (1) poročila o tehničnih pregledih konstrukcije,
  (2) poročila o oceni stanja ladje,
  (3) poročila o merjenju debeline,
  (4) opisni dokument, naveden v Resoluciji IMO A.744(18).

  5. POTNIŠKE LADJE, RAZEN RO-RO POTNIŠKIH LADIJ IN HITRIH POTNIŠKIH PLOVIL
  Poleg točk, navedenih v oddelku 1 te priloge, spadajo v razširjeni
inšpekcijski pregled potniških ladij še naslednje točke:
  – preskus protipožarnega in alarmnega sistema,
  – preskus pravilnega zapiranja požarnih vrat,
  – preskus sistema za obveščanje potnikov,
  – protipožarne vaje, pri katerih je treba prikazati najmanj vse komplete
gasilske opreme in pri katerih sodeluje del strežnega osebja,
  – prikaz, da so ključni člani posadke seznanjeni z načrtom ukrepov ob
poškodbah ladje.
  Če se zdi primerno, se lahko inšpekcijski pregled nadaljuje, medtem ko je
ladja na poti v pristanišče države članice Evropske unije ali iz njega, s
privolitvijo poveljnika ali ladjarja ladje. Pomorski inšpektorji ne smejo
ovirati plovbe ladje niti povzročati situacij, ki bi po oceni poveljnika lahko
ogrozile varnost potnikov, posadke in ladje.
  PRILOGA VI

  MERILA ZA ZADRŽANJE LADJE
  (tretji odstavek 10. člena tega pravilnika)

  Uvod
  Preden pomorski inšpektor odloči, ali pomanjkljivosti, ugotovljene pri
inšpekcijskem pregledu, upravičujejo zadržanje ladje, mora uporabiti merila,
navedena v oddelkih 1 in 2 spodaj.
  Oddelek 3 zajema primere pomanjkljivosti, ki že same po sebi upravičujejo
zadržanje ladje (glej tretji odstavek 10. člena tega pravilnika).
  Kadar je vzrok za zadržanje ladje posledica naključne poškodbe, ki jo je
utrpela ladja na svojem potovanju do pristanišča, se ladje ne zadrži, če:
  1. so ustrezno izpolnjene zahteve pravila I, člena 11.c konvencije SOLAS,
ki se nanašajo na obveščanje države zastave, pooblaščene osebe ali
klasifikacijskega zavoda, pooblaščenega za izdajo ustreznega spričevala;
  2. sta poveljnik ali lastnik ladje pred vplutjem v pristanišče predložila
pomorski inšpekciji podrobne podatke o okoliščinah, v katerih se je pripetila
nesreča, ter o pretrpeli škodi, kot tudi podatke o zahtevanem obveščanju države
zastave;
  3. ladja sprejme ustrezne ukrepe za odpravo posledic nesreče, s katerimi se
strinja pomorska inšpekcija; in
  4. se pomorski inšpektor prepriča, potem ko je bil uradno obveščen o
odpravi posledic nesreče, da so odpravljene pomanjkljivosti, ki so očitno
ogrožale varnost, zdravje ali okolje.

  1. Glavna merila
  Pri strokovni presoji o tem, ali naj ladjo zadrži ali ne, pomorski
inšpektor uporabi naslednja merila:
  Določitev časa:
  Ladje, ki niso varne za nadaljevanje plovbe, se zadrži pri prvem
inšpekcijskem pregledu, ne glede na to, koliko časa bodo ostale v pristanišču.
  Merilo:
  Ladjo se zadrži, če so ugotovljene pomanjkljivosti na njej dovolj resne, da
se mora pomorski inšpektor zaradi njih vrniti na ladjo, da se prepriča, ali so
bile odpravljene, preden ladja odpluje.
  Potreba, da se pomorski inšpektor vrne na ladjo, je opredeljena z resnostjo
pomanjkljivosti. To ne pomeni take obveznosti v vsakem primeru. Pomeni pa, da
bo pomorski inšpektor po možnosti s ponovnim obiskom ladje preveril, ali so
bile pomanjkljivosti odpravljene pred odhodom.

  2. Uporaba glavnih meril
  Kadar se pomorski inšpektor odloča, ali so pomanjkljivosti, ki jih je
ugotovil na ladji, dovolj resne, da je zaradi njih potrebno ladjo zadržati,
mora ugotoviti, ali:
  1. ima ladja ustrezne, veljavne listine;
  2. ima ladja posadko, kakor se zahteva v listini o najmanjšem številu
pomorščakov, potrebnih za varno plovbo.
  Med inšpekcijskim pregledom pomorski inšpektor oceni tudi, ali je ladja
in/ali posadka sposobna:
  3. varno pluti v naslednje pristanišče;
  4. varno ravnati s tovorom in ga prevažati ter nadzorovati stanje tovora
med naslednjo plovbo;
  5. varno upravljati strojnico med naslednjo plovbo;
  6. ohranjati primerno pogonsko moč in krmiljenje med naslednjo plovbo;
  7. učinkovito gasiti požare v kateremkoli delu ladje med naslednjo plovbo;
  8. hitro in varno zapustiti ladjo ter po potrebi izvesti reševanje med
naslednjo plovbo;
  9. preprečevati onesnaževanje okolja med naslednjo plovbo;
  10. ohranjati primerno stabilnost ladje med naslednjo plovbo;
  11. ohranjati primerno neprepustnost za vodo ladje med naslednjo plovbo;
  12. se sporazumevati v izrednih razmerah med naslednjo plovbo;
  13. zagotavljati varne in zdrave razmere na ladji med naslednjo plovbo;
  14. zagotoviti maksimum informacij v primeru nesreče.
  Če je, ob upoštevanju vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, rezultat
katerekoli ocene negativen, je treba resno razmisliti o zadržanju ladje. Tudi
kombinacija manj resnih pomanjkljivosti lahko upraviči zadržanje ladje.
  3. V pomoč pomorskemu inšpektorju pri uporabi teh postopkov je v
nadaljevanju naveden seznam pomanjkljivosti, ki veljajo za tako resne, da lahko
upravičijo zadržanje ladje, razvrščenih v skupine po ustreznih konvencijah
in/ali kodeksih. Seznam ni izčrpen.

  Vendar pa so pomanjkljivosti naštete v točki 3.8. te priloge, zaradi
katerih je potrebno ladjo zadržati po konvenciji STCW, edine za zadržanje ladje
po tej konvenciji.

  3.1. Splošno
  Odsotnost veljavnih spričeval, kakor jih zahtevajo ustrezni pravni akti.
Vendar pa ladje, ki plujejo pod zastavo držav, ki niso stranke ustreznih
konvencij ali niso implementirale drugih ustreznih pravnih aktov, nimajo
pravice imeti spričeval, zahtevanih v konvencijah ali drugih ustreznih pravnih
aktih. Zato odsotnost zahtevanih spričeval sama po sebi ni razlog za zadržanje
teh ladij; seveda pa je treba ob upoštevanju klavzule "izključitev ugodnejše
obravnave" zahtevati, da ladja v glavnem izpolnjuje določbe ustreznih pravnih
aktov, preden odpluje.

  3.2. Področja po konvenciji SOLAS (viri so navedeni v oklepajih)
  1. Nepravilno delovanje pogonskih in drugih pomembnih strojev ter
električne napeljave.
  2. Nezadostna snažnost strojnice, prevelika količina zaoljenih vod v
kalužah, izolacija cevi, vključno z izpušnimi cevmi v strojnici, onesnaženih z
olji, nepravilno delovanje kalužnih črpalk.
  3. Nepravilno delovanje generatorja v sili, zasilne razsvetljave,
akumulatorjev in stikal.
  4. Nepravilno delovanje glavnega in pomožnega krmilnega sistema.
  5. Odsotnost, nezadostna zmogljivost ali resno poslabšanje stanja osebnih
naprav za reševanje, reševalnih čolnov in naprav za spuščanje plovil.
  6. Odsotnost, neustreznost ali znatno poslabšanje stanja naprav za
odkrivanje požarov, požarnih alarmov, opreme za gašenje požarov, stalnih naprav
za gašenje požarov, prezračevalnih ventilov, protipožarnih loput, hitro
zapornih ventilov, tako da te ne ustrezajo več svojemu namenu.
  7. Odsotnost, znatno poslabšanje ali pomanjkljivo delovanje krovne
protipožarne zaščite na tankerjih.
  8. Odsotnost, neustreznost ali resno poslabšanje stanja luči, signalnih
teles ali zvočnih signalov.
  9. Odsotnost ali nepravilno delovanje radijske opreme za komunikacije v
sili in komunikacije za zagotavljanje varnosti.
  10. Odsotnost ali nepravilno delovanje navigacijske opreme ob upoštevanju
določb pravila V/12(o) konvencije SOLAS.
  11. Odsotnost pomorskih kart in/ali drugih ustreznih pomorskih publikacij,
potrebnih za načrtovano plovbo, ob upoštevanju, da se kot nadomestilo za
klasične karte lahko uporabljajo elektronske karte.
  12. Odsotnost neiskreče izpušne ventilacije v prostorih za prečrpavanje
tovora (konvencija SOLAS, pravilo II-2/59.3.1).
  13. Resne pomanjkljivosti operacijskih zahtev, naštetih v razdelku 5.5
Priloge I, MOU.
  14. Število, sestava ali usposobljenost posadke ni v skladu z listino o
najmanjšem številu pomorščakov, potrebnih za varno plovbo.
  15. Neizvajanje programa razširjenega tehničnega pregleda ladje v skladu s
pravilom 2, poglavja XI, konvencije SOLAS.
  16. Odsotnost ali nepravilno delovanje sistema zapisovanja podatkov o
potovanju (VDR), ko vstopi v veljavo predpis o obveznosti uporabe te naprave.

  3.3. Področja po Mednarodnem kodeksu o gradnji in opremi tankerjev za
prevoz kemikalij (IBC), (viri so navedeni v oklepajih)
  1. Prevoz snovi, ki ni navedena v spričevalu o sposobnosti, ali manjkajo
podatki o tovoru (16.2).
  2. Manjkajo ali so poškodovane visokotlačne varnostne naprave (8.2.3).
  3. Električna napeljava, ki ni sama po sebi varna ali v skladu z zahtevami
kodeksa (10.2.3).
  4. Viri vžiga na nevarnih mestih, navedenih v 10.2 (11.3.15).
  5. Kršitve posebnih zahtev (15).
  6. Prekoračitev največje dovoljene količine tovora v posameznem tanku
(16.1).
  7. Nezadostna toplotna zaščita občutljivih izdelkov (16.6).

  3.4. Področja po Mednarodnem kodeksu o gradnji in opremi tankerjev za
prevoz plina (IGC), (viri so navedeni v oklepajih)
  1. Prevoz snovi, ki ni navedena v spričevalu o sposobnosti, ali manjkajo
podatki o tovoru (18.1).
  2. Manjkajo zapiralne naprave za bivalne ali delovne prostore (3.2.6).
  3. Pregrade niso neprepustne za plin (3.3.2).
  4. Pokvarjene zračne zapore (3.6).
  5. Manjkajo ali so pokvarjeni ventili za hitro zapiranje (5.6).
  6. Manjkajo ali so pokvarjeni varnostni ventili (8.2).
  7. Električna napeljava, ki sama po sebi ni varna ali v skladu z zahtevami
kodeksa (10.2.4).
  8. Nedelujoči ventilatorji v tovornih prostorih (12.1).
  9. Nedelujoči tlačni alarmi v tovornih tankih (13.4.1).
  10. Pokvarjena naprava za odkrivanje plina in/ali strupenega plina (13.6).
  11. Prevoz snovi, ki jih je treba inhibirati, brez veljavnega spričevala o
uporabi zaviralnih snovi (17/19).

  3.5. Področja po Mednarodni konvenciji o tovornih črtah
  1. Velike poškodovane, korodirane ali luknjičaste površine pločevine in
pripadajočih ojačitev na krovih in trupu, ki vplivajo na sposobnost ladje za
plovbo ali odpornost za lokalne obremenitve, razen če so bila opravljena
primerna začasna popravila za plovbo do pristanišča, v katerem bo opravljeno
trajno popravilo.
  2. Ugotovljena nezadostna stabilnost.
  3. Odsotnost zadostnih in zanesljivih podatkov v predpisani obliki, ki
hitro in preprosto omogočajo poveljniku, da organizira natovarjanje in
balastiranje ladje tako, da se ohranja varna mera stabilnosti v vseh fazah in v
različnih razmerah potovanja ter prepreči nastanek vseh nesprejemljivih
obremenitev ladijske konstrukcije.
  4. Odsotnost, znatno poslabšanje ali okvara zapiralnih naprav, naprav za
zapiranje tovornih odprtin in za vodo neprepustnih vrat.
  5. Prenatovorjenost.
  6. Odsotnost oznake ugreza ali nečitljiva oznaka ugreza.

  3.6. Področja  po konvenciji Marpol, Priloga I (viri so navedeni v
oklepajih)
  1. Odsotnost, resno poslabšanje ali nepravilno delovanje opreme za
filtriranje zaoljene vode, sistema za spremljanje in nadzor izpusta olj ali
alarmnih naprav 15 ppm.
  2. Preostala prostornina prelivnega in/ali zlivnega tanka premajhna za
načrtovano potovanje.
  3. Manjkajoča knjiga o oljih (20(5)).
  4. Nedovoljena premostitev izliva zaoljenih vod ali oljnih ostankov.
  5. Manjkajoča poročila o opravljenih tehničnih pregledih, oziroma poročila
niso v skladu s pravilom 13 G (3) (b) konvencije Marpol.

  3.7. Področja po konvenciji Marpol, Priloga II (viri so navedeni v
oklepajih)
  1. Odsotnost priročnika P & A.
  2. Tovor ni kategoriziran (3 (4)).
  3. Manjkajoča knjiga tovora (9 (6)).
  4. Prevoz oljem podobnih snovi brez izpolnitve zahtev ali brez ustrezno
dopolnjenega spričevala (14).
  6. Nedovoljena premostitev izliva vod kontaminiranih s kemikalijami.

  3.8. Področja po konvenciji STCW
  1. Pomorščaki nimajo pooblastil, ustreznih pooblastil, pooblastil o
oprostitvi, ali nimajo pisnega dokazila, da je bila vloga za overitev
pooblastila predložena državi zastave.
  2. Neizpolnjevanje zahtev države zastave, glede najmanjšega števila
pomorščakov, potrebnih za varno plovbo.
  3. Neizpolnjevanje zahtev o krovnem ali strojnem stražarjenju, ki jih je za
ladjo določila država zastave.
  4. Na straži ni osebe, usposobljene za ravnanje z opremo, ki je nujno
potrebna za varno plovbo, radijske komunikacije ali preprečevanje onesnaženja.
  5. Nezmožnost dokazati strokovno usposobljenost pomorščakov za opravljanje
dolžnosti glede varnosti ladje in preprečevanja onesnaženja.
  6. Nesposobnost zagotoviti prvo stražo na začetku potovanja in poskrbeti za
kasnejšo zamenjavo oseb na straži, ki so dovolj spočite in sposobne za
opravljanje službe.

  3.9. Področja po Konvencijah ILO
  1. Premalo hrane za plovbo do naslednjega pristanišča.
  2. Premalo pitne vode za plovbo do naslednjega pristanišča.
  3. Zelo nehigienske razmere na ladji.
  4. Ni ogrevanja bivalnih prostorov na ladji, ki pluje v predelih, kjer
utegnejo biti temperature zelo nizke.
  5. Preveč odpadkov v prehodih/bivalnih prostorih, z opremo ali s tovorom
napolnjeni prehodi/bivalni prostori ali drugače ne dovolj varne razmere v njih.

  3.10. Področja, ki morda ne upravičujejo zadržanja ladje, na katerih pa je
treba na primer začasno ustaviti ravnanje s tovorom.
  Nepravilno delovanje (ali vzdrževanje) sistema inertnega plina, opreme ali
strojev za ravnaje s tovorom, se šteje za zadosten razlog za ustavitev ravnanja
s tovorom.
  PRILOGA VII

  OBJAVA PODATKOV O ZADRŽANIH LADJAH IN INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH
  (16. člen tega pravilnika)

  I. Podatki, objavljeni v skladu s prvim odstavkom 16. člena tega
pravilnika, morajo vsebovati naslednje:
  – ime ladje,
  – številko IMO,
  – vrsto ladje,
  – tonažo (bt),
  – leto izgradnje, navedenega v spričevalih o varnosti ladje,
  – ime in naslov lastnika ali ladjarja ladje,
  – v primeru ladij, ki prevažajo tekoče ali trdne tovore v razsutem stanju,
ime in naslov zakupnika, odgovornega za izbiro ladje in vrsto zakupa,
  – državo zastave,
  – klasifikacijski zavod ali klasifikacijske zavode, odvisno od primera, če
je/so tej ladji izdal/izdali klasifikacijska spričevala,
  – klasifikacijski zavod ali klasifikacijske zavode in/ali katerokoli drugo
stranko, ki je/so izdal/izdali tej ladji spričevala v skladu z veljavnimi
konvencijami v imenu države zastave, z navedbo izdanih spričeval,
  – pristanišče in datum zadnjega razširjenega inšpekcijskega pregleda z
navedbo, kadar je primerno, ali je bilo odrejeno zadržanje ladje,
  – pristanišče in datum zadnjega posebnega tehničnega pregleda in ime
klasifikacijskega zavoda, ki je izvedel tehnični pregled,
  – število zadržanj v preteklih 24 mesecih,
  – državo in pristanišče, v katerem je bila ladja zadržana,
  – datum odprave zadržanja,
  – trajanje zadržanja v dnevih,
  – število ugotovljenih pomanjkljivosti in razlogi za zadržanje ladje,
navedeni jasno in nedvoumno,
  – opis ukrepov, ki jih je sprejela pomorska inšpekcija in, kadar je
primerno, klasifikacijski zavod, kot ukrepe, ki sledijo zadržanju ladje,
  – če se ladji prepove vplutje v pristanišča držav članic Evropske unije,
razloge za tak ukrep, navedene jasno in nedvoumno,
  – navedbo, kadar je primerno, ali je klasifikacijski zavod ali katerikoli
drugi zasebni organ, ki je izvedel tehnični pregled, odgovoren za
pomanjkljivosti, ki so posamično ali skupaj privedle do zadržanja ladje,
  – opis ukrepov, sprejetih za ladjo, ki ji je bilo dovoljeno nadaljevati pot
do najbližje ustrezne ladjedelnice, ali ki ji je bilo prepovedano vplutje v
pristanišča držav članic Evropske unije.

  II. Podatki o pregledanih ladjah, ki so objavljeni v skladu z drugim
odstavkom 16. člena tega pravilnika, morajo vsebovati naslednje:
  – ime ladje,
  – številko IMO,
  – vrsto ladje,
  – tonažo (bt),
  – leto gradnje,
  – ime in naslov lastnika ali ladjarja ladje,
  – v primeru ladij, ki prevažajo tekoče ali trdne tovore v razsutem stanju,
ime in naslov zakupnika, odgovornega za izbiro ladje in vrsto zakupa,
  – državo zastave,
  – klasifikacijski zavod ali klasifikacijske zavode, odvisno od primera, če
je/so tej ladji izdal/izdali klasifikacijska spričevala,
  – klasifikacijski zavod ali klasifikacijske zavode in/ali katerokoli drugo
stranko, ki je/so izdal/izdali tej ladji spričevala v imenu države zastave, v
skladu z veljavnimi konvencijami, z navedbo izdanih spričeval,
  – državo, pristanišče in datum inšpekcijskega pregleda,
  – število in vrsto pomanjkljivosti.
  PRILOGA VIII

  INŠPEKCIJSKI ZAPISNIK
  (9. člen tega pravilnika)

  Inšpekcijski zapisnik mora vsebovati vsaj naslednje točke:

  I. Splošno
  1. Pomorska inšpekcija, ki je sestavila zapisnik
  2. Datum in kraj inšpekcijskega pregleda
  3. Ime pregledane ladje
  4. Zastava
  5. Vrsta ladje
  6. Številka IMO
  7. Klicni znak
  8. Bruto tonaža (bt)
  9. Nosilnost (če je primerno)
  10. Leto izgradnje, naveden v spričevalih o varnosti ladje.
  11. Klasifikacijski zavod ali klasifikacijski zavodi, odvisno do primera,
če je/so izdal/izdali ladji klasifikacijska spričevala.
  12. Klasifikacijski zavod ali klasifikacijski zavodi in/ali katerakoli
druga stranka, ki je/so izdal/izdali ladji spričevala v imenu države zastave, v
skladu z veljavnimi konvencijami.
  13. Ime in naslov lastnika ali ladjarja ladje.
  14. Ime in naslov zakupnika, odgovornega za izbiro ladje in vrsto zakupa v
primeru ladij, ki prevažajo razsuti tovor v tekočem ali trdnem stanju.
  15. Končni datum sestave inšpekcijskega zapisnika.
  16. Navedba, da se podrobni podatki o inšpekcijskem pregledu ali zadržanju
ladje lahko objavijo.

  II. Podatki o inšpekcijskem pregledu
  1. Spričevala, izdana na podlagi ustreznih mednarodnih konvencij, državni
organ ali klasifikacijski zavod, ki sta izdala spričevalo(a), vključno z
datumom izdaje in poteka veljavnosti.
  2. Deli ali elementi ladje, ki so bili pregledani (v primeru podrobnejšega
ali razširjenega inšpekcijskega pregleda).
  3. Vrsta inšpekcijskega pregleda (inšpekcijski pregled, podrobnejši
inšpekcijski pregled ali razširjeni inšpekcijski pregled).
  4. Vrsta pomanjkljivosti.
  5. Sprejeti ukrepi.

  III. Dodatni podatki v primeru zadržanja ladje
  1. Datum izdaje odločbe o zadržanju ladje.
  2. Datum preklica odločbe o zadržanju ladje.
  3. Vrsta pomanjkljivosti, ki upravičuje odločbo o zadržanju ladje
(sklicevanje na konvencije, če je primerno).
  4. Podatki o zadnjem vmesnem ali letnem tehničnem pregledu.
  5. Navedba, če je primerno, ali sta klasifikacijski zavod ali katera koli
druga zasebna organizacija, ki sta izvedli tehnični pregled, odgovorni za
pomanjkljivosti, ki so posamično ali skupaj privedle do zadržanja ladje.
  6. Sprejeti ukrepi.
  PRILOGA IX

  PODATKI, PREDLOŽENI V OKVIRU SPREMLJANJA IZVAJANJA NADZORA VARNOSTI PLOVBE
  (17. člen tega pravilnika)

  1. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo vsako leto predloži Komisiji
naslednje podatke za prejšnje leto, in sicer najpozneje do 1. aprila:
  1.1 Število pomorskih inšpektorjev, ki delujejo v okviru pomorske
inšpekcije.
  Te podatke se sporoči z uporabo naslednje vzorčne preglednice:

+---------------------+------------------+------------------+-----------------+
|Pristanišče/območje |Število      |Število      |Pretvorba v polni|
|           |inšpektorjev s  |inšpektorjev s  |delovni čas   |
|           |polnim delovnim  |krajšim delovnim |         |
|           |časom       |časom (1)     |         |
+---------------------+------------------+------------------+-----------------+
|pristanišče X...   |         |         |         |
+---------------------+------------------+------------------+-----------------+
|pristanišče Y...   |         |         |         |
+---------------------+------------------+------------------+-----------------+
|SKUPAJ        |         |         |         |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Kadar inšpekcijski pregledi, izvedeni v okviru pomorske inšpekcije,   |
|predstavljajo samo del inšpektorjevega dela, je treba celotno število    |
|inšpektorjev pretvoriti v enakovredno število inšpektorjev s polnim delovnim |
|časom.                                    |
+-----------------------------------------------------------------------------+

  Ti podatki morajo biti predloženi na nacionalni ravni in za vsako
pristanišče Republike Slovenije. Za namene te priloge pristanišče pomeni
posamezno pristanišče in geografsko območje, ki ga pokriva en pomorski
inšpektor ali skupina pomorskih inšpektorjev, obsega pa lahko več posameznih
pristanišč, če je primerno. Isti pomorski inšpektor lahko dela v več kakor enem
pristanišču/geografskem področju.
  1.2 Celotno število posameznih ladij, ki so vplule v pristanišča Republike
Slovenije.
  2. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo mora predložiti bodisi:
  a) Komisiji vsakih šest mesecev seznam gibanja posameznih ladij, ki so
vplule v pristanišča Republike Slovenije, razen za redne trajektne prevoze, s
številko IMO in datumom prihoda ladij; ali namesto tega
  b) posredovati Sirenacu številke IMO in datum prihoda ladij, ki vsak dan
vplujejo v pristanišča Republike Slovenije, razen za redne trajektne prevoze.
  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo predloži Komisiji seznam rednih
trajektnih prevozov iz točk (a) in (b) najpozneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega pravilnika, nato pa vsakokrat, ko nastanejo spremembe pri teh
prevozih.
  PRILOGA X

  A) KATEGORIJE LADIJ, KATERIM SE LAHKO PREPOVE VPLUTJE V PRISTANIŠČA
REPUBLIKE SLOVENIJE
  (kot navedeno v prvem odstavku 8. člena tega pravilnika)
  1. Tankerji za prevoz plinov in tankerji za prevoz kemikalij.
  2. Ladje za prevoz razsutega tovora.
  3. Oljni tankerji.
  4. Potniške ladje.

  B) POSTOPKI V ZVEZI S PREPOVEDJO VPLUTJA V PRISTANIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE
  1. Če so izpolnjeni pogoji iz 8. člena tega pravilnika, mora pomorski
inšpektor, če je ladja zadržana drugič ali tretjič, odvisno od primera, pisno
obvestiti poveljnika in lastnika ali ladjarja ladje o izdani odločbi o
prepovedi vplutja ladji.
  Pomorski inšpektor mora tudi obvestiti državo zastave, klasifikacijski
zavod, druge države članice Evropske unije, Komisijo, Centre administratif des
affairs maritimes in Sekretariat MOU.
  Odločba o prepovedi vplutja ladji začne veljati takoj, ko dobi ladja
dovoljenje za izplutje iz pristanišča po odpravi pomanjkljivosti, ki so
privedle do zadržanja ladje.
  2. Da bi bila odločba o prepovedi vplutja ladji odpravljena, morata lastnik
ali ladjar ladje nasloviti uradno zahtevo na pomorsko inšpekcijo, ki je izdala
odločbo o prepovedi vplutja ladji. Tej zahtevi mora biti priloženo potrdilo
države zastave, ki dokazuje, da je ladja popolnoma v skladu z veljavnimi
določbami mednarodnih konvencij. Zahtevi o preklicu odločbe o prepovedi vplutja
ladji mora biti tudi priloženo, če je primerno, potrdilo klasifikacijskega
zavoda, ki je ladjo klasificiral in ki priča o tem, da je ladja v skladu s
klasifikacijskimi standardi, ki jih je ta zavod določil.
  3. Odločba o prepovedi vplutja ladji je lahko preklicana samo v primeru, če
ladjo v dogovorjenem pristanišču ponovno pregledajo pomorska inšpekcija, ki je
izdala odločbo o prepovedi vplutja ladji in če je predloženo dokazilo, ki po
mnenju pomorske inšpekcije potrjuje, da je ladja v celoti skladna z veljavnimi
zahtevami mednarodnih konvencij.
  Če je dogovorjeno pristanišče znotraj Evropske skupnosti, lahko pomorska
inšpekcija države članice namembnega pristanišča s soglasjem pomorske
inšpekcije države članice, ki je izdala odločbo o prepovedi vplutja ladji,
dovoli ladji nadaljevanje plovbe do namembnega pristanišča, samo zato, da
preveri, ali ladja izpolnjuje pogoje, določene v drugi točki tega dela te
priloge.
  Ponovni pregled obsega razširjeni inšpekcijski pregled, ki mora zajeti vsaj
ustrezne točke C) dela, Priloge V.
  4. Če rezultati razširjenega inšpekcijskega pregleda zadovoljijo pomorskega
inšpektorja v skladu z drugo točko tega dela te priloge, se odločbo o prepovedi
vplutja ladji prekliče. Lastnik ali ladjar ladje mora biti o tem pisno
obveščen.
  Pomorski inšpektor pisno sporoči svojo odločitev državi zastave,
klasifikacijskemu zavodu, drugim državam članicam Evropske unije, Komisiji,
»Centre administratif des affairs maritimes« in Sekretariatu MOU.
  PRILOGA XI

  ZAHTEVE V ZVEZI S SISTEMI ZAPISOVANJA PODATKOV O POTOVANJU (VDR)
  Ladje naslednjih kategorij, kadar vplujejo v pristanišča Republike
Slovenije, morajo biti opremljene s sistemom zapisovanja podatkov o potovanju,
ki izpolnjuje standarde zmogljivosti, določene v Resoluciji IMO A.861(20) in
testne standarde, določene v standardu št. 61996 Mednarodne Komisije za
elektroniko (IEC):
  – potniške ladje,
  – ro-ro potniške ladje,
  – druge ladje, razen potniških, z nosilnostjo 3000 bruto ton in več,
zgrajene 1. julija 2002 ali po tem datumu.
  Ladje naslednjih kategorij, zgrajene pred 1. julijem 2002, morajo, kadar
vplujejo v pristanišča Republike Slovenije, biti opremljene s sistemom
zapisovanja podatkov o potovanju, ki izpolnjuje ustrezne standarde IMO:
  – tovorne ladje z nosilnostjo 20.000 bruto ton in več, najpozneje na datum,
ki ga določi IMO, ali najpozneje 1. januarja 2007, če ni odločitve IMO,
  – tovorne ladje z nosilnostjo med 3000 in 20.000 bruto ton, najpozneje na
datum, ki ga določi IMO, ali najpozneje 1. januarja 2008, če ni odločitve IMO.

AAA Zlata odličnost